Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці в дипломних проектах /роботах/ для студентів ртфСторінка1/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#10821
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розробки розділу

Охорона праці”в дипломних проектах /роботах/ для студентів РТФ

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

молодший спеціаліст” та „бакалавр”


ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні

кафедри охорони праці, промислової

та цивільної безпеки

Протокол N__вiд __________.

Київ НТУУ “КПI” 2011 р.


Методичнi вказiвки до розробки роздiлу „Охорона працi” в дипломних проектах /роботах/ для студентiв РТФ освітнього рівня - бакалавр.

Укладачі: С.Ф.Каштанов, А.Н. Гусєв - Київ НТУУ ”КПI”, 2011 р., 33 с.Укладачі: доцент, к.т.н. С.Ф. Каштанов

доцент, к.т.н. А.Н. Гусєв


Рецензент: доцент, к.т.н. Купрій О.М.
Дипломний проект /робота/ є заключним етапом в пiдготовцi бакалаврiв. В ходi його /її/ виконання дипломники повиннi пiдтвердити свою готовнiсть до майбутньої практичної дiяльностi, коли їм прийдеться не тiльки грамотно проектувати складнi сучаснi радiотехнiчнi системи i апарати, але i виконувати це з урахуванням iснуючих вимог, норм i правил з охорони працi i навколишнього середовища. Враховуючи це, в дипломному проекті /роботi/, в обов'язковому порядку повиннi бути порушенi законодавчi i органiзацiйнi питання охорони працi, а також питання, якi пов'язанi з технiкою безпеки, пожежною безпекою, гiгiєною працi i виробничою санiтарiєю, в тому числi фiзiологiєю, психологiєю, ергономiкою i технiчною естетикою.

Кожний розробник радiоелектронної апаратури (РЕА) зобов'язаний умiти аналiзувати i оцiнювати як якiсно, так i кiлькiсно весь комплекс потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв, що могли б мати мiсце як при експлуатацiї РЕА, так i в процесi її розробки та виробництва. В першу чергу, необхiдно вiрно оцiнити вплив згаданих вище чинникiв на людину i навколишнє середовище, визначити їх гранично допустимi концентрацiї або рiвнi iнтенсивнiстi i запропонувати iнженернi рiшення по їх зменшенню або локалiзацiї.

Всi прийнятi в дипломному проекті /роботi/ рiшення повиннi вiдповiдати вимогам Закону України про охорону працi i Кодексу Законiв про працю, а також вимогам державних нормативних актiв про охорону працi України /ДНАОП/, державних стандартiв України /ДСТУ/, системи стандартiв безпеки працi /ССБТ/, будiвельних норм i правил /ДБН, СНиП/, санiтарних норм i правил безпеки /ДсанПіН/, Закону України про пожежну безпеку тощо.

Означенi вимоги визначають задачi i змiст розділу з охорони працi в дипломних проектах /роботах/. При викладеннi цих питань студент-дипломник повинен показати умiння самостiйно приймати правильнi рiшення по забезпеченню оптимальних умов працi i захисту навколишнього середовища.


ПОГОДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ
Завдання до дипломного проекту /роботи/ з роздiлу „Охорона праці” ( в подальшому ОП), як правило, видає керiвник дипломної роботи. Завдання записується в спецiальний бланк. Студент-дипломник i консультант з розділу ОП обговорюють i конкретизують питання, що пiдлягають розробцi.

Консультацiї проводяться у днi, що встановленi кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки.


ЗАДАЧI СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА

І КОНСУЛЬТАНТА

З РОЗДIЛУ ОП
При пiдготовцi роздiлу ОП дипломник повинен керуватися вказiвками, які приведеннi в даному методичному посiбнику, одночасно враховуючи також i вказiвки викладача-консультанта.

За прийняте технiчне рiшення вiдповiдальнiсть несе дипломник.

Задачi викладача-консультанта з роздiлу “Охорона працi” - надавати допомогу студенту i перевiряти правильнiсть виконання розрахункiв, прийнятих рiшень, вiдповiднiсть їх iснуючим правилам, нормам, стандартам i т. iн.

ОФОРМЛЕННЯ РОЗДIЛУ ОП
Роздiл ОП представляє собою окрему главу - складову частину дипломного проекту /роботи/. Пiдроздiли глави оформлюються пiдзаголовками.

В роздiлi повиннi бути приведенi посилання на тi сторiнки пояснювальної записки технiчної частини дипломного проекту /роботи/, де вiдображені заходи з охорони працi і навколишнього середовища.

Усi прийнятi рiшення та приведенi нормативнi величини необхiдно обгрунтувати посиланнями на керiвнi матерiали, що повиннi бути наведенi або в розділі ОП або в кiнцi пояснювальної записки в перелiку лiтератури /вказати джерела, якими користувався дипломник при розробцi роздiлу ОП/.

На титульному листi пояснювальної записки дипломного проекту /роботи/ повинен бути пiдпис викладача-консультанта з розділу ОП.


ОБСЯГ i ЗМIСТ РОЗДIЛУ ОП
Обсяг i змiст даного роздiлу зумовленi необхiднiстю:

а) забезпечення безпечних та комфортнvх умов працi i захисту навколишнього середовища при розробцi, виготовленнi та експлуатацiї проектуємої РЕА;

б) виконання вимог по охоронi працi при виконанні проекту /роботи/ науково-дослідницького напряму.

Обсяг роздiлу ОП: 5-7 сторiнок машинописного тексту.

Змiст роздiлу повинен мати конкретний, дiловий та науковий характер. Неприпустимi загальнi мiркування, перепис нормативних положень, правил, вказiвок, перелiкiв i т.iн.

Рекомендуєма структура роздiлу з ОП.

Вступ.


Визначення потенційно небезпечних i шкідливих виробничих чинникiв.

Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

Пожежна безпека.

Заходи з ергономіки.

Iнструкцiя з техніки безпеки.
Вступ

У вступi необхiдно обгрунтувати зв'язок питань, якi розглядаються в даному роздiлi i в дипломній роботі в цiлому, вiдзначити соцiальне значення охорони працi i навколишнього середовища, перерахувати усi заходи, що стосуються даної проблеми i були розробленi як в цьому, так i в iнших роздiлах дипломної роботи, з вказiвкою вiдповiдних роздiлiв i сторiнок пояснювальної записки.


Визначення потенційно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв

В цьому пiдроздiлi необхідно визначити потенцiйно небезпечнi i шкiдливi виробничi чинники, які можуть мати місце при розробцi, виробництвi і експлуатацiї проектуємої РЕА та її складових, або у випадку проведення науково-дослiдної роботи; визначити їхній вплив на людину, навколишнє середовище; джерела їхнього утворення, причини забруднення робочої зони i навколишнього середовища; принципи нормування; допустимi значення; клас небезпеки i т. iн.

Використовуючи технічну документацію на виробниче обладнання та технологічні процеси, а також, у разі необхідності, iнженернi методи розрахункiв /або експериментальнi методи дослiджень/ необхiдно визначити кiлькiснi i якiснi характеристики потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв; порiвняти отриманi результати з нормованими значеннями; визначити кратнiсть перевищення існуючих норм; дати рекомендації щодо необхідності застосування додаткових технічних та організаційних заходів з охорони праці; у разі необхідності скласти карту умов працi i визначити категорiю тяжкостi працi.

Особливу увагу необхідно придiлити питанням одночасного впливу декiлькох небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, оскiльки дана обставина може призвести до погiршення умов працi.

Перелiк усiх небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв дається в ГОСТ 12.0. 003-74.
Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

На основi проведеної оцінки умов працi в даному пiдроздiлi необхiдно розробити відповідні технічні рішення та організаційні заходи, що дозволять виключити негативний вплив на працюючих виявлених небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв або ж обмежити їх негативний прояв в межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних технічних рішень та організаційних заходiв виконується по одному-двом найбiльш шкiдливим та небезпечним чинникам /погодити з консультантом/. По iншим шкiдливим i небезпечним чинникам студент-дипломник пропонує лише можливі технiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та заходи, а також, в разi потреби, розглядає необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.

Особливу увагу необхідно приділити технічним рішенням та організаційним заходам з електробезпеки, в першу чергу, це стосується експлуатації, виготовлення та налагоджування проектуємої РЕА, а також використання в процесі виконання дипломного проекту /роботи/ допоміжного обладнання /вимірювальної, освітлювальної та іншої допоміжної апаратури, ПЕОМ тощо/.

Вибiр технічних рішень та організаційних заходiв, що забезпечують необхiдний рiвень безпеки, нешкiдливi та комфортнi умови працi, повинен бути оптимальним з точки зору охорони працi i навколишнього середовища, економiчних витрат, маси i габаритiв апаратури, вигоди її експлуатацiї, продуктивностi працi i працездатностi людини i т. iн., а також повинен бути обгрунтованим дiючими нормативними документами, при цьому ефективнiсть запропонованих рішень та заходiв бажано пiдтвердити технiко-економiчними розрахунками.


Пожежна безпека

В цьому пiдроздiлi дипломник дослiджує системи запобiгання пожежi i вибуху, пожежо - i вибухозахисту РЕА, розробляє заходи по забезпеченню безпечних умов працi i зменшенню впливу на навколишнє середовище продуктiв горiння.

Аналiз пожежної безпеки технологiчного процесу або проектуємої РЕА /цех, дiлянка, лабораторiя/ необхiдно починати з пожежних характеристик речовин i матерiалiв, що застосовуються, а також речовин, що утворюються в процесi технологiчних операцiй, якi використовуються або при експлуатацiї спроектованої РЕА, або в режимi перевантаження i короткого замикання (КЗ). При розробцi РЕА особливу увагу необхiдно звернути на застосування горючих i важкогорючих матерiалiв /дерево, пластмаси, iзолюючi матерiали, матерiали, якi використовуються для виробництва резисторiв та друкованих плат, лаки, фарби i т.iн, вказати температуру спалаху, самозагоряння, загоряння, межi загоряння, схильнiсть до самозагоряння, електризацiї, категорiю вибухонебезпечної сумiшi i т. iн, посилаючись при цьому на ССБТ /ГОСТ12.1. 004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.1.033-81, ГОСТ12.1.018-93/.

Можливу концентрацiю газiв, пару, пилу або волокон i вiдсоток об’єму вибухонебезпечної сумiшi в виробничому примiщеннi встановлюють розрахунковими способами. Розрахунковi значення порiвнюють з концентраційними межами загоряння. Використовуючи ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86, НАПБ Б.03.002-2007), встановлюють категорiю виробничого примiщення по пожежо- i вибухонебезпечностi. Необхiдно також проаналiзувати всi можливi причини пожежі i вибухiв як при експлуатацiї РЕА, так i при проведеннi вiдповiдних технологiчних процесiв, що використовуються при її виготовленнi.

Безпека роботи РЕА в значнiй мiрi залежить вiд вiдповiдностi її конструкцiї умовам навколишнього середовища. Згiдно з ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) та ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86, НАПБ Б.03.002-2007) всi примiщення подiляються на сухi, вологi, жаркi, пильнi, з хiмiчно активним середовищем, пожежо - i вибухонебезпечнi. Необхiдно в вiдповiдностi з ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) класифiкувати робочi зони примiщення, де обробляються, зберiгаються або утворюються пожежо - i вибухонебезпечнi речовини i визначити клас примiщення з точки зору пожежо - i вибухонебезпеки.

Основнi системи запобiгання пожежi i вибуху передбачають правильний вибiр рiвня i типу пожежо та вибухозахисту РЕА, стенду, установки i т. iн. / ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 17494-72, ПУЕ тощо/, обгрунтування теплостiйкостi матерiалiв, що застосовуються, з вказiвкою температури як в зонах максимального нагрiву всерединi РЕА, так i самого корпусу РЕА; обгрунтування перетину мережевого шнура живлення i монтажних провiдникiв, що застосовуються, ширини дорiжок друкованих плат, вибiр iзоляцiї з вказiвкою робочої i пробивної напруг iзоляцiї; визначення вiдстанi мiж струмоведучими частинами з метою запобiгання електричного пробою; виключення утворення коронного розряду в провідниках з напругою бiльше 35кВ; пiдбiр електро - i радiоелементiв /ЕРЕ/, що є джерелами видiлення тепла; обгрунтування конструктивного рiшення розташування ЕРЕ, режиму їхньої роботи i механiчної мiцностi; забезпечення необхiдного вiдведення тепла вiд ЕРЕ, вузлiв i блокiв РЕА; розробку або вибiр електричних схем захисту РЕА вiд перевантажень /реле, автомати струмового захисту, швидкодiючi безконтактнi електроннi схеми, плавкi запобiжникi i т.iн./ i виконання розрахункiв, пiдтверджуючих правомiрнiстi їхнього застосування /розрахунок запобiжникiв необхiдно вести по амперсекундним характеристикам/.

Необхідно також вказати ступiнь вогнестiйкостi будинкiв i споруд, вiдзначити необхiднiсть влаштування протипожежних перепон /СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85/.

Студент-дипломник, що проводить дослiдження в лабораторiї, повинен навести схему шляхiв евакуацiї людей з примiщень при пожежi i розрахувати час їхньої евакуацiї. Максимальна вiддаленнiсть робiтничих мiсць вiд евакуацiйних виходiв i необхiдний час евакуацiї визначається згідно з СНиП 2.01.02-85 i СНиП 2.09.02-85.

Необхідно розглянути можливість застосування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежегасіння у відповідності до вимог ДБН В.2.5-13-98 і, у разі необхідності, описати порядок їх роботи i навести вiдповiднi схеми. Вибирати тип, кiлькiсть i розмiщення первинних засобiв пожежегасіння /вогнегасників/ у робочих примiщеннях треба у вiдповiдностi з ГОСТ 12.4.009-83, ДСТУ3675-98 і ISO 3941-77.

За наявністю процесiв, що супроводжуються утворенням зарядiв статичної електрики, необхiдно розробити комплекс заходiв, що забезпечать зниження небезпеки вибуху або пожежi вiд iскрового розряду в вiдповiдностi з ГОСТ 12.1.018-93 і ГОСТ 12.4.124-83. Захист вiд блискавок будинкiв i споруд необхiдно проектувати в вiдповiдностi з ВСН 1-77, РД 34.21.122-87.


Заходи з ергономіки

Причиною аварiй i травматизма часто є небезпечнi дiї працюючих /до 30%/, це, перш за все, психофiзiологiчнi чинники /невiрна реакцiя на команди, що надходять, перебування в станi психологiчної напруги, перевтомлення i т. iн./.

В дипломному проектi необхiдно оцiнити спроектовану РЕА, технологiю, що застосовується, робоче мiсце з урахуванням всiх вимог ергономiки, оскiльки роль психологiчного i фiзiологiчного стану людини-оператора дуже важлива для надiйної i безаварiйної роботи.

Даний пiдроздiл доцiльно включити в розділ “Охорона праці” також i у випадку виконання науково-дослiдної роботи. Студентам-дипломникам необхiдно в своїх дипломних проектах /роботах/ розглянути питання гiгiєни розумової праці iнженерiв, конструкторiв, дослiдникiв, операторiв, а також iснуючi системи заходiв по пiдтриманню їхньої високої працездатностi i здоров'я.

При виконаннi даного пiдроздiлу необхiдно пам'ятати, що кiнцевою метою є створення для працюючих оптимальних умов працi, що включають в себе:

А. При розробцi i конструюваннi РЕА, приладiв i т. iн. безпеку людей, збереження матерiальних цiнностей в процесi роботи; наявнiсть страховки розробляємого виробу вiд випадковостей; неможливiсть випадкового включення пускового пристрою; наявнiсть добре помiтного i доступного з мiсця управлiння головного вимикача; надiйну сигналiзацiю про небезпечну змiну робочих параметрiв; надiйнiсть спроектованого виробу /дублювання управлiння, наявнiсть блокировок, сигналiзацiї аварiйної небезпеки i т.iн./; правильний режим працi i вiдпочинку, вiдповiднiсть навантажень фiзiологiчним i психологiчним можливостям людини; гiгiєну працi; зручнiсть управлiння системою /розташування i розмiри робочого мiсця, робоча поза, тип i розташування органiв управлiння i iндикацiї в вiдповiдностi з антропометричними показниками, допустимi рiвнi зусиль, що прикладаються до органiв управлiння/; забезпечення свободи доступу до робочого мiсця i можливiсть покинути його у випадку небезпеки; можливiсть достатньо iнформативного огляду, огляду виробничої дiльницi i органiв управлiння.

При проектуваннi РЕА слiдує враховувати принципи художньої естетики, при цьому необхiдно звернути увагу на наступнi питання: РЕА як єдина цiлiснiсть i наявнiсть композицiйного зв'язку мiж окремими елементами; узгодження пропорцiй, форм РЕА та кольорового рiшення з умовами експлуатацiї РЕА; мiнiмальнi розмiри виступiв окремих частин, вузлiв, деталей; вiдсутнiсть зазорiв, де може накопичуватись пил i бруд; зовнiшнiй вигляд закрiплюючих деталей; використання прогресивних матерiалiв; врахування сучасних досягнень науки i технiки.

Б. При експлуатацiї РЕА - обладнання робочого мiсця людини-оператора; загальну компоновку робочого мiсця; робочі меблі; конструкцiю пульту управлiння; тип i розташування органiв управлiння i iндикацiї на пультi управлiння; наявнiсть сигналiзуючих приладiв, головного вимикача; вiдповiднiсть рухiв оператора при виконаннi роботи фiзiологiчним i психологiчним можливостям людини, а також принципам економiї рухiв; зовнiшнiй вигляд робочого мiсця з точки зору технiчної естетики; кольорове рiшення i естетична гармонiйнiсть; зручнiсть виконання робiт по наладцi, огляду та ремонту РЕА, i iншi заходи.

В. При розробцi технологiчних процесiв виготовлення РЕА - зовнiшнiй вигляд проектуємого цеху, дiльницi, автоматичних лiнiй з точки зору технiчної естетики; iнтер'єр примiщення; кольори забарвлення iнтер'єру виробничого примiщення, технологiчного обладнання; естетичну гармонiйнiсть кольорової схеми обладнання; загальну компоновку виробничого потоку цеху, поточної або автоматичної лiнiї з точки зору зручностi роботи, встановлення i зняття деталей i вузлiв, розмiщення органiв управлiння /щитiв, пультiв управлiння/; взаємне розташування основного i допомiжного обладнання; взаємне розташування робочих мiсць на технологiчнiй лiнiї; зручнiсть виконання робiт при оглядi, наладцi i ремонту обладнання; оптимальну органiзацiю робочого мiсця i iн.

При проектуваннi робочих мiсць необхiдно виконувати ергономiчнi вимоги, встановленi ССБТ /ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ12.2. 033-78, ГОСТ 12.2. 049-80, ГОСТ 12.4. 026-76/ i стандартами системи “людина-машина” /ГОСТ 21480-76, ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 21786-76, ГОСТ 21829-76, ГОСТ 21873-76, ГОСТ 21889-76, ГОСТ 23000-78/ i т. iн.

Студенти, що виконують дипломнi роботи, повиннi розглянути ергономiчнi вимоги при роботi на ЕОМ в лабораторiях кафедри або НДI; вивчити питання гiгiєни розумової працi i розробити заходи по усуненню можливих неврозiв, психоматичних розладiв i iнших захворювань у осiб, що займаються здебiльшого розумовою працею /ДСанПіН 3.3.2.007-98, ДНАОП 0.00-1.31-99/.
Iнструкцiя з технiки безпеки

В iнструкцiї з техніки безпеки повинi бути вiдображенi:

- вiдомостi про персонал /вiк, освiта, квалiфiкация, стан здоров'я, квалiфiкацiйна група по технiцi безпеки/;

- загальнi положення, що стосуються прав, обов'язкiв i вiдповiдальностi обслуговуючого персоналу з дотримання вимог технiки безпеки;

- порядок пiдготовки РЕА до роботи;

- послiдовнiсть операцiй i заходи по безпецi, яких повинен дотримуватися обслуговуючий персонал до включення РЕА, в процесi експлуатацiї i перед вимкненням РЕА;

- наявнiсть необхiдних засобiв захисту на робочому мiсцi i засобiв iндивiдуального захисту персоналу;

- особливостi виконання технологiчних процесiв i безпечнi прийоми роботи;

- дiї персоналу в аварiйнiй ситуацiї;

- заходи з надання першої допомоги.


ТЕМИ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦI

В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ /РОБОТАХ/
Включення в завдання для розробки тих або iнших питань залежить вiд характеру i специфiки теми дипломного проекту /роботи/, а також вiд того, в якому виробничому, технологiчному, або науково-дослідному процесi брав участь дипломник пiд час преддипломної практики. Що стосується студентiв-дипломникiв заочної форми навчання, то тут повина враховуватися їхня виробнича дiяльнiсть.

Основним напрямком проектування може бути: конструкторський, технологiчний, експериментальний, науково-дослiдницький, а також комбiнований, наприклад, дослідницько-технологічний, проектно-експлуатацiйний, проектно-технологiчний, експлуатацiйно-технологiчний тощо.


Конструкторський напрямок

Дане направлення передбачає перш за все обгрунтування прийнятих проектно-конструкторських рiшень з точки зору створення оптимальних умов працi при одночасному запобiганнi небажаного впливу на навколишнє середовище.

1. Аналiз та оцінка можливих небезпечних i шкiдливих чинникiв, створюваних спроектованою РЕА, i розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходiв та рекомендацій щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту навколишнього середовища.

2. Заходи з електро - i пожежобезпеки спроектованої РЕА, стенду, технологiчної установки i т. iн. /див. Додат.1/.

3. Аналiз та оцінка потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, що мають мiсце при технологічному процесі виготовлення спроектованого виробу, його складанні, монтажі, регулюванні, налагоджуванні, контролі, випробуваннях, експлуатації i т.iн./, i розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходiв та рекомендацій щодо забезпечення безпеки персоналу i захисту навколишнього середовища /див. Додатки 2;3;4/.

4. Аналiз та оцінка впливу застосовуємих технологічних процесів на повiтряне середовище в робочiй зонi i населених пунктах, а також розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходiв та рекомендацій із збереження якостi повiтряного середовища у вiдповiдностi з iснуючими нормами.


Експлуатацiйний напрямок

Необхiдно розглянути усi питання, якi зв'язанi з безпекою обслуговування i створенням сприятливих умов праці, причому робити це необхiдно з урахуванням конкретних умов, в яких спроектована РЕА, вимiрювальнi стенди, технологiчнi лінії тощо будуть експлуатуватися.

При виборi експлуатацiйного направлення в роздiлi ОП необхiдно провести аналiз виробничих умов експлуатацiї спроектованого виробу i розробити відповідні технічні рішення, організаційні заходи та рекомендацiї, що забезпечать оптимальнi умови працi.

1. Аналiз та оцінка можливих небезпечних i шкiдливих чинникiв при експлуатацiї спроектованної РЕА /стенду, вимірювального обладнання, радіолокаційного комплексу, системи зв’язку і т. iн./ та розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходiв та рекомендацій щодо нормалiзацiї умов праці.

2. Аналiз та оцінка потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв на робочих мiсцях /при виконаннi операцiй технологiчних процесів виготовлення, складання, регулювання, випробування i т.iн/ i розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходiв та рекомендацій щодо нормалiзацiї умов працi на робочих мiсцях /див. Додатки 2;3;4/.

3. Аналiз та оцінка потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, а також розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходiв та рекомендацій щодо їхньої локалiзацiї при експлуатацiї мобiльної РЕА.

4. Аналiз та оцінка потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв, що виникають при експлуатацiї спроектованої медичної апаратури, i розробка заходiв по зменшенню шкiдливого впливу цих чинникiв на пацiєнтiв i обслуговуючий персонал в процесi її експлуатацiї.

5. Розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходів та рекомендацій із забезпечення необхідного рівня електро- та пожежобезпеки на робочих місцях та у виробничих приміщеннях.

6. Розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходів та рекомендацій щодо зниження потужностi експозицiйної дози невикористовуємого рентгенiвського випромiнювання проектуємої РЕА при використанні електровакуумних приладів.

7. Виявлення потенційно небезпечних та шкiдливих чинникiв виробничого, технологiчного та зовнiшнього середовища цехiв радіотехнічних та приладобудiвельних пiдприємств при впроваджені запропонованого у проекті /роботі/ процесу на виробництві i розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходів та рекомендацій щодо їх локалiзацiї.

8. Аналiз та оцінка умов працi на робочих мiсцях при виконаннi шкiдливих i небезпечних технологiчних операцiй i розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходів та рекомендацій щодо їх нормалiзацiї.
Технологiчний напрямок

Дипломник вибирає на свiй розсуд окремий вузол або комплектуючу деталь, технологiя виготовлення якої може стати основою для розробки заходiв по охоронi працi i навколишнього середовища. Сюди ж можна вiднести i процес монтажу всього пристрою або окремих його вузлiв, блокiв i т.iн.

Стосовно до вибраної деталi, блоку або вузла в загальних рисах розглядаються всi основнi технологiчнi операцiї, що виконуються при їх виготовленнi, з кiлькiсними i якiсними характеристиками потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, що виникають при цих операцiях. Пiсля цього визначається основна технологiчна операцiя, по якiй i здiйснюється реалiзацiя основних положень по охоронi працi i навколишнього середовища в вiдповiдностi з вимогами всього роздiлу i його окремих пiдроздiлiв /див. роздiл /Обсяг i змiст роздiлу ОП/.

При виборi технологiчного направлення в роздiлi ОП треба перш за все виконати аналiз виробничих умов конкретного цеху або дiльницi по результатах проходження виробничої або переддипломної практики, а також розробити на основi проведеного аналiзу відповідні технічні рішення, організаційні заходи та рекомендації, які дозволять забезпечити оптимальнi умови працi i захист навколишнього середовища.

1. Аналiз та оцінка потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв /при виготовленнi корпуса, шасi, панелi, друкованих плат; при монтажi окремих блокiв, вузлiв, плат, луженнi виводiв та обжигу монтажних проводiв; зварюваннi корпусiв, регулюваннi, налагодженнi, контролi i випробуваннях вузла, блоку, приладу i т. iн. i розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходів та рекомендацій щодо нормалiзацiї умов працi /див. Додатки 2;3;4/.

2. Аналiз впливу на органiзм людини i навколишнє середовище шкiдливих газiв, пару, пилу i волокон /при забарвленнi, травленнi, пайці, дробленнi канiфолi, приготуваннi флюса i т.iн./, виробничих випромінювань /ЕМВ, ЛВ, УФВ, ІЧВ і т.ін./ i розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходів та рекомендацій щодо локалiзацiї їх дiї.

3. Захист вiд статичної електрики при виконаннi окремих технологiчних операцiй /полiровцi, забарвленнi, напиленнi i т.iн./.

4. Розробка заходiв по полiпшенню умов працi при електроно-променевiй, термiчнiй, електроiскровiй, плазменiй, лазернiй та iнших способах обробки матерiалiв.

5. Розробка заходiв по полiпшенню умов працi при токарнiй, фрезерувальнiй, свердлiльнiй i iнших способах механiчної обробки матерiалiв.

6. Розробка відповідних технічних рішень, організаційних заходів та рекомендацій із забезпечення необхідного рівня електро- та пожежобезпеки у виробничих приміщеннях.


Експериментальний та науково-дослiдницький напрямки

Необхiдно проаналiзувати умови працi в лабораторiї НУТУ „КПІ” або НДI при проведеннi експериментальних або теоритичних дослiджень по темi дипломного проекту/роботи / i розробити заходи i рекомендацiї по їх поліпшенню (див.Додаток 5)..

1. Аналiз та оцінка потенцiйно небезпечних та шкiдливих виробничих чинникiв при роботi з обчислювальною технікою /невикористане рентгенiвське випромiнювання, електромагнiтне випромiнювання радiочастотного дiапазону, ультрафiолетове i iнфрачервоне випромiнювання, електростатичні поля, шум, наявнiсть відблисків на екранi монiтору i т. iн/, оцінка рівня електро- та пожожебезпеки обладнання та у робочому приміщенні, розробка необхідних технічних рішень та відповідних організаційних заходів і рекомендацій щодо нормалiзацiї умов праці та підвищення рівня електробезпеки і пожежної безпеки.

2. Аналiз та оцінка негативного впливу потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв при проведеннi експериментальних дослiджень /електромагнiтного випромiнювання радiочастотного дiапазону, інфрачервоного, ультрафіолетового та невикористовуємого рентгенiвського випромiнювання, виробничого шуму, вібрацій і т. ін./, наявнiсть шкiдливих речовин в повiтрi робочої зони, вiдповiднiсть рiвня освiтлення робочих мiсць санiтарно-гiгiєнiчним нормам, оцінка рівня електро- та пожожебезпеки обладнання тощо, розробка необхідних технічних рішень та відповідних організаційних заходів і рекомендацій щодо полiпшення умов праці та підвищення рівня електробезпеки і пожежної безпеки.

3. Розгляд питань гiгiєни розумової працi, ергономiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог до робочого мiсця дослiдника, експериментатора, оператора ВДТ ЕОМ, вирішення питань з електробезпеки та пожежної безпеки, розробка системи відповідних заходiв щодо створення оптимальних та безпечних умов працi.
Комбiнований напрямок

Якщо темою дипломного проекту /роботи/ є розробка РЕА, що не створює небезпечних i шкiдливих чинникiв, i в дипломi не передбачається розробка технологiчних процесiв або операцiй виробництва, а також якщо обладнання, що розробляється, може працювати без обслуговуючого персоналу /як короткочасно, так i тривало/ i не передбачаються його профiлактичнi огляди i ремонти, то в цьому випадку доцiльно включити в роздiл ОП питання охорони працi, що пiдлягають реалізації по двом або трьом напрямкам, наприклад, при проектуваннi i експлуатацiї РЕА, при проектуваннi i виготовленнi /монтажi/ окремих блокiв, вузлiв, плат i т.iн., при проведеннi експериментальних дослiджень i виробництвi РЕА /розглядається одна з можливих технологiчних операцiй/, при настройцi i дослiдженнi параметрiв РЕА, при розробцi програми i подальшому її налагодженнi, або при розробцi i виготовленнi експериментальних макетiв окремих вузлiв схеми /будь-яка операцiя/ i т.iн.

Питання, що пiдлягають розгляду в роздiлi ОП, визначаються суттю завдання на дипломне проектування i обов'язково погоджуються з консультантом.

При розглядi питань, якi пов'язанi з експлуатацiєю або з технологiєю виробництва, необхiдно обов'язково використати той фактичний матерiал, що був зiбраний студентом-дипломником в перiод проходження переддипломної i виробничої практик.


* Розгляд питань з виробничої санітарії, безпеки праці та пожежної безпеки у розділі ОП виконувати з урахуванням матеріалів, що приведені у Додатках 6 – 16.

Законодавчі, нормативні, довідкові та методичні матеріали


 1. Закон України „Про охорону праці”.

 2. Ткачук К.Н., Зацарний В.В. та ін. Охорона праці та промислова безпека. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2010. – 559 с.

 3. ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

 4. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. «Вибрационная безопасность. Общие требования».

 5. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».

 6. ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

 7. ГОСТ 12.1.006-84. «Допустимые поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

 8. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

 9. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. «Процессы производственные. Общие требования безопасности».

 10. ГОСТ. 12.2.064-81. ССБТ. «Органы управления производственным оборудованием. Общие эргономические требования».

 11. ГОСТ12.2.051-80. «Оборудование технологическое ультразвуковое».

 12. ГОСТ 12.2.025-76 «Медична техніка. Правила електробезпеки».

 13. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. «Защитное заземление, зануление».

 14. ДНАОП.0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

 15. ДНАОП 0.00-1.32-01 „Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”.

 16. ДНАОП 1.1.10-1.07-01 „Правила експлуатації електрозахисних засобів”– Харьків: ФОРТ, 2001.– 117с

 17. ПУЕ „Правила улаштування електроустановок”. Розділ 1 Загальні правила. Гл.1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки. – К.: ОЕП ”ГРІФЕ”, 2006.– 77с.

 18. Сабарно Р.В. и др. Электробезопасность на промышленных предприятиях. -К.:Техніка, 1991.-285 с.

 19. ДБН, В. 2. 5. – 28– 2006 Збірник 28. Природне і штучне освітлення.

 20. ДСН 3.3.6.039-99.”Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій”.– К.: МОЗ України, 2000.– 45с.

 21. ДСН 3.3.6.037-99.”Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”.– К.: МОЗ України, 2000 – 29с.

 22. ДСН 3.3.6.042-99 „Державні санітарні норми параметрів мікроклімату” - К.: МОЗ України, 2000.

 23. СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».

 24. ДСН 173-96 „Державні санітарні норми планування та забудови населених пунктів”.

 25. «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці». № 442-92.

 26. «Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці». № 614-2004.

 27. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості на небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». № 528 - 2001.

 28. «Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и материалами». № 1742-77.

 29. «Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)». № 5802-91.

 30. «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц». №3206-85.

 31. ДНАОП 0.03-3.09-91 „Санітарні норми і правила улаштування та експлуатації лазерів”№5804-91.

 32. «ПДУ воздействия электромагнитных полей диапазона частот 10-60 кГц». № 5803-91.

 33. «Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля». №1757-77.

 34. ДСН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів.– К.: МОЗ України, 2002.– 45с.

 35. ДСНіП № 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».

 36. ДСНіП № 476-2002 «Державні санітарні норми та прави­ла під час роботи з джерелами електромагнітних полів».

 37. ДНАОП 0.00-1.31-99 “Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ” – Держнаглядохоронпраці, №21, 10.02.1999 р.

 38. ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин”. №382/3675 , 1998 р.

 39. «Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». № 1960-79. - М.: «Атомиздат», 1981. -32 с.

 40. НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні.

 41. НАОП 1.4.32-2.58-78 (ОСТ 4Г 0.091.241-87) „Легкозаймисті, горючі, хімічно небезпечні та шкідливі речовини. Вимоги безпеки при зберіганні, транспортуванні та використанні”.

 42. ДБН В 2.5-13-98 „ Інженерне обладнання будинків і споруд . Пожежна автоматика будинків.”

 43. ISO 3941-77.

 44. ДСТУ 3675-98.

 45. РД 34.21.122-87 «Инструкция по установке молниезащиты зданий и сооружений».

 46. Методические указания к разработке вопросов пожарной безопасности в дипломных проектах. – К.:КПИ, 1990.

 47. ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний.

 48. НАОП 1.4.32-6.01-68 „Вказівки щодо організації і проведення пожежно-профілактичної роботи на підприємствах радіоелектронної галузі”.

 49. НАОП 1.4.32-2.01-82 (ОСТ 11 090.028-82) „Інструкція з охорони праці. Порядок розроблення, оформлення та користування”.

 50. НАОП 1.4.32-2.48-88 (ОСТ 11 12.0019-88) „Устаткування радіоелектронне. Вимоги безпеки до електричної принципової схеми”.

 51. НАОП 1.4.32-2.88-88 (ОСТ 25 1298-88) „ССБП. Захист від статичної електрики у виробничих приміщеннях”.

 52. НАОП 1.4.32-2.82-84 (ОСТ 25 1159-84) „Виробництво друкованих плат. Вимоги безпеки”.

 53. НАОП 1.4.32-2.87-81 (ОСТ 25 1291-81) „ССБП. Паяння свинцево-олов’яними припоями. Вимоги безпеки”.

 54. НПАОП 32.1-7.21-80 (НАОП 1.4.32-2.21-80) «ССБТ. Технологические процессы с применением химических веществ. Общие требования безопасности» (ОСТ 11 091.700-80).

 55. НПАОП 32.1-7.89-88 (НАОП 1.4.32-2.89-88) „Охорона праці та здоров’я працюючих з лазерним випромінюванням” (ОСТ 25.1296-88).

 56. НПАОП 32.2-7.25-84 (НАОП 1.4.32-2.25-84) „Електромагнітні поля радіочастот від 0,3 до 300 ГГц. Вимоги безпеки” (ОСТ 11 12.0004-84).

 57. НАОП 1.4.32-2.59-79 (ОСТ 4Г 0.091.265-79) „Роботи складально-зварювальні. Загальні вимоги безпеки”.

 58. НАОП 1.4.32-6.12-89 (РД 25 224-89) „Порядок внесення вимог безпеки праці в технологічні документи”.


Додаток 1.

ЗАВДАННЯ

на розробку заходiв з електро - i пожежобезпеки

спроектованої РЕА /приладiв, стендiв, пультiв, окремих вузлів i т.iн./
I.Електробезпека.

Аналiз потенцiйних причин поразки електричним струмом i розробка технічних рішень та організаційних заходiв по їх усуненню.

1) Вказати в яких умовах згiдно ТЗ передбачається експлуатацiя розробленого приладу, апарату, стенду i т.iн. /стацiонарнi, мобільні, на літаючих або плаваючих об'єктах/ i в яких примiщеннях /цех, дiльниця, лабораторiя, в замкнутому об’ємi тощо/.

2) Визначити категорiю примiщення згiдно ОНТП24-86 та ПУЕ по ступеню небезпеки поразки електричним струмом /з пiдвищеною небезпекою, особливо небезпечнi, без пiдвищеної небезпеки/. Дати чiтке обгрунтування i навести вiдповiднi схеми.

3) Вказати: а) якi малi напруги припускає ПУЕ в цих примiщеннях /42В змiнного струму, 110 В постiйного струму/; б) гранично допустимi значення напруги дотику i струму через людину згiдно ГОСТ 12.1. 038-88 /ГОСТ 12.2.025-75, ДСТУ 3798-98 для медичної технiки/ при нормальному i аварiйному режимах роботи обладнання.

*Гранично допустимi значення напруги дотику i струму для осiб, що працюють в умовах високих температур /вище 250С/ i підвищеної вологостi /бiльш 75%/, повиннi бути зменшенi в три рази у порiвняннi з нормальними умовами.

4) Навести електричну схему блоку живлення i вказати величини усiх робочих напруг, а також параметри конденсаторiв, які застосовуються.

5) Порiвняти напруги в приладi, що розробляється, з напругами, що допускаються ПУЕ та ГОСТ 12.1.038-88 в усiх режимах роботи /нормальному i аварiйному/ i зробити висновок: а) перевищують чи не перевищують напруги, якi застосовуються, напруги, що допускаються ГОСТ 12.1. 038-88 б) чи буде iснувати потенцiйна небезпека поразки електричним струмом як в нормальному, так i в аварiйному режимах роботи /при аналiзi керуватися тiльки електричною схемою спроектованого приладу без врахування його конструкцiї, яка визначиться в результатi розроблених заходiв по забезпеченню технiки безпеки/.

6) Вказати потенційна причини поразки електричним струмом: а)вiдкритi струмоведучi частини /пелюстки виводiв трансформаторiв, утримувачi, запобiжники, роз’єми, радiоелементи, дорiжки друкованих плат, мiсця пiдпаєк, оголенi кiнцi монтажних проводiв i кабелiв, виводи конденсаторiв i т.iн/; б) поразка залишковим зарядом конденсаторiв при Uзал бiльше допустимих значень; в) легкий доступ до вiдкритих струмоведучих частин /вiдсутнiсть кожухiв, екранiв високовольтних блокiв, наявнiсть отворiв чи жалюзi поблизу струмоведучих частин i елементiв, вiдсутнiсть блокуючи пристроїв i т.iн./; г) наявнiсть напруги на корпусi блоку, приладу, стенду i т.iн. /перетертя або пошкодження iзоляцiї мережевого кабеля, монтажних проводiв, електричний пробій мiж струмоведучими частинами та елементами шасi i корпусом внаслiдок високої напруженостi електричного поля, коронний розряд i т. iн./; д) наявнiсть напруги кроку; е) непогодженнiсть дiй персоналу i т.iн.

7) Кожну причину поразки електричним струмом бажано супроводити схемою включення людини /оператора/ в електричний ланцюг i визначити напругу дотику i струм, що протiкає через тiло людини, а також необхідно визначити максимальні значення напруг на корпусах електрообладнання при його аварійному режимі роботи і порівняти їх з допустимими значеннями /ГОСТ 12.1.038-88/. При визначеннi напруг дотику i струмiв, опiр тiла людини в електричному ланцюгу з частотою струму 50 Гц при нормальному і аварійному режимах роботи електрообладнання необхідно приймати у межах 1кОм - 6 кОм, в залежності від величини напруги /Uдот=36В – 6 кОм,......,Uдот=220В – 1 кОм/. При визначеннi напруг дотику i струмiв повиннi бути встановленi режими i умови, які створюють найбiльшi значення напруг дотику i струмiв через людину.

При визначенні відповідності максимальних значень напруг на корпусах електрообладнання при його аварійному режимі роботи допустимим значенням /Uдоп/, у разі використання електромереж з глухозаземленною нейтраллю та застосування автоматів максимального струмового захисту або інших запобіжних пристроїв, необхідно враховувати залежність Uдоп від часу спрацювання автоматів максимального струмового захисту або інших запобіжних пристроїв /ГОСТ 12.1.038-88, Uдоп=500в при tспр<0,1 сек.; ........ ; Uдоп=36В при tспр>1 сек./.

8) Зробити висновки про ступiнь небезпеки i описати бiологiчну дiю розрахованого значення струму, що проходить через тiло людини.

9) Розробити заходи з електробезпеки з урахуванням вимог ПУЕ, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.1.038-88, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.025-76, ДСТУ 3798-98, ГОСТ 12.2. 006-83 та iн.

Електробезпека повинна бути забезпечена технiчними засобами та організаційними заходами, в тому числі, конструкцiєю розробленого приладу, блоку, апарату i т.iн., використанням існуючих засобів захисту /заземлення, занулення, максимальний струмовий захист тощо/.

Конструкцiї приладів, апаратів i т. iн. повиннi бути розробленi з урахуванням вимог щодо необхідного рівня електрозахисту і у вiдповiдностi з вимогами ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.025-76 та iнших стандартiв i технiчних умов на апаратуру, що розробляється.

Технiчнi умови експлуатації та засоби захисту спроектованих приладів, апаратів, блоків тощо, повиннi встановлюватися з урахуванням: а) засобу електрозабезпечення /вiд стацiонарної мережi, вiд автономного джерела живлення/; б) номiнальної напруги, роду i частоти струму; в) режиму нейтралi джерела живлення /iзольована, заземлена/; г) способу виконання /стацiонарнi, мобiльнi, переноснi/; д) умов зовнiшнього середовища /експлуатація в особливо небезпечних примiщеннях, примiщеннях з пiдвищеною небезпекою, примiщеннях без пiдвищеної небезпеки, на вiдкритому повiтрi/; е) можливостi зняття напруги з струмоведучих частин, на яких, або поблизу вiд яких, повинна виконуватися робота; ж) характеру можливого дотику людини до елементiв струмовідного ланцюга /однополюсному, двополюсному, дотик до металевих неструмоведучих частин, що виявились пiд напругою у разі пошкодження робочої ізоляції, поразка залишковим зарядом конденсатора тощо/; з) можливостей наближення до струмоведучих частин, якi знаходяться пiд напругою, на вiдстань меншу допустимої або попадания в зону розтiкання струму заземляючого пристрою; и) роду робiт /монтаж, наладка, випробування, експлуатацiя i т.iн/.

Для забезпечення безпеки РЕА необхідно застосовувати /окремо або в поєднаннi один з одним/ наступнi технiчнi засоби захисту:

А. Малi напруги в електричних мережах, гранично допустимi напруги дотику. Вказати, в яких вузлах, блоках, субблоках i т. iн. застосовуються гранично допустимi напруги i в яких режимах роботи /нормальний i аварiйний/; як досягається запобігання переходу напруги з первинної обмотки силового трансформатора на вториннi; якi передбачаються електроннi схеми захисту. Супроводити описи електричних схем розрахунками, поясненнями. У випадку застосування хiмiчних джерел живлення - вказати, якi прийнятi конструкторськi рiшення по запобiганню надходження електролiта всередину апаратури.

Б. Iзоляцiя струмоведучих частин /робоча, додаткова, посилена, подвiйна/. Вказати, як забезпечується iзоляцiя: а) дорiжек друкованих плат пiсля їхнього монтажу/, який застосовується лак, його марка, ГОСТ, дiелектричнi властивостi, кiлькiсть шарiв/; б) мiж РЕА, вузлами, блоками, якi знаходяться пiд небезпечною напругою /гiгроскопiчнi матерiали не застосовувати/; в) шнура живлення вiд корпуса РЕА в мiсцях введення, скручення, натягу i змiщення; г) елементiв органiв управлiння /матерiал ручок, ГОСТ, дiелектричнi властивостi/; д) мiж полюсами ланцюга, який безпосередньо з’єднує апаратуру з мережею живлення при положеннi вимикача мережi “Вiдкл’, мiж полюсами мережi живлення i кожною доступною частиною /деталю/ i кожним гнiздом, якiй знаходяться пiд небезпечною напругою /опiр iзоляцiї повинен бути не менш 2 Мом при напрузi 500В для постiйного струму i для змiнного струму частотою 50 Гц при подвiйнiй робочiй напрузi плюс 1500 В еф, але не менше 2000 В еф/; е) мiсць пiдпаєк пелюсткiв, роз’ємiв, монтажних проводiв, шнура живлення i т. iн./ покриття лаком, марка, ГОСТ, дiелектричнi властивостi, наявнiсть електроiзоляцiйних трубок, спосiб їхнього крiплення i т. iн./; ж) монтажних проводiв; з) жгутiв монтажних проводiв при їхньому крiпленнi i при проходженнi крiзь перетини; и) проводiв напругою до 1000 В з проводами напругою вище 1000 В тощо.

Якщо елементи управлiння /ручки, тумблери/ мають декоративну струмопроводячу обробку /металеву/, визначити можливi шляхи проходження струму, а також повiтрянi зазори мiж цими частинами i струмоведучими елементами обладнання, якi знаходяться пiд напругами, що перевищують гранично допустимi значення /повинно бути не менше 4 мм/.

Вимикач мережi живлення повинен вiдключати вiд обох полюсiв мережi живлення усi ланцюги апаратури, вiдповiдати потужностi, що споживається РЕА, i мати вiдстань мiж розомкнутими контактами, яка витримує без пробою напругу 1500 В еф.

Описати захист вiд виникнення електричної дуги, вiд коронних розрядiв /подвiйна iзоляцiя, матерiал, властивостi/.

В. Контроль iзоляцiї /приймально-здавальний, перiодичний, постiйний/, пристрої для контролю iзоляцiї i сигналiзацiї про її пошкодження, а також для вiдключення виробу при зменшеннi опору iзоляцiї.

Г. Вiдсутнiсть доступу до струмоведучих частин i елементiв: а) конструкцiя i виконання приладу, апарату, марка i ГОСТ матерiалу кожуха; б) неможливiсть доступу до струмопровідних частин та елементів при замiнi плавких запобiжникiв; в) виняток доступу через вентиляцiйнi отвiри; г) конструкцiя гнiзд, що виключає доступ до елементiв, якi знаходяться пiд небезпечною напругою при введеннi в них однополюсного штиря або оголеного провiдника; д) конструкцiя апаратури, що забезпечує вiдсутнiсть контакту мiж частинами /деталями/, якi знаходяться пiд небезпечною напругою, i доступними металевими деталями; е) вимоги до оболонок електрообладнання /IP-класифікація/.

Д. Блокування, що виключає небезпеку поразки електричним струмом при висуваннi блокiв або ж всього пристрою з кожуха, при зняттi кришки, при випадковiй подачi напруги в ланцюг системи управлiння, яка служить для запобiгання помилкових дiй i операцiй.

Е. Захисне заземлення /в мережах з iзольованою нейтралю/. Заземляючi зажими /клемми/ повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 21130-75 та ГОСТ 12.1.030-81.

Ж. Занулення /в мережах з глухозаземленною нейтраллю, ГОСТ 12.1.030-81/.

З. Захисне відключення /пристрої захисного відключення – ПЗВ/.

I. Запобiжна сигналізація /про включення виробу в електромережу, зниженнi опору iзоляцiї, виходу з ладу окремих вузлiв i частин/.

К. Запобiжнi написи, знаки, забарвлення в сигнальнi кольори i iншi засоби попередження про небезпеку /тiльки в поєднаннi з iншими способами забезпечення безпеки/.

Л. Засоби захисту i запобiгаючi пристрої.

М. Визначення класу виробу щодо захисту людини вiд можливості поразки електричним струмом /ГОСТ 12.2. 007.0-75, ГОСТ 12.2.025-76 та ДСТУ 3798-98/.

Н. Визначення класу виробу щодо ступеню захисту від пилу та вологи (IP-класифікація).

П. Вiбростiйкiсть виробу.

Р. Безпека в разi вибуху електровакуумних приладiв i електролiтичних конденсаторов тощо.
II. Пожежна безпека.

1) Визначити категорiю робочого приміщення з урахуванням особливостей технологiчних процесів, в яких бере участь або із застосуванням яких виготовляється спроектований прилад, стенд, обладнання i т. iн.

2) Визначити клас пожежо - i вибухонебезпеки робочої зони примiщення, в якому буде експлуатуватися спроектований прилад, стенд, обладнання i т.iн.

3) Перерахувати горючi, важкогорючi i негорючi матерiали i радiоелементи, що застосовуються в спроектованому виробi, i вказати їхню температуру загоряння.

4) Вказати можливi причини, що можуть призвести до загоряння чи вибуху матерiалiв i радiоелементiв в спроектованому пристрої.

5) Розробити необхідні заходи по пожежнiй безпецi. Вказати теплостiйкiсть матерiалiв, що використовуються, а також гранично-допустиму температуру спроектованого виробу. Зробити розрахунки по визначенню перетину монтажних проводiв на допустиму питому щiльність струму, вказати робочу i пробивну напругу iзоляцiї, визначити вiдстань мiж струмоведучими частинами з метою виключення електричного пробою, вказати спосiб виконання монтажу електричних схем та технологію виготовлення спроектованої РЕА.

Розробити електричний захист /перевищення допустимих рівнів потужності, струму тощо/ окремих блоків i РЕА в цiлому /реле, автомати, швидкодiючi безконтактнi електроннi схеми, плавкi запобiгачi i т. iн./, пiдтвердивши це розрахунками /розрахунок запобіжників вести по амперсекундним характеристикам/.

Блоки з напругою понад 1кВ, в тому числi високовольтнi помножувачi, повиннi бути сконструйованi так, щоб не виникла небезпека загоряння апаратури.

Частини /деталi/ апаратури не повиннi нагрiватися вище гранично допустимих температур:

- металевий корпус, задня стiнка бiльш 700С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявнiстю пошкодженнь в апаратурi; металевi клавiшi, кнопки, ручки бiльш 600С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявнiстю пошкоджень в апаратурi;

- неметалевий корпус, задня стiнка бiльш 900С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявностю пошкоджень в апаратурi; неметалевi клавiшi, кнопки, ручки бiльш 650С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявнiстю пошкоджень в апаратурi;

- внутрiшня сторона корпуса, яка виготовлена з неметалевого матерiалу, бiльш 900С при справнiй апаратурi i бiльш 1200С за наявнiстю пошкоджень в апаратурi;

- шнури живлення i провода з iзоляцiєю з полiхлорвiнiла бiльш 650С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявнiстю пошкоджень в апаратурi.

6) Визначити ступінь пожежо- та вибухозахищенності оболонки проектуємого приладу, стенду, обладнання і т.ін. /IP-класифікація, ГОСТ12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78 тощо/.Додаток 2.
ЗАВДАННЯ

на розробку заходiв з охорони працi i навколишнього середовища при використаннi технологiчного процесу /або робочої операцiї/,

який розроблено в дипломному проектi /роботi/ з урахуванням

конструкторської i технологiчної документацiї
I. Гігієна праці, виробнича санiтарiя та технiка безпеки.

1) Провести аналiз розроблюємого технологiчного процесу /або операцiї/ з точки зору утворення потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв /з урахуванням застосовуємих установок, приладiв, апаратiв, матерiалiв, речовин, умов працi, маршрутних, операцiйних i технологiчних карт/. З усіх потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв вибрати два або три/ за погожденням з консультантом по охоронi працi/, що пiдлягають більш докладному дослiдженню.

2) Вказати хiмiчний склад речовин та матерiалiв, що утворюються в результатi проведення технологiчного процесу, інші наявні шкiдливi фiзичнi чинники /виробничі випромінювання (ЕМВ, ІЧВ, УФВ, і т.ін.), вібрації, виробничий шум тощо/, стисло описати їхню бiологiчну дiю на органiзм людини, визначити клас небезпеки згідно із Гігієнічною класифікацією, привести нормованi параметри i т. iн.

3) Використовуючи розрахунки або вимірювальні засоби визначити кiлькiснi i якiснi характеристики шкiдливих виробничих чинникiв. Вказати вхiднi данi i умови працi. Наприклад: а) потужність та частоту джерела ЕМВ, тип та режим роботи випромінюючої системи тощо; б) при розрахунку концентрацiї аерозолю свинцю вказати потужнiсть паяльника, питоме пилеутворювання, кiлькiсть пайок в хвилину /як правило, не менше 15/, кiлькiсть робочих мiсць, тривалiсть змiни i т. iн.; в) при перевірочному розрахунку штучного освiтлення на робочих місцях – мiнiмальний розмiр об'єкту розрiзнення, свiтлову зону, тип i систему освiтлення, яскравість фону, контрастнiсть об’єкту розрізнення з фоном тощо.

4) Отриманi розрахунковi параметри порiвняти з нормованими величинами.

5) Визначити кратнiсть перевищення на кожний шкiдливий виробничий чинник i, при необхідності, провести бальну оцінку та скласти карту умов працi.

6) Визначити iнтегральну бальну оцiнку i по нiй - категорiю шкідливості та тяжкостi працi. Зробити висновки i намiтити заходи щодо полiпшення умов працi по кожному чиннику, що погiршує умови працi.

7) При розробцi заходiв з поліпшення /нормалiзацiї/ умов працi необхiдно вказати, якi нормативнi документи враховують або регламентують тi або iншi технологiчнi процеси та вимоги по забезпеченню безпечних умов працi. Розглянути вiдповiднiсть даним документам технологiчного процесу, що розробляється, та матерiалiв, якi використовуються, а також розмiщення установок, обладнання, пристроїв сигналiзацiї i блокування, необхідність застосування колективних i iндивiдуальних засобiв захисту i т.iн.

8) З урахуванням ССБТ, СНиП, ДСНіП, ДСанПіН i iнших нормативних документiв намiтити заходи щодо поліпшення /нормалiзацiї/ умов працi.

9) За допомогою iнженерних та економiчних розрахункiв пiдтвердити ефективнiсть заходiв, що пропонуються, i розробити вiдповiднi рекомендацiї щодо захисту працівників та оточуючого середовища від негативного впливу ЕМВ радіочастотного діапазону, лазерного та інших виробничих випромінювань, негативного впливу шкідливих речовин тощо. Наприклад: обгрунтувати вимоги до систем вентиляції при проведені процесу пайки, дати ескiз мiсцевих вiдсосiв з нанесенням всiх необхiдних параметрiв; обгрунтувати методику розрахунку i визначити кiлькiсть вилучаємого повiтря з кожного мiсцевого вiдсосу; накреслити план розташування робочих мiсць, обладнаних мiсцевими вiдсосами; зробити розрахунок воздуховодiв мiсцевої вентиляцiї та пiдбiр вентиляторiв; обгрунтувати необхiднiсть очистки вилучаємого з робочої зони повiтря вiд пилу, газу або пару i вказати заходи, якi треба передбачити для захисту навколишнього середовища /пiдтвердити розрахунками/.

10) Розглянути технічні рішення та організаційні заходи щодо забезпечення необхідного рівня електробезпеки виробничого обладнання та устаткування у робочих приміщеннях.
II. Пожежна безпека.

1) Навести пожежнi показники речовин, матерiалiв, вузлiв i установок, що застосовуються в технологiчному процесi.

2) На пiдставi пожежних показникiв, отриманих розрахунковим або iнструментальним засобом, або з довідкової літератури, визначити категорiю пожежо - i вибухонебезпеки технологiчного процесу /операцiї/.

3) З урахуванням категорiї пожежо- i вибухонебезпеки визначити необхiдний ступiнь вогнестiйкости будинку, в якому повинен проводитися технологiчний процес /операцiя/, площу та поверховiсть будинку, шляхи евакуацiї, вiдстань вiд робочих мiсць до евакуацiйних виходiв.

4) Визначити клас пожежо- або вибухонебезпеки зон примiщення.

5) Проаналiзувати причини виникнення пожежi або вибуху при проведеннi розробленого технологiчного процесу з урахуванням матерiалiв та речовин, що застосовуються, i iнших можливих джерел запалення.

6) Зробити висновки щодо відповідності систем запобiгання пожежi, протипожежного захисту та організаційно-технічних заходів чинним нормативам /НАПБ А.01.001-95/. У разі необхідності, запропонувати додаткові заходи з пожежної безпеки.

Додаток 3.
ЗАВДАННЯ

на розробку заходiв по забезпеченню лазерної безпеки
1. Обгрунтувати запропоновану тему роздiлу з охорони працi.

2. Охарактеризувати основні вимоги з охорони праці при застосуванні лазерної техніки.

3. Вказати енергетичнi характеристики лазера /лазерної установки/, що застосовується.

4. Виявити потенцiйно небезпечнi i шкiдливi чинники, що виникають при експлуатацiї лазера /лазерної установки / з урахуванням вимог ГОСТ 12.1. 040-83, СНиП 2392-81, ДНАОП 0.03-3.09-01.

5. Розглянути відповідність конструкції лазера /лазерної установки/ вимогам безпеки та визначити клас небезпеки лазера /лазерної установки/.

6. Описати бiологiчну дiю лазерного випромiнювання i iнших шкiдливих чинників, що супроводжують роботу лазерних пристроїв /погодити з консультантом або керiвником дипломного проекту/.

7. Визначити гранично-допустимi рiвнi (ГДР) лазерного випромiнювання i нормованi параметри інших шкiдливих та небезпечних чинників, що супроводжують роботу лазерних пристроїв.

8. Розрахувати рiвнi випромiнювання стосовно всiх типів засвiтки, порiвняти з iснуючими нормами i зробити висновки. Також охарактеризувати негативну дiю iнших шкідливих та небезпечних виробничих чинникiв. У разі необхідності, скласти карту умов працi.

9. Визначити категорiю шкідливості та тяжкостi працi. Зробити висновки. Розглянути заходи щодо оздоровлення умов працi.

10. Визначити небезпечну зону роботи лазерних пристроїв.

11. Розробити відповідні заходи з лазерної безпеки: а/ вимоги до робочого примiщення; б/ вимоги до розмiщення лазерiв /лазерних установок/ в примiщеннi - дати план примiщення i розмiщення лазерiв; в/ екранування лазерного променя, розрахунок свiтловодів; г/ заходи по попередженню вiдбивання лазерного променя вiд лiнз, рейтерiв, оправ, дiафрагм i бленд; д/ попередження аварiй i лiквiдацiя iхнiх наслiдкiв; е/ ергономiчнi вимоги до органiзацiї робочих мiсць.

12. Розглянути системи сигналiзацiї та блокування, а також знаки безпеки, що застосовуються для попередження персоналу.

13. Визначити необхiдну оптичну щiльнiсть i товщину свiтлофiльтрiв ЗІЗ.

14. Розробити iнструкцiю з технiки безпеки.

15. Розглянути технічні рішення та організаційні заходи щодо забезпечення необхідного рівня електробезпеки спроектованих лазерних пристроїв та допоміжного виробничого обладнання.

16. Зробити висновки щодо відповідності систем запобiгання пожежi, протипожежного захисту та організаційно-технічних заходів чинним нормативам. У разі необхідності, запропонувати додаткові заходи з пожежної безпеки.
Додаток 4.

ЗАВДАННЯ

на розробку заходiв з охорони працi i навколишнього

середовища при монтажi друкованих плат РЕА
I. Аналiз та оцінка шкідливої дії потенцiйно небезпечних і шкiдливих виробничих чинникiв при монтажi друкованих плат.

1) Розглянути відповідність параметрів робочого примiщення дiючим санiтарним нормам /СН 245-77, ОНТП 24-86/.

2) Обгрунтувати способи пайки /лудження/ та обжигу iзоляцiї.

3) Обгрунтувати вибiр марки припою, флюсу, змивки i лаку.

4) Навести хiмiчний склад припою, флюсу, змивки i лаку, i вказати ГОСТ на матерiали i речовини, що використовуються.

5) Дати стислу характеристику установок /обладнання/, що використовуються.

6) Враховуючи метод або спосiб пайки /лудження/ провести аналiз та оцінку негативного впливу на працюючих потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв з урахуванням марки припою, змивки та лаку.

7) Описати бiологiчну дiю небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв /аерозолю свинцю, олова; домiшок, що входять до складу припою; складових компонентiв, що входять до складу флюса, змивки i лака; iнфрачервоного випромiнювання i iнших небезпечних i шкiдливих чинникiв/.

8) Вказати ГДК аерозолю, пару, пилу, газiв /ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 12.1.007-80,ГОСТ 12.1.005-88/; ГДР iнтенсивностi iнфрачервоного випромінювання /ДСН 3.3.6.042-99/; ГДР ультразвуку у третьоктавних частотних смугах /ДСН 3.3.6.039-99/ та рівні виробничого шуму /ДСН 3.3.6.037-99/; нормовані значення рівнів освітлення робочої зони /ДБН В.2.5-28-2006/ тощо.

9) Визначити кiлькiснi i якiснi характеристики виявлених небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, наприклад: а) концентрації аерозолю свинцю, газiв, парiв спирту i т. iн. в робочiй зонi i повiтряних викидах; б) довжину хвилi, область випромiнювання i iнтенсивнiсть iнфрачервоного випромінювання та iнших видів виробничих випромiнювань на робочих мiсцях; в) рівень освiтленностi на робочих мiсцях при природньому, штучному i сумiщеному освiтленнi; г) показники шуму на робочих місцях; д) порiвняти розрахунковi данi i нормованi значення /визначити кратнiсть перевищення кожного небезпечного i шкiдливого виробничого чинника/.

10) У разі необхідності, скласти карту умов працi i визначити категорiю шкідливості та тяжкостi працi.

11) Виявити можливі потенційні причини ураження робочого персоналу електричним струмом.


II. Заходи з нормалiзацiї умов працi /з урахуванням шкідливості та тяжкостi працi/ та підвищення рівня техніки безпеки.

 1. Обгрунтувати вимоги до робочого примiщення. Розробити рекомендацiї щодо виконання дiючих санiтарних норм.

2) Обгрунтувати вимоги до технологiчного процесу у вiдповiдностi з дiючими санітарними правилами i нормами, виявити найбiльш небезпечнi операцiї i запропонувати заходи щодо полiпшення умов працi.

3) Обгрунтувати вимоги до вентиляцiї; при необхiдностi привести ескiз мiсцевих вiдсосiв з вказiвкою всiх необхiдних параметрiв для визначення кiлькостi вилучаємого повiтря з кожного мiсцевого вiдсосу; дати план розташування постiв пайки з вказiвкою вiдстанi мiж ними; зробити розрахунок повiтроводiв мiсцевої вентиляцiї i вибрати необхiдний тип вентилятору.

4) При недостатньому рiвнi освiтленностi робочих мiсць обгрунтувати вимоги до природнього /бокового одностороннього/ i штучного /загального рівномірного, мiсцевого/ освiтлення; у разі необхідності, зробити необхiднi свiтлотехнiчнi розрахунки i дати рекомендацiї щодо полiпшення освiтленностi робочих мiсць.

5) У випадку перевищення допустимої щiльностi потоку iнфрачервоного випромiнювання /іншого виду виробничого випромінювання/ розробити заходи щодо його зменшення /екранування тощо/.

6) пропонувати, у разі необхідності, можливість використання засобів колективного та індивідуального захисту.

7) Розробити технічні рішення та організаційні заходи щодо забезпечення необхідного рівня електробезпеки виробничого обладнання та устаткування у робочих приміщеннях.


III. Пожежна безпека.

1) Навести пожежнi характеристики речовин, матерiалiв, елементiв i обладнання, якi використовуються при монтажi друкованих плат /гетинаксу, текстолiту, стеклотекстолiту, спирту, розрiджувача, лака, змивки, радiодеталей i т. iн./.

2) Визначити категорiю пожежної небезпеки виробництва друкованих плат.

3) Вибрати необхiдний ступiнь вогнестiйкостi будинку, в якому повина бути розмiщена дiльниця монтажу друкованих плат.

4) Визначити категорію приміщення та клас робочих зон з вибухопожежної небезпеки.

5) Проаналiзувати можливi причини виникнення пожежi i вибуху при монтажi друкованих плат.

6) Розробити необхiднi заходи щодо запобiганню пожежi.

7) Розглянути можливість застосування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежегасіння.

8) Зробити висновки щодо відповідності систем запобiгання пожежi, протипожежного захисту та організаційно-технічних заходів чинним нормативам. У разі необхідності, запропонувати додаткові заходи з пожежної безпеки.

Додаток 5.

ЗАВДАННЯ

на розробку заходiв з охорони працi при проведеннi

науково-дослiдних робiт /теоретичних, експериментальних/

в умовах лабораторiї
I. Аналiз та оцінка потенцiйно небезпечних та шкiдливих виробничих чинникiв при виконаннi науково-дослiдної роботи.

1) Визначити, чи відповідають умови працi в лабораторiї правилам виробничої санiтарiї i гiгiєни праці: по займанiй площi i необхiдному об’єму примiщення; навести план лабораторiї i розмiщення робочих мiсць; дати рекомендацiї щодо реалiзацiї дiючих санiтарних норм /СНиП 2.09. 04-87; СН 245-77, ОНТП 24-86/.

2) Перевiрити вiдповiднiсть фактичних значень параметрiв мiкроклiмата робочої зони ГОСТ 12.1. 005-88, ДСН 3.3.6.042-99 “Державним санiтарним нормам мiкроклiмата виробничих примiщень” /нормованi параметри слiд визначати з урахуванням категорiї робiт, що виконуються, пори року, виду робочого місця – постійне або непостійне/; розглянути вiдповiднiсть використовуємих приладiв вентиляцiї, кондицiювання повiтря i опалення вимогам СНиП2.04.05-84 i ГОСТ 12.4. 021-75.

3) Навести загальну компоновку розташування обладнання на робочому мiсці; оцiнити робоче мiсце з урахуванням вимог ергономiки; розглянути питання гiгiєни розумової працi, психології безпеки праці, а також iснуючi системи заходiв щодо пiдтримання високого рівня працездатностi i здоров'я персоналу науково-дослiдних лабораторiй.

4) Визначити рівень освiтлення на робочих мiсцях при природньому /бокове одностороннє/, штучному /загальне, місцеве, комбіноване/ та сумiщеному освiтленнi; у разі необхідності, провести свiтлотехнiчнi розрахунки; порiвняти отриманi данi з нормами освiтленностi згiдно ДБН В.2.5.28-2006; при недостатньому рiвнi освiтленностi робочих мiсць розробити рекомендацiї щодо полiпшення освiтленностi робочих мiсць.

5) Провести аналiз та оцінку потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв, що виникають при експлуатацiї вiдео-дiсплейних термiналiв (ВДТ) /ДСанПіН 3.3.2.007-98, ДНАОП 0.00-1.31-99/: невикористане рентгенiвське випромiнювання, ЕМВ радiочастотного дiапазону, ультрафiолетове i iнфрачервоне випромiнювання тощо. Описати вплив цих чинникiв на оператора, принципи нормування, а також можливi комплекснi заходи щодо зменшення їхнього впливу на людину i навколишнє середовище; виконати якiсну i кiлькiсну оцiнку виявлених небезпечних i шкiдливих чинникiв.

6) Розглянути питання електробезпеки при експлуатації обчислювальної техніки /див. Додаток 1 та ДНАОП 0.00-1.31-99/.

7) Визначити рiвнi електромагнiтних випромiнюваннь радiочастотного дiапазону; у випадку їхнього перевищення ГДР /ГОСТ 12.1.006.-84, ДСНіП№476, ДСНіП№239/ розглянути можливi варiанти захисту вiд ЕМВ.

8) Оцiнити рiвень шуму в примiщеннi науково-дослiдної лабораторiї i його вiдповiднiсть СН 3223-85 , ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99.

9) Використовуючи iнженернi засоби розрахунку, визначити кiлькiснi i якiснi характеристики iнших виявлених небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, що можуть мати мiсце при проведеннi конкретних експериментальних дослiджень в вiдповiдностi з темою дипломного проекту/роботи/, наприклад, ГДК аерозолю свинцю, окислу вуглецю i фтористого водороду при пайцi i обжигу iзоляцiї i т. iн.

10) У разі необхідності, скласти карту умов працi i визначити категорiю шкідливості та тяжкостi працi.
II. Заходи щодо полiпшення умов та безпеки праці.

З урахуванням виявлених небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв розробити заходи щодо полiпшення умов та безпеки працi.

1) Обгрунтувати вимоги до робочого примiщення. Розробити рекомендацiї щодо дотримання дiючих санiтарних норм.

2) При недостатньому рiвнi освiтленностi робочих мiсць використати додатковi системи штучного освiтлення.

3) У разі необхідності, розробити додаткові заходи щодо підвищення рівня електробезпеки /захисне заземлення, занулення, ПЗВ i т. iн./.

4) При перевищеннi рівнів ЕМВ радiочастотного дiапазону ГДР розробити заходи по їх зниженню /захист екрануванням, часом, вiдстанню, ЗIЗ тощо/.

5) Розробити заходи по зниженню концентрацiї шкiдливих речовин i пилу в повiтрi робочої зони /влаштування вентиляцiї, кондицiонування повiтря/.

6) З метою зменшення рiвня шуму в лабораторiї виконати акустичну обробку внутрiшньої поверхнi приміщення /звукопоглинаючі покриття, штучнi поглиначi i т. iн./ тощо.


III. Пожежна безпека.

1) Навести пожежнi характеристики речовин, матерiалiв, елементiв i обладнання, якi використовуються при проведеннi науково-дослiдної роботи.

2) Визначити ступiнь вогнестiйкостi будинку, категорiю приміщення та клас робочих зон з вибухопожежної небезпеки.

3) Проаналiзувати можливi причини виникнення пожежi i вибуху.

4) Вказати кiлькiсть, розмiщення, вимоги щодо обслуговування первинних засобiв пожежегасіння /вогнегасників/ i їхньої вiдповiднiстi вимогам ГОСТ 12.4. 009-83, ДСТУ3675-98 та ISO3941-97.

5) Розробити необхiднi заходи по запобiганню пожежi /ГОСТ 12.1. 004-91, НАПБ А.01.001-95/.

6) Розглянути можливість застосування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежегасіння /ДБН В.2.5-13-98/.

7) У разі необхідності, розробити технічні засоби захисту вiд блискавки /ВСН 1-77, РД 34.21.122-87/.

*Вимоги з пожежної безпеки при застосуванні засобів обчислювальної техніки викладені у ДНАОП 0.00-1.31-99.Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1
2011 -> Програма рівних можливостей та прав жінок в україні єс проон програма міжнародної
2011 -> Образовательная программа начальной школы моу «калтайская сош»
2011 -> Выявить динамику взглядов на предмет психологии и методы ее изучения в различные исторические периоды
2011 -> Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці
2011 -> Методичні вказівки до розділу дипломних проектів спеціалістів та магістерських дисертацій для підготовки спеціалістів та магістрів з гуманітарного напрямку підготовки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка