Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Організація туризму»Сторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

Кожна підгрупа складає маршрут у довільному масштабі, зображує його схему, на яку наносить нитку основного маршруту, місця зупинок туристської групи в день і в ночі. Для спроектованого маршруту заповнюється необхідна документація. Зразки документів можна знайти в літературі, що рекомендується для виконання даного завдання.

Результати виконаної роботи кожна група оформляє у вигляді групового звіту, в якому наводять усі вищезгадані матеріали з вказівкою виконавця кожного документа. Кожна підгрупа за матеріалами виконаного проекту на практичних заняттях робить доповідь перед групою і захищає розроблений проект.

Рекомендована література: [ 8,14,15,18,22].


5. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ДІЛОВОЇ ГРИ ”ВЗАЄМОДІЯ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГ”
Ділову гру проводять з метою ознайомлення студентів з документами, що оформлюють при встановленні правових взаємовідносин cуб’єктів туристської діяльності між собою і з органами державного регулювання в галузі туризму.

При підготовці до ділової гри і її проведенні студенти повинні використовувати усі знання одержані під час вивчання даної дисципліни.

Для проведення ділової гри формують підгрупи згідно табл. 9.

Кожна з підгруп виконує завдання згідно з табл. 10.


Таблиця 9 - Перелік підгруппід

Групи

Підприємство, організація чи установа, яку представляє підгрупа

Кількість студентів

1

Туроператор

3 - 5

2

Турагент

2 - 4

3

Орган з ліцензування

1

4

Орган з сертифікації готельних послуг

3 - 5

5

Орган з сертифікації послуг харчування

3 - 5

6

Готель

3

7

Підприємство харчування

3

8

Автотранспортне підприємство

1

9

Музей

1

10

Страхова компанія

1

11

Група туристів

1

Для виконання завдання студентам необхідно ознайомитись з пакетом нормативних документів та зразками договорів, що видаються кожній групі на електронному носії.

Кожна з підгруп оформлює необхідні документи згідно з табл. 10 і узгоджує їх з підгрупами, які представляють відповідні підприємства й організації.

Дані, що стосуються характеристики туристських підприємств, готелів, підприємств харчування, тощо, студенти визначають самостійно, користуючись навчальною і періодичною літературою з питань туристського, готельного і ресторанного бізнесу.

Для підведення підсумків і презентації результатів ділової гри відводиться одне практичне заняття, на якому кожна з підгруп виступає з доповіддю в якій звітує про виконану роботу й оформлені документи
Таблиця 10 - Перелік завдань ділової гри за підгрупамипідгрупи

Підприємство, організація чи установа, яку представляє підгрупа

Завдання для підгрупи

Документи,

які оформлює підгрупа
1

2

3

4
1

Туроператор

Оформити ліцензію, договір з турагентом , договір з готелем, договір з підприємством харчування, договір з автотранспортним підприємством, договір зі страховою компанією, договір з музеєм

Ліцензія і

договори

2

Турагент

Оформити ліцензію, договір з туроператором і договори з туристами

Договори
3

Орган з ліцензування

Оформити ліцензію для туроператора і тур агента

Ліцензії
4

Орган з сертифікації готельних

послуг


Оформити документи з сертифікації послуг розміщення в готелі

Документи згідно з додатком до правил сертифікації послуг розміщення
5

Орган з сертифікації послуг харчування

Оформити документи з сертифікації послуг харчування, що надає підприємство харчування

Документи згідно додатку

до правил сертифікації послуг харчування

Продовження табл. 101

2

3

4

6

Готель

Оформити документи з сертифікації і договір з туроператором

Документи з сертифікації і договір

7

Підприємство харчування

Оформити документи з сертифікації і договір з туроператором

Документи з сертифікації і договір

8

Авто-

транспортне підприємствоОформити договір з туроператором

Договір на транспортне обслуговування

9

Музей

Оформити договір з туроператором

Договір на екскурсійне обслуговування

10

Страхова компанія

Оформити договір з туроператором

Договір на страхування

11

Група туристів

Оформити договір з турагентом

Договір на тур обслуговування

Результати роботи кожна підгрупа надаює у вигляді звіту, який має титульний аркуш і оформлені документи. На титульному аркуші вказують обсяг роботи, який виконав кожен студент підгрупи.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Архипов В.В. Організація ресторанного господарства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма Інкос, 2007. – 280 с.

 2. Барановский М.И. Комплексы отдыха и туризма. – К.: Будівельник, 1985. – 104 с.

 3. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев: ВИРА-Р, «Альтерпрес», 2001. – 208 с.

 4. Гостиничный и туристический бизнес. / Под ред. проф. Чудновского А. Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Издательство ЭКМОС, 1998. – 352 с.

 5. Готелі України від «А» до «Я»: Довідкове видання. Автор – упорядник В. Болгов. Перший випуск. – К.: Вид. «Новий Світ», Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, 2003. – 271 с.

 6. Готелі України від «А» до «Я»: Довідкове видання. Автор – упорядник В. Болгов. Другий випуск. – К.: Вид. «Новий Світ», Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, 2004. – 269 с

 7. Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие / О.П. Ефимова, Н.А. Ефимова: Под ред. Н.И. Кабушкина. – Минск: Новое знание, 2004. – 392 с. – (Экономическое образование).

 8. Краткий справочник туриста / Автор составитель Ю.А.Штюрмер. – 3-е изд. с изм. и доп. – М.: Профиздат, 1985. – 272 с.

 9. Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы: Учебное пособие/Под общей редакцией В. К. Федорченко. – К.:Вища шк., 2004.- 346 с.

 10. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

 11. Медлик С. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Игран; пер. с англ. А. В. Павлов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 239 с.

 12. Сенин В. С., Денисенко А. В. Гостиничный бизнес: Классификация гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 144 с.

 13. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. – М.: Альфа – М; Инфра – М, 2006. – 304 с.

 14. Спутник туриста. - 3 – е изд. перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 496 с.

 15. Спутник туриста / А.В. Бирюков, И.Я. Брощзе, Б.Е. Владимирский и др.:сост. К.И. Вахлис.–2-е изд., перераб. и доп. – К.:Здоровье, 1991. – 360 с.

 16. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. засл. работника высшей школы, проф., д.э.н. Чудновского А. Д. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.

 17. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.

 18. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для институтов и техникумов физ. культ./ Сост. Гонопольский В.И. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 240 с.

 19. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: – ЮНИТИ-ДАНА,2002. – 604 с.

 20. Филипповский Е.Е., шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – М.: финансы и статистика, 2003. – 176 с.: ил.

 21. Школа І.М., ореховська Т.М., Козьменко І.Д., Лошенок І.Р., Кравчук Р.В. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці, 2003. – 546 с.

 22. Энциклопедия туриста / Редкол.: Е.И.Тамм, А.Х. Абуков, Ю.Н. Александров и др. М.:Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607 с.Навчальне видання

Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів 1 - 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу” напрямку підготовки 030601 – “Менеджмент”).


Укладачі: Сергій Олександрович Погасій,

Валерій Володимирович Абрамов,

Ірина Леонідівна Полчанінова.

Редактор: З.М. Москаленко

План 2008 (додатково)

Підп. до друку 7.04.2008

Формат 60х84 1/16

Папір офісний.
Друк на ризографі.

Ум.-друк арк. 1,2

Обл.-вид. арк. 1,7
Замовл. №

Тираж 150 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка