Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи, виконання курсових робіт із дисципліни «Організація І управління майновою та особистою безпекою підприємця»Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3880 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять,

самостійної роботи, виконання курсових робіт

із дисципліни «Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця»

для студентів спеціальності 8.000015 “Управління фінансово-економічною безпекою”

кваліфікаційного рівня «магістр»

денної форми навчанняhttp://qrcoder.ru/code/?http%3a%2f%2flib.sumdu.edu.ua%2flibrary%2fdocs%2frio%2f2015%2fm3880.docx&2&0

Суми


Сумський державний університет

2015


Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи, виконання курсових робіт із дисципліни «Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця» / укладач: канд. юрид. наук, доцент М. І. Логвиненко, А. Р. Решетнік. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 37 с.

Мета і завдання викладання дисципліни
Важливою частиною економічної освіти студентів вищих навчальних закладів є вивчення організації і управління майновою та особистою безпекою підприємця. Погіршення криміногенної ситуації в Україні, поглиблення кризових явищ в економіці, відсутність політичної стабільності, загострення соціально-політичної обстановки – все це зумовлює постійний пошук більш ефективних засобів забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу в країні, організації та управління майновою безпекою підприємницької діяльності, охорони персоналу підприємства, його управлінців, власників та засновників. Вирішення проблеми забезпечення безпеки підприємства в нашій державі відповідно з вимогами сучасності та міжнародними стандартами потребує не тільки вирішення організаційно-правових питань на всіх рівнях, але й забезпечення цих підприємств висококваліфікованими спеціалістами з фінансово-економічної безпеки.

Метою викладання курсу "Організація та управління майновою й особистою безпекою підприємця" є формування у майбутніх управлінців із фінансово-економічної безпеки системи спеціальних знань і навичок, оволодіння сучасними технологіями організації і управління системою забезпечення майнової та особистої безпеки підприємця при організації загальної системи безпеки на підприємстві.

До основних форм роботи студентів із дисципліни «Організація та управління майновою й особистою безпекою підприємця» належать такі:


 • опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов`язкових і додаткових наукових літературних джерел;

 • вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;

 • виконання домашніх завдань;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка до різних форм поточного контролю;

 • пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

 • написання курсової роботи;

 • аналітичний розгляд наукових публікацій.

У процесі підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, проаналізувати відповідні навчальні літературні джерела, нормативно-правові аспекти.

Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також умінь щодо навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни визначається з метою найкращого системного та еволюційного засвоєння студентом навчального матеріалу.

До вивчення запропонованої навчальної дисципліни студенти приступають, одержавши певні знання, вміння і навички з інших галузей науки. Плідно вивчати навчальну дисципліну необхідно на базі вивчених раніше курсів правових дисциплін таких, як: основи права, господарське право, конституційне право, цивільне право, підприємницьке право та ін.

Знання цих навчальних дисциплін і сформовані при їх вивченні вміння та навички дадуть студентам можливість більш глибоко та якісно оволодіти знаннями з теоретичних положень організації і управління майновою та особистою безпекою підприємця і сформулювати деякі навички практичної діяльності.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
 • поняття особистої та майнової безпеки підприємця;

 • основні функції служби безпеки суб’єкта господарювання;

 • стандарти безпеки підприємства;

 • порядок придбання та використання майна підприємства;

 • способи захисту підприємства від недобросовісних контрагентів та інтелектуальної власності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
 • працювати з національними та міжнародними нормативними актами, що регулюють відносини з організації та управління майновою та особистою безпекою підприємця;

 • застосувати набуті знання у вирішенні практичних питань;

 • знаходити недоліки в нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері організації та управління майновою та особистою безпекою підприємця;

 • організовувати розроблення планів роботи персоналу на підставі переліку робіт щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій;

 • контролювати стан, організацію охорони і збереження будівель та іншого майна;

 • аналізувати та надавати характеристику суб’єктів з організації та управління майновою та особистою безпекою підприємця.

Разом з опануванням законодавства необхідно також вивчати і аналізувати практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості. Вивченню підлягають насамперед чинні нормативно-правові акти, а також скасовані й такі, що фактично втратили значення, проекти актів із відповідних питань.

Практичні завдання мають на меті закріпити теоретичні знання студентів і головне за результатами вивчення навчальної дисципліни "Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця"– сформувати такі навички роботи:


 • здатність до виконання завдань із організації і управління майновою та особистою безпекою підприємця під безпосереднім контролем;

 • індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань у навчанні та трудовій діяльності;

 • самостійне виконання завдань під мінімальним керівництвом;

 • покращення результатів власної навчальної та професійної діяльності та результатів діяльності інших. Здатність до подальшого навчання з деяким рівнем автономності;

 • безперервний саморозвиток і самовдосконалення.

На кожне практичне заняття навчальним планом передбачено дві академічні години навчального часу.Теми практичних занять
Тема 1. Системний підхід як основа комплексного забезпечення захисту майна та особистої безпеки підприємця

План

Мета та зміст системного підходу щодо забезпечення безпеки діяльності підприємства.

Завдання та основні напрями діяльності щодо забезпечення майнової безпеки підприємства.

Послідовність розробки концепції та стратегії захисту майна та комерційної діяльності підприємства.
Ключові поняття: безпека діяльності підприємства, майнова безпека, розроблення концепції діяльності підприємства, стратегії захисту майна та комерційної діяльності підприємства, договір про надання правової допомоги.
При розгляді першого питання необхідно проаналізувати основну мету та зміст системного підходу щодо забезпечення безпеки діяльності підприємства.

Для відповіді на друге питання перш за все необхідно назвати та дати коротку характеристику основних напрямів діяльності щодо забезпечення майнової безпеки підприємства; охарактеризувати основні завдання щодо забезпечення майнової безпеки підприємства.Готуючи відповідь на третє питання, необхідно сформулювати основні засоби для розроблення концепції, визначити послідовність розроблення стратегії захисту майна та комерційної діяльності підприємства.
Список рекомендованої літератури

 1. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита комерческой тайны: монография / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. - К. : Издательский Дом «Ин Юре», 2000. 400 с.

 2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

 3. Баяндин Н. И. Технологии безопасности бизнеса / Н. И. Баяндин. – М. : Юрист, 2002. – 288 с.

 4. Бурышев В. С. Концепции безопасности / В. С. Бурышев, И. В. Лутаев, С. Л. Прохоров. – Книга 1-3. – К. : А-ДЕПТ, 2005.

 5. Доронин А. И. Разведывательное и контрразведывательное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятий / А. И. Доронин. – Тула, 2001. – 116 с.

 6. Логвиненко М. І. Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця / М. І. Логвиненко, А. М. Кривошеєв. – Суми, 2012. – 174 с.


Тема 2. Види та класифікація загроз особистої та майнової безпеки підприємця
План

 1. Підприємництво як діяльність підвищених загроз майнової та особистісної безпеки.

 2. Види та класифікація загроз особистості підприємця.

 3. Особистісні якості підприємця у структурі діагностування загроз життю та діяльності.

 4. Терористичні прояви й особиста безпека підприємця.


Ключові поняття: підприємництво, загрози, майнова та особистісна безпека, діагностування загроз життю та діяльності, терористичні прояви.
У першому питанні необхідно назвати явища новітніх загроз для підприємницької діяльності, дати їм розгорнуту характеристику.

У відповіді на друге питання потрібно провести аналіз злочинних посягань щодо приміщень, будівель, транспорту і персоналу комерційних організацій. Назвати та охарактеризувати напрямки забезпечення безпеки персоналу підприємства.При опрацюванні матеріалу для підготовки до третього питання потрібно охарактеризувати особистісні якості підприємця у структурі діагностування загроз життю та діяльності підприємства. Скласти особистісний профіль підприємця, який відобразить прояви якостей підприємця.

Для підготовки до четвертого питання студенту важливо дати більш детальну класифікацію способів здійснення терористичних актів з урахуванням застосування злочинцями тих чи інших засобів, а також нагадати про типові методи їхнього здійснення.

Список рекомендованої літератури


 1. Ліпкан В. А. Безпекознавство: навчальний посібник / В. А. Ліпкан. – К. : ЄУ, 2004. – 189 с.

 2. Минаев Г. А. Культура безопасности организации: учебник / Г. А. Минаев. – М. : ИПБ, 2005. – 576 с.

 3. Ореф’єва О. В. Організація економічної безпеки підприємств: навчальний посібник / О. В. Ореф’єва. – К : Вид. Європейського університету, 2005. – 255 с.

 4. Пучков С. И. Управление системой безопасности фирмы: практическое руководство к действию / С. И. Пучков, С. А. Кузнецов. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. – 128 с.

 5. Юношев А. Т. Угроза теракта. Как защитить себя и своих близких / А. Т. Юношев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 315 с.

 6. Логвиненко М. І. Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця / М. І. Логвиненко, А. М. Кривошеєв. – Суми, 2012. – 174 с.


Тема 3. Цілі, основні напрями, завдання та організація майнової та особистої безпеки підприємця

План

 1. Призначення підрозділів, які забезпечують особисту безпеку керівників.

 2. Історія створення підрозділів особистої охорони.

 3. Особливості організації підрозділів особистої безпеки на підприємствах.Ключові поняття: підрозділи із забезпечення безпекою, особиста безпека, особиста охорона, організація підрозділів безпеки підприємства.
При розгляді першого питання важливо визначити справжню сутність створення підрозділів, які забезпечують особисту безпеку керівників. Назвати та описати напрямки забезпечення безпеки персоналу підприємства. Дати відповідь на питання, які функції покладаються на підрозділ особистої охорони персоналу.

Під час розгляду другого питання необхідно зробити короткий екскурс по історії вітчизняної системи охорони власності від радянських часів до сьогодення.Готуючи відповідь на третє питання, потрібно описати обов'язкові умови при організації роботи підрозділу особистої безпеки, розповісти про засади формування та підбору персоналу підрозділів безпеки, основні вимоги до персоналу для забезпечення безпеки підприємства.
Список рекомендованої літератури


 1. Соловьев А. А. Испытание при приеме на работу: практическое пособие / А. А. Соловьев. – М. : Изд-во ПРИОР, 2001. -165с.

 2. Телохранитель / сост. А.М. Лерницкий. – Мн. : Харвест, 2004. – 320 с.

 3. Управление безопасностью предпринимательской деятельности / сост. А. Кокорев, С. Павленко., В. Рыкунов и др. – М. : Изографус, 2003. – 208 с.

 4. Харский К. В. Благонадежность и лояльность персонала: учебное пособие / К. В. Харский. – СПб. : Питер, 2003. – 496 с.

 5. Хватков В. А. Организатору охраны: учебно-методическое пособие / В. А. Хватков. – К.: КНТ, 2008. 365 с.

 6. Логвиненко М. І. Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця / М. І. Логвиненко, А. М. Кривошеєв. – Суми, 2012. – 174 с.


Тема 4. Призначення, організація та напрями діяльності підприємств, які надають послуги з охорони майна та фізичних осіб
План

 1. Призначення, місце і роль охоронних підприємств у забезпеченні безпеки підприємств.

 2. Організація, функції та завдання охоронних підприємств.

 3. Основні напрями діяльності із надання послуг з охорони та безпеки щодо захисту підприємства.


Ключові поняття: охоронні підприємства, забезпечення безпеки, організація та функції, напрями діяльності, захист підприємства .
У першому питанні необхідно розглянути актуальність питання щодо організації приватних охоронних структур і комерційних служб безпеки, знайти основні фактори, які необхідно враховувати при створенні охоронних фірм.

При розгляді другого питання необхідно виокремити конкретні об'єкти, що підлягають захисту від потенційних загроз і протиправних посягань. Визначити поняття та склад кризових груп на підприємстві. Сформулювати головні функції, які виконує служба безпеки. Окреслити основне коло завдань служби безпеки фірми.При підготовці третього питання студенту потрібно визначити основні напрями діяльності із надання послуг з охорони та безпеки щодо захисту підприємства.

Список рекомендованої літератури


 1. Ярочкин В. И. Служба безопасности коммерческого предприятия / В. И. Ярочкин. М. : Изд-во «Ось-89», 2005. 276 с.

 2. Хватков В. А. Организатору охраны: учебно-методическое пособие / В. А. Хватков. – К. : КНТ, 2008. 365 с.

 3. Минаев Г. А. Теория безопасности организации: учебное пособие / Г. А. Минаев, А. А. Прохожев. – М. : Изд-во РАГС, 2004. – 165 с.

 4. Драга А. И. Комплексное обеспечение безопасности фирмы / А. И. Драга. – М. : АРСИН, 2001. 256 с.

 5. Соснин А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства: учебное пособие / А. С. Соснин, П. Я. Прыгунов. – К : Европейский университет, 2004. – 555 с.

 6. Логвиненко М. І. Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця / М. І. Логвиненко, А. М. Кривошеєв. – Суми, 2012. – 174 с.Тема 5. Організаційно правове забезпечення надання послуг з охорони майна та фізичних осіб в Україні
План

 1. Ліцензійні вимоги до організації підприємств, які надають послуги з охорони. Види ліцензій на охоронну діяльність в Україні.

 2. Правове забезпечення діяльності підприємств із надання послуг з охорони громадян та власності.

 3. Організація діяльності та керівництво наданням послуг з охорони.

 4. Органи ліцензування послуг з охорони. Координаційна рада МВС України із взаємодії органів внутрішніх справ з охоронними підприємствами, їх об’єднаннями та службами безпеки суб’єктів господарювання, її завдання та цілі діяльності.


Ключові поняття: ліцензійні вимоги, послуги з охорони, види ліцензій, охоронна діяльність, правове забезпечення діяльності, організація діяльності, органи ліцензування послуг з охорони, координаційна рада МВС.
Під час відповіді на перше питання необхідно визначити ліцензійні умови щодо організаційних, кваліфікаційних та особливих вимог провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян. Описати організаційні вимоги до суб'єкта охоронної діяльності, який надає послуги згідно з отриманою ліцензією. Назвати обов’язки суб’єкта охоронної діяльності, який надає послуги згідно з отриманою ліцензією.

При опрацюванні другого питання потрібно охарактеризувати правові засади, на підставі яких здійснюється надання охоронних послуг приватними підприємствами в Україні. Розкрити процедуру розгляду матеріалів щодо видачі ліцензії на право надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

Щоб розкрити третє питання, важливо охарактеризувати організацію діяльності та підхід до питань безпеки підприємства, розкрити зміст заборон під час здійснення охоронної діяльності, а також під час охорони персоналу.

Для відповіді на четверте питання студенту потрібно сформулювати основні завдання та напрями діяльності Координаційної ради МВС України із взаємодії органів внутрішніх справ з охоронними підприємствами, їх об’єднаннями та службами безпеки суб’єктів господарювання.


Список рекомендованої літератури


 1. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 19.03. 2000р. №1775-XIV.

 2. Про перелік відомостей, що не ставлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.1994 р.

 3. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України №1698 від 14.10.2000 р.

 4. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України № 756 від 04.07.2001 р.

 5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян: Наказ МВС України та Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 145/1501 від 14.12.2004 р.

 6. Логвиненко М. І. Організація і управління майновою та особистою безпекою підприємця / М. І. Логвиненко, А. М. Кривошеєв. – Суми, 2012. – 174 с.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка