Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»Скачати 222.31 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір222.31 Kb.
#958
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університетМІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ
3412 Методичні вказівки

до проведення практичних занять

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама та зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання

Суми


Сумський державний університет

2012


Міжкультурні комунікації : методичні вказівки до проведення практичних занять / укладач Т. В. Кузнєцова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 26 с.
Кафедра журналістики та філології

ПЕРЕДМОВА
Навчальний курс «Міжкультурні комунікації» має дати знання та навички про базові поняття, концепції та напрями міжкультурної комунікації.

Метою курсу є дослідження феномену взаємодії культур і, як результат, виникнення міжкультурної комунікації.Основні завдання курсу:

 • вивчення історії та сучасних тенденцій розвитку міжкультурних комунікацій;

 • ознайомлення з основними концептуальними поняттями, концепціями, теоріями міжкультурних комунікацій;

 • репрезентація основних шляхів засвоєння іншої культури;

 • формування навичок ефективної взаємодії в ситуації міжкультурної комунікації;

 • засвоєння досвіду використання комунікаційних технологій у попередженні й усуненні міжкультурних конфліктів.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Теоретичні засади міжкультурної комунікації
Тема 1. МіжкультурнІ комунікаці

як галузь наукового знання й навчальна дисципліна


 1. Актуальність вивчення проблем міжкультурної комунікації.

 2. Становлення міжкультурної комунікації та її місце в системі гуманітарних наук.

 3. Предмет, об’єкт та суб’єкт міжкультурної комунікації.

 4. Методологія та понятійний апарат міжкультурної комунікації.

 5. Мета й завдання курсу “Міжкультурні комунікації” як навчальної дисципліни.


Тема 2. Культурно-антропологічні основи міжкультурної комунікації


 1. Поняття та сутність культури. Функції культури.

 2. Культура й цінності.

 3. Культурна ідентичність.

 4. Культура й мова.

 5. Зв’язок культури та комунікації.


Тема 3. Поняття й сутність міжкультурної комунікації. Основні теорії міжкультурної комунікації


 1. Основні підходи до визначення поняття “міжкультурна комунікація”.

 2. “Комунікація й спілкування”: спільне, відмінне. Об’єкт та суб’єкт спілкування й комунікації.

 3. Структура міжкультурної комунікації. Форми міжкультурної комунікації: пряма, дотична, безпосередня, опосередкована. Моделі міжкультурної комунікації.

 4. Основні детермінанти міжкультурної комунікації.

 5. Поняття контексту міжкультурної комунікації


Тема 4. Шляхи засвоєння іншої культури


 1. Об’єктивні чинники багатоманітності культур.

 2. Проблема “чужорідності” культури.

 3. Соціалізація. Інкультурація. Механізми інкультурації (культурна трансмісія).

 4. Акультурація в міжкультурній комунікації. Основні форми акультурації. Культурна адаптація.

 5. Культурний шок.

 6. Модель засвоєння “чужої” культури М. Беннета.

 7. Культурна ідентичність. Етноцентризм та його різновиди.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Практичний аспект міжкультурної комунікації
Тема 5. Види, типи, форми, моделі між-культурної комунікації


 1. Види міжкультурної комунікації: вербальна, невербальна, паравербальна.

 2. Специфіка, форми, стилі вербальної комунікації, її контексти.

 3. Сутність невербальної комунікації та її контексти. Сутність невербальної комунікації та її форми:

 4. Види паравербальної комунікації.

 5. Засоби досягнення ефективної комунікації при міжкультурній взаємодії.


Тема 6. Проблема розуміння в міжкультурній комунікації. Міжкультурні конфлікти та шляхи їх подолання


 1. Поняття розуміння в міжкультурній комунікації. Проблема сприйняття в МКК.

 2. Взаємодія та взаєморозуміння. Основні прийоми й способи досягнення взаєморозуміння.

 3. Аттракція в міжкультурній комунікації. Атрибуція та її роль у МКК.

 4. Природа міжкультурних конфліктів та їх види. Засоби подолання міжкультурних конфліктів.


Тема 7. Результати міжкультурної комунікації


 1. Поняття комунікативної компетенції. Структура комунікативної компетенції.

 2. Поняття й сутність толерантності. Толерантність як результат МКК. Інтолерантність.

 3. Міжкультурна компетенція в міжкультурній комунікації, її рівні, засоби підвищення.

 4. Практичні рекомендації К. Ситарама й Р. Когделла щодо підвищення результативності міжкультурної комунікації.


Тема 8. Перспективи розвитку міжкультурної комунікації


 1. Роль міжкультурної комунікації в сучасному глобалізованому світі.

 2. Сфери пріоритетного розвитку міжкультурної комунікації.СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1. Вступ до навчального курсу Між-культурні комунікації”

План

 1. Актуальність проблем міжкультурної комунікації в епоху глобалізації.

 2. Джерельна та наукова база курсу “Міжкультурні комунікації”.

Теми наукових доповідей

Діалог як ефективний засіб міжкультурної комунікаціії.

Проблема культурної взаємодії в сучасну епоху.

Глобалізація як основа міжкультурної взаємодії.

Огляд джерел та наукової літератури з проблем міжкультурної комунікації.

Список літератури


 1. Землянова Л. М. Зарубежная комуникативистика в преддверии информационного общества : Толковый словарь терминов и концепцій / Л. М. Землянова. – М., 1989.

 2. Лебедева Н. М. Межкультурный диалог. Тренинг этно-культурной компетенции / Н. М.  ебедева, О. В. Лунева, Т. Г. Стефаненко, М. Ю. Мартынова. – М., 2003.

 3. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М., К., 2001.

 4. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / А. П. Садохин. – М., 2006.

Тема 2. МіжкультурнІ комунікаці

як галузь наукового знання й навчальна дисципліна

План

 1. Місце міжкультурної комунікації в системі гуманітарного знання. Становлення міжкультурної комунікації як науки.

 2. Предмет, об’єкт, суб’єкт міжкультурної комунікації як галузі наукового знання. проблемне поле міжкультурної комунікації.

 3. Мета, завдання, структура й особливості міжкультурної комунікації як навчального курсу.

Теми наукових доповідей

Роль психології та лінгвістики у становленні міжкультурної комунікації як науки.

Е. Холл як засновник нової галузі знання – міжкультурної комунікації.

Проблемне поле міжкультурної комунікації.Список літератури

 1. Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуника-ции : учеб. пособие / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. – М., 2006.

 2. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М., К., 2001.

 3. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / А. П. Садохин. – М. : Альфа–М; ИНФРА–М, 2006.


Тема 3. Поняття Й сутність міжкультурної комунікації. Основні теорії міжкультурної комунікації

План

 1. Міжкультурна комунікація в системі культури.

 2. Структура й сутність міжкультурної комунікації.

 3. Основні теорії міжкультурної комунікації (Е. Холл. Г. Хофштеде. Е. Хірш).

Теми наукових доповідей

Спільне й відмінне у спілкуванні й комунікації.

Культура і мова в процесі комунікації.

Теорія Сепіра-Уорфа (лінгвістична відносність).

Місце культурних цінностей в міжкультурних контактах.

Норми культури та їх роль у міжкультурному спілкуванні й комунікації.Список літератури

 1. Бадалев А. А. Психология общения / А. А. Бадалев. – М., Воронеж, 1996.

 2. Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Ван Дейк. – М., 1989.

 3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.

 4. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура / Т. Н. Персикова. – М., 2002.

 5. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / А. П. Садохин. – М., 2006.


Тема 4. Соціалізація та інкультурація: зміст, особливості та етапи реалізації

План

 1. Поняття “культурної ідентичності”.

 2. Соціалізація й інкультурація як шляхи засвоєння іншої культури.

 3. Акультурація в міжкультурній комунікації.

 1. Культурний шок у засвоєнні чужої культури.

Теми наукових доповідей

Природа й сутність понять “свій” і “чужий”.

Сутність та прояви етноцентризму.

Інкультурація: релігійний аспект.

Аккультурація як коммунікація.

Феномен “культурного шоку”.

Моделі засвоєння чужої культури.

Список літератури


 1. История ментальностей : Историческая антропология. – М., 1996.

 2. Коул М. Культурно-историческая психология / М. Коул. – М., 1997.

 3. Леонтович О. А. Введение в межкультурную ком-муникацию / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2007.

 4. Сухарев В. А. Психология народов и наций / В. А. Суха-рев, М. В. Сухарев. – Донецк, 1997.

 5. Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури : навч. посіб. / Т. М. Ярошенко. – Львів, 2007.

 1. www.business.polbu.ru – статті.


Тема 5. Мова та взаємодія культур

План

 1. Вербальна комунікація, її особливості та форми.

 2. Стилі вербальної комунікації.

 3. Контексти вербальної комунікації.

 4. Проблема значення в міжкультурній комунікації.

 5. Мовна різноманітність субкультур.

Теми наукових доповідей

Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа.

Функції мови в спілкуванні.

Метамова в міжнародному спілкуванні.

Особливості жіночої та чоловічої вербальної комунікації.

Список літератури


 1. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] / В. Б. Кашкин. – Воронеж : Издво ВГТУ, 2000. – 170 с. – Режим доступа : http://kachkine.narod.ru/CommTheory/

 2. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація / В. М. Манакін. – К. : Академія, 2012.

 3. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / А. П. Садохин. – М. : АльфаМ; ИНФРАМ, 2006.

 4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуника-ция / С. Г. Тер-Минасова. – М., 2000.Тема 6. Невербальна комунікація

План

 1. Невербальна комунікація та її форми.

 2. Функції невербальної комунікації.

 3. Зв’язок невербальної комунікації та культури.

 4. Мовчання як форма комунікації.

Теми наукових доповідей

Діалог у вербальній комунікації.

Етикет та види невербальної комунікації.

Ритм, рух, розрахунок часу в невербальній комунікації.

Значення особистого простору в міжкультурному спілкуванні.

Мовчання як комунікація.Список літератури

 1. Лабунская В. А. Невербальное поведение / В. А. Лабун-ская. – Ростов н/Д., 1986.

 2. Пиз А. Язык разговора / А. Пиз, А. Гарнер. – М., 2001.

 3. Пиз А. Язык телодвижений / А. Пиз. – М.. 2000.

 4. Почепцов Г. Г. Язык запахов // Почепцов Г. Г. Семио-тика. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2002.

 5. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / А. П. Садохин. – М., 2006.

 1. Сухарев В. Язык телодвижений / В. Сухарев. – Новгород, 1992.

Тема 7. Паравербальна комунікація

План

 1. Основні види паравербальної комунікації: просодика та екстралінгвістика.

 2. Роль інтонації, тембру голосу, сили звуку в міжкультурній комунікації.

 3. Засоби досягнення ефективної комунікації: швидкість мови, голосність мови, артикуляція; висота голосу; режим мови, манера мови.

Теми наукових доповідей

Просодика у паравербальному спілкуванні.

Специфіка паравербальних засобів комунікації.

Роль голосу в ефективній комунікації.Список літератури

 1. Леонтович О. А. Введение в межкультурную ком-муникацию / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2007.

 2. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація / В. М. Манакін. – К. : Академія, 2012

 3. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / А. П. Садохин. – М., 2006.

Тема 8. Проблема розуміння в міжкультурній комунікації

План

 1. Поняття “розуміння” в міжкультурній комунікації.

 2. Стереотипи сприйняття в міжкультурній комунікації.

 3. Комунікативні табу в міжкультурній комунікації.

 4. Міжкультурні конфлікти: їх сутність та шляхи подолання.

 5. Толерантність як один зі способів підвищення ефективності в міжкультурній комунікації.

Теми наукових доповідей

Поняття й сутність емпатії.

Культура й сприйняття.

Процес сприйняття та його основні детермінанти.

Міжкультурні конфлікти та їх причини в контексті процесу глобалізації.

Толерантність як результат міжкультурної комунікації.Список літератури

 1. Бондырева С. К. Толерантность (введение в проблему) / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – М., 2003.

 2. Иконникова Н. К. Механизмы межкультурного восприя-тия / Н. К. Иконникова // Социологические исследова-ния. – 1995. – № 4.

 3. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М., К., 2001.

 4. Сорокин Ю. А. Этическая конфликтология / Ю. А. Соро-кин. – Самара, 1994.Тема 9. Перспективи розвитку міжкультурної комунікації

План

 1. Роль міжкультурної комунікації в сучасному глобалізованому світі.

 2. Сфери пріоритетного розвитку міжкультурної комунікації.

Теми наукових доповідей

Місце міжкультурної комунікації в сучасному повсякденному житті.

Рівні міжкультурної компетенції й засоби її підвищення.

Специфіка комунікації в контексті бізнесу.Міжкультурна комунікація в глобалізованому світі.

Список літератури

 1. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации / В. Б. Кашкин. – Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. – 170 с.

 2. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий / В. В. Кочетков. – М., 2002.

 3. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и кор-поративная культура / Т. Н. Персикова. – М., 2002.

 4. Сергеев А. М. Коммуникация в культуре / А. М. Сергеев. – Петрозаводск, 1996.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Форми міжкультурної комунікації.

 2. Вербальний вид міжкультурної комунікації (загальна характеристика).

 3. Прямий і непрямий стилі міжкультурної комунікації.

 4. Безпосередня та опосердкована форма міжкультурної комунікації.

 5. Діалог як форма вербальної комунікації та його види.

 6. Кінесика та її значення в міжкультурній комунікації.

 7. Монолог як форма вербальної комунікації та його особливості.

 8. Проксеміка та її значення в міжкультурній комунікації.

 9. Метамова в міжкультурній комунікації.

 10. Розуміння та його значення в міжкультурній комунікації.

 11. Фактори, що сприяють розумінню в комунікації.

 12. Природа міжкультурних конфліктів.

 13. Ефективна комунікація та її елементи.

 14. Рівні міжкультурної компетенції та засоби її підвищення.

 15. Толерантність як результат міжкультурної комунікації.

 16. К. Ситарам та Р. Когделл про підвищення результатив-ності міжкультурної комунікації.

 17. Шляхи подолання міжкультурних конфліктів.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

З КУРСУ «МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ»

 1. Місце «Міжкультурних комунікацій» у системі культурологічного знання.

 2. «Міжкультурні комунікації» як гуманітарна дисципліна.

 3. Міждисциплінарний характер «Міжкультурних комунікацій».

 4. Предмет, об’єкт і суб’єкт міжкультурної комунікації як галузі наукового знання.

 5. Методологічні засади міжкультурної комунікації як галузі наукового знання.

 6. Історичні фактори й обставини виникнення міжкультурної комунікації.

 7. Етапи розвитку міжкультурної комунікації в США.

 8. Утвердження міжкультурної комунікації в Європі.

 9. Основні напрямки й підходи досліджень міжкультурної комунікації.

 10. Поняття міжкультурної комунікації. Основні підходи до визначення міжкультурної комунікації.

 11. Спілкування й комунікація: спільне й відмінне.

 12. Структура міжкультурної комунікації: причини, форми, види, типи й результати комунікації.

 13. Поняття макро- й мікрокультури в МКК.

 14. Сутність міжкультурної комунікації.

 15. Детермінанти міжкультурної комунікації.

 16. Форми міжкультурної комунікації.

 17. Аккультурація в міжкультурній комунікації.

 18. Поняття інкультурації в міжкультурній комунікації.

 19. “Культурний шок” та його місце в засвоєнні “чужої” культури.

 20. Види міжкультурної комунікації.

 21. Вербальна комунікація.

 22. Форми вербальної комунікації.

 23. Стилі вербальної комунікації.

 24. Контексти вербальної комунікації.

 25. Невербальна комунікація та її сутність.

 26. Кінесика як вид невербальної комунікації.

 27. Проксеміка як вид невербальної комунікації.

 28. Хронеміка як вид невербальної комунікації.

 29. Окулістика, такесика та сенсорика як види невербальної комунікації.

 30. Сутність і засоби паравербальної комунікації.

 31. Проблема розуміння в МКК.

 32. Процес сприйняття та його основні детермінанти.

 33. Природа міжкультурних конфліктів. Причини їх виникнення та способи подолання.

 34. Результати міжкультурній комунікації.

 35. Ефективна комунікація та її елементи.

 36. Поняття й сутність толерантності.

 37. Толерантність у міжкультурній комунікації.

 38. Поняття “культурної компетенції” та її основні компоненти.

 39. Особливості теорій міжкультурної комунікації.

 40. Теорія високо- й низькоконтекстуальних культур Е. Холла.

 41. Теорія культурних вимірів Г. Хофштеде.

 42. Теорія культурної грамотності Е. Хірша.

 43. Модель засвоєння чужої культури М. Беннета.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу з курсу «Міжкультурні комунікації» оцінюється відповідною кількістю балів за кожний вид роботи.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю та їх оцінка в балах


Форми участі студентів у навчальному процесі

Бали

Виступ із основного питання

0,5 – 5

Усна наукова доповідь

0,5 – 5

Запитання до виступаючого

0,5 – 1

Участь у дискусіях та інтерактивних формах організації заняття, доповнення, рецензії на виступ

0,5 – 3

Письмові тестові/контрольні завдання (аудиторні)

10

Письмові роботи, що виконуються студентами за бажанням в позааудиторний час (реферати, есе, творчі завдання)

до 3

Результати поточного контролю заносяться до журналу роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарів, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.
Розподіл балів, що присвоюються студентам

упродовж вивчення курсу «Міжкультурні комунікації»

Поточне тестування та самостійна роботаПідсумк.тест

Сума

Модуль 1

Модуль 2


Аудитор-на робота

Інші види роботи

30 б.

100 б.

Теми 1 – 3

Теми 4 – 6

70 б.

10 б.


20 б.

20 б.

У кінці семестру підсумовуються всі отримані студентом бали за аудиторну та позааудиторну роботу. Указані вище види й форми засвоєння навчального курсу дають можливість набрати 70 балів.

Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються в разі пропусків без поважної причини. При відсутності відповідей на семінарах впродовж семестру студент матиме за поточний контроль 0 балів.Шкала оцінювання

Оцінка EСTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

А

90–100

5

Відмінно

В

82–89

4

Добре


С

74–81

D

64–73

3

Задовільно


E

60–63

FX

35–59

2


Незадовільно

F

0–34

Незадовільно (без права перездачі)


СПИCОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Підручники, навчально-методична та довідникова література

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К., 2004.

 2. Бацевич Ф. Словник термінів міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / Ф. Бацевич. – Режим доступу : http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/m

 3. Горелов И. Н. Безмолвной мысли знак: рассказы о невербальной коммуникации / И. Н. Горелов, В. Р. Енга-лычев. – М., 1991.

 4. Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковый словарь терминов и концепций / Л. М. Землянова. – М., 1999.

 5. Кармин А. С. Культурология : учебник / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. – СПб., 2005.

 6. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] / В. Б. Кашкин. – Воронеж : Издво ВГТУ, 2000. – 170 с. – Режим доступа : http://kachkine.narod.ru/CommTheory/

 7. Конецкая В. П Социология коммуникации / В. П. Конец-кая. – М., 1997.

 8. Леонтович О. А. Введение в межкультурную ком-муникацию / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2007.

 9. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація / В. М. Манакін. – К. : Академія, 2012.

 10. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М., К., 2001.

 11. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / А. П. Садохин. – М., 2006.

 12. Соколов А. В. Введение в теорию социальной коммуника-ции / А. В. Соколов. – СПб., 1996.

 13. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология / Т. Г. Стефаненко. – М., 2003.

 14. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуника-ция / С. Г. Тер-Минасова. – М. : Слово, 2000. – 624 с.

2. Рекомендована література

 1. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы / В. С. Агеев. – М., 1990.

 2. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов / В. Бир-кенбил. – СПб. : Питер, 1997

 3. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучас-ність / С. К. Богдан. – К., 1998.

 4. Бондырева С. К. Толерантность (введение в проблему) / С. К. Бондырева, Д. В Колесов. – М., 2003.

 5. Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Ван Дейк. – М., 1989.

 6. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. – М. : КомКнига, 2006.

 7. Гулевич О. А. Атрибуция: общее представление, направ-ление исследований, ошибки / О. А. Гулевич, И. К. Без-менова. – М., 1998.

 8. Зигерт В. Руководить без конфликтов / В. Зигерт, Л. Ланг. – М., 1994.

 9. Зимовець Р. Конфлікти та протести у постіндустріальному суспільстві (до питання про актуальність дослідницької парадигми Ю. Хабермаса) / Р. Зимовець // Філософська думка. – 2001. – № 3. – С. 93–114.

 10. Иконникова Н. К. Механизмы межкультурного восприя-тия / Н. К. Иконникова // Социологические исследования. – 1995. – № 4.

 11. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий / В. В. Кочетков. – М., 2002.

 12. Лабунская В. А. Невербальное поведение / В. А. Лабун-ская. – Ростов н/Д., 1986.

 13. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К., 2000.

 14. Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию / Р. Д. Льюис. – М., 1998.

 15. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и кор-поративная культура / Т. Н. Персикова. – М., 2002.

 16. Пиз А. Язык жестов / А. Пиз. – Воронеж, 1992.

 17. Пиз А. Язык телодвижений / А. Пиз. – М., 2000.

 18. Пиз А. Язык разговора / А. Пиз, А. Гарнер. – М., 2001.

 19. Сергеев А. М. Коммуникация в культуре / А. М. Сергеев. – Петрозаводск, 1996.

 20. Скотт Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления / Д. Г. Скотт. – 1991.

 21. Степанков С. Язык внешности / С. Степанков. – М., 2003.

 22. Сухарев В. Язык телодвижений / В. Сухарев. – Новгород, 1992.

 23. Фаст Дж. Язык тела. Как понять иностранца без слов / пер. с англ. Ю. В. Емельянова / Дж. Фаст, Э. Холл. – М. : Вече, Персей, Аст, 1997.

 24. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов / Дж. Фоли. – М., 1997.

 25. Холл Э. Как понять иностранца без слов / Э. Холл. – М., 1995.

 26. Hall E. Beyond Cultur / E. Hall. – N. Y., L., 1990.

 27. Hall E. Understanding Cultural Differences / E. Hall, M. Hall. – Yarmouth, 1990.

 28. Hofstede G. Interkulturelle Zusammenarbeit. Kulturen – Organisationen Management / G. Hofstede. – Wiesbaden, 1993.

 29. Jonach I. Interkulturelle Communikation / I. Jonach. – Mun-chen, 1998.

 30. Purschel H. Intercultural communication / H. Purschel. – Frankfurt am Mein, 1994.


Інформаційні ресурси

 1. www.gumer.info.

 2. www.countries.ru/library/intercult/mkk.html.

 3. www.business.polbu.ru.

Навчальне видання

МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ


Методичні вказівки

до проведення практичних занять

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама та зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання

Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко

Редактор Т. В. Кузнєцова

Комп’ютерне верстання Т. В. Кузнєцової

Підписано до друку 31.10.12, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,40. Обл.-вид. арк. 0, 92. Тираж 40 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.
Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.
Каталог: library -> docs -> rio -> 2012
2012 -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Корпоративні конфлікти та методи їх подолання»
rio -> У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Юридична деонтологія»
2012 -> 3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
2012 -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності 000015 «Управління фінансово-економічною безпекою»
2012 -> Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теорія ймовірностей і математичної статистики" для студентів спеціальності
2012 -> Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
2012 -> Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови " для студентів спеціальності 020303 "Переклад"

Скачати 222.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка