Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Юридична деонтологія»Скачати 226.62 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір226.62 Kb.
#10056
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3309 Методичні вказівки


до проведення практичних (семінарських) занять

з дисципліни «Юридична деонтологія»

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

кваліфікаційного рівня «бакалавр»

усіх форм навчання

Суми


Сумський державний університет

2012
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Юридична деонтологія» / укладач О. Я. Кононенко – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 22 с.


Кафедра права

3
Загальні методичні рекомендації

Перший рік навчання студентів у навчальному закладі супроводжується значними труднощами в опануванні існуючих форм навчання. Із вступом до навчального закладу практичними стають такі запитання – що і як треба вчити, де отримати навчальну інформацію, як її обробляти, які якості виховувати в собі відповідно до майбутньої професії юриста, в яких сферах можна використати отримані знання. Відповіді на ці питання повинна давати вступна навчальна дисципліна «Юридична деонтологія".

Однією з найдієвіших форм засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є семінарські заняття. Така форма занять сприяє розвитку пізнавальної активності студентів, їх самостійності у думках і судженнях, вмінню формулювати і висловлювати власну думку, критично аналізувати як власні, так і чужі думки. Готуватися до семінарського заняття потрібно не безпосередньо перед його проведенням, а за декілька днів.

Під час підготовки до семінару необхідно ознайомитися з літературою до кожного пункту плану семінарських занять, опанувати зазначену літературу, нормативні документи і в обов'язковому порядку сумлінно виконати зазначені завдання.

Семінари проводяться в діалогвій формі, а також шляхом заслуховування повідомлень, доповідей, фіксованих виступів з теоретичних питань, попередньо визначених тем, з подальшим їх всебічним обговоренням.

За деякими темами студенти можуть підготувати письмові реферати. Реферат передбачає викладення сутності окремої теми (питання), що ґрунтується на систематизації та узагальненні наукових джерел. Реферат пишеться за планом, в якому конкретизуються питання обраної теми, в кінці тексту подається список використаної літератури. Обсяг реферату, як правило, десять – п’ятнадцать сторінок, а його зміст автор має донести до аудиторії упродовж 5 – 7 хвилин.
4
Навколо окремих питань викладачем організовуються дискусії – колективне обговорення певної теоретичної проблеми. Учасники обговорення повинні давати розгорнуті відповіді на теоретичні завдання, які мають безпосереднє відношення до відповідних тем. При цьому враховується знання суті проблеми і нормативно-правової бази щодо її врегулювання, володіння юридичними поняттями і термінами, уміння чітко і логічно побудувати свій виступ, підтверджувати власні думки відповідними аргументами, знаннями прикладів з юридичної практики.

Усі студенти повинні активно виступати на семінарах, доповнювати, та уточнювати виступи інших студентів.

Як основна навчальна література до всіх тем рекомендується:

1. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: навчальний посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2008. – 495 с.

2. Сливка С. С. Юридична деонтологія : підручник / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 2006. – 296 с.
Теми семінарських ( практичних) занять


Номер заняття


Тема семінарського заняття
1

2

1

Тема 1 Характеристика юридичної діяльності

2

Тема 2 Юридична наукова та юридична навчальна діяльність

3

Тема 3 Навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти

4

Тема 4 Юридична практична діяльність

5

Тема 5 Професійна культура юриста

5
Заняття 1 Характеристика юридичної діяльності

1 Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності.

2 Основні риси, що характеризують юридичну діяльність.

3 Зміст юридичної діяльності.

4 Види юридичної діяльності.

5 Правові дії та юридична діяльність.

6 Юридична діяльність та професійна діяльність юристів. Професія юриста.


Ключові поняття: соціальна діяльність, види юридичної діяльності, регулятивна та правоохоронна діяльність, функції юридичної діяльності, атестація юриста, юридичні дії, юрист, юридична професія, юриспруденція.
Теми рефератів

1 Юридична діяльність та професійна діяльність юриста.

2 Сучасні тенденції розвитку юридичної діяльності.
Запитання для самоконтролю

1 На підставі чого юридичну діяльність можна визначити як різновид соціальної діяльності?

2 Чим відрізняється юридична діяльність сучасних юристів від професійної діяльності давньоримських юристів?

3 Які риси притаманні юридичній діяльності? Розкрийте зміст кожної з них.

4 Назвіть функції юридичної діяльності.

5 Що собою являє зміст юридичної діяльності?

6 Наведіть приклади видів юридичної діяльності за різною класифікацією.

7 Які найбільш важливі правові дії становлять основу юридичної діяльності?

8 Чому юридична діяльність здійснюється на професійній основі?

9 Дайте загальну характеристику юридичної професії.

6
10 Визначте можливі тенденції розвитку юридичної діяльності в Україні.
Нормативні матеріали

1. Конституція України : Основний Закон від 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 р. // ВВР України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

3. Про адвокатуру : Закон України від 19 грудня 1992 р. // ВВР України. – 1993. – № 9. – Ст. 62

4. Про прокуратуру : Закон України від 05 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
Список літератури

1. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров . – К. : Знання, 2008. – С. 29 – 50.Методичні вказівки до заняття 1

При розкритті першого питання необхідно звернути увагу на те, що серед всіх інших форм прояву соціальної діяльності юридична діяльність набула цілого ряду ознак, які дозволяють виділити її в окремий напрям або вид соціальної діяльності.

У другому питанні слід визначити риси, що характеризують юридичну діяльність. Юридична діяльність здійснюється у сфері права юристами-фахівцями на професійній основі. Вона спрямована на організацію діяльності інших суб'єктів права, регламентує юридичну діяльність, що здійснюється у формі практичної, наукової та освітньої діяльності.

У третьому питанні розглянути перелік найбільш важливих дій, які є основою юридичної діяльності, вимагають наявності спеціальних знань, навичок та професіоналізму:


7
ведення юридичної справи; складання юридичних документів; юридичне консультування; виступи в юридичних установах; тлумачення текстів нормативно-правових актів; правове виховання; правова агітація та пропаганда правових знань; правове навчання в юридичних навчальних закладах.

Вивчення четвертого питання передбачає визначення видів юридичної діяльності, що залежить певною мірою від того, який критерій взяти за основу класифікації: за основними формами її здійснення; за змістом; за професійною спеціалізацією або за суб'єктами здійснення; за соціальними сферами; за кількістю уповноважених осіб, що здійснюють розгляд юридичної справи; за змістом інтелектуальної роботи.

У п’ятому питанні, аналізуючи правові дії та юридичну діяльність, зробити деякі висновки щодо використання правових форм в юридичній та неюридичній сферах. Показати, що у сфері юридичної, а також неюридичної діяльності використовуються одночасно правові та неправові засоби.

В останньому питанні юридичну професію необхідно охарактеризувати такими рисами, як масовість юридичної професії, елітність, особлива відповідальність, конфліктність, інтелектуальна привабливість, колективність праці.


Заняття 2 Загальна характеристика юридичної наукової діяльності, юридичної навчальної діяльності

1 Поняття юридичної науки та її структура.

2 Функції юридичної науки.

3 Об'єкт та предмет юриспруденції.

4 Методи юриспруденції: види та зміст.

5 Загальна характеристика видів юридичних наукових дисциплін.

6 Навчальна діяльність.

7 Учасники навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти.


8
Ключові поняття: юридична наука, функції та система юридичних наук, освіта, вища освіта, система освіти, структура освіти, освітній рівень, бакалавр, спеціаліст, магістр, державні стандарти освіти, структура вищого закладу освіти, стипендія, учасники навчально-виховного процесу, права та обов'язки студентів, студентське самоврядування.

Теми рефератів

1 Юриспруденція як система юридичних наук.

2 Особливості правової освіти в Україні.

3 Державні стандарти юридичної освіти.


Запитання для самоконтролю

1 Що розуміють під юридичною наукою?

2 Об'єктом дослідження яких наук є держава та право?

3 Які методи наукових досліджень використовуються в юриспруденції?

4 Наведіть критерії класифікації юридичних наук.

5 Дайте загальну характеристику основних видів юридичних наукових дисциплін.

6 Порівняйте предмети теоретичних та історичних юридичних наук, з'ясуйте їх загальні та особливі риси.

7 Визначте основні характеристики видів вищих закладів юридичної освіти, їх структуру.

8 Які освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки юристів існують в Україні?

9 Назвіть основні права та обов'язки студентів, науково-педагогічних працівників.

10 У чому полягають завдання органів студентського самоврядування?
Нормативні матеріали

1. Конституція України : Основний Закон від 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

9
2. Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 р. // ВВР України. – 1996. – № 34. – Ст. 451.

3. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 р. // ВВР України. – 2002 . – № 20. – Ст. 134.


Список літератури

1. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2008. – С. 51–158.Методичні вказівки до заняття 2

Для кращого засвоєння першого питання важливо розкрити поняття юридичної науки та її структури. Термін «наука» вживається для позначення однієї з форм суспільної свідомості, системи знань про дійсність, сфери людської діяльності, метою, призначенням і функцією якої є напрацювання і систематизація знань про дійсність окремих галузей науки. Показати, що систему юриспруденції становлять різноманітні юридичні науки: історико-теоретичні, управлінського циклу, цивілістичні, криміналістичні, прикладні науки.

У другому питанні необхідно охарактеризувати як загальнонаукові функції, що притаманні будь-якій науці (пізнавальна, інтерпретаційна, прогностична, евристична, прикладна, комунікативна, ідеологічна, виховна), так і спеціально-юридичні функції (правоорієнтувальна, інструментальна, критично-експертна), які є прерогативою лише юриспруденції.

Розгляд третього питання передбачає ознайомлення з об'єктом та предметом юриспруденції. Об'єктом юридичної науки, як й інших гуманітарних наук, є суспільство. Об'єкт пізнання – усе те, на що спрямована діяльність дослідника. Предмет будь-якої науки – це не просто якесь явище або процес


10
об'єктивного світу, а результат теоретичного абстрагування, що дозволяє виявити ті закономірності виникнення, розвитку і функціонування досліджуваного об'єкта, що є специфічними для даної науки і ніякої іншої.

У четвертому питанні необхідно розглянути метод як засіб пізнання, а також головні елементи методу: принципи, правила, прийоми, способи і засоби. Структура системи методів може бути розглянута на горизонтальному рівні: структурний, функціональний, системний, історичний, логічний, конкретно-соціологічний, психологічний, математичний та інші. На вертикальному рівні: загальні методи – це вищий (філософський) рівень, загальнонаукові, методи, що поділяються на теоретичні та емпіричні, конкретно-наукові методи, спеціальні методи юриспруденції та їх види.

П’яте питання передбачає розкриття ролі юридичних наук теоретичного та історичного профілів, галузевих або нормативних юридичних наукових дисциплін, спеціальних або прикладних юридичних наукових дисциплін, визначити їх поняття, предмет, міждисциплінарний характер.

У шостому питанні потрібно зупинитися на основних характеристиках видів вищих закладів юридичної освіти, рівнях акредитації цих закладів, структурі вищого закладу юридичної освіти.

В останньому питанні доцільно окреслити коло учасників навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти, визначити гарантовані державою права студентів, студентського самоврядування, їх обов’язки.
Заняття 3 Навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти

1 Навчальний процес: поняття та основні елементи.

2 Основні види навчальних занять з теоретичної підготовки та їх характеристика.
11
3 Переведення, відрахування, поновлення та працевлашту­вання студентів.

4 Виконання письмових робіт (курсових, кваліфікаційних, дипломних тощо) у вищих навчальних закладах України.


Ключові поняття: навчальний процес, форма навчання, навчальне заняття, самостійна робота, контрольний захід, державна атестація, навчальний час, лекція, практичне заняття, семінарське заняття, індивідуальне заняття, консультація, навчальна практика, виробнича практика, контрольні заходи, екзаменаційна сесія, державна атестація студента, переведення студентів, відрахування студентів, поновлення студентів, працевлашту­вання випускників, письмова робота.
Теми рефератів

1 Болонський процес в Україні.

2 Основні форми організації навчального процесу.

3 Організація підготовки та захисту письмових робіт.


Запитання для самоконтролю

1Якими нормативно – правовими актами регламентується організація навчального процесу у вищій школі України?

2 Що таке нормативні та вибіркові навчальні дисципліни?

3 В яких формах здійснюється навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти?

4 Назвіть види навчальних занять та самостійної роботи студента, що ви­користовують у вищих закладах юридичної освіти.

5 Яке значення мають контрольні заходи для удосконалення підготовки юристів?

6 За яких умов та в якому порядку здійснюють переведення
12
студентів до інших вищих закладів освіти чи на інші напрями підготовки, спеціальності, форми навчання?

7 У яких випадках студент може бути відрахований із вищого закладу освіти?

8 Яким нормативно-правовим актом визначається порядок працевлаш­тування випускників державних вищих закладів освіти?

9 Назвіть види письмових робіт, що виконують студенти під час на­вчання? Які основні вимоги до них?

10 Охарактеризуйте основні вимоги, що ставляться до структури та тек­сту письмової роботи.
Нормативні матеріали

1. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 р. // ВВР України– 2002 .- № 20 – Ст.134

2. Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 р. // ВВР України. – 1996. – № 34. – Ст.451.

3. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1991 р. // ВВР України. – 1992. – № 12. – Ст.166.

4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161 // Комп’ютерна БД «Законодавство України».

5. Положення про порядок переведення, зарахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затверджене Наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 р. № 245 // Комп’ютерна БД «Законодавство України».

13
Список літератури

1. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - К. : Знання, 2008. – С.159 – 206.


Методичні вказівки до заняття 3

У темі, що розглядається, необхідно охопити всі питання, які мають значення для набуття студентами початкових професійних знань та вмінь, навичок самостійної роботи, вивчення нормативних та літературних джерел, конспектування.

При розкритті першого питання необхідно з’ясувати, що таке навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти і як він організовується навчальними підрозділами з урахуванням науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази начального закладу, сучасних інформаційних технологій. Необхідно ознайомитися з нормативними актами, що регламентують організацію та здійснення навчального процесу у вищих закладах освіти України: законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, іншими нормативними актами з питань вищої освіти.

У другому питанні необхідно охарактеризувати основні види навчальних занять з теоретичної підготовки: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації; види самостійної роботи студента, практичну підготовку студентів, контрольні заходи: поточний та підсумковий контроль.

Третє питання варто розглядати після вивчення «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти». Пояснити можливість переведення студентів, особливі умови переведення,
14
порядок переведення студентів, підстави відрахування студентів, поновлення до складу студентів.

В останньому, четвертому, питанні потрібно висвітлити важливість значення для успішного набуття студентом навичок дослідження, творчої діяльності таких видів самостійної діяльності студентів, як виконання курсових робіт та робіт, що виконуються на завершальній стадії підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра. Студенти виконують контрольні, курсові, дипломні та інші письмові роботи згідно з навчальним планом. Письмові роботи мають реферативний або дослідницький характер.
Заняття 4 Юридична практична діяльність. Характеристика окремих видів юридичної практичної діяльності

1 Загальна характеристика юридичної практичної діяльності. Принципи та функції юридичної практичної діяльності.

2 Обов'язки та права суб'єктів юридичної практичної діяльності.

3 Основні вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності.

4 Професійна (дисциплінарна) відповідальність юристів.

5 Гарантії юридичної практичної діяльності.

6 Основні дії юридичної практичної діяльності, соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності.
Теми рефератів

1 Суддівська діяльність.

2 Прокурорська діяльність.

3 Адвокатська діяльність.

4 Нотаріальна діяльність.

5 Слідча діяльність.

6 Юридична консультативна діяльність.

15
Запитання для самоконтролю

1 Чим відрізняється юридична практична діяльність від інших видів соціальної діяльності?

2 Що означає компетентність юридичної практичної діяльності?

3 Яке співвідношення юридичної практичної діяльності та правової практики?

4 У чому полягають основні вимоги конфіденційності стосовно юридичної практичної діяльності?

5 Назвіть принципи, завдання та функції, що є основою юридичної практичної діяльності?

6 Дайте характеристику основних прав та обов'язків юристів?

7 Які необхідні умови для набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності?

8 За наявністю яких умов юристи позбавляються права на здійснення юридичної практичної діяльності?

9 З яких основних дій складається юридична практична діяльність?

10 Які є юридичні способи вирішення конфліктів?


Нормативні матеріали

1. Конституція України : Основний Закон від 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про адвокатуру : Закон України від 19 грудня 1992 р. // ВВР України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

3. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. // ВВР України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

4. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 р. // ВВР України. – 1993. – № 39. – Ст.383.

5. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

6. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

7. Про службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 р. // ВВР України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

16
8. Про судоустрій і статус суддів  : Закон України від 7 липня 2010 р. // ВВР України. – 2010. – № 41– 42, 43, 44 – 45. – Ст. 529.
Список літератури

1. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2008. – С. 207–273, 347–397.Методичні вказівки до заняття 4

У першому питанні необхідно дати загальну характеристику юридичної практичної діяльності: змісту, внутрішній організації, зовнішньої форми, принципів, видіві правової діяльності, зовнішніх зв'язків із навколишнім середовищем, тобто її функцій, типам і видам правової практичної діяльності. Також бажано розглянути загально-правові та основні принципи юридичної практичної діяльності, принципи окремих видів юридичної практичної діяльності. Метою юридичної практичної діяльності є захист прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права; вона конкретизується у її завданнях, які нормативно визначені у відповідних законах. Соціальне призначення юридичної практичної діяльності, її місце і роль у правовій системі відображаються в її функціях, основних напрямах впливу юридичної практичної діяльності на інститути права та суспільні відносини.

Обов'язки та права юристів, що висвітлюються у другому питанні, доцільно розглянути за критерієм їх поділу на загальні, особливі та спеціальні. Звернути увагу на те, що однією з найбільш важливих класифікацій, яка характеризує практичну діяльність юристів, є така, що визначає види юридичної практичної діяльності за змістом юридичної роботи; в межах поняття юридичної практичної діяльності необхідно відокремлювати такі напрями її здійснення, як судову, прокурорську, слідчу, адвокатську, нотаріальну, консультативну

17
та інші. Значні відмінності мають професійні обов'язки та права міліції, Служби безпеки України, Державної митної служби, Податкової служби.

Розглядаючи третє питання, необхідно визначити декілька етапів у процесі набуття суб'єктами професійних прав та обов'язків: набуття якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій; набуття права на самостійне здійснення професійної юридичної практичної діяльності; набуття професійних повноважень; припинення здійснення професійних повноважень; ліквідація права на здійснення повноважень та самостійне здійснення юридичної практичної діяльності.

У четвертому питанні варто виділити як загальну відповідальність, що має непрофесійний характер і наступає на загальних підставах, так і дисциплінарну відповідальність, до якої юрист притягується за вчинення дисциплінарного проступку, тобто за порушення. Розглянути гарантії юридичної практичної діяльності як будь-які зовнішні умови або внутрішні чинники, що лише позитивно впливають на неї, забезпечують безумовне її здійснення, поділяються на: правові, внутрішні, стимулюючі, загальні.

У п’ятому питанні, характеризуючи основні дії юридичної практичної діяльності, доцільно віднести до них ведення юридичної справи: встановлення фактичних обставин, доказування, вибір і аналіз правових норм, правова кваліфікація вирішення юридичної справи, виконання рішення з юридичної справи, тлумачення правових текстів, консультування з правових питань, представництво інтересів суб'єкта права.

Аналізуючи в шостому питанні соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності, необхідно визначити конфлікт, як зіткнення протилежних інтересів, поглядів; крайнє загострення протиріч, яке призводить до ускладнень або гострої боротьби. Пояснити види конфліктів, стадії проходження конфлікту. Розглянути правову природу та типи юридичних

18
конфліктів, основні ознаки юридичного способу вирішення конфлікту, три основні групи юридичних засобів вирішення конфліктів.
Заняття 5 Професійна культура юриста 1 Поняття і структура професійної культури юриста. 2 По­літична культура юриста. 3 Особливості правової куль­тури професійної діяльності юриста. 4 Психологічна культура юриста. 5 Поняття і види етики професійної юридичної діяльності. 6 Естетична культура юриста.

Ключові поняття: правова куль­тура, правосвідомість, правовий нігілізм, професійна культура юриста, політична культура юриста, про­фесійний обов'язок, етика, мораль, моральна відпові­дальність, психологічна культура юриста. етична культура юриста, естетична культура юриста.
Теми рефератів

1 Психологічна культура юриста.

2 Професійно – правова культура юриста.

3 Політична культура юриста.

4 Етична та естетична культура юриста.
Запитання для самоконтролю

1 Що означає термін «культура»?

2 Назвіть структурні елементи професійної культури юриста.

3 Визначте види правової культури залежно від її носія.

4Дайте загальне визначення категорії «професійний обов’язок» юриста.

5Яким чином об'єктивні умови життєдіяльності суспільства можуть негативно впливати на рівень правової свідомості юриста?


19
6 У яких формах можуть проявлятися результати професійної деформації у діяльності представників різних юридичних професій?

7 У чому може проявлятися правовий нігілізм юриста?

8 Які компоненти змістовно наповнюють поняття моральної культури особи?

9 Як ви розумієте необхідність дотримання правил етикету у професійному спілкуванні юристів?

10 З чого складається політична, психологічна та естетична культура юриста?
Нормативні матеріали

1. Європейська культурна конвенція від 19 грудня 1954 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах : у 2 кн. Кн. 2 : Правова охоро­на культурних цінностей. – К., 1997. – С. 295–298.

2. Конституція України : Основний Закон від 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

3. Основи законодавства України про культуру : Закон України від 14.02.1992. // ВВРУ. – № 21. – Ст. 294.


Деонтологічні кодекси

1. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, Міжнародний договір від 01 жовтня 1988 (Міністер­ство закордонних справ України, Рада Європи) // Комп’ютерна БД «Законодавство України».

2. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб : Міжнародний договір від 23 липня 1996 (Міністерство закордонних справ України, ООН) // Комп’ютерна БД «Законодавство України».

3. Кодекс професійної етики судді, прийнятий на V З'їзді суддів України 24 жовтня 2002 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 5, вересень–жовтень.


20
Список літератури

1. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2008. – С. 321–346.

2. Сливка С. С. Юридична деонтологія : підручник / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 2006. – С. 141–227.
Методичні вказівки до заняття 5

Вивчення першого питання передбачає з’ясування особливості професійної культури юриста як невід’ємної частини професійної культури. Маючи на увазі те, що існують різні юридичні спеціалізації, необхідно розглянути специфіку професійних властивостей, які відображаються в термінах «культура юридичної праці», «культура судового проце­су», «професійна культура» слідчого, прокурора, адвоката та ін. Складовими професійної культури юриста є політична, правова, психологічна, етична та естетична культура.

У другому питанні варто визначити роль і місце політичної культури у професійній куль­турі юриста. Зазначити, що вона утворюється багатьма видами культур і тісно пов'язана з політичною культурою суспільства, політичною культурою соціальних груп та окремих осіб.

Розкриваючи третє питання, необхідно мати на увазі, що правова культура юриста є однією із форм правової культури суспільства, прита­манної тій спільності людей, що професійно займаються юридич­ною діяльністю і яка потребує фахової освіти і практичної підго­товки. Це культура працівників, які є слу­жбовими особами і носіями правової культури. Правова культура юриста передбачає знання юридичних теорій, чинного законодавства, вміння і навички його реалізовувати, а також дотри­мання цього законодавства. Професійній правовій культурі юриста властивий вищий ступінь знання і розуміння правових явищ у відповідних галузях професійної діяльності.


21
Четверте питання відображає специфіку психологічної культури юриста як спеціаліста. Основні відомості про психологічну культуру юрис­та містяться у такій галузі психологічної науки, як правова психологія. Правова психологія узагальнює засоби формування спрямування психічної діяльності усіх учасників юридичної практики, вивчає психічні закономірності для їх найбільш успішного використання у мистецтві спілкування і прийнятті правильного рішення.

У п’ятому і шостому питаннях важливо зосередити увагу на сутності етичної та естетичної культури юриста, дати їх характеристику. Показати, що не може бути високого рівня культури юриста без його етичної та естетичної культури. Етичною культурою юриста є знання ним своїх моральних прав і обов'язків та використання їх у професійній діяльності. Естетична культура юриста – це розуміння юристом правил зов­нішньої гармонії своєї професійної діяльності та реалізація їх на прак­тиці з метою ефективного вирішення юридичних завдань.

.

Навчальне виданняМетодичні вказівки

до проведення практичних (семінарських) занять

з дисципліни «Юридична деонтологія»

для студентів спеціальності 6. 030402 « Правознавство», кваліфікаційного рівня «бакалавр»

усіх форм навчання

Відповідальний за випуск В. І. Горевий

Редактор Н. З. Клочко

Комп’ютерне верстання О. Я. Кононенка


Підписано до друку 22.05.2012, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,39. Обл.-вид. арк. 1,06. Тираж 30 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил» , п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В. Б. Юскаєв

3309 Методичні вказівки

до проведення практичних (семінарських) занять

з дисципліни «Юридична деонтологія»

для студентів спеціальності 6. 030402 «Правознавство», кваліфікаційного рівня «бакалавр»

усіх форм навчання
Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам

Укладач О. Я. Кононенко


Відповідальний за випуск В. І. Горевий
Декан факультету А. М. Куліш

Суми


Сумський державний університет

2012Каталог: library -> docs -> rio -> 2012
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Корпоративні конфлікти та методи їх подолання»
rio -> Курс лекцій у схемах для студентів напряму підготовки 030402 «Правознавство» усіх форм навчання
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> 3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
2012 -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності 000015 «Управління фінансово-економічною безпекою»
2012 -> Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теорія ймовірностей і математичної статистики" для студентів спеціальності
2012 -> Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
2012 -> Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови " для студентів спеціальності 020303 "Переклад"

Скачати 226.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка