Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностейСторінка4/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

Варіант 5
1. Додайте до іменника прикметник, що стоїть у дужках, узгодивши його за лексичним та граматичним значенням.

Апарат, погода (льотний, літальний); погляди, стан (матеріальний, матеріалістичний); ніж, цех, речення (складний, складальний, складаний).2. Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Волюнтаризм, гіпотеза, вотум, вето, демарш.3. Прочитайте пари речень. Виправте помилки, які зробив комп’ютер в українському варіанті.

1. У цю справу вкладалися значні засоби. (В это дело были вложены значительные средства).

2. Первіснообщинний будуй – найдавніший суспільний будуй на Землі. (Первобытнообщинный строй – самый древний общественный строй на Земле).

3. Нам не вирішувалося довго гуляти ввечері. (Нам не разрешалось долго гулять вечером).

4. Цей документ надає право звістки педагогічну діяльність. (Этот документ дает право вести педагогическую деятельность).

4. Запишіть цифри словами.

200-річчя, 75-річчя, 90-річчя, 150-річчя, 90-річчя, 125-річчя, 40-річчя, 25-річчя, 85-річчя.5. Розкажіть про становлення і розвиток риторики. У чому полягає специфіка публічного мовлення?

6. Поясніть, як правильно сказати.

Газету на рік підписати чи передплатити? Виборча компанія чи кампанія? Дійсний чи справжній друг? Відповідь на запитання вірна чи правильна? Розповідати вірш далі чи дальше? Не маєш уяви чи уявлення про архітектуру? На поїзд білет чи квиток? Екзаменаційний білет чи квиток? Котра чи яка тепер чи зараз година? Музикальна чи музична школа? Магазин працює круглу чи цілу добу? Магазин відкрито чи відчинено?7. Перепишіть слова, правильно поставте наголоси. За потреби користуйтесь словником наголосів.

Легкий, подруга, випадок, дочка, середина, рукопис, договір, вимова, фартух, різновид, партер, висіти, статуя, граблі, читання, олень, кропива, бавовняний, урочистий, кидати, завдання, загадка, документ, центнер, випробування, предмет, одинадцять, кілометр, верба.8. Дайте характеристику вашому другові.

9. До поданих слів доберіть антоніми. Одну з антонімічних пар уведіть в самостійно складене речення.

Перемога, буденний, стверджувати, могутність, карлик, забути, часто.10. Провідміняйте числівники вісім, одинадцять, сімдесят. З’ясуйте особливості їх відмінювання.

11. Виправте помилки.

У повному об’ємі; цікаве міроприємство; в мене єсть; по проханню; кращий всіх; мені повезло; моє відношення до...; на заключення; слідуючим чином; слідуючи проблеми; повістка дня; вірно відповідає студент.12. Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що таке службовий (діловий) лист?

2. Які види службових листів ви знаєте?

13. Оформіть документ, у якому висловлено прохання надати відпустку за власним проханням. З’ясуйте, яка назва цього документа.

14. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – керівник відділу. Ваш підлеглий дуже просить надати йому відпустку. Відмовте у проханні.15. Напишіть зразки таких документів:

Автобіографія. Розписка. Заява. Довідка. Резюме.


Варіант 6
1. Поясніть значення слів.

Конверсія, маркетинг, валюта, баланс.2. Випишіть із рекламних оголошень десять речень з недоліками і каламбурами.

Зразок: Виробниче об’єднання «Поліграф» для продажу пропонує бухгалтерські книги накладні, альбоми, зошити, нотатники, меблі та сантехніку.

3. Що таке літературна мова? Назвіть ознаки літературної мови. розкрийте сутність поняття «норма літературної мови».

4. Охарактеризуйте вербальн та невербальне спілкування. Яку інформацію людина може передавати за допомогою невербального спілкування?

5. Відредагуйте подані речення, виправивши помилки у вживанні числівників.

1. Скільки зараз годин? Зараз година ночі. 2. Я встав у сім годин ранку. 3. Батьки пішли в гості, а діти залишилися одні. 4. При відсутності старости групи його замінює хтось другий. 5. Вийди на вулицю на пару хвилин, поговоримо. 6. Він прийшов в половині третього.6. Підберіть синоніми до поданих слів. Складіть речення з виділеними словами.

Ходити, хоробрий, говорити неправду, зазнаватися, гарний.7. Дайте визначення поняття «документ». Які основні функції документів? Подайте сучасну класифікацію документів.

8. Знайдіть в реченнях кальки, замініть їх українськими відповідниками.

1. Приймаючи участь у цій справі, ми не сумнівалися в успіхові. 2. Місто йому остогидло, тим паче промислове. 3. Нелегко доводилось на перших порах. 4. Ми перевірили скаргу про самовільний захват квартири. 5. Ми погоджуємось, так як це в наших інтересах. 6. При активній участі колективу справу можна зрушити з мертвої точки. Прийнято заходи по схоронності військової техніки.9. Поясніть значення фразеологізму «випити гірку чашу». Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використо-вуватися цей вислів, напишіть діалог.

10. Згрупуйте подані терміни залежно від галузі знань.

Суфікс, фехтування, диктатура, фініш, формування, форсувати, акварель, алітерація, анафора, гімн, акцент, іронія, конфлікт, студія, такт, концертмейстер, титр, типізація, помпезність, систематизація, трафарет.11. З’ясуйте, що таке мова професійного спілкування. Назвіть функції фахової мови.

12. Відредагуйте словосполучення.

Він являється; відправити листа по пошті; ні в якому разі; прийняти належні міри; прийняти міри; в готелі “Києві”; виступити в якості переводчика; я рахую що він не правий; приймати участь; біля двох тисяч гривен; без надобності.13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що таке доповідь?

2. Яку інформацію має знати доповідач заздалегідь?

3. З яких основних частин складається доповідь?14. Поясніть, чому недоречно вживати наведені словоспо-лучення. Як сказати правильно?

Моя автобіографія. Мій власний погляд.15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.


Варіант 7
1. Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Штат, шаріат, узурпація, статус-кво, субсидія.2. Підберіть українські відповідники до російських фразеологізмів (переклад, калькування неприйнятні).

Во всю Ивановскую. С глазу на глаз. Быть без ума (от кого). Брать с потолка. Во весь опор. Для видимости. Держать себя с достоинством. Память отшибло. Тихая вода берега подмывает. Пир на весь мир. Знай, кошка, свое лукошко. Рыбак рыбака видит издалека.3. Відредагуйте речення, виправивши помилки.

1. По слідуючому питанню виступить голова комісії. 2. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню. 3. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за представлені послуги. 4. Ще одна стаття розходів нашого об’єднання – охорона оточуючого середовища. 5. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. 6. Не дивлячись на тяжкі погодні умови, агрофірма добилася значних результатів. 7. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК. 8. Питання внесене в повістку дня. 9. Комітету треба ще працювати дві неділі. 10. Виробництво скоротилось із-за нехватки сировини. Але в слідуючому році планується збільшити.4. Запишіть українські відповідники до поданих іншомовних слів. З трьома, на вибір, складіть речення.

Імідж, тираж, бюст, алфавіт, гармонія, адекватний, фіаско, конфіденційний, домінуючий, гігант, ігнорувати, дефект, ідентичний, сурогат, ажіотаж, ліміт, журнал, амбіція, аргументувати.5. Виберіть в дужках правильний варіант скорочення, поясніть свій вибір. Провідміняйте виділені числівники.

Заняття проводить (пр., п., профес., проф.) Завадський; в середині XIX (с., ст., стол.); на висоті 364 (м., м, ме.); з 2001–2003(р.р., р., рр., років); подія відбувалась 150 (р до не., р. до н. е.); сад розкинувся на площі 200 (г., гект.,га); випускників запрошує (юрид., юр., ю.) (ф-т, фак-т, фак.).6. Назвіть дві форми сучасної української літературної мови. Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?

7. Змоделюйте стандартну ситуацію звернення до незнайомої особи. Розташуйте у правильній послідовності потрібні фрази в розмові.

8. Прочитайте уривок із тексту документа. Допишіть документ, дотримуючись вимог до оформлення ділових паперів. З’ясуйте, як називається цей документ.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я прошу надати позачергову відпустку для санаторного лікування з 24.09.03 до 15.10.03.

Додатки:

9. Подані слова введіть у речення, поясніть їх значення.

Інший – другий, шар – прошарок, вид – вигляд, зміст – значення.10. Які специфічні ознаки телефонної розмови? Яких правил треба дотримуватися під час телефонної розмови?

11. Дайте визначення терміну «невербальне спілкування». Назвіть і дайте коротку характеристику невербальним засобам спілкування.

12. Поставте у кличній формі такі імена.

Микола, Валентина, Андрій, Валя, Леонід, Ілля, Віра, Ігор, Олена, Василь, Петро, Олексій.13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1) Яке значення має слово «етикет» як термін?

2) Що ви знаєте з історії встановлення етикету?

14. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Вчора був ваш перший робочий день. Ви познайомились з колегою, але сьогодні не можете пригадати його ім’я та по-батькові. Тим часом він до Вас звертається, як годиться...15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.


Варіант 8
1. Розкрийте особливості публічного мовлення. Які жанри публічних виступів найпоширеніші? Дайте їм характеристику.

2. З’ясуйте значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Чартер, хартія, філія, унія, тріумф.3. Дайте відповіді на запитання.

1) Що таке автобіографія?

2) Напишіть реквізити автобіографії.

4. Напишіть значення слів-омографів (однаково написаних, але по-різному наголошених). Складіть з ними словосполучення або речення.

А́тлас – атлас́, ба́сма – басма́, Батьківщи́на – бат́ьківщина, біли́зна – білизна́, дереви́на – деревина́, еле́ктрик – електри́к.5. Знайдіть русизми і виправте їх. Вкажіть від якого російського слова утворено помилку.

Другими словами; не мішайте виступаючому; наносити шкоду; на тій неділі працюємо в округах; він ще з прошлого року являється членом нашого колективу; чисто популістське рішення; поговоримо один на один; буду відноситись до цих пропозицій з небезпекою.6. Визначте вид документа і доповніть його потрібними реквізитами.

Прошу надати мені відпустку з 10 по 21 вересня 1996 р. у зв’язку із сімейними обставинами.7. Поясніть значення поданих фразеологізмів. Складіть з ними речення.

В одну дудку грають. Закривати рота. Про чорний день. І стіни мають вуха. І хочеться, і колеться. Псувати папір. Не з цього світу. Співати в унісон. Перебігти дорогу.8. Складіть речення з поданими словами. Для написання яких документів можна їх використати?

Енергійний, морально-стійкий, неврівноважений, наполегливий, старанно, ретельнно, дисципліна, позитивний, організація.9. Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники. З виділеними словосполученнями скласти речення.

Відомий на весь світ, суспільний і корисний, висока якість, різати метал, осінь і зима, очистити нафту, ремонт вагонів, середні віки, військовий і юридичний, народна поезія, зелений і червоний, кислий і солодкий.10. З’ясуйте значення слів.

Адреса – адрес, кампанія – компанія, продуманий – придуманий, ідеальний – ідеалістичний, матеріальний – матеріалістичний, музичний – музикальний, фамільний – фамільярний, язикатий – язиковий, чорновий – чорнявий.11. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні види ділових бесід.

12. Відредагуйте речення.

Прошу перерахувати мені курс по культурології у зв’язку з тим, що я вивчав його у 2002–2003 учбовому року.

Прошу повідомити вірну адресу місця проживання Коломійця О.С.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1.У чому полягає сутність ділової етики?

2. Назвіть елементи ділового етикету.

3. Від чого залежить успіх ділового спілкування?14. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – керівник відділу. Ваш підлеглий дуже просить надати йому відпустку. Відмовте у проханні.15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.


Варіант 9
1. З’ясуйте особливості етики усного професійного спілкування. Дайте визначення поняття «мовний етикет». Назвіть засоби вияву мовного етикету в документах.

2. Виправте помилки, відредагуйте поданий документ.

Директору НП Гідрострой

Бойко Васильові Ільїчу

Від Петраш М.О., який

Проживає за такою адресою:

(м. Запоріжжя, в. Мира, кв. 7)

Заява

Прошу вас звільнити мене з обіймаємої мною посаді в зв’язку за власним бажанням по сімейним обставинам.3. До поданих іменників чоловічого роду підберіть однокореневі іменники жіночого роду, утворені суфіксальним способом. Окремо запишіть іменники, від яких такі відповідники не утворюються.

Студент, піаніст, касир, мінер, солдат, танкіст, каменяр, скляр, бондар, біолог, педіатр, скрипаль, інженер, футболіст, машиніст, патріот, фельдшер, стоматолог, офіціант, майстер.4. Окресліть зміст поняття «норма літературної мови», назвіть типи мовних норм. Дайте характеристику орфоепічним, акцентологічним, лексичним нормам сучасної української літератур-ної мови, наведіть приклади.

5. Поясніть значення фразеологізму ахіллесова п’ята. Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використовуватися цей вислів, напишіть діалог.

6. Виберіть в дужках правильний варіант скорочення, поясніть свій вибір. Провідміняйте виділені числівники.

Заняття проводить (пр., п., профес., проф.) Завадський; в середині XIX (с., ст., стол.); на висоті 364 (м, м., ме.); з 2001–2003 (р.р., р., рр., років); подія відбувалась 150 (р до не., р. до н. е.); сад розкинувся на площі 200 (г., гект.,га); випускників запрошує (юрид., юр., ю.) (ф-т, фак-т, фак.).7. Напишіть пояснювальну записку, в якій пояснюється порушення дисципліни студентами вашої групи.

8. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного похо-дження. З двома з них складіть речення.

Репродукувати, дебати, дефект, домінувати, лімітувати, аргумент, фіксувати, конвенція, пріоритет, прерогатива, брокер.9. Запишіть цифри словами. Поставте їх у потрібній формі.

1. До 9758 додати 1189. 2. Якщо 2750 скласти з 585, то буде 3335. 3.Скількі разів у 3777 поміститься 1259? 4. Від 8865 відняти 1459.10. Поєднайте наведені слова з самостійно дібраними імен-никами відповідно до особливостей дієслівного керування.

Апелювати (що, до чого), відповідно (до чого), дякувати (кому, за що), ігнорувати (що), легковажити (що), навчатися (чого), нехтувати (чим), оволодівати (чим), опановувати (що), постачати (кому), спонукати (до чого), стосуватися (кого, до кого).11. Відредагуйте і запишіть речення.

1. Оголошено догану секретареві Олегу Марченко. 2. Ваша ідея сама цікава. 3. Серед проблем, якими займається відділ, чільне місце займає аудит. 4. Залишилося лише вислухати промову завідувача кафедрою. 5. Ми співставили собівартість продукції і виявили, що наша виявилася дешевша. 6. Багаточисельні помилки не дозволили вам перемогти. 7. Трьохденний семінар по проблемам малого бізнесу відбудеться в жовтні. 8. Підготуйте пропозиції щодо міроприємств, приурочених до ювілею підприємства.12. Вибрати правильний варіант.

Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким поло-женням моєї сім’ї.

Прошу видати дублікат студентського білета, бо старий вкрали. Пояснюючу записку докладаю.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що розуміють під невербальним засобами спілкування?

2. Чому невербальні засоби спілкування мають національний характер?

3. Які засоби спілкування належать до невербальних?14. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – молодий фахівець, хочете подати директорові свої пропозиції щодо поліпшення роботи відділу. Як краще викласти ці пропозиції?15. Напишіть зразки таких документів:

Автобіографія. Розписка. Заява. Довідка. Резюме.


Варіант 10
1. Утворіть видові пари дієслів. Які засоби утворення видових форм дієслова реалізовані у прикладах?

Нумерувати, підраховувати, надійти, під’їхати, скорочувати, розташовувати, призначити, зобов’язувати.2. Відредагуйте й запишіть речення.

1. Комісія рахує, що даний проект більш прийнятний. 2. Ми з розумінням відносимося до ваших проблем. 3. Необхідно постійно приймати міри по поліпшенню обслуговування населення. 4. Підпри-ємству задано значних матеріальних збитків. 5. Ми уважно познайомилися з випискою з протоколу.3. Напишіть, що ви знаєте про становлення українських графічних, орфографічних, пунктуаційних норм.

4. Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Скептицизм, догматизм, кредо, монографія, абонемент.5. Перекладіть словосполучення українською мовою. Поясніть специфіку в уживанні прийменникових конструкцій.

По прибытию на место; переслать по почте; установить деловые контакты по вопросам производства; по исполнению желаний; передать по рации; реализовать по безналичному счету; работать по программе, получить по подписке; работать по учебнику; сообщать по телефону; старший по возрасту.


6. Замість крапок вставте слова положення, становище чи стан.

Офіційне …; основні … науки; міжнародне …; … фінансів; офіційне ..; …справ; знайти вихід із цього … .7. Дайте визначення офіційно-діловому стилю та назвіть його головні ознаки.

8. Відредагуйте подані речення та запишіть їх.

Нанести шкоди; являється невід’ємною частиною; являється студентом; до востребования; в деякій мірі; день відчинених дверей; в двох словах; вмішуватися в...; він являється; кидається у вічі; іменно так.9. Провідміняйте числівники вісімдесят шість, одинадцять, сто сімдесят три. З’ясуйте особливості їх відмінювання.

10. Чи порушено норми літературної мови в поданих реченнях? Які саме? Відповідь обґрунтуйте.

1. Оголошено догану секретареві Олегу Марченко. 2. Ваш проект самий цікавий. 3. Серед проблем, якими займається відділ, чільне місце займає аудит. 4. Залишилося лише вислухати промову завідувача кафедрою. 5. У концерті виступила народний артист України Марія Стеф’юк.11. Перепишіть словосполучення, добираючи з дужок найточ-ніше слово. Умотивуйте свій вибір.

(Обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (суперечка, спір, дискусія) у пресі; (свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження; (прихильник, шанувальник, послідовник) таланту; виборча (кампанія, компанія); (доступний, зрозумілий, досяжний) виклад; (говорити, казати, висловлювати) думки.12. Відредагуйте речення.

Прошу дозволити відробити дві лабораторних робіт по опору матеріалів, які я не виконав по поважній причині.

Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким положенням моєї сім’ї.

13. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – начальник відділу. Попросіть свого підлеглого вийти на роботу у вихідний день.15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.
  1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Актуальним завданням сучасної технології навчання мови спеціальності є підвищення ефективності самостійної роботи в науково-навчальній сфері, що і відповідає цілям та пріоритетам Болонського процесу. Розв’язанню його в оригінальний спосіб сприяють засоби керування пізнавальною діяльністю, якими є алгоритмічні приписи, що озброюють прийомами змістовно-мовної переробки інформації. Багатократне повторення навчальних дій за приписом сприяє мимовільному засвоєнню та довготривалому утриманю в пам’яті його змісту, що надає можливості після досягнення певного ступеня автоматизації перейти до самостійного розв’язання завдань без опори на нього. На кого?
Реферування наукового джерела
Реферування – короткий виклад наукової праці, вчення, змісту джерела із зазначенням характеру, методики, результатів дослідження та збереженням його мовно-стилістичних особливостей. Для того щоб успішно набути навичок реферування, радимо користуватися таким алгоритмічним приписом.

1. Визначте мету реферування обраного наукового джерела (реферат-конспект чи реферат-резюме).

2. З’ясуйте функції та обсяги підготовлюваного реферату відпо-відно до його мети і жанру наукового першоджерела.

3. Здійсніть бібліографічний опис наукового джерела.

4. Опрацюйте наукове джерело і виберіть інформацію для реферату, застосовуючи такі види читання, як оглядове, пошукове, суцільне.

5. Визначте композицію реферату.

6. Запишіть логізований план реферату як перелік основних тем і проблем першоджерела (для основної частини реферату).

7. Здійсніть розподіл опрацьованої й відібраної інформації, усвідо-мивши: а) мету і зміст реферованого наукового джерела; б) методи дослідження; в) конкретні результати (теоретичні, експериментальні, описові); г) висновки і позицію автора в розв’язанні проблем, прийняті ним або спростувані гіпотези; г) сфери застосування, шляхів практичного впровадження результатів роботи.

8. Оформіть письмовий реферат.

9. Здійсніть самоконтроль написаного реферату на змістовому, структурно-логічному, мовному рівнях і переконайтесь, чи досягли ви поставленої мети реферування.

10. Здійсніть редагування тексту реферату.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка