Методичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностейСторінка3/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

5. Особливості публічного ділового спілкування
1. Особливості публічного ділового спілкування.

2. Доповідь, лекція як форми публічних виступів.

3. Етапи підготовки доповіді; робота над мовними особливостями.

4. Промова: вимоги і мовні особливості.

5. Виступ: вимоги і мовні особливості.

6. Бесіда як форма усного ділового мовлення.

7. Дискусія : вимоги і мовні особливості.

8. Особливості проведення прес-конференцій та круглих столів.9. Значення невербальних засобів спілкування (погляд, відстань, голос, тактовність).
Методичні рекомендації до вивчення теми
Доповідь і лекція як форми публічних виступів. Три етапи підготовки доповіді, робота над мовними особливостями. Виступ: вимоги й мовні особливості. Промова: вимоги й мовні особливості. Бесіда: вимоги й мовні особливості. Дискусія: вимоги й мовні особливості. Особливості проведення прес-конференцій і круглих столів. Значення невербальних, засобів публічного спілкування (погляд, відстань, голос, тактовність).
Термінологічний словник
Бесіда – це форма спілкування з невеликою кількістю учасників, яка охоплює всього декілька питань. Мета її – обговорити, вирішити певні проблеми, налагодити комерційні стосунки тощо.

Виступ – це участь в обговоренні якоїсь проблеми. Виступ переслідує певну мету – проінформувати, переконати чи створити настрій у відповідній аудиторії. Його характерні риси – полемічність, критичне спрямування, лаконізм. Виступ не має самостійного значення, тому зрозуміти його можна лише у зв’язку з проблемою, що обговорюється.

Дискусія – це обговорення будь-якого спірного питання для з’ясування різних поглядів.

Доповідь – це публічне повідомлення на певну тему, в якому доповідач зобов’язаний правдиво, об’єктивно висвітлити факти й переконати слухачів у необхідності певних висновків і пропозицій.

Круглий стіл – це рівноправне обговорення серед запрошених заздалегідь обумовленого кола питань з метою прояснення позицій учасників.

Лекція – одна з основних форм пропаганди наукових знань. У ній, зазвичай, йдеться про вже вирішені наукові проблеми, до того ж більш загальні.

Невербальні засоби публічного спілкування – це посмішка, відстань, погляд, жести, міміка, інтонація, пауза.

Прес-конференція – це зустріч керівників, офіційних осіб із представниками засобів масової інформації для інформування громад-ськості щодо актуальної діяльності партійних органів, державних установ, навчальних закладів, підприємств, фірм тощо.

Промова – це усний виступ з метою висловлення певної інформації, яка має впливати на розум, почуття і волю слухачів.
Навчальні завдання
Вправа 1. Змоделюйте ситуацію і складіть діалог, у якому висло-влюється незадоволення вчинком колеги з можливими відповідями на висловлені зауваження.

Вправа 2. Вам необхідно подякувати старшому за віком колезі за послугу. Як це варто зробити (письмово змоделюйте ситуацію)?

Вправа 3. Ви вітаєте колегу (начальника, підлеглого) з ювілеєм. Змоделюйте усно ситуацію за умови, що ювіляр – жінка.

Вправа 4. Змоделюйте діалог між особами, одна з яких висловлює пропозицію, інша – відмову.

Вправа 5. Представте доповідача на засіданні.

Вправа 6. Змоделюйте ситуацію привітання із днем народ-ження Вашого колеги. Використовуйте необхідні етикетні конструкції.
Контрольні запитання


  1. У чому полягає сутність терміна «спілкування»?

  2. Які фактори обумовлюють спілкування?

  3. Які існують різновиди спілкування?

  4. Що ми розуміємо під мовним етикетом?

  5. Наведіть приклади (докази), що свідчили би про національний характер етикету.

  6. Дайте чітке визначення поняттю «етикетна формула».

  7. У чому полягає принцип використання етикетних формул?

  8. Наведіть приклади формул знайомства, привітання та побажання, прощання, згоди, відмови, подяки, вибачення, прохання, звертання, запрошення.


Рекомендована література
1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К.: А.С.К., 2002. – С. 348–350, 357–362.

2. Ділова українська мова / за ред. О. Д. Горбула. – К.: Тов. «Знання», КОО, 2001. – С. 189–194.

3. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування / В. О. Михайлюк. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – С. 56–78.

4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні / В. І. Мозговий. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 129–137.

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова / І. М. Плотницька. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 136–141.

6. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К.: Довіра, 2003. – С. 453–466.


4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисци-пліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Мета роботи – закріпити знання студентів з цього курсу, перевірити вміння використовувати їх та дотримуватись норм сучасної української мови у професійному спілкуванні, складання та оформлення професійних документів.

Виконуючи завдання контрольної роботи, студент-заочник має висвітлити питання, які визначають рівень його теоретичних знань та практичних умінь, а саме:

– складання й оформлення професійних текстів і документів;

– володіння лексичними нормами сучасної української мови у про-фесійному спілкуванні;

– дотримання морфологічних та синтаксичних норм сучасної укра-їнської літературної мови у професійному спілкуванні;

– використання в текстах термінів, професіоналізмів та фразео-логізмів майбутнього фаху;

– здійснення аналізу та корегування текстів відповідно до норм української літературної мови;

– відтворювання та створювання наукових фахових текстів, різно-манітної професійної документації;

– перекладати тексти українською мовою;

– уміння користуватися загальномовними та спеціальними сло-вниками.

Заліку в кінці семестру передує захист контрольної роботи. Він проводиться у формі співбесіди викладача і студента, в ході якої з’ясо-вується самостійність виконання роботи.

Контрольна робота має бути написана з урахуванням методичних вказівок.

Мета методичних вказівок – ознайомити студентів заочної форми навчання з тематикою контрольних робіт, порядком їх вибору та вико-нання, а також вимогами, яких треба дотримуватися під час написання самих робіт.

Контрольна робота дає змогу перевірити засвоєні студентами знання з дисципліни. Вона має засвідчити вміння студента самостійно вивчати теоретичні питання, аналізувати фактичний матеріал з теми, робити правильні узагальнення та висновки, а також викладати свої думки на письмі.

Контрольна робота має складатися з двох частин: теоретичної та практичної.

Студент заочної форми навчання виконує обраний варіант контрольної роботи. Кожний варіант містить п’ять питань. Причому питання розподілені за варіантами таким чином, щоб кожний варіант містив питання з усього курсу, тобто фактично з кожної теми.

Роботу слід оформити акуратно, написати чорнилом без виправлень і скорочень слів (крім загальновживаних), з обов’язковою нумерацією сторінок, залишаючи поля для зауваження викладача, текст краще писати на одній сторінці аркуша.

Під час написання теоретичної частини слід опрацювати ряд посібників, де подані питання можуть бути висвітлені, щоб можна було їх розкрити в повному обсязі. Якщо йдеться про документ, слід мати зразок документа.

Робота має складатися з:

– титульної сторінки;

– самої роботи;

– висновків;

– списку використаної літератури.

Робота повинна надійти в навчальний заклад за місяць до початку сесії, щоб викладач зміг її перевірити. Якщо контрольна робота не зарахована, студент отримує її із зауваженнями викладача, виконує всі завдання знову і пред’являє на рецензію.

До заліку студенти допускаються після захисту контрольної роботи, коли прослухають повний курс лекцій і виконають практичні завдання.Оцінювання конторольної роботи передбачає врахування рівня складності запропонованих завдань і наявності різного роду помилок у тексті. Під час оцінювання враховуються: 1) обсяг виконаних завдань; 2) якість їх виконання.

Обсяг виконаних завдань оцінюється таким чином:

а) оцінка «відмінно» ставиться при виконанні всіх завдань,

б) оцінка «добре» ставиться при бездоганному виконанні 75 % завдань,

в) завдання, виконане більш ніж на 50% за умови правильних відповідей, заслуговує оцінки «задовільно»;

г) оцінка «незадовільно» ставиться, якщо завдання виконане менш ніж на 50%.

Якість виконання повного обсягу завдань оцінюється так:

а) оцінка «відмінно» ставиться при правильних відповідях на всі питання за наявності однієї-двох неточностей;

б) оцінка «добре» ставиться, якщо відповідь правильна і допущено не більше чотирьох помилок;

в) оцінка «задовільно» ставиться за наявності в роботі не більше восьми помилок;

г) оцінка «незадовільно» виставляється, якщо відповіді на поста-влені питання дано неправильно і робота містить понад 8 помилок.

Пріоритетним показником при виконанні роботи вважається обсяг виконаних завдань. Невиконання одного із запропонованих завдань прирівнюється до двох помилок.


Варіанти контрольної роботи
Варіант 1
1. Згрупуйте терміни залежно від галузі знань і сфери викори-стання. За потреби користуйтесь «Словником іншомовних слів».

Суфікс, фехтування, диктатура, фініш, формування, форсувати, акварель, алітерація, анафора, гімн, акцент, іронія, конфлікт, студія, такт, концертмейстер, титр, типізація, помпезність, систематизація, трафарет.2. Відредагуйте словосполучення. Поясніть причини помилок.

Авторка звіту очікувала; лікарка виписала рецепти; викладачка Антонова доповідала; наша головна інженерша поїхала у відрядження; молода професор виголосила доповідь.3. Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Престиж, брифінг, дилема, комунікабельний, форум.4. Виправте помилки у реченнях. Поясніть їх.

1. Молодь України – це передовий авангард незалежної держави. 2. Верховною Радою України прийнятий Закон про соціальний захист старих ветеранів, студентів, багатодітних сімей. 3. По всій Україні були проведені заходи по вилученню та експропріації земель у селян. 4. Ще й досі тривають дискусії та суперечки учених із приводу деяких природних явищ.5. Назвіть види усного професійного мовлення. У яких ситуаціях воно відбувається? Змоделюйте (письмово) такі ситуації:

а) приймання відвідувачів (діалог перспективного молодого фахівця, випускника університету, який претендує на заміщення вакантної посади, і керівника фірми (роботодавця));

б) ділова телефонна розмова (діалог керівника установи із працівником, якому керівник. ?????? що саме?

6. Доберіть доречну форму слів:

Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу.

Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій.

Ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну.

Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами невиконання плану.

7. Напишіть, який документ підтверджує певну дію, яка відбулася (передача й одержання грошей) Напишіть реквізити цього документа.

8. Доберіть антоніми до таких видів побутового або ділового спілкування:

безпосереднє – …;

усне – …;

діалогічне – …;

масове – … .

9. Що таке «кінестетика»? Як відрізняються кінестетичні знаки невербального спілкування у різноманітних культур? Яку інформацію вони можуть нести в собі?

10. Складіть речення зі словами, близькими за значенням.

Завдяки – через (що). Відчуття – почуття. Обіг – оборот. Загаль-ний – спільний. Направляти – спрямовувати – скеровувати.11. Виправте помилки.

Відноситись до когось; старший по віку; на протязі місяця; вірно відповідати; поштовий адрес; повістка дня; в сім годин; так як; перевернути сторінку; підписка на газети; слідуючим виступає; по адресу; а іменно.12. Відредагуйте речення.

Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким положенням моєї сім’ї.

Прошу видати дублікат студентського білета, бо старий вкрали. Пояснюючу записку докладаю.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1) Що вивчає риторика?

2) Навіщо інженерам необхідно володіти навичками красно-мовства?

3) Розкрийте такі поняття, як «темп мовлення», «гнучкість» (уточнити чого саме, «артикуляція», «висота голосу», «паузи у спілкуванні», «емоційність мовлення».14. Укажіть правильний варіант відповіді.

1) Орфоепічні норми – правильне вживання розділових знаків.

2) Орфографічні норми – правильне написання слів.

3) Граматичні норми – добір мовних засобів залежно від умов спілкування.

4) Стилістичні норми – творення слів, правильне уживання форм слів, побудова словосполучень.

5) Пунктуаційні норми – правильна вимова звуків, звукосполучень.15. Напишіть зразки таких документів:

Автобіографія. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.


Варіант 2
1. Напишіть лист, в якому просите вибачення за те, що не прийшли на ділову зустріч, на яку домовились не особисто, а через секретаря. Поясніть, що сталася помилка через непорозуміння.

2. Доберіть доречну форму слів.

1. Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу. 2. Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій. 3. Ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну. 4. Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами невиконання плану.3. Подані слова розбийте на дві колонки: які мають точність виміру або конкретність (зокрема точкові географічні об’єкти) і які мають невизначене, просторове або узагальнене (абстрактне) значення.

Гурт, Дон, Київ, листопад (місяць), листопад (пора року), Іван, документ, шторм, лізинг, Васильків, менеджмент, регіон, спортсмен, вітер, метр, лектор, вальс, банк, факультет, Житомир, обсяг, університет, виконком, капітал, Роман, словник, Крим, начальник, ризик, бюджет, студент, економіст, сніг, бізнес, договір, сенат, Донбас, прокурор, ансамбль, аналіз, апостроф, алфавіт, склад, менеджер, диплом, Алтай, сад, елемент (живлення), елемент (освіти), закон, статут.4. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Ліщенко Вадим Олексійович є студентом II курсу теплоенергетичного факультету.

5. Поставте наголос у поданих російських та українських словах. За потреби користуйтесь словником наголосів.

Одиннадцать – одинадцять, четырнадцать – чотирнадцять, кра-пива – кропива, рукопись – рукопис, успех – успіх, адрес – адреса, простор – простір, горошина – горошина, легкий – легкий, косой – косий, прическа – зачіска, приятель – приятель, живопись – живопис.6. З’ясуйте відмінність у значенні згрупованих слів. З кожним складіть словосполучення.

Суспільний – громадський; замісник – заступник; положення – становище – стан.7. Продовжіть речення:

1. Заява – це документ, який містить…

2. Цей документ містить такі реквізити…

3. Текст заяви має таку структуру…

4. Домашня адреса зазначається у заяві лише тоді…

8. Розкрийте дужки та оберіть точне слово.

1. Трапилася (нагода, пригода) побувати в Києві. (Пам’ятник, пам’ятка) історії. 2. Дев’ятиповерхова (будівля, будова, споруда, побудова). 3. Корисні (копалини, копальні). 4. Переводити (текст, дитину). 5. Картина написана темними (фарбами, барвами). 6. Школа (музична, музикальна). 7. Діяч (громадський, громадянський).9. Запишіть словосполучення у давальному відмінку.

Академік Віталій Русанівський, секретар Олена, перекладач Петренко Лариса Андріївна, ректор Святослав Кравець, студентка Людмила Марчук, лаборант Олександр Ткачук, генеральний директор Максим Лобода, суддя Денис Діброва, адвокат Ярослав Токар, доцент Віктор Сердега, колега Світлана, аспірант Чернега.10. Складіть речення зі словами, що близькі за значенням.

Відсутність – брак. Виключний – винятковий. Здатний – здібний – спроможний. Військовий – воєнний.


11. Виправте помилки.

Бувший учень; у значній мірі; співставити факти; по ініціативі; по вині; по всякому поводу; по формі; по призначенню; по його пропозиції; по зразку; по дорученню; при допомозі словника.12. Напишіть розгорнуту відповідь на тему «Роль риторики в діловому спілкуванні» (можливий захист роботи під час індивідуальної зустрічі).

13. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Вам потрібно на завтра відпроситися з роботи. Спробуйте умовити вашого керівника.14. Прочитайте уривок із тексту документа. Допишіть документ, дотримуючись вимог до оформлення ділових паперів. З’ясуйте, який це документ за назвою.

Просимо Вас вивчити наші нові умови оплати, які викладено в загальних умовах угоди (текст документа додаємо), і дати остаточну відповідь.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.


Варіант 3
1. Перекладіть українською мовою сполуки прийменників з іменниками. З трьома, на вибір, складіть речення.

По поводу заявления, по воскресенье включительно, не по силам, вовлечь в работу, положить в карман, в рассрочку, порвать в клочья, один день в месяц, длиною в три метра, плыть по течению, по последней моде, по моей инициативе.2. Напишіть доповідну записку на ім’я декана факультету про відрядження найкращих студентів курсу на Всеукраїнську студен-тську олімпіаду з ...

3. Дайте визначення поняття «бесіда». Назвіть і коротко охарактеризуйте основні види ділових бесід.

4. Доберіть антоніми до слів та складіть з ними словоспо-лучення.

Заперечувати, прекрасний, сміливий, ніжний, радісний, незначний, спокій, ясний, розгородити, відповідальний, системний, внести, виконати, розкидати.5. Відредагуйте конструкції відповідно до норм української мови.

Зустрічатися по вихідним; по цьому питанню зверніться до..; пройтися по магазинам; не встигає по математиці; видали по документам, завіреним керівником; відділ по міжнародним зв’язкам; знаю це по слухам; заступник по питанням зовнішніх зв’язків.6. Утворіть кількісні та порядкові числівники. Провідміняйте виділені числівники.

340; 7864; 1993; 576; 2000; 22; 811.7. Користуючись словником іншомовних слів, поясніть похо-дження поданих слів та з’ясуйте їх значення.

Юридичний, сюїта, Євангеліє, кафедра, теократія.8. Передайте фразеологізмами такі поняття.

Бути дуже гарним; залицятися; пусте говорити; важко працювати; хотіти їсти; обманювати; далекі родичі; бути впертим; несподіване повідомлення; може все зробити; непевно почуватися; молодий; боягуз.9. Напишіть заяву про звільнення від занять в університеті на п’ять днів у зв’язку з поїздкою на спортивні змагання з волейболу до м. Львова.

10. Дайте відповіді на запитання, у яких видах документів реквізит «назва» стоїть на початку документа; після «шапки»; такого реквізита немає взагалі.

11. Відредагуйте речення.

Прошу дозволити відробити дві лабораторних робіт по опору матеріалів, які я не виконав по поважній причині.

Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким положенням моєї сім’ї.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що дозволяє вважати мову універсальним засобом спілкування?

2. Чи є, крім мови, інші засоби спілкування?

3. Які існують різновиди спілкування?14. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – начальник відділу. Попросіть свого підлеглого вийти на роботу у вихідний день.15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.


Варіант 4
1. Прочитайте пари речень. Виправте помилки, які зробив комп’ютер в українському варіанті.

1. Багато державних заснувань було представлено на цій виставці. (Много государственных учреждений было представлено на этой выставке).

2. Учора урочисто відзначили підставу суспільства. (Вчера торже-ственно отметили основание общества).

3. Шкода, що все так утворилось. (Жаль, что все так получилось).

4. Ці процеси посилилися після висновку мирної угоди. (Эти процессы усилились после заключения мирного соглашения).

5. Він мав гарне утворення. (Он имел хорошее образование).2. Визначте й запишіть через тире одним чи кількома словами значення фразеологізмів.

Скуштував почім ківш лиха; ведмежа послуга; душа в душу; у хвості плентатися; хоч греблю гати; і нашим, і вашим; як грім з ясного неба; пройшов крізь вогонь і воду; приший кобилі хвіст; крокодилячі сльози; запасти в душу; на пташиних правах; поклавши руку на серце; ніколи в гору глянути; наговорити, що на вербі груші ростуть, а на осиці кислиці; сісти комусь на голову; все в руках горить; хоч з лиця воду пий; схиляти голову перед кимсь.3. Дайте визначення заяви. Які бувають заяви?

4. З’ясуйте різницю між словами особистий  особовий, замісник  заступник, наступний  подальший . Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

5. Перепишіть слова, поставте наголос.

Одинадцять, середина, ненависть, коромисло, ідемо, чотирнадцять, тонкий, завжди, мабуть, весняний, випадок, текстовий, ясний, байдуже, слизький, живопис, перепис, кажу, підемо, повернеться, літопис, верба, приятель, босий, кидати, було, знайдеться.6. Знайдіть русизми та виправте їх. Вкажіть від якого російського слова утворено кальку.

Відволікати студентів від навчання; оточуюче середовище; подавляюча перевага; хочу сказати слідуюче; слідуючим виступить; приймати участь; відрізнявся поважним відношенням до діла; зауваження по змісту курсової роботи; грошові поступлення від населення; відчислення в пенсійний фонд; поступати по закону; він прийняв участь у засіданні; я спостерігаю за цим на протязі року; треба змінити відношення до культури.7. Доберіть синоніми до поданих слів.

Аргумент, вада, винятковий, власність, галузь, ґатунок, ґрунтовний, дійсний, допомога, економія, експерт, екстраординарний, ефективний.8. З’ясуйте значення словотворчих префіксів: ультра-, анти-, спів-, авто-, мульти-, агро-, архі-. Запишіть з ними слова.

9. Доберіть синоніми до поданих слів. З виділеними словами складіть речення.

Гуманність, чоло, уста, перст, десниця, знатний.10. Випишіть вислови, властиві офіційно-діловому стилю. Складіть з ними речення.

За звітний період; взяти до відома; міжмолекулярна взаємодія, згідно з постановою; вільне падіння; з огляду на викладене вище, читати роман, спеціаліст у цій галузі, почуття до дівчини, закони про вибори, на підставі рішень, об’єм дисертації.11. Дайте відповіді на запитання.Усні чи письмові?

1. Що таке характеристика?

2. Які реквізити характеристики?

3. Хто підписує характеристику?12. Відредагуйте речення.

Прошу видати дублікат студентського білета, бо старий вкрали. Пояснюючу записку докладаю.

Прошу вас надати мені путівку в санаторій-профілакторій на червень місяць текучого року.

13. Назвіть основні стилістичні особливості тексту ділового листа.

1. Охарактеризуйте поняття «канцеляризмів». Наведіть приклади канцеряризмів.

2. Перерахуйте не менше 10 стандартних вступних фраз у вступній частині ділового листа.

14. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Вчора був ваш перший робочий день. Ви познайомились з колегою, але сьогодні не можете пригадати його ім’я та по батькові. Тим часом він до Вас звертається, як годиться...15. Напишіть зразки таких документів:

Автобіографія. Розписка. Пояснювальна записка. Довідка. Резюме.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка