Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни університетська освітаСкачати 426.49 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір426.49 Kb.
#1055
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

КУРСУ "УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА"


 1. Зміст та головні тенденції Болонського процесу.

 2. Індивідуалізація навчання і вища освіта.

 3. Структура та форми організації процесу навчання.

 4. Особливості педагогічного спілкування.


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Проаналізуйте головні тенденції розвитку вищої освіти в Європі.

 2. Визначте найважливіші історичні етапи Болонського процесу.

 3. Мета та шляхи розвитку Болонського процесу.

 4. Доведіть твердження "українська освіта – частина євроінтеграції."

 5. Проаналізуйте зміст поняття "індивідуалізація навчання."

 6. Назвіть психологічні особливості індивідуальності, визначте їх зв`язок.

 7. Розкрийте зміст поняття "індивідуальний стиль діяльності."

 8. Проаналізуйте твердження А.А.Леонтьєва "індивідуалізація – двобічний процес."

 9. Визначте структуру навчальної діяльності.

10.Проаналізуйте форми організації процесу навчання.

11.Розкрийте зміст поняття "педагогічне спілкування."

12.Доведіть твердження "викладач –це перш за все професіонал."
ЛІТЕРАТУРА


 1. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – За ред. Кременя В.Г. –Тернопіль, 2004.

 2. Основи психології та педагогіки.- За ред.Степанова О.М., Фіцука Київ, 2003.

3. Педагогічні технології: теорія та пратика. Навч.-методичний посібник. – За ред. Гриньової М.В. – Полтава, 2006.

4. Дубровська Д.М. Основи психології. –Львів, 2001.ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»
Варіант №1

 1. Болонський процес в Україні

 2. Поняття гуманізації процесу навчання.

 3. Структура навчальної діяльності.

Варіант №2 1. Форми навчальної діяльності

 2. Фактори розвитку особистості професіонала.

 3. Соціально-культурна структура вузу.

Варіант №3 1. Поняття демократизації процесу навчання.

 2. Болонський процес. Історія розвитку.

 3. Фундаментальні дисципліни в структурі вищої освіти.

Варіант №4 1. Особливості індивідуалізації навчання у вузі.

 2. Вимоги до лекції як форми організації навчального процесу.

 3. Професія та розвиток особистості майбутнього фахівця.

Варіант №5 1. Поняття інтеграції та інтернаціоналізації вищої школи.

 2. Роль і місце самостійної роботи в умовах вищої освіти.

 3. Фактори формування професійної свідомості фахівця.

Варіант №6 1. Мета та зміст Болонського процесу.

 2. Практичне заняття як одна із поширених форм навчальної діяльності.

 3. Роль виховання у загальній структурі навчального процесу.


ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З КУРСУ "УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА"


 1. Визначте та опишіть головні тенденції розвитку вищої освіти Європи.

 2. Розкрийте зміст поняття "Болонський процес."

 3. Опишіть історію формування Болонського процесу.

 4. Доведіть думку: "Українська вища освіта – частина європейської інтеграції."

 5. Проаналізуйте роль фундаментальних наук в системі вищої освіти.

 6. Проаналізуйте роль індивідуалізації навчання в системі вищої освіти.

 7. Визначте, що належить до індивідуально-психологічних особливостей людини.

 8. Визначте головні умови розвитку здібностей тих, хто навчається.

 9. Доведіть думку: "Навчання – один із головних видів діяльності людини."

10.Проаналізуйте провідні форми організації навчання у вузі.

11.Визначте види лекційних занять та головні вимоги до лекції.

12.Обгрунтуйте твердження: "Навчання – двобічний процес."

13.Як Ви розумієте професійну свідомість?

14. Опишіть соціально-культурну інфраструктуру університету.

15.Визначте зміст поняття "студентське самоврядування."


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ

"УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА"
1.Головні тенденції розвитку освіти в європейських країнах.

2. Болонський процес в Україні.

3. Роль та місце фундаментальних дисциплін в загальній системі освіти.

4. Індивідуалізація навчання та шляхи її впровадження.

5. Структура та форми організації процесу навчання.

6.Навчання як різновид педагогічного спілкування.

7.Умови ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця.

8.Формування професійної свідомості.

9.Особливості соціально-культурної інфраструктури вузу.

10.Бібліотека як складова соціально-культурної інфраструктури вузу.ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З КУРСУ

"УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА"


 1. Головна мета Болонського процесу - це:

а) створення ідентичної систем освіти у різних країнах;

б) сприяння необхідним європейським вимірам у вищій освіті;

в) формування єдиного центру керування вищою освітою.


 1. Фундаменталізація навчання - це:

а) збільшення кількості дисциплін гуманітарного циклу;

б) збільшення кількості дисциплін за фахом;

в) збільшення кількості загальноосвітніх дисциплін.


 1. Індивідуалізація навчання - це:

а) урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, змісту дисципліни;

б) індивідуальне навчання;

в) посилення індивідуального впливу викладача на студентів.

4. Навчання у широкому значенні розглядається як:

а) один із найважливіших видів діяльності людини;

б) засвоєння відповідної кількості інформації;

в) формування вмінь та навичок.
5. Провідною формою організації навчального процесу у вузі є:

а) практичне заняття;

б) лекція;

в) семінарське заняття.
 1. Педагогічне спілкування - це:

а) процес навчання;

б) процес виховання;

в) процес взаємодій між викладачем та студентами.


 1. До професійної свідомості фахівця належать:

а) професійні знання та цінності;

б) темп роботи;

в) індивідуальний стиль діяльності.


 1. У загальній соціально-культурній структурі вузу бібліотека розглядається як :

а) складова даної структури;

б) повністю самостійна установа;

в) частково самостійна установа.


 1. Мета студентського самоврядування це:

а) забезпечення та захист прав та інтересів студентів;

б) самостійне керівництво вузом;

в) організація дозвілля студентства.
10.Первинна структурна одиниця системи самоврядування це:

а) деканат;

б) загальні збори студентства;

в) академічна група.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України "Про освіту." Відомості Верховної Ради. -1996. -№ 21.

 2. Закон України "Про вищу освіту." Відомості Верховної Ради. -2002.- № 20.

 3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" від 04.07.05 №1013-2005.

 4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.–Санкт-Петербург, 2001.

 5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.- За ред. Кременя В.Г. – Тернопіль, 2004.

 6. Середа Д.Г. Психологічні аспекти становлення особистості професіонала конкретних професій.- \\ Формування та розвиток особистості в умовах вищих навчальних закладів МНС України. Матеріали 1 міжвузівської науково-практичної конференції 19 грудня 2003р.- Харків, 2003.

7. Леонтьев А.А. Язык. Речь. Речевая деятельность. –М., 1998.

8. Тадіян С.В. Проблеми формування професійної свідомості фахівця ДПО в умовах ВНЗ. Формування та розвиток особистості в умовах вищих навчальних закладів МНС України. Матеріали 1 міжвузівської науково-практичної конференції 19 грудня 2003р. – Харків, 2003.

9. Шептуха Н. М. Тенденции развития высшего образования в зарубежных высокоразвитых странах. – Ученые записки Харьковского гуманитарного института "Народная украинская академия" – Харків, 1998.

10. Дроздова І.П. Стислий конспект лекцій з курсу "Педагогіка і психологія вищої освіти." – Харків: ХНАМГ, 2007.ЗМІСТ


Передмова……………………………………………………………………….

3ТЕМА 1.Університетська освіта в контексті Болонського процесу…

4

ТЕМА 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою……………………………………………………..

9


ТЕМА 3. Організація навчального процесу в університеті…………..

14

ТЕМА 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності………………………………………………………………...

18


ТЕМА 5. Соціально-культурна інфраструктура університету. Бібліотека вузу………………………………………………………………….

21


ТЕМА 6. Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої освіти…………………………………………………..

26
Методичні вказівки до практичних занять………………………………

29

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт…………………

30

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів…………………..

31

Тематика практичних занять з курсу «Університетськва освіта». Контрольні завдання до практичних занять………………………………….

33


Завдання до контрольних робіт з курсу «Університетськва освіта»…..

34

Завдання до самостійної роботи з курсу «Університетськва освіта»….

35

Питання до заліку з курсу «Університетськва освіта»………………….

35

Тести до самоконтролю з курсу «Університетськва освіта»…………...

36Список літератури……………………………………………………………...

38


Навчальне видання
Курс лекцій, тестові завдання, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " Університетська освіта" (для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання напрямів 6.030504 – "Економіка підприємства", 6.030609 – "Облік і аудит").

Укладач: Ірина Миколаївна Золотарьова

Редактор: М.З.Аляб`єв

Коректор: З.І.Зайцева


Комп`ютерна верстка: Ю. П. Степась

План 2008, поз. дод.

Підп. до друку 22.12.08. Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,6 Обл.-вид. арк. 2,1.

Замовл. № Тираж 200 прим.

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12
Скачати 426.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка