Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти


Тема 11: Страхування у сфері охорони здоров’я План заняттяСторінка5/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.79 Mb.
#10080
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Тема 11: Страхування у сфері охорони здоров’я
План заняття


 1. Загальні положення страхування у сфері охорони здоров’я. Поняття та принципи страхування.

 2. Суб’єкти та об’єкти страхових правовідносин.

 3. Види та форми страхування у сфері охорони здоров’я.

 4. Мета та завдання медичного страхування.

 5. Загальнообов’язкове медичне страхування: національні реалії і перспективи.


Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення понять «медичне страхування» і «страхова медицина».

 2. Окресліть співвідношення понять «страхова медицина» та «медичне страхування»?

 3. Охарактеризуйте принципи страхової медицини.

 4. Назвіть основні завдання медичного страхування.

 5. Наведіть класифікацію видів медичного страхування ?

 6. Перерахуйте основні особливості обов’язкового та добровільного медичного страхування.

 7. Назвіть права застрахованої особи за договором медичного страхування.

 8. В яких випадках законодавство передбачає обов’язкове страхування медичних працівників?

 9. Назвіть суб’єкти медичного страхування.

 10. Якими є переваги і недоліки загальнообов’язкового медичного страхування?


Ситуативні задачі
Задача1. Пацієнт М. звернувся до комунального закладу з метою проведення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. Після підписання добровільної інформованої згоди на проведення тестування пацієнта було повідомлено, що йому необхідно сплатити внесок на страхування медичного працівника від інфікування ВІЛ, оскільки воно є обов’язковим. Пацієнт відмовився від проведення тестування, оскільки вважав, що він не є ВІЛ-інфікованим, а отже, не міг інфікувати медпрацівника.

Проаналізуйте ситуацію. Охарактеризуйте порядок обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків. Чи може таке страхування здійснюватись за кошти пацієнта? Свою позицію обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство.Задача2. У реєстратурі Чорнобильської лікарні гр. Т. повідомили, що для проведення аналізів їй необхідно оплатити 30 грн., що будуть використані для придбання необхідних матеріалів. Зазначена оплата оформлялася як заява пацієнта на добровільну сплату страхового внеску, що було гарантією проведення відповідних аналізів.

Вкажіть чи є законними такі вимоги? Чи уповноважені заклади охорони здоров’я запроваджувати таку процедуру отримання коштів для забезпечення пацієнта належним обслуговуванням? Свою позицію обґрунтуйте.


Задача3. Для проведення клінічного випробування нового лікарського засобу було укладено договір страхування відповідальності дослідницької організації, що проводитиме дослідження, на випадок нанесення шкоди життю та здоров'ю досліджуваного. При цьому в договорі страхування було передбачено необхідність підтвердження розміру заподіяної шкоди рішенням суду. Внаслідок проведення клінічного дослідження лікарського засобу здоров’ю досліджуваного було заподіяно шкоду. Звернувшись за отриманням відшкодування, досліджуваному було повідомлено про необхідність підтвердження розміру шкоди.

Проаналізуйте ситуацію. Чи є умови договору щодо підтвердження розміру шкоди рішенням суду законними? Чи можливо змінити умови договору страхування у даному випадку, дотримання яких умов при цьому є необхідним? Свою позицію обґрунтовуйте на підставі чинного законодавства.
Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30. - Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України: Верховна Рада УРСР; Закон від 10.12.1971 р.  322-VIII //Відомості Верховної Ради УРСР.- 1971 р.- Додаток до № 50.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон від 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Верховна Рада України; Закон від 08.07.2010 р. № 2464-VI // Відомості Верховної Ради. - 2011. - № 2-3. - Ст.11.

 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Верховна Рада України; Закон від 23.09.1999 р. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради. -1999.- № 46-47. - Ст.403.

 6. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Верховна Рада України; Закон від 22.02.2001 р. № 2272-III // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№ 17. - Ст.80.

 7. Про затвердження переліку професійних захворювань: Кабінет Міністрів України; Постанова від 08.11.2000 р.  1662 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1662-2000-%D0%BF

 8. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції: Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 16.10.1998 р. № 1642 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF .

 9. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: МОЗ України; Наказ від 23.09.2009 р.  690 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09/paran16


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Болотіна Н.Б. Медичне страхування // Юридична енциклопедія. Том 3. –Київ.: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П.Бажана. – 1999. – С.609 – 610.

 4. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 5. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 6. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 7. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування: Навч.посібн. – Львів: Обласна книжкова друкарня, 1999. – 305 с.

 8. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія.– Львів: Астролябія, 2007.

 9. Сенюта І.Я. Страхування в галузі охорони здоров’я // Навчальний посібник. - І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.–216 с.

 10. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.


Додаткова література


 1. Абоймов В.В., Азаров А.В., Тэгай Н.Д., Турицин В.И. Обезпечение и защита прав граждан в системе обязательного медицинского страхования. – М.: Федеральный фонд ОМС, 2001. – 112 с.

 2. Національна система загальнообов’язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006. – 180 с.

 3. Печений О.П. Запровадження моделі медичного страхування: перспективи законодавчого регулювання // Журнал для работников фармации и медицины «Провизор». — 2009. — № 6.

 4. Радиш Я.Ф. Медичне страхування: Навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К: НАДУ, 2005.- 88 с. 

 5. Сенюта І.Я. Етико-правові аспекти реалізації конституційного права на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування // Вісник Львівського університету. Сер. юридична. - Вип. 37. Львів, 2002. – С. 51-56.

 6. Сенюта І.Я. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах запровадження обов’язкового соціального медичного страхування // Охорона здоров’я України. – 2009. - № 2 (34). – С. 77 – 83.

 7. Скалецька З.С. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження медичного страхування: аналіз помилок // Охорона здоров’я України. - 2009.- № 2 (34). - с. 152-153

 8. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посібн. – К.: Знання, 2005. – 405 с.

Каталог: files -> kafedry -> medpravo -> met
met -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»
met -> Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»
met -> Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу з дисципліни «основи конституційного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для іноземних студентів, які навчаються за спеціальністю
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «основи конституційного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для інтернів факультету післядипломної освіти з дисципліни «медичне право україни»
met -> Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка