Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освітиСторінка3/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 6. Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин
План заняття
1. Судова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин:

- у порядку кримінального судочинства;

- у порядку цивільного судочинства;

- у порядку адміністративного судочинства;

- у порядку конституційного судочинства.

2. Позасудова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин:

- адміністративні;

- звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

- звернення до органів прокуратури;

- звернення до органів внутрішніх справ.

3. Неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин:

- самозахист;

- альтернативне розв’язання конфліктів;

- допомога незалежних громадських об’єднань;

- звернення до професійних медичних асоціацій.

4. Міжнародні засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.


Питання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте поняття юридичного конфлікту як підстави захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 2. Які форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Ви знаєте?

 3. Назвіть особливості перебігу позовної давності в медичних справах.

 4. Яка презумпція діє при розгляді справ у порядку адміністративного судочинства?

 5. Які неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Ви знаєте? Які, на Вашу думку, є найдієвішими?

 6. Розкрийте процедуру медіації у сфері охорони здоров’я. Якими є роль і значення посередництва як форми захисту суб’єктів медичних правовідносин?

 7. Назвіть строки відповіді на звернення громадян, передбачені чинним законодавством.

 8. Розкрийте порядок розгляду запиту про доступ до персональних даних.

 9. Охарактеризуйте судову форму захисту прав суб’єктів медичних правовідносин у порядку конституційного судочинства.

10. Назвіть права медичного працівника – фізичної особи підприємця під час здійснення перевірки додержання ним ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.
Ситуативні задачі
Задача 1. Жінка похилого віку була збита автомобілем. У машині швидкої медичної допомоги в неї зупинилось серце, що призвело до необхідності здійснити реанімаційні заходи, такі як зовнішній масаж серця і штучне дихання. Через нерівності дороги лікар під час вказаних заходів зламав ребра пацієнтці, в результаті чого були пошкоджені плевра і тканини легені. Реанімаційні заходи були успішними, однак потім хвора вимушена була довго лікуватись у зв’язку з плевритом і посттравматичним пневмонією, які розвинулись у пацієнтки.

Оцініть ситуацію з правової точки зору. Оберіть належну форму захисту для пацієнта, а також лікаря швидкої медичної допомоги.


Задача 2. Гр. О. звернулась за медичною (акушерсько-гінекологічною) допомогою до ЦРЛ, у зв’язку з початком родової діяльності. Пацієнткою для прийняття пологів було обрано лікаря П., що спостерігав за нею у жіночій консультації. Лікар відразу оглянув вагітну, і повідомив, що плід великий і враховуючи те, що гр. О. невисокого зросту і вузька в тазі, їй буде важко народжувати. Також лікар зазначив, що, на його думку, плід обмотаний пуповиною і тому необхідно підготуватись до кесарського розтину. Отримавши таку медичну інформацію, вагітна відразу дала згоду на таке медичне втручання. Лікар П. сказав їй, що йому ще необхідно отримати згоду на операцію у завідувача пологового відділення В., який у розмові з лікарем категорично заборонив проводити таке втручання. Заввіділення вирішив особисто приймати пологи у гр. О. без її на це згоди через природні пологові шляхи.

У результаті таких дій медичного працівника В. настала внутріутробна асфікція плода, а в породіллі через неналежний догляд у ранній післяпологовий період ятрогенна патологія – плацентарний поліп, вторинна анемія. Експерти при проведенні судово-медичної експертизи у цій справі підтвердили професійні порушення заввіділення.

Дайте правову оцінку ситуації. Оберіть належну форму захисту для пацієнта та підготуйте необхідні процесуальні документи. Як у такій ситуації повинен був вчинити лікар П.?
Задача 3. Під час наради працівників, яка проводилась у Центральній міській лікарні м. Д. (далі – ЦМЛ) 23.03.2013 р., головний лікар повідомив присутніх на нараді лікарів про те, що з наступного місяця, тобто з квітня 2013 р., кожен лікар поліклініки ЦМЛ буде залучений до нічних чергувань у хірургічному та неврологічному відділеннях ЦМЛ. За словами головного лікаря, кількість чергувань, яка припадатиме на кожного лікаря поліклініки ЦМЛ, залежатиме від завантаженості штатних працівників окреслених відділень. Наступного тижня було підготовлено відповідний графік чергувань. Лікар-педіатр поліклініки ЦМЛ – Щ., який був також залучений до чергувань, вважаючи таке нововведення головного лікаря незаконним, 20.04.2013 на чергування не вийшов. Наступного ж дня, наказом головного лікаря ЦМЛ за порушення трудової дисципліни лікарю Щ. було оголошено догану, а відповідний запис було внесено до його трудової книжки.

Чи правомірними є дії головного лікаря ЦМЛ? Який порядок залучення до чергувань лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувальних закладів встановлено чинним законодавством України? Оберіть форму захисту прав медичного працівника та складіть алгоритм дій, в якому відобразіть подальші кроки лікаря Щ. спрямовані на захист його прав.


Міжнародно-правові стандарти


 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 р. // Офіційний вісник України. - 1998 р.- № 13.


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 13.04.2012 р.  4651-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 4. Кодекс адміністративного судочинства України: Верховна Рада України; Закон від 06.07.2005 р. № 2747-IV [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

 5. Цивільний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 18.03.2004 р. № 1618-IV [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 6. Про Конституційний Суд України: Верховна Рада України; Закон від 03.10.1992 р. № 422/96-вр [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80

 7. Про громадські об'єднання:Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 р.  4572-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

 8. Про прокуратуру: Верховна Рада України; Закон від 05.11.1991 р. № 1789-XII [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-12


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 4. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 5. Право на медичну допомогу в Україні – 2008 / Харківська правозахисна група. – Харків:Права людини, 2009. – 268 с.

 6. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О.,

 7. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 8. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 9. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 10. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія.– Львів: Астролябія, 2007.

 11. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 507 с.


Додаткова література


 1. Антонов С.В. Цивільно-правовий захист прав пацієнтів при наданні медичної допомоги в Україні та за кордоном // Матеріали науково-практичної конференції “Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України.– К.: Київський юридичний інститут МВС України, 2004. – С. 74–77.

 2. Антонов С.В. Захист прав і інтересів фізичних осіб при відшкодуванні моральної шкоди. / Колективна монографія «Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільних правовідносинах» / За загальною редакцією Я.М. Шевченко. ІДіП НАНУ. – Х. : Харків юридичний, 2011. – С. 397–415.

 3. Бік О., Гайдук Н., Сенюта І., Терешко Х. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування.– Львів: ПАІС, 2007.

 4. Булеца С.Б. Способи досудового захисту прав медичного працівника та пацієнта//Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія ПРАВО. Випуск 15. Частина 1. – Ужгород: «Ліра», 2011. – С. 141-147.

 5. Волков В, Дешко Д. проблеми цивільно–правового регулювання угод. Пов’язаних з наданням платних медичних послуг // Правничий часопис Донецького університету.- 2004.- №1.- С. 42-48.

 6. Галай В.. Удосконалення української практики звернення за захистом прав пацієнтів до Європейського суду з прав людини // Медичне право України.– 2009.- № 3.- С. 15.

 7. Головачова К.Г. Проблеми реалізації прав пацієнтів на медичну допомогу в Україні / Медичне право України: проблеми становлення і розвитку: [ Матеріали I-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Львів, 19-20 квітня 2007 р.] / Упорядк. к.ю.н. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. – Львів:Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2007.- С. 80 – 86.

 8. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций.– К.: Сфера, 1998.

 9. Скоромоха В. Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України.– 2002.- №6.– С. 8.

 10. Сенюта І.Я. Спосіб захисту прав людини в сфері охорони здоров’я у порядку кримінального судочинства: деякі теоретико-практичні аспекти людини // Медичне право України. – 2008.- № 1.- С. 61.

 11. Сенюта І.Я. Адміністративно-правовий захист прав пацієнтів в Україні // Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 22 грудня 2006 р.– Київ, 2006.

 12. Сенюта І.Я. Медіація а охороні здоров’я: до постановки проблеми / Профілактика бездоглядності, жебрацтва та злочинності серед дітей. Нові підходи та перспективи. [ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Львів, 4 листопада 2004 р.].– Львів, 2004.

 13. Сенюта І.Я. Право людини на захист від дискримінації за станом здоров’я / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: [Матеріали 15-ої регіон. наук. – практ. конф. Львів, 4-5 лют. 2009 р.].– Львів, 2009.– С. 154-157.

 14. Сенюта І.Я. Право медичного працівника на відмову від надання медичної допомоги / Управління охороною здоров’я: [Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю 29 січня – 29 лютого 2008 р.].– Львів, 2008.– С. 79-81.

 15. Сенюта І.Я. Як і чому варто примирити пацієнта і лікаря: посередництво/медіація у сфері охорони здоров’я // Юридична газета.– 2007.- №39.

 16. Сенюта І.Я. Захист прав суб’єктів медичних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - №4 (квітень). – С. 11-18.

 17. Сенюта І.Я. Судова форма захисту прав людини у сфері охорони здоров’я у порядку цивільного судочинства // Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення [Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 8 квітня 2011] / Упоряд. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2011. – С. 231-233.

 18. Стеценко С.Г. Защита прав пациентов на информированное согласие // Здравоохранение.– 2001.- №12.

 19. Стеценко С.Г. Прасов О.О. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні // К., 2010. – 156 с.

 20. Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2006.


Тема 7. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів
План заняття


  1. Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

  2. Поняття злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття і значення правильної кваліфікації злочинів

  3. Класифікація і види злочинів, за які медичні працівники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

  4. Аналіз судової практики.


Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття «злочин»?

2. Охарактеризуйте елементи складу злочину.

3. Назвіть медичні злочини, за які працівники сфери охорони здоров’я можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності?

4. Охарактеризуйте склад злочину, передбачений ст. 142 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення дослідів над людиною».

5. Охарактеризуйте склад злочину, передбачений ст. 138 Кримінального кодексу України «Незаконна лікувальна діяльність».

6. Охарактеризуйте склад злочину, передбачений ст. 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником».

7. Охарактеризуйте склад злочину, передбачений ст. 141 Кримінального кодексу України «Порушення прав пацієнта».

8. Дайте характеристику крайньої необхідності як обставини, що виключає злочинність діяння у сфері охорони здоров’я.

9. Дайте характеристику поняття виправданого ризику як обставини, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності.

10. Охарактеризуйте поняття «службова особа» в розумінні Кримінального кодексу України.


Ситуативні задачі
Задача 1. 11 червня 2005 р. гр. О. в пологовому відділенні центральної районної лікарні народила о 23.15 год. живу доношену дівчинку в задовільному стані. Пологи проходили без особливостей, через природні пологові шляхи. Але 12 червня 2005 р. о 01.15 год. гр. О. померла, залишивши троє неповнолітніх дітей. Було встановлено (у висновку експерта, довідці, складеній за матеріалами перевірки ГУОЗ ОДА), що причиною смерті була гостра крововтрата, кровотеча в ранньому післяпологовому періоді.

Проаналізуйте ситуацію, дайте її правову характеристику. Чи наявні в даній ситуації ознаки складу злочину, якщо так, то якого ? Свою позицію мотивуйте.


Задача 2. Громадянин В. звернувся за стоматологічною допомогою до однієї із клінік м. П. Лікар-стоматолог встановив діагноз та запропонував гр. В. провести медичне втручання, яке б полягало у видаленні зуба. Громадянин В. надав згоду на медичне втручання, підписавши відповідний документ. Перед проведенням медичного втручання лікар сказав гр. В., що для місцевої анестезії буде використовувати розчин лідокаїну та запитав чи гр. В. має алергію на медичні препарати, зокрема лідокаїн. Громадянин В. відповів, що з приводу лідокаїну йому нічого не відомо, але точно знає, що має алергію на пеніцилін, бісептол та ще деякі препарати. Після того як лікар ввів гр. В. розчин лідокаїну в останнього раптово виник анафілактичний шок та почався набряк легень. Лікар намагався надати гр. В. невідкладну допомогу, одночасно викликавши бригаду швидкої медичної допомоги. Дії лікаря були безрезультатними, ще до приїзду бригади швидкої допомоги гр. В. помер.

Проаналізуйте наведену ситуацію з посиланням на чинне законодавство України. Чи правомірними були дії лікаря? Які обставини лікар повинен був встановити перед тим, як використовувати розчин лідокаїну? Проаналізуйте ст. 140 Кримінального кодексу України та з’ясуйте чи може лікар бути притягнутий до кримінальної відповідальності на підставі цієї статті за наведених обставин. Наведіть аргументи, які можуть бути використані на користь лікаря, у разі звернення членів сім'ї гр. В. до суду з позовом про відшкодування моральної та матеріальної шкоди.


Задача 3. У морзі бюро СМЕ лікарі вилучали у трупів і продавали офтальмологічним клінікам, фірмам, що виготовляють лікарські засоби, очні яблука, гіпофізи, іноді інші тканини.

Проаналізуйте ситуацію, дайте її правову характеристику. Чи наявні у діях лікарів ознаки складу злочину? Якщо так, то якого?


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Кримінальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25–26. — Cт. 131

 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 13.04.2012 р.  4651-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 4. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 5. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 6. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 7. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія.– Львів: Астролябія, 2007.

 8. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 507 с.


Додаткова література


 1. Акопов В.І. До історії судової відповідальності лікарів // Жіночий лікар.- 2006.- №1.- С. 32.

 2. Галай В. Удосконалення української практики звернення за захистом прав пацієнтів до Європейського суду з прав людини // Медичне право України.– 2009.- № 3.- С. 15.

 3. Гревцова Р.Ю. Українське законодавство права лікарів захищає ще менше, аніж права пацієнтів // Ваше Здоров’я.- 2005.- № 45.

 4. Єгорова В.О. Законотворчі тенденції щодо криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері охорони здоров'я / В.О. Єгорова // Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення): Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (19-21 травня 2011 р., м. Одеса). – Львів: ЛОБФ “Медицина і право”, 2011. – 416 с. – С. 103-106.

 5. Єгорова В.О. Окремі злочини у сфері медичного обслуговування населення: колізійні питання судової практики // Юридична газета. – 2013. - № 16 (358). – 16 квітня. – С. 30-31.

 6. Заварза Т.В. Специфіка юридичної відповідальності медичних працівників / Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: [Матеріли ΙΙ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 17-18 квітня 2008 р.]/ Упоряд. к.ю.н. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я.- Львів: Вид-во ЛОБФ, 2008.

 7. Канунникова Л.В., Фролов Я.А., Фролова Е.В. О правовых проблемах врачебной (медицинской) ошибки// Медицинское право. - 2003.- № 2.- С. 22-23.

 8. Кибальник А.Г., Старостина Я.В. Лікарська помилка і кримінальна відповідальність // Жіночий лікар.- 2009.- №1.- С. 31.

 9. Ковтун Л. Проблеми правової кваліфікації лікарської помилки // Правовий тиждень.– 2008.- № 53-55.

 10. Морозов А.М., Степаненко А.В., Кучеренко С.В. Професійна відповідальність лікаря (досвід зарубіжних країн) / Український нейрохірургічний журнал.- 2004.- №4.

 11. Ненадання допомоги хворому медичним працівником // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=10257356.

 12. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=10257356.

 13. Порушення прав пацієнта // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=10257356.

 14. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций – К.: Вид-во «Сфера», 1999.

 15. Сенюта І.Я. Спосіб захисту прав людини в сфері охорони здоров’я у порядку кримінального судочинства: деякі теоретико-практичні аспекти людини // Медичне право України.– 2008.- № 1.- С. 61.

 16. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Ненадлежащее врачевание: возмещение вреда здоровью и жизни пациента.– М.: Изд. група «ГЭОТАР-МЕДИА», 2007.

 17. Сидоренкро М. Захист прав пацієнта в контексті обов’язків і відповідальності лікарів // Правовий тиждень.- 2008.- № 52-53.

 18. Степаненко А.В., Кучеренко С.В. Професійна відповідальність лікаря-стоматолога в сучасних умовах / Вісник стоматології.- 2004.- №4.

 19. Черніков Є. Е., Зарецький М. М., Чернікова Н. М. Лікарська помилка: неосвіченість чи халатність? // Український медичний часопис.- 2009.- №2 (70).

 20. Ясеницький В. Є. Кримінально-правове значення лікарської помилки / Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: [Матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2007 р., м. Львів] / Упоряд. к.ю.н. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я.- Львів: Вид-во ЛОБФ, 2007.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка