Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти


Тема 3. Обов’язки пацієнтів План заняттяСторінка2/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.79 Mb.
#10080
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Тема 3. Обов’язки пацієнтів

План заняття


 1. Правове регулювання обов’язків пацієнта в Україні.

 2. Каталог обов’язків особи за законодавством України:

 • обов’язок піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;

 • обов'язок проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

 • обов'язок виконувати медичні приписи та правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я;

 • обов'язок надавати необхідну допомогу, особам, що знаходяться у невідкладному стані;

 • обов'язок отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника у невідкладних випадках, коли існує загроза життю.

 1. Обов’язки пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.


Питання для самоконтролю


 1. Назвіть загальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України.

 2. Назвіть спеціальні обов’язки пацієнта, передбачені чинним законодавством України.

 3. Розкрийте зміст обов’язку пацієнта виконувати медичні приписи лікуючого лікаря і правові наслідки його невиконання.

 4. Які обов’язки особи, яка хворіє на інфекційні хвороби чи є бактеріоносієм?

 5. Розкрийте зміст обов’язку пацієнта дотримуватись правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я та правові наслідки його невиконання.

 6. Розкрийте зміст обов’язку особи отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника у невідкладних випадках, коли існує загроза життю.

 7. Розкрийте зміст обов’язку надавати необхідну допомогу, особам, що знаходяться у невідкладному стані.

 8. Назвіть обов’язки людей, які живуть з ВІЛ.

 9. Які обов’язки особи, що виявила людину в невідкладному стані, яка не може особисто звернутися за наданням екстреної медичної допомоги?

10. У яких випадках надання медичної допомоги проводиться без згоди пацієнта?
Ситуативні задачі
Задача 1. Роботодавець підготував заявку на проходження періодичного медичного оглядку двома працівниками: гр. Ж., 1993 р.н. та гр.. Н 1994 р.н. (як особам віком до 21 року). Заклад державної санітарно-епідеміологічної служби разом з представником профспілкового органу склали акт, визначивши зазначених працівників як таких, яким слід пройти періодичний медичний огляд. Роботодавець забезпечив умови для проведення такого огляду, зокрема, вчасно поновив договір з лікувально-профілактичним закладом, передав йому списки, поінформував працівників. Але працівники не мотивуючи своєї відмови, не пройшли огляду, запевнивши роботодавця, що є абсолютно здоровими. Оскільки строк проведення огляду сплив і працівники відмовились його проводитись, роботодавець відсторонив працівників від роботи без збереження заробітної плати.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.Задача 2. У сільській місцевості був серйозно травмований чоловік. Стан потерпілого вимагав термінового надання кваліфікованої медичної допомоги з оперативним втручанням. Фельдшер, надавши необхідну допомогу здійснив виклик екстреної медичної допомоги з міста, але, враховуючи тяжкий стан пацієнта, щоб уникнути втрати часу, звернувся до власника авто, що знаходився поряд, з проханням відвезти потерпілого до закладу охорони здоров’я. Власник відмовив фельдшеру, хоча його авто було технічно справним. Потерпілий помер через 2,5 години після отримання травми в машині екстреної медичної допомоги по дорозі до закладу охорони здоров’я. Проаналізуйте вищенаведений випадок з огляду на чинне законодавство.

Чи наявне в даному випадку невиконання обов'язку особи у сфері охорони здоров'я? Обґрунтуйте свою позицію.Задача 3. Жінка на п’ятому тижні вагітності звернулась у медичний заклад, щоб провести аборт. Під час цього медичного втручання сталася перфорація матки. Лікар не відразу діагностував ушкодження. Лише через добу, жінку госпіталізували в тяжкому стані, було виявлено перфорацію, але згоди на видалення матки жінка категорично не давала, пояснюючи це тим, що вона молода, ще не має дітей і не бажає позбутися репродуктивної функції. Лікарі поінформували пацієнтку про можливі наслідки, взяли від неї письмову відмову і проводили медикаментозне лікування. Через кілька днів у реанімаційному відділенні пацієнтка померла від полісептичного стану.

Проаналізуйте вищенаведений випадок з огляду на чинне законодавство. Розкрийте алгоритм дії медичних працівників у наведеній ситуації?


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Про психіатричну допомогу: Верховна Рада України; Закон вiд 22.02.2000 р. №1489-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 19. — Ст. 143.

 4. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06 квітня 2000 р. № 1645-III // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 22. — Ст. 294.

 5. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон від 05.07.2001  2586- III// Відомості Верховної Ради України.-2001.-№ 49.- Ст.258.

 6. Про екстрену медичну допомогу: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 р. № 5081-VI//Голос України від 17.08.2012 р.- № 152.

 7. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Верховна Рада України; Закон від 12.12.1991 р. № 1972-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 11. — Ст. 152.


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 4. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 5. Право на медичну допомогу в Україні – 2008 / Харківська правозахисна група. – Харків:Права людини, 2009. – 268 с.

 6. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О.,

 7. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 8. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 9. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 10. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія.– Львів: Астролябія, 2007.

 11. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.


Додаткова література


 1. Болотіна Н.Б. Пацієнт: поняття, права та обов’язки / Н.Б. Болотіна // Правова держава: щорічних наук.праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. (Вип. 14). – К., 2003. – С. 301-309.

 2. Булеца С.Б. Здійснення та виконання суб’єктивних цивільних прав та обов’язків в медичних правовідносинах.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип.43/ Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов.- Одеса: Юридична література, 2008.-С.111-115 (304 с.)

 3. Сенюта І. Юридична регламентація обов’язків людини у сфері охорони здоров’я // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: [Матеріали 14-ої регіон. наук.-практ. конф. Львів, 6 лют. 2008 р.] – Львів, 2008.– С. 107 - 110.

 4. Сенюта І. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах запровадження обов’язкового соціального медичного страхування // Охорона здоров’я України. – 2009. - № 2 (34). – С. 77 – 83.

 5. Сенюта І.Я. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації // Право України. - № 11-12. – 2011. – С. 67-73


Тема 4. Права медичних працівників
План заняття


 1. Правове регулювання професійних прав медичних працівників.

 2. Право на:

 • належні умови професійної діяльності;

 • право на зайняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

 • право на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • право на обов’язкове страхування;

 • право на відмову від подальшого ведення пацієнта.

 1. Інші права медичних працівників.


Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення поняття «медичний працівник».

 2. Вкажіть професійні права медичних працівників, якими вони наділені при наданні медичної допомоги.

 3. Вкажіть міжнародно-правові стандарти, присвячені правовому статусу медичних працівників.

 4. Окресліть основні нормативні положення, що стосуються атестації лікарів в Україні.

 5. Охарактеризуйте особливості організації та функціонування системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів) в Україні.

 6. Якими закладами здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників?

 7. Розкрийте зміст права медичних працівників на належні умови праці.

 8. Охарактеризуйте умови реалізації права на відмову від подальшого ведення пацієнта.

 9. Розкрийте зміст права на зайняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно спеціальності та кваліфікації.

10. Охарактеризуйте право на обов’язкове страхування. За кошти якого суб’єкта здійснюється страхування медичних працівників?
Ситуативні задачі
Задача 1. Громадянка М., працюючи лікарем туберкульозного диспансеру, захворіла на закриту форму туберкульозу. Після тривалого та вартісного лікування М. звернулась до головного лікаря із заявою про відшкодування їй коштів на лікування. Головний лікар відмовив гр. М., посилаючись на те, що вона була повідомлена про наслідки, які можуть настати у процесі діяльності в момент прийняття її на роботу. Громадянка М. звернулася до працівника відділу з охорони праці з вимогою відшкодування їй витрат на лікування. Працівник відділу охорони праці пояснив, що таке відшкодування може бути проведено лише у випадку, коли даний факт буде підтверджений висновком медико-соціальної експертної комісії. Зібравши всі необхідні документи, в т.ч. і висновок МСЕК про наявність у гр. М. професійного захворювання, остання звернулась до суду з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди у зв’язку з професійним захворюванням.

Дайте правову оцінку наведеної ситуації. Яким повинне бути рішення суду у справі за позовом М.? Чи має місце порушення професійних прав медичного працівника в наведеному випадку?


Задача 2. Гр. Д. перебував на лікуванні в гастроентерологічному відділенні Ж. міської лікарні у зв’язку з загостренням гастриту. Пацієнту було призначено курс лікування, на який він погодився, але виконував його періодично. Медична сестра неодноразово скаржилась лікуючому лікарю на те, що незважаючи на її прохання і пояснення, пацієнт відмовляється від таблетованого лікування, палить у коридорі відділення, порушує режим дієтичного харчування. Лікуючий лікар також відзначив те, що пацієнт полишав стаціонар, не інформуючи про це медичний персонал, неодноразово був відсутній на ранішніх і вечірніх обходах, не дотримувався медичних приписів.

Вкажіть, яким чином адміністрації закладу охорони здоров’я, лікуючому лікарю слід відреагували на таку поведінку пацієнта? Чи можна достроково виписати його зі стаціонару? Які документи при цьому слід підготувати?


Задача 3. Громадянка К. працює на посаді медичної сестри в закладі охорони здоров'я. Вона зареєструвалася як суб’єкт підприємницької діяльності, орендує приміщення у цьому ж закладі охорони здоров'я та здійснює надання послуг з масажу тіла.

Дайте правову оцінку наведеної ситуації. Чи необхідно гр. К. отримати ліцензію для надання послуг з масажу тіла? Підготуйте консультацію для медичного працівника.Міжнародно-правові стандарти


 1. Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи № 97: МОП; Міжнародний документ, Рекомендація вiд 25.06.1953 р. № 97 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_071

 2. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань: МОП; Конвенція вiд 10.06.1925 р. № 18 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_112

 3. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників: Всесвітня медична асоціація, Декларація від 30.10. 1985 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_325


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Про психіатричну допомогу: Верховна Рада України; Закон вiд 22.02.2000 р. №1489-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 19. — Ст. 143.

 4. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-III // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 22. — Ст. 294.

 5. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон від 05.07.2001  2586- III// Відомості Верховної Ради України.-2001.-№ 49.- Ст.258.

 6. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Верховна Рада України; Закон від 12.12.1991 р. № 1972-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 11. — Ст. 152.

 7. Про затвердження переліку професійних захворювань: Кабінет Міністрів України; Постанова від 08.11.2000 р. № 1662 // Офіційний вісник України вiд 24.11.2000 р. - № 4.- Ст. 1940.

 8. Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності: МОЗ України; Наказ від 17.03.1993 р. № 48 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-93

 9. Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн: МОЗ України; Наказ від 19.08.1994 р. №118-С [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0218-94

 10. Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини: МОЗ України; Наказ від 10.08.2000 р. № 195 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0150-01

 11. Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах: Кабінет Міністрів України; Постанова від 16.01.2003 р. № 36 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/36-2003-%D0%BF.

 12. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції: Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 16.10.1998 р. № 1642 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 4. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 5. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 6. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 7. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.


Додаткова література


 1. Гревцова Р.Ю. Правовий статус лікаря в Україні // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007. – № 1.

 2. Ромашов Р.А. Правовое положение лица в сфере медицинской деятельности: проблемы теории и практики // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення): Матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ.конф., 17-18 квітня 2008 р., м. Львів / Упоряд. І. Сенюта, Х. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008.

 3. Сенюта І. Правовий статус медичних і фармацевтичних працівників: проблеми законодавчого забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Випуск XVIII. - Івано-Франківськ, 2007. – С. 170-176.

 4. Сенюта І. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах запровадження обов’язкового соціального медичного страхування // Охорона здоров’я України. – 2009. - № 2 (34). – С. 77 – 83.

 5. Сенюта І.Я. Право медичного працівника на відмову від надання медичної допомоги / Управління охороною здоров’я: [Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю 29 січня – 29 лютого 2008 р.].– Львів, 2008.– С. 79-81.

 6. Сенюта І.Я. Захист прав суб’єктів медичних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - №4 (квітень). – С. 11-18.

 7. Черненко З.С. Щодо реалізації прав медичних працівників» // Другий Всеукраїнський Конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю 14-15 квітня 2011 року, Київ: Збірник тез доповідей/ Упор. к.ю.н. Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степаненко А.В. – Київ: Видавництво «КІМ», 2011 – С. 105.


Тема 5. Обов’язки медичних працівників
План заняття


 1. Правовий статус лікуючого лікаря за національним законодавством.

 2. Професійна етика та медична деонтологія при провадженні медичної практики.

 3. Обов’язок медичних працівників:

 • надавати своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань;

 • поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати здоровий спосіб життя;

 • дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;

 • постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності;

 • обов'язок надавати пацієнтові чи іншим компетентним суб'єктам медичну інформацію.

 1. Інші обов’язки медичних працівників.


Питання для самоконтролю


 1. Які вимоги ставляться до особи, яка має намір займатися медичною чи фармацевтичною діяльністю?

 2. Які законодавчі обмеження встановленні щодо медичних та фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності?

 3. Окресліть основні нормативні положення, що стосуються атестації лікарів в Україні.

 4. Викристалізуйте обов’язки лікарів, закріплених в Етичному кодексі лікаря України.

 5. Охарактеризуйте суть обов’язку подавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я?

 6. Окресліть особливості правового статусу лікуючого лікаря за законодавством України у сфері охорони здоров’я.

 7. Наведіть дефініцію медичної деонтології.

8. Перелічіть професійні обов’язки медичних працівників, визначені у Клятві лікаря України.

9. Назвіть документи, що засвідчують відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам для провадження фізичною особою-підприємцем господарської діяльності з медичної практики.10. Охарактеризуйте зміст обов’язку медичних працівників підвищувати рівень професійних знань та майстерності.
Ситуативні задачі
Задача 1. До гр. Ж., яка працює медичною сестрою в дитячому садку, звернулась її сусідка із проханням надати медичну допомогу її батькові похилого віку, який щойно отримав термічний опік кип’ятком. Громадянка Ж. відмовилась надати медичну допомогу, мотивуючи свої дії тим, що вона немає досвіду лікування таких хворих і порадила викликати карету швидкої медичної допомоги.

Дайте правову характеристику ситуації. Чи правомірні дії медичної сестри в цьому випадку (мотивуйте)?


Задача 2. Громадянка А. вимагала відшкодування моральної і матеріальної шкоди від однієї з лікарень за неналежне надання медичної допомоги, в тому числі щодо порушення процедури отримання згоди на медичне втручання. У зв’язку з медичним втручанням лікаря-офтальмолога, вона практично втратила зір. Громадянка А. скаржилась на те, що лікар не попередив її про наслідки такого втручання, не запропонував альтернативного способу лікування.

Проаналізуйте ситуацію. Чи порушив лікар норми чинного законодавства? Наведіть алгоритм дій лікаря що передують проведенню медичного втручання з посиланням на чинне законодавство.


Задача 3. Гр. Н. був доставлений у стаціонар у зв’язку з непроникаючим ножовим пораненням, отриманим у бійці з дружиною. Потерпілий просив лікаря не повідомляти правоохоронні органи про цей випадок. Однак лікар з власної ініціативи повідомив органи внутрішніх справ про поранення й обставини його отримання. Після виписки із закладу охорони здоров’я пацієнт звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та районної прокуратури із скаргою на дії лікаря, який, на його думку, неправомірно розголосив інформацію про його діагноз, стан здоров’я, сімейне життя.

Проаналізуйте запропоновану ситуацію. Чи правомірно діяв лікар у даному випадку? Чи обґрунтованою є скарга гр. Н.?


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами: МОЗ України; Наказ від 31.10.2011 N 723 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1420-11

 4. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: МОЗ України; Наказ від 02.02.2011 р.  49 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11

 5. Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності: МОЗ України; Наказ від 17.03.1993 р. № 48 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0019-93

 6. Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн: МОЗ України; Наказ від 19.08.1994 р. №118-С [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0218-94

 7. Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини: МОЗ України; Наказ від 10.08.2000 р. № 195 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0150-01

 8. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги: МОЗ України; Наказ від 28.12.2002 р. № 507 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20021228_507.html


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 4. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 5. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 6. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 7. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.


Додаткова література


 1. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Страдания Гиппократа. (Правовые и этические проблемы современной медицины и ответственность медицинских работников).– Ростов-на-Дону: Изд-во «Приазовський Край», 2006.

 2. Булеца С.Б. Здійснення та виконання суб’єктивних цивільних прав та обов’язків в медичних правовідносинах.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип.43/ Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов.- Одеса: Юридична література, 2008.-С.111-115 (304 с.)

 3. Головченко В., Грузова Л. Лікарська таємниця як медико-правова проблема // Юридичний вісник України.- 2001. - №29.

 4. Гревцова Р.Ю. Правовий статус лікаря в Україні // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007. – № 1.

 5. Дешко Л. Поняття господарської діяльності в сфері охорони здоров’я // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- №9.– С. 113-117.

 6. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций (перевод с болгарского). - К.: Изд-во «Сфера», 1996.

 7. Право в медицине.– М.: Книга-сервис.– 2002.

 8. Ромашов Р.А. Правовое положение лица в сфере медицинской деятельности: проблемы теории и практики // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення): Матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ.конф., 17-18 квітня 2008 р., м. Львів / Упоряд. І. Сенюта, Х. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008.

 9. Сенюта І. Правове регулювання медичного втручання в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: [Матеріали 10-ої регіон. наук.-практ. конф. Львів, 5-6 лют. 2004 р.] – Львів, 2004.– С. 166-168.

 10. Сенюта І. До питання про правове регулювання лікарської таємниці в Україні // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – С. 114-119.

 11. Сенюта І. Правовий статус медичних і фармацевтичних працівників: проблеми законодавчого забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Випуск XVIII. - Івано-Франківськ, 2007. – С. 170-176.

 12. Сенюта І. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах запровадження обов’язкового соціального медичного страхування // Охорона здоров’я України. – 2009. - № 2 (34). – С. 77 – 83.

 13. Сенюта І.Я. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації // Право України. - № 11-12. – 2011. – С. 67-73.Каталог: files -> kafedry -> medpravo -> met
met -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»
met -> Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»
met -> Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу з дисципліни «основи конституційного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для іноземних студентів, які навчаються за спеціальністю
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «основи конституційного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для інтернів факультету післядипломної освіти з дисципліни «медичне право україни»
met -> Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка