Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освітиСторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.79 Mb.
#10080
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжегоцький

________________________

Факультет післядипломної освіти

кафедра медичного права

Опорна: так

Адреса: Львів, вул. Солодова, 10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять

для слухачів факультету післядипломної освіти

циклу тематичного удосконаленняз дисципліни «Медичне право України»

Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2013 року «__»________________2013 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова_________________

___________________ підпис ___________________ підпис

Львів – 2013
Вступ
Практичне заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, метою якого є поглиблення знань, які були отримані слухачами під час відвідування лекцій, вироблення вмінь і навиків практичного застосування цих знань, формування творчого мислення, аналізу та вирішення різноманітних правових ситуацій, з якими медичний працівник щодня стикається на практиці.

Основні завдання практичних занять:

1) поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи;

2) формування практичних навиків і вмінь планування, аналізу й узагальнень, опанування навиків організації професійної діяльності в межах правового поля;

3) удосконалення навиків керівництва, менеджменту у сфері охорони здоров’я у правових межах.

Практичні заняття дають змогу розширити та систематизувати знання з навчальної дисципліни. Під час підготовки до практичних завдань слухач повинен: 1) навчитися аналізувати рекомендовані джерела, які стосуються тематики практичного заняття, вміти законспектувати необхідний матеріал; 2) узагальнити та засвоїти знання, отримані ним з різних джерел; 3) підготувати відповіді на теоретичні запитання і виконати усі завдання, які передбачені в межах теми практичного заняття.

У межах кожної теми практичного заняття вміщено:

- перелік теоретичних, проблемних запитань, які стосуються проблематики практичного заняття; запитання для самоконтролю; ситуативні задачі.

Відповіді на теоретичні запитання готуються слухачем самостійно на основі опрацьованих ним рекомендованих джерел, які стосуються практичного заняття. Підготовка письмових відповідей на теоретичні запитання є необов’язковою, проте під час практичного завдання слухач при наданні відповіді на одне із теоретичних запитань повинен надати чітку та аргументовану відповідь, підкріплену посиланнями на джерела права, рекомендовану літературу, юридичну практику.

Запитання для самоконтролю і задачі виконуються слухачем у письмовій формі, в зошиті для практичних занять. Відповіді на запитання для самоконтролю повинні бути чіткими та аргументованими. Розв’язки задач повинні містити чітку відповідь на поставлене запитання з посиланням на чинне законодавство України та, бажано, судову практику. В разі, якщо слухач вважає, що задача може мати декілька розв’язків, він повинен зазначити кожен із них. Під час семінару, при розв’язанні задачі, слухач повинен дати чітку відповідь та бути готовим відповісти на додаткові запитання, які можуть бути поставлені викладачем, або ж іншими слухачами.Тематичний план практичних занять

циклу тематичного удосконалення


Тема

Кількість годин

11.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

4

22.

Права пацієнта

6

33.

Обов’язки пацієнтів

2

44.

Права медичних працівників

4

55.

Обов’язки медичних працівників

2

66.

Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

6

77.

Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів

2

88.

Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я

4

99.

Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників

2

110.

Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я

2

111.

Страхування у сфері охорони здоров’я

2

Усього

36


Тема 1. Система прав людини у сфері охорони здоров’я
План заняття
1. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, загальна характеристика.

2. Класифікація прав людини у сфері охорони здоров’я.

3. Гарантії забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.

4. Права окремих груп населення у галузі охорони здоров’я.


Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення поняття «система прав людини у сфері охорони здоров’я».

 2. Запропонуйте класифікацію прав людини у сфері охорони здоров’я.

 3. Які права людини у сфері охорони здоров’я слід вважати основними?

 4. Щодо яких груп населення у чинному законодавстві закріплено спеціальні права та пільги у сфері охорони здоров’я?

 5. Назвіть міжнародно-правові документи, які містять положення, присвячені основним правам людини у сфері охорони здоров’я.

 6. Дайте визначення права на життя.

 7. Проаналізуйте основні підходи до визначення початку життя людини.

 8. Розкрийте правове регулювання смерті людини. Що таке смерть мозку?

 9. Запропонуйте дефініцію еутаназії і назвіть її класифікаційні види.

10. Що таке особисті немайнові права людини?
Ситуативні задачі
Задача 1. У П. районному суді м. Л. слухалась справа за позовом гр. С. та гр. Г. до однієї з міських лікарень про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю їхньої матері, внаслідок неналежного надання їй медичної допомоги. Представник лікарні у своєму запереченні наголосив, що позов не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до чинного законодавства України члени сім’ї померлої не мають права на відшкодування шкоди, що була заподіяна безпосередньо пацієнтці.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи обґрунтованими є заперечення представника лікарні в даному випадку? Чи має місце порушення права людини на охорону здоров’я у наведеній ситуації?


Задача 2. Громадянину М. надавалась медична допомога в одному із закладів охорони здоров’я м. П., де він і помер. Дружина гр. М. звернулась у встановленому законодавством порядку до головного лікаря лікувально-профілактичного закладу з проханням надати копії первинної медичної документації, що необхідно було їй для з’ясування дійсних обставин смерті чоловіка і захисту інтересів правонаступників. У відповідь на своє клопотання заявниця отримала лист за підписом головного лікаря, де вказано, що її вимога отримати медичну інформацію суперечить ст. 39-1 і 40 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я», а також те, що вимога копій документів порушує норми Законів України „Про інформацію” і „Про звернення громадян”. Головний лікар також відзначив, що документи, які вона хотіла б отримати, можуть бути надані лише органам прокуратури, судові в установленому порядку.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи можна в даному випадку говорити про збереження медичної таємниці? Чи є головний лікар суб’єктом збереження медичної таємниці згідно з чинним законодавством? Чи правомірно головний лікар відмовив у задоволенні клопотання дружини гр. М.?


Задача 3. 11.09.2006 р. учням середньої школи в с. М. було проведено туберкулінодіагностику – пробу Манту. Через 15-20 хв. після введення проби Манту діти відчули погіршення стану свого здоров’я, що, своєю чергою, спричинило їх подальшу негайну госпіталізацію з практично ідентичною симптоматикою, зокрема, сухість у роті, запаморочення, підвищення температури тіла. Введення проби Манту негативно відобразилось на їх здоров’ї та спричинило виникнення таких хвороб: атипова реакція на введення туберкуліну, алергічний кон’юнктивіт, рінофарингіт, вегето-судинна дистонія змішаного типу. Батьки дітей стверджують, що не були попереджені про проведення проб Манту їх дітям. Директор школи також підтвердив у своєму листі, що інформацію про проведення туберкулінодіагностики спеціально до батьків дітей не доводили.

Дайте правовий аналіз ситуації. Чи нормативно встановлено порядок туберкулінодіагностики? Розробіть алгоритм дій медичного працівника при проведенні туберкулінодіагностики.


Міжнародно-правові стандарти


 1. Європейська соціальна хартія: Рада Європи; Хартія від 18.10.1961 р.  ETS N 35 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 3. Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скасування смертної кари: Рада Європи; Протокол від 28.04.1983 р.  6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_802

 4. Положення щодо доступності медичної допомоги: Всесвітня медична асоціація; Положення, Міжнародний документ від 01.09.1988 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_030


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 30-Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р.- № 7.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 4. Сімейний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 10.01.2002 р.
  № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 56.


 5. Про доступ до публічної інформації: Верховна Рада України; Закон від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Голос України вiд 09.02.2011 р. – № 24.

 6. Про захист персональних даних: Верховна Рада України; Закон вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI // Урядовий кур’єр вiд 07.07.2010. – № 122.

 7. Про інформацію: Верховна Рада України; Закон від 02.10.1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Cт. 650.

 8. Про звернення громадян: Верховна Рада України; Закон від 02.10.1996 р.  393/96-ВР//Відомості Верховної Ради України.-1996.- N 47.- Ст.256.

 9. Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених: МОЗ України; Наказ вiд 29.03.2006 р. № 179 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-06

 10. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення ст.ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г. Устименка) від 30.10.1997 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Глуховський В.В. Права пацієнта й значення інформованої згоди в медичній практиці. Медико-соціальні проблеми родини, Т.7. - № 1 - 2002.

 4. Згречча Е., Спаньйоло А. Дж., П’єтро М. Л. та інші. Біоетика / Переклад з італійської В.Й. Шовкун: Підручник. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2007. – 672 с.

 5. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 404 с.

 6. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита / М.Н. Малеина. – МЗ.: МЗ Пресс, 2000. – 244 с.

 7. Медико-правовий тлумачний словник / За ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 8. Медицинское право Украины: Учебн. пособие / В. Д. Волков, Л. Н. Дешко, В. П. Заблоцкий и др.– Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005.– 268 с.

 9. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 10. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций (перевод с болгарского). - К.: Изд-во «Сфера», 1996.

 11. Право на медичну допомогу в Україні – 2008 / Харківська правозахисна група. – Харків:Права людини, 2009. – 268 с.

 12. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 13. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 14. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007.- 224с

 15. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.


Додаткова література


 1. Акопов В. И. Этические, правовые и медицинские проблемы эвтаназии // Медицинская этика и право. – 2000.– № 1.

 2. Головченко В., Грузова Л. Лікарська таємниця як медико-правова проблема // Юридичний вісник України.- 2001.- №29.

 3. Грузєва Т.С. Право на здоров’я в міжнародному і вітчизняному законодавстві // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я в Україні.– 2003.- №3.– С. 71.

 4. Право в медицине.– М.: Книга-сервис.– 2002. - 352 с.

 5. Мірошниченко О.А. Право людини на життя (теорія і практика міжнародного співробітництва): автореф.дис. …канд..юрид.наук: спец.12.00.11 «Міжнародне право». – Харків, 2005. – 20 с.

 6. Прасов О.О. Стеценко С.Г. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні: Навчальний посібник.– К., 2010.– 149 с.

 7. Сенюта І. Поняття та структура суб’єктивного юридичного права людини на охорону здоров’я // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: [Матеріали 11-ої регіон. наук.-практ. конф. Львів, 3-4 лют. 2005 р.] – Львів, 2005.– С. 106-109.

 8. Сенюта І. Проблеми реалізації права людини на охорону здоров’я // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: [Матеріали 8-ої регіон. наук.-практ. конф. Львів, 13-14 лют. 2002 р.] – Львів, 2002. – С. 127-129.

 9. Сенюта І. Право людини на медичну допомогу: деякі теоретико-практичні аспекти // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи удосконалення) [Матеріали IІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Львів, 17-18 квітня 2008 р.] / Упоряд. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. – Львів: Видавництво ЛОБФ „Медицина і право”, 2008. – С. 277 – 283.

 10. Скоромоха В. Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України.– 2002.- №6.– С. 8.

 11. Стефанчук Р.О., Зелінський А.М. Право на здоров’я як особисте немайнове право фізичних осіб // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права.– 2003.- №2(6).– С. 40-45.Тобес Б. Право на здоровье: теория и практика.– М., 2001.– 352 с.Тема 2. Права пацієнта
План заняття
1.Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні стандарти.

2. Каталог прав пацієнта у національному законодавстві:

- право на профілактичні заходи;

- право на доступність;

- право на інформацію;

- право на згоду;

- право на свободу вибору;

- право на приватність і конфіденційність;

- право на якісну медичну допомогу;

- право на безпеку;

- право на попередження за можливості страждань і болю;

- право на індивідуальний підхід до лікування;

- право на повагу гідності при наданні медичної допомоги;

- право на компенсацію.

3. Права пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.

Питання для самоконтролю
1. Назвіть необхідні умови для набуття фізичною особою статусу пацієнта.

2. Вкажіть міжнародно-правові стандарти, присвячені правовому регулюванню прав пацієнтів.

3. Проаналізуйте суть права пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, на свободу вибору.

4. Назвіть права пацієнта у сфері надання психіатричної допомоги.

5. Охарактеризуйте каталог прав пацієнта (добровольця) у сфері клінічних випробувань лікарських засобів.

6. Розкрийте зміст права якісну медичну допомогу.

7. Розкрийте критерії правомірності проведення медичного втручання.

8. Вкажіть віковий ценз для пацієнта при реалізації права на згоду та права на відмову від медичного втручання.

9. Назвіть законодавчі випадки обмеження права пацієнта на згоду чи відмову від медичного втручання.

10. Охарактеризуйте зміст права пацієнта на компенсацію.


Ситуативні задачі
Задача 1. У П. районному суді м. Л. слухалась справа за позовом гр. С. та гр. Г. до однієї з міських лікарень про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю їхньої матері, внаслідок неналежного надання їй медичної допомоги. Представник лікарні у своєму запереченні наголосив, що позов не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до чинного законодавства України члени сім’ї померлої не мають права на відшкодування шкоди, що була заподіяна безпосередньо пацієнтці.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи обґрунтованими є заперечення представника лікарні в даному випадку? Чи має місце порушення права людини на охорону здоров’я у наведеній ситуації?


Задача 2. Неповнолітній гр. Р. звернувся до лікаря-стоматолога в шкільному медпункті з скаргою на сильний біль в зубі. Лікар оглянув зуб, а пізніше під час пломбування, вирішив видалити зубний нерв, не попереджаючи гр. Р, як згодом пояснив, щоб не налякати. У зв’язку з медичним втручанням, пацієнту була занесена інфекція.

Чи порушив медичний працівник норми чинного законодавства України про охорону здоров’я, зокрема, у частині отримання добровільної інформованої згоди на медичне втручання?


Задача 3. Сімнадцятирічна гр. С., не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, звернулася до закладу охорони здоров’я, у якому проводять операції зі штучного запліднення, з проханням про здійснення такого виду медичного втручання, оскільки страждає на безпліддя незрозумілої етіології. Однак їй відмовили у проведенні операції штучного запліднення, посилаючись на те, що у гр. С. відсутні медичні показання до такого виду медичного втручання.

Проаналізуйте наведену ситуацію з посиланням на чинне законодавство України. Чи правомірною була відмова у здійснення штучного запліднення гр. С.? Чи має право гр. С. на проведення операції зі штучного запліднення?


Задача 4. Школярі, повертаючись зі школи, побачили в парку гр. А., який страждає на тяжке психічне захворювання (яскраво виражені ознаки психічного захворювання) і таємно сфотографували його. Згодом ці фотографії були розміщені на сторінці одного зі школярів у соцмережі.

Вкажіть чи наявні у даному випадку порушення прав особи, що страждає на психічне захворювання. Якщо так, то назвіть їх. Обґрунтуйте свій висновок з посиланням на чинне законодавство. Якими правами наділені особи, що страждають на психічні захворювання.


Міжнародно-правові стандарти


 1. Рекомендація щодо медичного обслуговування: МОП; Рекомендація від 12.05.1944 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 2. Міжнародний кодекс медичної етики: 3-я Генеральна Асамблея ВМА; Міжнародний документ, Кодекс від 01.10.1949 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 3. Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта: Всесвітня медична асоціація; Положення від 01.10.1993 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_056


Національне законодавство


 1. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р.- № 7.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 р.  1007-XIV// Відомості Верховної Ради України. - 1999.- N 41.- Ст.377.

 4. Про психіатричну допомогу: Закон України вiд 22 лютого 2000 р. №1489-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 19. — Ст. 143.

 5. Про лікарські засоби: Закон України вiд 04 квітня 1996 р. № 123/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 22. — Ст. 86.

 6. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06 квітня 2000 р. № 1645-III // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 22. — Ст. 294.

 7. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон від 05.07.2001  2586- III// Відомості Верховної Ради України.-2001.-№ 49.- Ст.258.

 8. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1972-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 11. — Ст. 152.

 9. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: МОЗ України; Наказ від 16.09.2011 р.  595 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11

 10. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Кабінет Міністрів України; Постанова від 22.06.2011 р. N 667[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/667-2011-%D0%BF

 11. Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій: МОЗ України; Наказ від 23.12.2008 р. №771 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0263-09


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х. М. Шубак ; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2013. – 216 с.

 3. Глуховський В.В. Права пацієнта й значення інформованої згоди в медичній практиці. Медико-соціальні проблеми родини, Т.7. - № 1. – 2002.

 4. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 5. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 6. Право на медичну допомогу в Україні – 2008 / Харківська правозахисна група. – Харків:Права людини, 2009. – 268 с.

 7. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 8. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 9. Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 10. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 11. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія.– Львів: Астролябія, 2007. - 224с

 12. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.


Додаткова література


 1. Болотіна Н.Б. Пацієнт: поняття, права та обов’язки / Н.Б. Болотіна // Правова держава: щорічних наук.праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. (Вип. 14). – К., 2003. – С. 301-309.

 2. Булеца С.Б. Здійснення та виконання суб’єктивних цивільних прав та обов’язків в медичних правовідносинах.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип.43/ Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов.- Одеса: Юридична література, 2008.-С.111-115 (304 с.)

 3. Сенюта І. Право пацієнта на медичну інформацію // Управління охороною здоров’я: [Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю. Львів, 29 січня-14 березня 2003 р.] - Львів, 2003.- С. 93-95.

 4. Сенюта І. Правове регулювання медичного втручання в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: [Матеріали 10-ої регіон. наук.-практ. конф. Львів, 5-6 лют. 2004 р.] – Львів, 2004.– С. 166-168.

 5. Сенюта І. Інформована добровільна згода пацієнта // Юридичний вісник України. – 2006. - № 19. – С. 7.

 6. Сенюта І. Інформована добровільна згода – інструмент захисту суб’єктів медичного права // Українська медична газета. – 2006. - № 6. – С. 33.

 7. Сенюта І. Право людини на особисту недоторканність у контексті надання медичної допомоги // Медичне право України: проблеми становлення і розвитку [Матеріали I-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Львів, 19-20 квітня 2007 р.] / Упоряд. к. ю. н. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я. – Львів: Видавництво ЛОБФ „Медицина і право”, 2007. – С. 272 – 279.

 8. Сенюта І. Законодавче забезпечення прав пацієнтів в Україні // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2007. – Вип. 44. – С. 51 – 58.

 9. Сенюта І. Репродуктивні права в системі соматичних прав людини // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): [Статті учасників Третього всеукраїнського «круглого столу» Львів, 23-24 листопада 2007 р.] – Львів: СПОЛОМ, 2008. – с. 299 – 312.

 10. Сенюта І. Права пацієнтів у Рішеннях Європейського Суду з прав людини // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип. 48. – С. 13–20.

 11. Сенюта І. Право пацієнта на свободу вибору в галузі охорони здоров’я // Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вибір [Матеріали міжнародної науково практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Донецьк, 20 березня 2010 р.] / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Вид-во «Сучасний друк», 2010. – С. 199-201.

 12. Сенюта І. Права законного представника пацієнта за законодавством України // Український медичний часопис. - № 4 (78). – 2010. – С. 108 – 111.

 13. Сенюта І.Я. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації // Право України. - № 11-12. – 2011. – С. 67-73.

 14. Скалецька З.С. Права пацієнтів: поняття та особливості захисту / З.С. Скалецька // Особливості правового захисту прав пацієнтів: матеріали семінару-тренінгу (част.) – Київ, 2006. – С. 1 - 20.

 15. Стеценко С.Г. Защита прав пациентов и информированное согласие // Здравоохранение. – 2001. - № 12.Каталог: files -> kafedry -> medpravo -> met
met -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»
met -> Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»
met -> Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу з дисципліни «основи конституційного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для іноземних студентів, які навчаються за спеціальністю
met -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «основи конституційного права»
met -> Методичні вказівки до практичних занять для інтернів факультету післядипломної освіти з дисципліни «медичне право україни»
met -> Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка