Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 0501. 06 "Облік і аудит", 0501. 07 "Економіка підприємства", 0502. 01 "Менеджмент організацій"Скачати 410.99 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір410.99 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Макроекономіка

Методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 7.0501.06 “Облік і аудит”, 7.0501.07 “Економіка підприємства”, 7.0502.01 “Менеджмент організацій”

Харків – ХНАМГ – 2004

Макроекономіка: Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 7.0501.06 “Облік і аудит”, 7.0501.07 “Економіка підприємства”, 7.0502.01 “Менеджмент організацій”. Укл.: Данильченко Є.П.,

Островський І.А., Шекшуєв О.А. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 42 с.

Рецензент: к.е.н., доц. Косов В.В.

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №__6__ від “23” грудня 2003 р.ЗмістСтор.
Передмова 4
Тема 1. Макроекономіка як економічна наука 5

Тема 2. Макроекономічні показники в системі

національних рахунків 7


Тема 3. Макроекономічна нестабільність 9


Тема 4. Економічна рівновага в умовах ринку 11

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції 14

Тема 6. Сукупні витрати приватної економіки і

економічне зростання 16

Тема 7. Держава як суб’єкт макроекономічного

регулювання 18

Тема 8. Механізм фіскальної політики 20

Тема 9. Механізм грошово-кредитної політики 23

Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної політики 25

Тема 11. Механізм політики зайнятості та соціального

захисту населення 27

Тема 12. Економічне зростання 30

Тематика курсових робіт з дисципліни

“Макроекономіка” 33

Екзаменаційні питання з макроекономіки 35

Список літератури 38


ПЕРЕДМОВА

Макроекономіка належить до дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну підготовку студентів. Мета її полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв’язки в економіці, що знаходять відображення через такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні видатки і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення таких завдань:  • визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методу;

  • розкриття основних положень макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука і господарська практика;

  • висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної нестабільності;

  • розгляд базових моделей макроекономічної рівноваги;

  • визначення факторів розкриття основ моделювання економічного зростання.Тема 1.

МАКРОЕКОНОМІКА ЯК ЕКОНОМІЧНА НАУКАПитання лекції

1. Короткий огляд історії розвитку макроекономіки.

2. Суперечність між суспільними потребами й економічними ресурсами. Основні макроекономічні цілі.

3. Змішана економічна система як об’єкт макроекономіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки.

4. Завдання та інструментарій макроекономічної політики.
Питання для обговорення на семінарі

1. Історичний аспект розвитку макроекономіки.

2. Співвідношення мікро-, макро- і мегаекономіки.

3. Суперечність економічних потреб і ресурсів та їх графічне вираження.

4. Єдність і суперечності основних макроекономічних цілей.

5. Головні риси змішаної економіки.

6. Нормативна і позитивна макроекономіка.

7. Основні інструменти макроекономічної політики.


Ключові поняття

макроекономіки як науки

Агреговані показники. Головна суперечність суспільного розвитку. Домашні господарства. Екзогенні змінні. Ендогенні змінні. Економічні ресурси. Змішана економіка. Командно-адміністративна економіка. Крива виробничих можливостей. Макроекономіка. Мегаекономіка. Мікроекономіка. Моделі. Закриті, відкриті, статичні, динамічні моделі. Нормативна функція макроекономіки. Перехідна економіка. Позитивна функція макроекономіки. Предмет макроекономіки. Ринкова економіка. Функції макроекономіки.Теми рефератів

1. Історія розвитку макроекономіки.

2. Економічні системи: сутність, основні види, особливості.

3. Графічний метод в макроекономіці.

4. Макроекономічне моделювання: історія і особливості.

5. Головні макроекономічні цілі: сутність і суперечності.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

1. Які історичні особливості Ви виділяєте в поглядах відомих вчених на макроекономічні проблеми минулого?

2. Сформулюйте головну суперечність суспільного економічного розвитку.

3. Які висновки можна зробити з випуклого і спадного характеру кривої виробничих можливостей?

4. Які основні макроекономічні цілі Ви знаєте? У чому проявляється їх суперечлива єдність?

5. Дайте визначення економічної системи.

6.Охарактеризуйте особливості основних економічних систем. Які особливості має змішана економічна система?

7. Охарактеризуйте деякі національні особливості змішаної економіки.

8. Наведіть приклади позитивної і нормативної макроекономіки.

9. Охарактеризуйте основні методи макроекономічного аналізу.

10. У чому виявляється сучасна економічна політика держави?
Виберіть правильну відповідь

1. Який сектор не належить до макроекономічних суб’єктів :

А. Домашні господарства.

Б. Державний сектор.

В. Підприємницький сектор.

Г. Промисловий сектор.

Д. Сектор закордону?

2. Що підкреслює випуклий характер кривої виробничих можливостей:

А. Взаємозв’язок попиту і пропозиції.

Б. Закон зростання вмінених (альтернативних) витрат.

В. Динаміку витрат.

Г. Взаємозв’язок бажань і платоспроможності споживачів.Тема 2.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВПитання лекції

1. Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва.

2. Методика обчислення макроекономічних показників у СНР.

3. Методика формування показника чистого економічного добробуту (ЧЕД).


Питання для обговорення на семінарі

1. Порівняльний аналіз систем балансу народного господарства (СБНГ) і національних рахунків (СНР).

2. Сутність і методи обчислювання ВВП.

3. Методика обчислювання похідних показників ВВП.

4. Сутність ВНП і методика обчислювання його похідних показників.

5. Особливості розрахунку показника ЧЕД.

6. Номінальний і реальний ВВП.
Ключові поняття

макроекономічних показників у СНР

Амортизація. Валовий випуск. Валовий внутрішній продукт. Валовий національний дохід. Валовий національний продукт. Валові приватні внутрішні інвестиції. Валовий прибуток корпорацій. Виробничий метод розрахунку ВВП. Державні закупівлі. Дефлювання. Дефлятор ВВП. Додана вартість. Інституціональна одиниця СНР. Інфлювання. Кінцева продукція. Метод видатків (кінцевого використання). Національний дохід. Непрямі (продуктові) податки. Номінальний ВВП. Особистий дохід. Особистий дохід після оподаткування. Реальний ВВП. Розподільчий метод (метод доходів). СБНГ. СНР. Споживчі видатки. Субсидії. Трансфертні платежі. Чистий ВВП. Чистий економічний добробут (ЧЕД). Чистий експорт. Чисті приватні внутрішні інвестиції.


Теми рефератів.

1. Історія створення і розвитку СНР.

2. Система показників на підставі ВВП і ВНП.

3. Динаміка ВВП України за роки незалежності.

4. Динаміка цін і аналіз ВВП.

5. Недоліки ВВП і особливості ЧЕД.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки.

1. Які загальні й особливі риси СБНГ і СНР Ви знаєте?

2. Дайте порівняльний аналіз сукупного суспільного продукту (ССП) і валового внутрішнього продукту (ВВП).

3. Охарактеризуйте особливості трьох методів розрахунку ВВП.

4. Чому співвідношення валових приватних внутрішніх інвестицій та амортизації є індикатором стану національної економіки?

5. Проілюструйте співвідношення валової, проміжної, кінцевої продукції і доданої вартості.

6. Кого відносять до резидентів або нерезидентів країни?

7. Коли чистий експорт є від'ємною величиною?

8. Які недоліки має ВВП? У чому полягають категорії “інфлювання” і “дефлювання”?

Виберіть правильну відповідь

1. Валовий національний наявний дохід (ВННД) – це:

А. ВВП мінус амортизація.

Б. ВВП плюс чисті первинні доходи.

В. ВНД плюс трансферти нерезидентів резидентам мінус трансферти резидентів нерезидентам.

Г. ВВП мінус ВНД .Розв`яжіть задачі.

1. Розрахуйте особистий дохід населення після сплати податків, якщо надано такі показники (млрд. грн.): відсотки – 24, заробітна плата – 200, відрахування від зарплати – 60, рента – 11, дивіденди – 10, внутрішні соціальні трансферти –50, чисті зовнішні соціальні трансферти – 5.

2. Розрахуйте номінальний і реальний ВВП, ВНД і ВННД, якщо надано такі показники (млрд. грн.): споживчі видатки – 100, валові внутрішні приватні інвестиції – 45, державні закупівлі – 50, імпорт – 15, експорт – 10, чисті первинні зовнішні доходи – 20, чисті зовнішні трансферти – 5, зростання цін за рік – 25%.

Тема 3.

МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬПитання лекції

1. Циклічність розвитку ринкової економіки.

2. Зайнятість і безробіття.

3. Закон Оукена й втрати економіки від циклічного безробіття.

4. Інфляція та її види. Інфляція попиту та інфляція витрат.

5. Соціально-економічні наслідки неконтрольованої інфляції. Стагфляція.


Питання для обговорення на семінарі

1. Екзогенні й ендогенні фактори розвитку економіки.

2. Основні види економічних циклів.

3. Безробіття: сутність, форми, показники.

4. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена.

5. Інфляція: сутність, форми, показники.

6. Соціально-економічні наслідки інфляції. Стагфляція.
Ключові поняття

макроекономічної нестабільності

Безробіття. Відставання ВВП. Галопуюча інфляція. Гіперінфляція. Депресія. Дефляція. Економічний цикл. Закон Оукена. Інфляція. Криза. Піднесення. Повна зайнятість. Пожвавлення. Потенційний ВВП. Правило величини 70. Природний рівень безробіття. Рівень безробіття. Рівень зайнятості. Рівень повної зайнятості. Стагфляція. Структурне безробіття. Темп інфляції. Фрикційне безробіття. Циклічне безробіття.Теми рефератів

1. Економічні цикли та їх класифікація.

2. Основні форми зайнятості й безробіття.

3. Цінова нестабільність та її суперечності.

4. Основні показники цінової нестабільності.
Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

1. Які екзогенні й ендогенні фактори макроекономічної нестабільності Ви знаєте?

2. Як поділяються економічні цикли за тривалістю?

3. Назвіть і охарактеризуйте основні види безробіття.

4. Що визначають терміни “повна зайнятість”, “неповна зайнятість”?

5. Що таке природне безробіття і природний рівень безробіття?

6. Визначте причини інфляції.

7. Як обчислюються основні показники інфляції?

8. Охарактеризуйте співвідношення номінального, реального і потенційного ВВП.

9. У чому полягає соціально-економічний зміст стагфляції?

10. Який взаємозв’язок між інфляцією попиту і рівнем життя населення?
Виберіть правильну відповідь

1. Якщо людина звільнилася за власним бажанням, то який виникає вид безробіття:

А. Циклічне.

Б. Природне.

В. Структурне.

Г. Фрикційне?Розв`яжіть задачі.

1. Розрахуйте рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень безробіття, реальний ВВП, відставання реального ВВП від потенційного, величину потенційного ВВП, якщо надано такі показники: кількість безробітних – 0,8 млн. чол., зокрема: фрикційно безробітних – 0,2 млн. чол., циклічно безробітних – 0,4 млн. чол.; номінальний ВВП – 4 млрд. дол.; дефлятор – 2 (200%); кількість зареєстрованої робочої сили – 8 млн. чол.

2. Розрахуйте темп інфляції і кількість років, що необхідна для подвоєння цін, якщо дефлятор поточного року – 1,5, а попереднього – 1,2.

Тема 4.
ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА В УМОВАХ РИНКУПитання лекції

1. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Модель взаємодії між суб'єктами ринку. Умови економічної рівноваги на макрорівні.

2. Сутність сукупного попиту, його крива. Цінові фактори сукупного попиту. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту.

3. Сукупна пропозиція та її крива. Нецінові фактори сукупної пропозиції.

4. “Сукупний попит – сукупна пропозиція” як модель економічної рівноваги. Механізм досягнення рівноваги в економіці на окремих відрізках кривої сукупної пропозиції.
Питання для обговорення на семінарі

1. Основні моделі кругообігу в макроекономіці.

2. Головні умови макроекономічної рівноваги.

3. Сукупний попит: сутність, крива, фактори.

4. Сукупна пропозиція: сутність, крива, фактори.

5. Особливості рівноваги на окремих відрізках кривої сукупної пропозиції.


Ключові поняття

економічної рівноваги в умовах ринку

Вертикальна (класична) ділянка кривої сукупної пропозиції. Висхідна (проміжна) ділянка кривої сукупної пропозиції. Горизонтальна (кейнсіанська) ділянка кривої сукупної пропозиції. Довгостроковий період. Ефект багатства. Ефект відсоткової ставки. Ефект чистого експорту. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Класична модель сукупної пропозиції. Короткостроковий період. Кругообіг у ринковій економіці. Кругообіг у закритій економіці за участю держави. Кругообіг у відкритій економіці. Нецінові чинники. Сукупна пропозиція. Сукупний попит.


Теми рефератів

1. Моделі макроекономічного кругообігу.

2. Графічна інтерпретація впливу цінових і нецінових чинників на сукупні попит і пропозицію.

3. Особливості кейнсіанського і класичного поглядів на сукупну пропозицію.

4. Особливості рівноваги на відрізках кривої сукупної пропозиції.
Контрольні запитання та завдання для самопідготовки.

1. Опишіть взаємовідносини домогосподарств і підприємств у ринковій економіці.

2. Охарактеризуйте особливості кругообігу в закритій економіці за участю держави.

3. Опишіть особливості кругообігу в умовах відкритої економіки.

4. У чому полягають ефекти багатства, відсоткової ставки, чистого експорту?

5. Як зсувається крива сукупного попиту при впливі нецінових чинників?

6. Чому в кейнсіанській моделі сукупної пропозиції її крива близька до горизонталі?

7. Як аргументують вертикальний характер кривої пропозиції представники класичної теорії?

8. Розкрийте ринковий механізм відновлення ринкової рівноваги при змінах сукупного попиту або сукупної пропозиції.
Виберіть правильну відповідь

1. В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується:

А. Зменшенням цін.

Б. Зростанням цін.

В. Зростанням реального ВВП.

Г. Незмінністю цін?


2. У моделі відкритої економіки взаємодіють:

А. Домогосподарства і держава.

Б. Іноземні суб’єкти та держава.

В. Держава, іноземні суб’єкти, національні домогосподарства і підприємства.

Г. Підприємства, держава і домогосподарства?

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка