Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностямиСкачати 371.37 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір371.37 Kb.
#10539
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія

міського господарстваДержавне регулювання економіки


Методичні вказівки
до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями

7.0501.06 “Облік і аудит” і 7.0501.07 “Економіка підприємства”
Харків – ХНАМГ – 2004
Державне регулювання економіки: Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 7.0501.06 “Облік і аудит” і 7.0501.07 “Економіка підприємства”. Укл.: Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 38 с.

Рецензент: к.е.н., доц. О. А. Цимбалюк


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол № 6 від < 23 > грудня 2003 року.

Зміст
стор.

Передмова……………………………………………………………


Тема 1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основи

державного регулювання економіки ................................

Тема 2. Організація державного регулювання економіки .............

Тема 3. Макроекономічне прогнозування та планування соціально-економічного розвитку країни……..........

Тема 4. Засоби державного регулювання економіки …….............

Тема 5. Державне регулювання підприємництва…………….......

Тема 6. Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності …….

Тема 7. Державне регулювання розвитку окремих сфер

господарської діяльності……………………....................

Тема 8. Державне регулювання і стимулювання науково-

технічного прогресу та інноваційних процесів ...............

Тема 9. Державне регулювання соціальних процесів……….......

Тема 10. Державне регулювання розвитку регіонів ……………...

Тема 11. Державне регулювання природоохоронної діяльності ..

Тема 12. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності ...................................................................……

Глосарій ..............................................................................................

Список літератури .............................................................................


4
5

7
9


11

13
15


17
19

21

2325
27

29

33
Передмова
Державне регулювання соціально – економічного розвитку країни є істотною ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний симбіоз ринкових і державних регуляторів дає можливість реалізовувати соціально – економічні цілі розвитку суспільства, досягати високої ефективності виробництва, стабільного економічного розвитку, забезпечувати соціальну справедливість.

Трансформація економічної системи України ставить за мету формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Досягти цієї мети неможливо без активної участі держави.

Мета навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки” – дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об’єкти і механізми державного регулювання економіки (ДРЕ).

Особливого значення набуває з’ясування ролі інструментів регулювання, а саме прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин.Тема 1.

Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки
Питання лекції

 1. Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення .

 2. Теорії макроекономічного регулювання.

 3. Сучасні підходи та принципи державного регулювання економіки.

 4. Особливості управління економікою перехідного типу.Питання для обговорення на семінарі


 1. Предмет дисципліни “Державне регулювання економіки”.

 2. Державне регулювання економіки: необхідність, суть, функції.

 3. Економічна політика держави та її види.

 4. Особливості управління економікою перехідного типу.


Ключові поняття

сутності державного регулювання, його необхідності й практичного значення
Регулювання, державне регулювання, громадське регулювання, функції держави, альтернативні концепції регулювання, моделі державного регулювання, інструменти регулювання, методи державного регулювання. Класична теорія саморегулювання. Кейнсіанство. Монетаризм. Теорія суспільного вибору. Неокласичний синтез. Економічна система. Ринковий механізм. Адміністративно-командна система управління економікою. Змішана система макроекономічного регулювання. Трипартизм. Цілі ДРЕ. Функції ДРЕ. Економічна політика. Державне регулювання перехідної економіки.


Теми рефератів

 1. Функції держави в сучасній ринковій економіці.

 2. Моделі Державного регулювання економіки.

 3. Історія розвитку Державного регулювання економіки.

 4. Досвід Державного регулювання економіки в зарубіжних країнах.

 5. Особливості Державного регулювання економіки перехідного періоду.

 6. Регулювання ринку у США.

 7. Регулювання ринкового господарства в країнах Західної Європи.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Що таке Державне регулювання ?

 2. Чим обумовлена необхідність ДРЕ ?

 3. У чому полягає заслуга Дж. М. Кейнса ?

 4. У чому різниця Державного регулювання і ринкового саморегулювання ?

 5. Які головні методи й засоби Державного регулювання економіки ?

 6. Які головні функції ДРЕ ?

 7. Що є об’єктами ДРЕ ? Чому ?

 8. Хто виступає суб’єктами ДРЕ ?

 9. Головна мета Державного регулювання трансформаційними процесами в Україні ?

 10. Які головні важелі Державного регулювання економіки?

Тема 2.

Організація державного регулювання економіки

Питання лекції


 1. Основні типи економічних систем і механізми їх регулювання.

 2. Цілі та сфери Державного регулювання економіки.

 3. Принципи Державного регулювання економіки.

 4. Функції державного регулювання економіки.

 5. Методи Державного регулювання економіки.

 6. Норми й нормативи Державного регулювання економікиПитання для обговорення на семінарі


1. Сучасні підходи й принципи Державного регулювання економіки.

 1. Основні форми впливу держави на соціально – економічний розвиток країни.

 2. Методи Державного регулювання економіки.

 3. Система органів державної влади та їх функції у сфері управління економікою України.

Ключові поняття


організації державного регулювання економіки
Методологія ДРЕ. Принципи ДРЕ. Принцип мінімальної достатності. Логіка ДРЕ. Бюджетно – податкове регулювання. Кредитно – грошове регулювання. Адміністративно – економічне регулювання. Цінове регулювання. Методи ДРЕ: прямі й непрямі; адміністративні й економічні; правові; імперативні. Держконтракт. Держзамовлення. Субсидія. Субвенція. Дотація. Ліцензування. Квотування. Контингентування. Соціальні стандарти. Екологічні стандарти. Неформальні методи. Державний сектор економіки. Суб’єкти ДРЕ.
Теми рефератів

 1. Принципи організації державного регулювання економіки.

 2. Система органів державного регулювання економіки.

 3. Функції та повноваження державних органів у сфері економічного регулювання.

 4. Суть правового регулювання економіки.

 5. Адміністративні методи державного регулювання економіки.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки


 1. Назвіть сучасні підходи до ДРЕ.

 2. Які основні принципи ДРЕ?

 3. Якою є межа державного втручання в економіку ?

 4. У чому полягає суть економічних і адміністративних методів ДРЕ?

 5. Що є інструментами прямих методів ДРЕ ?

 6. Що є інструментами непрямих методів ДРЕ ?

 7. Коли використання адміністративних методів є ефективнішим, ніж економічних?

 8. Які органи влади здійснюють керівництво економікою України ? Що входить до їх компетенції ?Тема 3.

Макроекономічне прогнозування та планування соціально-економічного розвитку країни

Питання лекції


 1. Суть і способи економічного прогнозування.

 2. Принципи й основні функції макроекономічного прогнозування.

 3. Методи й моделі економічного прогнозування.

 4. Наукові основи макроекономічного планування.

 5. Принципи, методи й основні форми державного планування.

 6. Стратегічне планування і програмування соціально – економічного розвитку країни.Питання для обговорення на семінарі


 1. Суть і способи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів.

 2. Макроекономічне прогнозування та його принципи.

 3. Основні функції макроекономічного прогнозування.

 4. Методи й моделі економічного прогнозування.


Ключові поняття

макроекономічного прогнозування та планування соціально – економічного розвитку країн

Прогноз, гіпотеза, план. Економічне прогнозування. Мікро – і макропрогноз. Пошуковий і нормативний прогнози. Принципи: багатоваріантності, системності, адекватності. Функції макропрогнозування. Ретроспекція, діагноз, проспекція. Економічна прогностика. Формалізовані методи. “Дерево цілей”. Аналітичний метод. Метод побудови сценарію. Метод “мозкової атаки”. Метод “Дельфі”. Формалізовані методи. Методи прогнозної екстраполяції. Експертна матриця. Економіко – математичне моделювання. Факторні, структурні, сітьові, імітаційні моделі.Теми рефератів

 1. Місце соціально – економічних прогнозів у системі державного регулювання економіки.

 2. Суть і призначення економічних і соціальних прогнозів.

 3. Сфера застосування методів прогнозування.

 4. Принципи соціально-економічного прогнозування.

 5. Місце програмування у системі державного регулювання економіки.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки 1. Що таке прогноз та економічний прогноз ?

 2. Які існують види прогнозів ?

 3. У чому полягає суть макроекономічного прогнозування?

 4. Які є джерела прогнозної інформації ?

 5. Чим обумовлений принцип багатоваріантності ?

 6. Які особливості методів “мозкової атаки” і “Дельфі”?

 7. Назвіть основні види економіко-математичного моделювання.

 8. Як визначити рівні прогнозної роботи ?

 9. Що таке система та класифікація соціально – економічних прогнозів ?

Тема 4.

Засоби державного регулювання економіки

Питання лекції


 1. Державний бюджет – головний засіб регулювання економіки.

 2. Кредитно – грошова політика держави.

 3. Вплив держави на ціни і ціноутворення.

 4. Функція місцевих бюджетів у регулюванні економічних відносин.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Державний бюджет як головний засіб управління соціально – економічним розвитком країни.

 2. Кредитно – грошова політика держави.

 3. Вплив держави на ціни і ціноутворення.

 4. Фінансова політика уряду.

 5. Державне регулювання ринку цінних паперів.Ключові поняття

засобів державного регулювання економіки
Фінансово – бюджетне регулювання. Фінансова політика держави. Державний бюджет. Основні параметри державного бюджету. Видатки на соціальні потреби. Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Податки. Центральний банк. Дефіцит державного бюджету. Банківська, грошова, кредитна система. Облікова ставка. Норми мінімальних резервів. Кількісні обмеження кредиту. Цінове регулювання. Методи цінового регулювання. Дотації. Субсидії. Субвенції. Процентна політика. Антиінфляційне регулювання.
Теми рефератів

 1. Податки як інструмент державного регулювання економіки.

 2. Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об’єктивна необхідність державного регулювання.

 3. Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів.

 4. Антиінфляційне і цінове регулювання економіки.

 5. Методологія індикативного планування, цілі, пріоритети, показники.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Що передбачає фінансово – бюджетне регулювання ?

 2. Які складові фінансової системи країни ?

 3. Що таке державний і консолідований державні бюджети ?

 4. Що являє собою фіскальна політика ? Які її основні види ?

 5. Які методи й інструменти ДРЕ належать до грошово – кредитних ?

 6. Що таке політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”?

 7. Що передбачає такий захід держави, як операції на відкритому ринку ?

 8. Назвіть основну мету й види цінового регулювання ?

Тема 5.

Державне регулювання підприємництва
Питання лекції

 1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 2. Інституційні перетворення в України як передумова розвитку підприємництва.

 3. Державне підприємництво і управління державними підприємствами.

 4. Державна підтримка малого підприємництва.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 2. Інституційні перетворення в України як передумова розвитку підприємництва.

 3. Державне підприємництво і управління державними підприємствами.

 4. Державна підтримка малого підприємництва.


Ключові поняття

державного регулювання підприємництва
Підприємництво. Мікроекономічна (регуляторна) політика держави. Принципи мікроекономічної політики. Підприємницьке середовище. Інституціональні перетворення. Конкурентна політика держави. Державний сектор. Основні функції державного сектора економіки. Державне підприємництво. Мікро – та макроекономічна ефективність державних підприємств. Унітарні підприємництва. Казенні підприємництва. Управління державними корпоративними правами. Економіка погоджень.
Теми рефератів

 1. Методи державного регулювання і підтримка підприємництва.

 2. Галузевий розподіл промислових підприємств за формами власності.

 3. Управління процесами приватизації в Україні.

 4. Основні аспекти програмного регулювання розвитку малого і середнього підприємництва.

 5. Мета, порядок і способи проведення санації державних підприємств.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Яку роль виконує вітчизняний бізнес у суспільстві ?

 2. У чому полягає суть державного регулювання підприємницької діяльності ?

 3. Що таке мікроекономічна політика держави ? На яких засадах вона ґрунтується ?

 4. Що таке інституціональні перетворення та їх значення для розвитку вітчизняного бізнесу ?

 5. Які основні завдання держави стосовно створення та розвитку підприємництва в Україні ?

 6. Що таке державний сектор економіки, його показники ?

 7. Що таке казенні, або унітарні підприємства ?

 8. Що таке “економіка погоджень” ?

Тема 6.

Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності
Питання лекції

 1. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.

 2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції.

 3. Сучасний стан структури економіки України.

 4. Державне регулювання інвестиційних процесів.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.

 2. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції, його роль у державному регулюванні економіки.

 3. Сучасний стан структури економіки України та заходи щодо її реформування.

 4. Державне регулювання інвестиційних процесів.


Ключові поняття

державного регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності
Структура економіки. Відтворювальна, галузева, територіальна, зовнішньоекономічна, соціальна структура економіки. Кінцевий продукт. Коефіцієнти прямих витрат. Основне рівняння міжгалузевого балансу. Структурне реформування. Конкурентні переваги. Метод “ключових галузей”. Державна інвестиційна політика. Механізм реалізації інвестиційної політики. Пряме управління інвестиціями. Державні інвестиції. Амортизаційна політика. Інвестиційний проект. Проектний аналіз. Фінансовий та економічний аналіз проекту. Ефективність інвестиційних проектів.
Теми рефератів

 1. Головні законодавчі й нормативні акти України, які регулюють інвестиційну діяльність.

 2. Методика розробки бізнес – плану інвестиційного проекту.

 3. Прямі іноземні інвестиції за галузями економіки України в поточному році.

 4. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці.

 5. Форми державного регулювання умов інвестиційної діяльності.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Структура економіки як багатопланове поняття.

 2. Що являє собою міжгалузевий баланс? Яка його структура?

 3. Яке значення міжгалузевого балансу у макроекономічному регулюванні?

 4. Назвіть основні способи структурної перебудови економіки ? Який варіант найбільш сприятливий для України ?

 5. Що таке “метод ключових галузей” ?

 6. Назвіть основні методи структурного регулювання.

 7. Що таке інвестиційна політика держави ? Які фактори її визначають ?

 8. Які існують джерела фінансування державних інвестицій?

Тема 7.

Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності

Питання лекції


 1. Сутність, цілі й засоби реалізації державної промислової політики.

 2. Державне регулювання відносин в агропромисловому комплексі України.

 3. Вплив держави на розвиток сфери товарного обігу.

 4. Державне регулювання туристичної сфери.Питання для обговорення на семінарі


 1. Сутність, цілі й засоби реалізації державної промислової політики.

 2. Державне регулювання відносин в агропромисловому комплексі України.

 3. Вплив держави на розвиток сфери товарного обігу.

 4. Державне регулювання туристичної сфери.


Ключові поняття

державного регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності
Державна промислова політика. Тактика “пристосування” та “активного формування”. Структура промисловості. Міжгалузевий народногосподарський комплекс. Промисловий комплекс України. Конкурентний національний ринок. Потреби держави в продукції промисловості. Аграрна політика держави. Аграрно – промисловий комплекс (АПК). Структура АПК. Земельна реформа. Торговельна політика держави. Засоби впливу на функціонування сфери товарного обігу.

Теми рефератів

 1. Прогнозування потреби національної економіки в промисловій продукції.

 2. Державне регулювання цін в аграрній сфері.

 3. Політика держави у сфері земельних відносин.

 4. Регулювання розвитку будівельної індустріі.

 5. Завдання державного регулювання промислового виробництва

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Що таке промислова політика ? Її основні цілі ?

 2. Який з варіантів промислової політики прийнятний для України ?

 3. Назвіть основні міжгалузеві народногосподарські комплекси (МГНГК) в Україні.

 4. У чому полягають основні завдання державної промислової політики ?

 5. Які основні складові промислової політики ?

 6. Розкрийте методи впливу держави на вирішення основних проблем розвитку АПК в Україні.

 7. Що таке торговельна політика держави? Які її цілі ?

 8. Назвіть прямі й непрямі методи впливи держави на розвиток торгівлі.


Тема 8.

Державне регулювання і стимулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів

Питання лекції


 1. Науково – технічний прогрес та інновації як об’єкти державного регулювання економіки.

 2. Сутність, цілі й принципи державної науково-технічної та інноваційної політики.

 3. Механізм макроекономічного стимулювання, фінансування і регулювання інноваційної діяльності.Питання для обговорення на семінарі


 1. Науково – технічний прогрес та інновації як об’єкти державного регулювання економіки.

 2. Сутність, цілі й принципи державної науково-технічної та інноваційної політики.

 3. Механізм макроекономічного стимулювання, фінансування та регулювання інноваційної діяльності.


Ключові поняття

державного регулювання і стимулювання науково – технічного прогресу та інноваційних процесів
Науково – технічний прогрес (НТП). Науково – технічний потенціал. Інновації. Інноваційна діяльність. Матеріально – технічна база наук. Фонд винаходів і відкриттів. Інноваційний фонд. Стратегія НТП. Пріоритетні напрямки розвитку НТП. Механізми макроекономічного регулювання інноваційної діяльності. Ринковий механізм регулювання НТП. Науково – технічні програми. Науково-технічне прогнозування. Технополіси. Технопарки. Венчурні підприємства. “Інкубатори”. Соціальна ефективність впровадження результатів НТП.

Теми рефератів

 1. Державне регулювання розвитку науки і техніки.

 2. Об’єктивна необхідність і сутність регулювання розвитку науки і техніки.

 3. Державні науково – технічні програми.

 4. Державна політика в галузі патентів і ліцензій.

 5. Показники економічної ефективності науково – технічної діяльності.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Поясніть об’єктивну необхідність втручання держави у розвиток НТП.

 2. Що таке науково – технічний та інноваційний потенціали?

 3. Назвіть складові науково – технічної політики?

 4. Які цілі науково – технічної політики держави?

 5. Що таке інноваційна політика держави?

 6. На яких принципах базується інноваційна політика держави?

 7. Яку роль у розвитку НТП відіграють інноваційні структури (технополіси, технопарки, венчурні підприємства)?

 8. Які стратегічні ідеї здатні забезпечити прорив вітчизняних технологій на світові ринки ?Тема 9.

Державне регулювання соціальних процесів

Питання лекції


 1. Цілі, пріоритети й принципи соціальної політики держави.

 2. Державне регулювання ринку праці.

 3. Регулювання доходів і споживання населення.

 4. Державне регулювання рівня та якості життя населення.

 5. Система соціального захисту населення.

 6. Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури.Питання для обговорення на семінарі


 1. Цілі, пріоритети та принципи соціальної політики держави.

 2. Державне регулювання ринку праці.

 3. Регулювання доходів та споживання населення.

 4. Державне регулювання рівня та якості життя населення.

 5. Система соціального захисту населення.

 6. Завдання державного регулювання розвитку соціальної інфраструктури.


Ключові поняття

державного регулювання соціальних процесів
Соціальна політика. Принципи соціальної політики. Завдання соціальної політики. Соціальні амортизатори. Регулювання ринку праці. Стимулювання попиту на робочу силу. Перерозподіл доходів. Соціальні стандарти. Мінімальна зарплата. Рівень життя населення. Індекс людського розвитку. Якість життя. Прожитковий мінімум. Мінімальний споживчий бюджет. Споживчий кошик. Межа малозабезпеченості. Соціальне страхування. Соціальний захист населення. Соціальна інфраструктура.

Теми рефератів

 1. Сутність і мета соціальної політики.

 2. Основні завдання та показники соціальної політики.

 3. Реальні доходи населення та їх регулювання.

 4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.

 5. Державне регулювання рівня життя та соціального захисту населення.

Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Розкрийте основні принципи соціальної політики.

 2. Назвіть основні соціальні пріоритети стратегічного характеру.

 3. У чому полягають завдання соціальної політики ?

 4. Що таке соціальні амортизатори ? Яку роль вони відіграють в економіці ?

 5. Якими методами держава регулює попит на робочу силу?

 6. Які цілі ставить держава, регулюючи оплату праці ?

 7. Чим обумовлюється рівень життя населення ?

 8. Яку роль у соціальній політиці відіграє соціальне страхування ? Назвіть основні форми й принципи соціального страхування.

Тема 10.

Державне регулювання розвитку регіонів

Питання лекції


 1. Суть, принципи, цілі регіональної політики Української держави.

 2. Основні форми й методи державного регулювання розвитку регіонів.

 3. Державні регіональні прогнози і програми.Питання для обговорення на семінарі


 1. Суть, принципи, цілі регіональної політики Української держави.

 2. Основні форми й методи державного регулювання розвитку регіонів.

 3. Державні регіональні прогнози і програми.


Ключові поняття

державного регулювання розвитку регіонів
Регіональна політика держави. Об’єкти і суб’єкти державної регіональної політики. Керованість регіонами. Принципи державної регіональної політики. Цілі державної регіональної політики. Механізм державного регулювання розвитку регіонів. Місцеве самоврядування. Територіальні громади. Децентралізація унітарного державного устрою. Місцеві бюджети. Державна регіональна бюджетно – фінансова політика. Регіональна соціальна політика. Прогнози соціально – економічного розвитку регіонів. Державні регіональні програми.

Теми рефератів

 1. Концепція регіональної політики.

 2. Наукові основи політики регіонального розвитку.

 3. Аграрний аспект регіоналізації.

 4. Регіональна науково – технічна політика.

 5. Проблеми сучасної регіональної політики України.

 6. Програми економічного й соціального розвитку регіону як форма регіонального планування.

 7. Мета і завдання державного регулювання розвитку регіонів.

 8. Форми державного регулювання економічного і соціального розвитку регіонів.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. У чому полягає сутність державної регіональної економічної політики ?

 2. Що є об’єктом державної регіональної політики ?

 3. Хто виступає суб’єктом державного регулювання регіонів ?

 4. Яка роль місцевого самоврядування у розвитку територій?

 5. Які функції у взаємовідносинах “регіон - центр” належать центру, а які регіону ?

 6. Розкрийте суть та основні інструменти регіональної бюджетно – фінансової політики.

 7. Які цілі й засоби реалізації соціальної та економічної політики регіонів ?Тема 11.

Державне регулювання природоохоронної діяльності

Питання лекції


 1. Сутність природного середовища як об’єкта державного регулювання.

 2. Національний рівень державного регулювання охорони природи й природокористування.

 3. Регіональний рівень управління охороною природи та природокористуванням.

 4. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю.Питання для обговорення на семінарі


 1. Необхідність охорони навколишнього середовища.

 2. Державне екологічне регулювання.

 3. Державний контроль за природокористуванням.

 4. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.


Ключові поняття

державного регулювання природоохоронної діяльності
Екологічна програма. Раціоналізація природокористування. Екологічні норми. Екологічна експертиза. Ліміти землекористування. Водокористування. Лісокористування. Державний моніторинг навколишнього середовища. Державна регіональна еколого – економічна політика. Регіональний еколого – економічний механізм.

Теми рефератів

 1. Сутність державного регулювання природоохоронної діяльності.

 2. Зміст і характеристика державних екологічних програм.

 3. Правове й адміністративне регулювання природоохоронної діяльності.

 4. Державний контроль за природокористуванням.

 5. Обґрунтування обсягів фінансових ресурсів для здійснення природоохоронних заходів.Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. Чому стан природного середовища є сферою державного регулювання ?

 2. Перелічіть функції регулювання охорони природи та управління природокористуванням, що здійснюються на державному рівні.

 3. Які функції управління природокористуванням належать до регіонального рівня?

 4. У чому специфіка місцевого рівня управління природоохоронною діяльністю ?

 5. Яка роль держави в екологічному регулюванні ?

Тема 12.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Питання лекції


 1. Необхідність, сутність, цілі й принципи зовнішньоекономічної політики Української держави.

 2. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на функціонування зовнішньоекономічного сектора.

 3. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання.


Питання для обговорення на семінарі

 1. Необхідність, сутність, цілі й принципи зовнішньоекономічної політики Української держави.

 2. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на функціонування зовнішньоекономічного сектора.

 3. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання.


Ключові поняття

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). Зовнішньоекономічна політика держави. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Об’єкти регулювання ЗЕД. Суб’єкти регулювання ЗЕД. Міжнародні режими. Механізм державного регулювання ЗЕД. Мито. Митні тарифи. Валютне регулювання. Нетарифне регулювання. Протекціонізм. Фритредерство. Активний протекціонізм. Конкурентні переваги. Антидемпінгові заходи. Платіжний баланс. Сальдо платіжного балансу. Торговельний баланс. Поточний платіжний баланс. Золотовалютні резерви. Спеціальні права запозичення. Валютна інтервенція.

Теми рефератів

 1. Координація діяльності у сфері міждержавних зв’язків.

 2. Декларування майна, яке переміщується через державний кордон.

 3. Страхування зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Державне регулювання валютних операцій.

 5. Сутність, завдання і форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Державне регулювання експортно-імпортних операцій.


Контрольні запитання та завдання для самопідготовки

 1. У чому полягає суть зовнішньоекономічної політики держави?

 2. Чим викликана необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ?

 3. Яка роль наддержавних органів регулювання зовнішньоекономічних відносин ?

 4. Що таке міжнародні режими ?

 5. Які основні цілі зовнішньоекономічної політики Української держави ?

 6. Що таке валютне регулювання ?

 7. Які існують методи нетарифного регулювання ЗЕД ?

 8. У чому полягає суть платіжного балансу країни ?

 9. Що таке поточний платіжний баланс ?


Глосарій

Адміністративна реформа – вид політико - правової реорганізації, здійснюваної у сфері виконавчої влади, яка передбачає вдосконалення її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, взаємовідносин з місцевим самоврядуванням.

Бюджетно - податкова політика – система регулювання, пов’язана з функціонуванням державних фінансів, формуванням державного бюджету та державними витратами і спрямована на реалізацію цілей соціально - економічного розвитку країни.

Венчурні підприємства – малі підприємства з високим ступенем ризику, що спеціалізуються на розробці наукових ідей та їх втіленні у нові технології, нові продукти, а також забезпечують зв’язок між фундаментальними дослідженнями і масовим виробництвом.

Грошова система країни – обіг грошової маси (монет і паперових грошей); чеків, що створюються на основі депозитних вкладів у комерційних банках; інших фінансових документів та платіжних засобів.

Демпінг – продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від внутрішніх.

Державне регулювання економіки – система типових заходів (форм, методів та інструментів) законодавчого, виконавчого й судового характеру, за допомогою яких держава забезпечує ефективний розвиток національної економіки, реалізацію соціально-економічних цілей суспільства.

Економічна політика держави – система економічних ідей, цілей держави, завдань та засобів їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації.

Зовнішньоекономічна політика – діяльність держави, спрямована на регулювання економічних відносин з іншими країнами, на забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній економіці, реалізацію конкурентних переваг країни, раціональне входження у світове господарство.

Інвестиційна політика держави – діяльність держави щодо регулювання інвестиційної діяльності з метою реалізації цілей економічної, науково-технічної та соціальної політики; комплекс економічних, організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату, структурну перебудову, підвищення ефективності національної економіки.

Індикативне планування – спосіб регулювання економічних процесів за допомогою розробки планових показників рекомендаційного, орієнтовного характеру, що конкретизують цілі й пріоритети розвитку національної економіки, створення державою відповідних фінансових та інших стимулів для її реалізації.

Інноваційний потенціал країни – здатність фундаментальної науки забезпечити розвиток інноваційних процесів, модернізацію і оновлення виробництва.

Інноваційна політика держави – комплекс економічних організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці.

Кейнсіанство – економічна школа, що відстоює необхідність і важливість державного регулювання економіки, пояснюючи це недосконалістю ринкового механізму на основі використання як прямих, так і опосередкованих економічних методів (бюджетно-фінансове регулювання, стимулювання сукупного попиту та інвестиційної активності, розширення державних витрат, зменшення рівня облікової ставки, збільшення рівня зайнятості).

Класична теорія регулювання економіки (саморегулювання) – основним регулятором економічних процесів вважає ринковий механізм, який ефективно регулює розподіл ресурсів, автоматично встановлює економічну рівновагу (між попитом і пропозицією) і забезпечує необхідність втручання держави в економіку.

Ліцензування – видача державними органами дозволу на право займатися певним видом діяльності, в тому числі експортно - імпортними операціями.

Митна політика – політика встановлення державою податків на товари, майно, цінності, які перевозяться через кордон країни (митних тарифів) , з метою захисту національних інтересів і наповнення державного бюджету країни.

Місцеве самоврядування – гарантоване державою право і реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах чинного законодавства України. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад; органи самоорганізації населення.

Монетаризм – економічна неоліберальна школа, яка не визнає широкого втручання держави в економіку, віддає перевагу непрямим (опосередкованим) методам державного впливу, зокрема регулюванню грошового обороту.

Науково-технічна політика – політика держави щодо формування умов для розвитку прикладної та фундаментальної науки, раціонального використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження результатів НТП у виробництво з метою підвищення його ефективності, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Визначає цілі, форми й методи діяльності держави в науково-технічній сфері.

Національна економіка – велика, складна економічна система, яка включає комплекс взаємодіючих між собою суб’єктивних (держава, юридичні та фізичні особи) і об’єктивних елементів (відносини, зв’язки, що виникають у процесі взаємодії суб’єктів економіки) і має певні властивості (структуру, цілісність, цілеспрямованість, наявність ресурсів, пропорційність, стійкість, адаптивність, самозбереження, саморегуляцію та самоорганізацію, наявність управляючого центру ).

Облікова ставка – розмір відсотка, за який національний банк країни продає кредитні ресурси комерційним банкам, а ті під позичковий відсоток кредитують суб’єктів економіки.

Платіжний баланс – співвідношення між валютними надходженнями в країну та платежами держави за кордон, які вона здійснює протягом певного часу, тобто це статистичний звіт про результати зовнішньоекономічної діяльності країни за певний період часу, зазвичай за рік.

Активний платіжний баланс – (активне сальдо платіжного балансу) – надходження в країну перевищують платежі країни за кордон.

Пасивний платіжний баланс – (пасивне сальдо платіжного балансу) наявний його дефіцит.

Податкова система – сукупність податків і податкових платежів, що сплачуються державі у встановленому законодавством країни порядку.

Середній клас – прошарок суспільства, що характеризується такими ознаками: особиста свобода; самостійна економічна діяльність; наявність власності; досить високий рівень доходів; володіння професією, що передбачає отримання спеціальних знань; адекватні спосіб і якість життя; роль у суспільстві.

Соціальна політика – діяльність держави, спрямована на створення та регулювання соціально-економічних умов суспільства: підтримка відносин між соціальними групами і всередині їх, забезпечення умов для підвищення добробуту членів суспільства, створення соціальних гарантій, формування ефективних економічних стимулів для участі у виробництві, соціальний захист населення.

Структура економіки – співвідношення різних елементів економічної системи, що відбивають народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці (галузева, відтворювальна, територіальна, соціальна, зовнішньоекономічна структура).

Управління економікою – свідомий вплив держави на об’єкти і процеси з метою цілеспрямування господарської діяльності, узгодження дій суб’єктів національної економіки й отримання бажаних результатів. Включає макроекономічний аналіз, прогнозування, планування та програмування соціально-економічного розвитку країни, організацію, регламентацію, стимулювання та оперативне регулювання діяльності суб’єктів господарювання, контроль за дотриманням ними правил і норм економічної поведінки.

Фінансова система країни – державний бюджет, позабюджетні фонди (пенсійні, страхові, кредитні та інші фонди); фінанси підприємств; місцеві фінанси (бюджети області, міські, районі, сільські).

Фіскальна політика – діяльність держави щодо формування та регулювання державного бюджету (бюджетно–податкова політика), а також мобілізації коштів у державну казну з інших джерел.

Цінове регулювання – вплив держави на ринкове ціноутворення та ціни за допомогою законодавчих, адміністративних і судових заходів з метою здійснення кон'юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, його модернізації, посилення конкурентоздатності національної економіки, пом’якшення соціального напруження.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України .- К., 1996.

 2. Бюджетний кодекс України. – К., 2002.

 3. Господарський кодекс України. – К, 2002.

 4. Митний кодекс України. – К., 2002.

 5. Про підприємництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14.

 6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №25.

 7. Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №42.

 8. Про інвестиційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.

 9. Про національний банк України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №29.

 10. Про місцеві державні адміністрації: Закон України. – К., 1999.

 11. Про місцеве самоврядування: Закон України. – К., 1999.

 12. Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 28 квітня.

 13. Про державні соціальні стандарти й державні соціальні гарантії: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. – 7 листопада.

 14. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 березня.

 15. Про захист економічної конкуренції: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 березня.

 16. Про інноваційну діяльність: Закон України. – К., 2002.

 17. Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики. – 1997 - №6.

 18. Абросимова И. В. Государственная региональная инвестиционная политика как основа социально-экономической стабилизации регионов // Социология власти. – 1997- №2.

 19. Албегова И. М., Емцов Р. Г., Холопов А. Г. Государственная экономическая политика. – М., 1998.

 20. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К., 1997.

 21. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика. - К., 1994.

 22. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Т. Г. Морозовой, В. А. Пикулькина. - М., 1997.

 23. Гуревичев М. М. Государственное регулирование в условиях рыночной экономики. - Харьков, 1993.

 24. Дежина И., Леонов И. Экономико-правовое обеспечение коммерциализации интеллектуальной собственности // Вопросы экономики. – 2003. - №10.

 25. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М.Чистов, А.Е.Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.,2000.

 26. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. - К., 2001.

 27. Дорнбуш Р. Уроки високої інфляції. Економічна реформа: антологія. - К., 1995.

 28. Заболоцький Б. Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. - Львів, 1997.

 29. Мельник А., Крупка М., Залога З., Державне регулювання економіки: Підручник. – Львів, 1999.

 30. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег.- М., 1978.

 31. Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие. - К., 1998

 32. Лузина И. А. Государственное регулирование экономики: формы, инструменты, методы. - Уфа, 1997.

 33. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і проблеми України.- Тернопіль, 1995.

 34. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К., 1995.

 35. Основи економічної теорії: політ економічний аспект / Відп. ред. Г.М. Климко. – К., 2002.

 36. Полейко Т.И., Мельник Л.Е., Макаренко П.Н. Рынок и государство: поиск оптимума. – К., 1998.

 37. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. – К., 1996.

 38. Рудченко Ю. В. Регулювання, відтворення і реформування виробничого апарату. - К., 1998.

 39. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. - К., 1999.

 40. Серебрякова Л. А. Мировой опыт регулирования рынка ценных бумаг // Финансы. - 1996. - №5,6.

 41. Структурна перебудова економіки України: основні напрями та пріоритети / За ред. М. М. Якубовського.- К., 1994.

 42. Філіпенко А. С. Світова економіка. - К., 2001.

 43. Хейне Пол. Экономический образ мышления. - М., 1991.

 44. Ходов Л. Г. Основы государственной экономической политики. - М., 1997.

 45. Чувшин Е. Д., Дмитриева В. Г. Государственное регулирование внешнеэкономических связей. - М., 1997.

 46. Шагалов Г. Л., Пресняков В. Ю., Фаминский И. П. Регулирование внешне -экономических связей.- М., 1997.

 47. Якокка Л. Карьера менеджера.- М., 1991.

Сітка


навчальних годин з курсу “Державне регулювання економіки” (за формами навчання)
Назва теми

Години

Аудиторні

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Усього

денна

заочна

ден-на

заочна

ден-на

заоч-на

ден-на

заоч-на

ден-на

заоч-на

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки

2

2

2

1

---

1

4

5

6

7

2.

Організація державного регулювання економіки

2

1

2

1

---

---

4

5

6

6

3.

Макроекономічне прогнозування та планування соціально-економічного розвитку країни

4

2

4

1

---

1

4

6

8

8

4.

Засоби державного регулювання економіки

4

2

4

1

---

1

4

6

8

85.

Державне регулювання підприємництва

4

1

4

1

---

---

4

6

8

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності

2

2

2

1

---

1

4

6

6

8

7.

Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності

2

1

2

1

---

---

4

5

6

6

8.

Державне регулювання і стимулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів

2

1

2

1

---

---

4

5

6

6

9.

Державне регулювання соціальних процесів

2

1

2

1

---

---

5

6

7

7

10.

Державне регулювання розвитку регіонів

2

---

2

---

---

---

4

8

6

8

11.

Державне регулювання природоохоронної діяльності

4

1

4

1

---

---

4

5

8

6

12.


Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

---

2

---

---

---

4

8

6

8

Разом

32

14

32

10

---

4

49

71

81

85Навчальне видання


Державне регулювання економіки (Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 7.0501.06 «Облік і аудит» і 7.0501.07 «Економіка підприємства»)
Укладачі: Данильченко Євген Петрович,

Островський Ігор Анатолійович,

Шекшуєв Олександр Анатолійович

Відповідальний за випуск: Є. П. Данильченко

Редактор: М. З. Аляб’єв

План 2004, поз 331

Підп. до друку 13.01.04 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 2,0

Обл. – вид арк. 2,6 Замов. №____ Тираж 300 прим. Ціна договірна

_____________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

_____________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Каталог: 222
222 -> Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения
222 -> Навчально-методичний кабінет профтехосвіти міста києва відокремлений структурний підрозділ національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова«вище професійне училище»
222 -> «Розвиток зв’язного мовлення наймолодших дошкільників засобами фольклору»
222 -> Сценарій інтелектуально-розважальної гри для учнів І та ІІ курсів робітничої професії «Оператор комп’ютерного набору»
222 -> «мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations
222 -> Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю кримського»
222 -> Ациклічним показником є
222 -> Інформації про зарубіжний ринок 8 Підходи до вибору зарубіжного ринку 11 Дослідження зарубіжних ринків 13 Список використаних джерел 18
222 -> Вступ Особливістю моєї курсової роботи є майже цілковита відсутність фундаментальних розробок юридичної природи, конституційних витоків та еволюції, значення конституційних обов'язків людини і громадянина в умовах розбудови в Україні правової
222 -> Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»

Скачати 371.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка