Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»


ДОДАТОК 2 Есе «Психологічний портрет студента»Сторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.55 Mb.
#470
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

ДОДАТОК 2
Есе «Психологічний портрет студента»:

вимоги та критерії оцінки

Есе повинно відобразити у вільній формі результати об’єктивації особистісного досвіду аспіранта взаємодії або неконтрольованого, неформалізованого спостереження за реальним студентом, якій є представником однієї з груп студентів за рівням успішності ( «неуспішні, або двієчники », «трієчники», «успішні », «відмінники»). В тексті необхідно відобразити індивідуальні особливості студента, які дозволяють показати типові особливості окремої групи студентів за рівнем успішності. Елементи які потрібно описати: зовнішній вигляд, особливості стилю життя, мови, взаємодії зі студентами та викладачами,ставлення до навчання, професії, особливості стратегії поведінки у ВНЗ.


Критерії оцінки
20-25 балів – цілісний текст з точним описом конкретних прикладів, свідком яких був спостерігач, розкриттям усіх складових есе, з використанням точних метафор,без відкритих або скритих оціночних суджень;

15-20 балів – достатньо цілісний текст з описом конкретних прикладів, свідком яких був спостерігач, розкриттям більшості складових есе з метафорами , алей без відкритих оціночних суджень;

10-15 балів – текст з без конкретних прикладів, свідком яких був спостерігач, розкриттям деяких складових есе, наявність оціночних суджень;


  1. балів – текст з без конкретних прикладів, свідком яких був спостерігач, з

формальним розкриттям окремих складових есе, з наявністю оціночних суджень;

1-5 балів – формальний текст з оціночними судженнями;0 балів – відсутність тексту.

ДОДАТОК 3
Реферати: теми, вимоги та критерії оцінки

 1. Болонський процес та актуальні психологічні проблеми сучасної вищої освіти в Україні.

 2. Об`єкт, предмет та завдання психології вищої школи.

 3. Вікові періодизації та їхні особливості.

 4. Вік як психологічна категорія.

 5. Поняття психологічного часу та психологічного віку.

 6. Період юнацтва та його особливості.

 7. Період дорослості та його психологічні особливості.

 8. Когнітивна сфера та особливості її розвитку у юнацькому та дорослому періоді.

 9. Психологічні основи формування професійного мислення.

 10. Психологічні процеси та особливості їхнього розвитку у період навчання у вищої школи.

 11. Професійна орієнтація школярів та її роль у підготовки до навчання у ВНЗ

 12. Психологічні особливості навчання у вищої школі.

 13. Психологічні умови підвищення успішності навчання у ВНЗ

 14. Особистість та особливості її формування у процесі навчання у вищої школі.

 15. Типологічне особистісні якості студентів та викладачів.

 16. ВНЗ як інститут соціалізації.

 17. Механізми соціалізації людини у вищому навчальному закладі.

 18. Соціалізація та адаптація студентської молоді.

 19. Психологічні основи формування особистості студента як спеціаліста з вищою освітою.

 20. Мотивація навчання студентів.

 21. Психологічні основи професійного самовизначення людини

 22. Профорієнтаційна робота у вищому навчальному закладі.

 23. Навички та вміння, психологічні основи формування.

 24. Психологічні особливості формування професійних навичок та вмінь.

 25. Психологічні особливості творчої діяльності.

 26. Психологічні основи формування творчої особистості у вищій школі.

 27. Схильність до наукової діяльності та проблеми її діагностики

 28. Психологічні проблеми кар`єрного росту людини.

 29. Девіантна поведінка у молодіжному середовище.

 30. Студентська група та її соціально-психологічні особливості.

 31. Соціально-психологічні основи індивідуальних та групових методів навчання.

 32. Групова динаміка у студентському колективі та активні методи навчання.

 33. Соціально-психологічна згуртованість студентської групи та проблеми ефективності навчального процесу

 34. Соціально-психологічні особливості діяльності викладача вищої школи.

 35. Міжособистісні та між групові конфлікти та засоби вирішення.

 36. Гендерна соціалізація у ВНЗ

 37. Гендерні стереотипі у навчально-виховному процесі.

 38. Студентська сім`я та її психологічні особливості.

 39. Лідерські процеси в навчальних групах.

 40. Лідерство та керівництво у навчальному процессі.

 41. Типологія соціальних організацій та їхні психологічні характеристики.

 42. Психологічні ознаки соціальних організацій.

 43. Університет як соціальна організація.

 44. Педагог як організатор освітнього процесу.

 45. Студент як суб`єкт навчальної діяльності и самоосвіта.

 46. Психологічний аналіз діяльності студентів та викладачів ВНЗ.

 47. Керівництво та лідерство в навчальних закладах.

 48. Стиль управління та його психологічна ефективність.

 49. Самоорганізаційні процеси у ВНЗ та їхня роль в удосконаленні навчального процесу.

 50. Сучасні технології навчання та їхні психологічні особливості ( дистанційне навчання, тренінги).

 51. Психологічні особливості виховничого процесу у ВНЗ.

 52. Безперервна освіта та її психологічні проблеми.

 53. Соціально-психологічні проблеми науково-викладацьких колективів вищої школи.

 54. Психологічні основи активних форм навчання.

 55. Психологічні особливості взаємовідносин викладача та студента.

 56. Спілкування та соціально-психологічний вплив на студента.

 57. Етапи акту профессийного спілкування .

 58. Зворотній зв`язок у професійному спілкуванні.

 59. Невербальні засоби спілкування у навчальному процесі.

 60. Ділові гри та психологічні проблеми їхнього використовування у навчально-виховному процесі.

 61. Семінарські заняття та їхня роль у формуванні культури професійного спілкування.

 62. Дискусії та психологічні технології їхнього проведення.

 63. Соціально-психологічні проблеми організації наукових комунікацій

 64. Роль наукової школи у формуванні особистості дослідника

 65. Наукові школи як соціально-психологічний феномен

 66. Психологічна служба у ВНЗ та її функції.

 67. Соціально-психологічні особливості педагогічних колективів

 68. Соціально-психологічні особливості наукових колективів

 69. Психологічні технології у навчально-виховному процесі.

70.Психологічні проблеми інновацій у діяльності ВНЗ
Робота повинна включати наступні елементи: вступ; формулювання цілей роботи (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням теми; висновки; список літератури. Загальний обсяг роботи не може перевищувати 25 сторінок.
Критерії оцінки
20-25 балів – вміє відобразити смисл текстів одним реченням, переказати тексти своїми словами з адекватним відображенням логіки авторської думки та знайти найбільш значні цитати, що відображають смисл текстів;

15-20 балів – вміє переказати тексти своїми словами з відображенням логіки авторської думки, або знайти найбільш значні цитати, що відображають смисл тексту, або відобразити смисл тексту одним реченням;

10-15 балів – недостатньо вміє переказати тексти своїми словами з адекватним відображенням логіки авторської думки;

5-10 бали – невміння передати логіку авторської думки та переказати тексти своїми словами. 1. 5 балів – нерозуміння авторської думки;

0 балів – відсутність відповіді або пряме переписування та скорочення тексту автора.

ДОДАТОК 4
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ „ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ”


 1. Актуальні психологічні проблеми сучасної вищої освіти в Україні.

 2. Психологія вищої школи як наука.

 3. Вік як психологічна категорія

 4. Вікові періодизації у психології та сучасні тенденції розвитку вищої освіти.

 5. Поняття психологічного часу та психологічного віку.

 6. Психологічний аналіз кризисів вікового розвитку

 7. Період юнацтва та його психологічні особливості.

 8. Період дорослості та його психологічні особливості.

 9. Когнітивна сфера та особливості її розвитку у юнацькому періоді.

 10. Когнітивна сфера та особливості її розвитку у дорослому періоді

 11. Психологічна готовність до навчання у вищому навчальному закладі

 12. Психологічні основи формування професійного мислення.

 13. Психологічні процеси та особливості їхнього розвитку у період навчання у вищої школи.

 14. Психологічні особливості навчання у вищої школі.

 15. Психологічні умови підвищення успішності навчання у ВНЗ

 16. Особистість та особливості її формування у процесі навчання у вищої школі.

 17. Типологічне особистісні якості студентів.

 18. Типологічне особистісні якості викладачів

 19. ВНЗ як інститут соціалізації людини.

 20. Психологічні механізми соціалізації людини.

 21. Особливості процесу соціалізація студентської молоді.

 22. Особливості процесу адаптація школярів до навчання у вищому навчальному закладі

 23. Психологічні основи формування особистості студента як спеціаліста з вищою освітою.

 24. Мотивація навчання студентів.

 25. Психологічні основи професійного самовизначення людини

 26. Профорієнтаційна робота у вищому навчальному закладі.

 27. Навички та вміння, психологічні основи формування.

 28. Психологічні особливості формування професійних навичок та вмінь.

 29. Психологія творчості.

 30. Психологічні основи формування творчої особистості у вищій школі.

 31. Психологічні проблеми кар`єрного росту людини.

 32. Девіантна поведінка у молодіжному середовище.

 33. Студентська група та її соціально-психологічні особливості.

 34. Соціально-психологічні основи індивідуальних та групових методів навчання.

 35. Групова динаміка у студентському колективі та активні методи навчання.

 36. Соціально-психологічні особливості діяльності викладача вищої школи.

 37. Міжособистісні конфлікти та засоби вирішення.

 38. Міжгрупові конфлікти та засоби вирішення

 39. Гендерна соціалізація у ВНЗ

 40. Гендерні стереотипі у навчально-виховному процесі.

 41. Студентська сім`я та її психологічні особливості.

 42. Лідерські процеси в навчальних групах.

 43. Типологія освітніх та їхні психологічні характеристики.

 44. Психологічні ознаки освітніх організацій.

 45. Вищій навчальний заклад як соціальна організація

 46. Організація як соціально-психологічний процес.

 47. Педагог як організатор освітнього процесу.

 48. Студент як суб`єкт навчальної діяльності.

 49. Студент як суб`єкт самоосвіта

 50. Психологічний аналіз діяльності студентів ВНЗ.

 51. Психологічний аналіз діяльності викладачів ВНЗ

 52. Керівництво та лідерство в навчальних закладах.

 53. Стиль управління та його психологічна ефективність.

 54. Самоорганізаційні процеси у ВНЗ та їхня роль в удосконаленні навчального процесу.

 55. Сучасні технології навчання та їхні психологічні особливості

 56. Дистанційне навчання та його психологічні особливості.

 57. Психологічні основи тренінгових форм навчання

 58. Безперервна освіта та її психологічні проблеми.

 59. Соціально-психологічні проблеми науково-викладацьких колективів вищої школи.

 60. Психологічні основи активних форм навчання.

 61. Психологічні особливості взаємовідносин викладача та студента.

 62. Спілкування та соціально-психологічний вплив у навчальному процесі.

 63. Етапи акту спілкування та психологочні проблеми організації комунікаційних процесів у навчальному процесі.

 64. Зворотній зв`язок у спілкуванні та його роль у формуванні знань студентів.

 65. Невербальні засоби спілкування .

 66. Ділові гри та психологічні проблеми їхнього використовування у навчально-виховному процесі.

 67. Семінарські заняття та їхня роль у формуванні культури професійного спілкування.

 68. Дискусії та психологічні технології їхнього проведення.

 69. Психологічна служба у ВНЗ та її функції.

 70. Психологічні технології у навчально-виховному процесі

 71. Особистістні компоненти професійної успішності

 72. Професійно значні якісті особистості

 73. Психологічні особливості підготовки бакалаврів

 74. Психологічні особливості організації магістерської підготовки

 75. Психологічна готовність магістрів до управлінської діяльності

 76. Психологічна готовність магістрів до наукової діяльності

 77. Психологічні проблеми підготовки наукових кадрів у ВНЗ.

 78. Психологічні основи інноваційної діяльністі у ВНЗ

 79. Психологічне значення традиції в організації навчального процесу у ВНЗ

 80. Наукові школи як соціально-психологічне явище

 81. Поняття предметний (контрольний) тест, тест об’єктивного контролю знань.

 82. Функції контрольних тестів

 83. Види тестового контролю знань.

 84. Система навчальних елементів та рівні сформованості знань.

 85. Форми та принципі конструювання тестових завдань.

 86. Ефективність завдань.

 87. Технології конструювання тестів об’єктивного контролю знань рівня освітньо-професійної підготовки фахівців.

 88. Технологія психометричного аналізу тестів та тестових завдань.

 89. Валідність та надійність тестів.

Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка