Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МНОЖИННИМ ВИБОРОМ

Тестові завдання з множинним вибором передбачають принаймні три можливі відповіді (але не більше п'яти). Завдання такого типу доцільно ви­користовувати у тих випадках, коли необхідно перевірити уміння правиль­но відтворювати отримані знання. Ці тестові завдання можливо використовувати для різних дисциплін. При складанні таких завдань виникають труднощі у підборі дистракторів - правдоподібних варіантів відповідей, які повинні виглядати достатньо прийнятними як правильні.

Основні правила формулювання ефективних завдань з множинним вибором:

1. Простота. Завдання слід формулювати якомога простіше, наскільки можливо для точного розуміння, але й не тривіальні.

2.Усі дистрактори (невірні варіанти відповідей) повинні бути схожі на правильні відповіді та приваблювати увагу відповідачів.

3. У цьому типі тестових завдань у запропонованих декількох відповідях є правильною лише одна.


Основні переваги тестових завдань з множинним вибором:

 • надійність, що пов’язана з відсутністю впливу суб’єктивних оцінок викладачів;

 • легкість обробки результатів;

 • зниження феномену угадування ( імовірність 1/5)

У свою чергу завдання з множинним вибором діляться на види згідно з принципом підбору правильних та правдоподібних відповідей.

Тестове завдання з простим множинним вибором, відповідь якого будуєть­ся за принципом класифікації є проміжною між альтернативними тестовими завданнями та тестовими завданнями з множинним вибором. Їх доцільно використовувати тоді, коли кількість можливих варіантів відповідей менше трьох, але відповідь більш складна ніж відповідь типу "так" - "ні"

Приклад.

Обведіть номер правильної відповіді: 1. СПОЛУЧЕННЯ З ФОРМУЛОЮ NaCL являє собою

А. кислоту

В. сіль
Тестові завдання з множинним вибором, при побудові відповіді яких використовується принцип класифікації, доцільно використовувати при пе­ревірці у групі умінь вільного використання подібних понять, орієнтування та розуміння явищ, процесів тощо.Приклад.

Обведіть номер правильної відповіді:

3. НАПРЯМ СИЛИ ЛОУРЕНЦА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА ПРАВИЛОМ

А. Правої руки

В. Буравчика

С. Лівої руки

4. ХУДОЖНІЙ ТВІР, ЯКИЙ ПРОСЛАВЛЯЄ ЩОЙНО ОДРУЖЕНИХ,

А. Епітафія

В. Епіталама

С. Дифірамб

D. Реквієм
Тестові завдання, у відповідях яких застосовано принцип кумуляції, доцільно використовувати для перевірки повноти знань та умінь. Запитальна частина таких завдань в основному має порівняльний зміст: одна з декількох відповідей має бути найкращою, можливо правильною, найбільш вірною, найбільш повною, такою, що частіше зустрічається. У зв`язку з цим у запитальній частині завдань рекомендується викорис­товувати вирази на зразок "як правило", "звичайно", "найбільш часто", "голов­на причина", "найчастіше", "частіше над усе" тощо.

Приклад.

Обведіть номер правильної відповіді:

5. КОЕФІЦІЄНТ ДЕТЕРМІНАЦІЇ МОЖЕ ПРИЙМАТИ ЗНАЧЕННЯ

А. додатні

B. додатні та від'ємні

C. додатні, від'ємні та нульові

6. КОЛІР ОДНОЗНАЧНО ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ

A. кольоровим тоном

B. кольоровим тоном або яскравістю

C. кольоровим тоном, яскравістю, насиченістю та інтенсивністю

Для перевірки знань та вмінь використовуються також тестові завдання, відповіді яких побудовані за принципом циклічності.Приклад.

Обведіть номер правильної відповіді:

7. В ІЗОТЕРМІЧНОМУ ПРОЦЕСІ З ІДЕАЛЬНИМ ГАЗОМ ЗАЛИША­ЮТЬСЯ СТАЛИМИ

A. ентальпія та ентропія

B. ентропія та внутрішня енергія

C. внутрішня енергія та ентальпія

При складанні тестових завдань з множинним вибором можливе використання сполучення всіх зазначених вище принципів.
Приклад.

Натисніть клавішу з номером правильної відповіді:

8. АРКИ ТА СКЛЕПІННЯ СЛІД РОЗРАХОВУВАТИ НА

A. міцність

B. стійкість

C. міцність та стійкість

У першій та другій відповідях використовується принцип класи­фікації, у третій - кумуляції.
Приклад

Обведіть номер правильної відповіді:

9. ЧЕРЕЗ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ЗЛИВКИ

A. тонкостінні, з простою конфігурацією

B. тонкостінні, із складною конфігурацією

C. товстостінні, з простою конфігурацією

D. товстостінні, із складною конфігурацією
В побудові відповіді тестового завдання використано принцип подвійної альтернативи.

У наведеному вище прикладі подано зразок інструкції для виконання зав­дань з множинним вибором. Можливі й інші варіанти інструкцій, наприклад:

після запитання (що є незакінченим твердженням, фрагментом, ситуа­цією і т. ін.), що наведено нижче, подається п'ять (два, три,...) варіанти відповідей (тверджень). Виберіть одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ, ЩО ПОБУДОВАНІ ЗА ПРИНЦИПОМ ВІДНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЧАСТИН
Тестові завдання на відновлення відповідності частин пропонують студенту встановити відповідність між елементами двох списків. Наприклад, якщо необхідно встановити знання студента про авторів книг, то в одному списку є прізвища авторів, у другому - назви книжок, а між ними необхідно встановити відповідність. Пол Клайне вказує, що список, з котрого вибирають відповіді повинен бути довшим від першого списку, оскільки інакше і завдання буде більш легким. Ці тестові завдання можуть бути змінені на альтернативні, але й вони мають бути більш компактними. Разом з тим ними можна користуватися тільки тоді, коли є можливість сформувати такі списки.

Тестові завдання на відновлення відповідності частин являють собою модифікацію тестових завдань з множинним вибором і поділяються на чо­тири види: • тестові завдання на відповідність;

 • тестові завдання на порівняння і протиставлення;

 • тестові завдання з множинними відповідями "вірно-невірно";

 • тестові завдання на визначення причинної залежності.

Завдання подаються у вигляді двох чи більше колонок слів, фраз, гра­фічних зображень, цифрових або літерних позначень тощо.

Кожний елемент у відповідній колонці нумерується цифрою або літе­рою. Тому, хто тестується, необхідно визначити відповідність елементів, розміщених у різних колонках, тобто вибрати ті, що зв'язані один з одним.

При складанні таких завдань належить дотримуватись певних правил:


 1. Перелік елементів у першій колонці повинен складатися з однорідних
  елементів. Кількість останніх може бути будь-якою, але доцільно не більше п`яти.

 2. Для уникнення можливого припасування останнього запитання до останньої, ще невикористаної відповіді, кількість елементів у кожній колонці має бути різною.

 3. Відповіді рекомендується розміщувати у логічній, алфавітній, цифровій або хронологічній послідовності.

 4. Інструкція повинна чітко вказувати на принцип підбору відповідей, а
  також на можливість використання відповіді один або кілька разів.


Тестові завдання на відповідність
Тестові завдання на відповідність (на асоціативні зв’язки) дають мож­ливість установити знання фактів, взаємозв'язків та знання термінології, позначень, методик тощо.

Приклад.

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв10. ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКІ ТВОРИ

Автори

Твори

1. Бекон

А. Філософія права
2. Кант

В. Критика чистого розуму

3. Лейбніц

С. Методологія
4. Платон

D. Творча революціяЕ. Новий органонF. Держава
1__ ; 2__; 3__; 4__
11. ОСНОВНІ ОДИНИЦІ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ОДИНИЦЬ СІ

Величини

Найменування

Позначення


1. довжина

А.Ампер

І. Кг

2. маса

В. Метр

ІІ M

3. час

С. Кілограм

ІІІ. С

4. сила

D. Cекунда

IV. А
Е. Н'ютон

V. кд

1__;2__;3__;4__
IV. Н


Тестові завдання на порівняння і протиставлення
Тестові завдання на порівняння і протиставлення (на аналіз взаємозв'язку) рекомендується для перевірки умінь виявляти розпізнавальні ознаки різних явищ, ситуацій тощо. При виконанні таких завдань той хто тестується, аналізує запропонований матеріал, синтезує його, та робить відповідні вис­новки. У разі аналізу запропонований до тестування матеріал поділяється на окремі частини і визначаються їхні взаємовідносини; у разі синтезу - окремі частини або елементи запропонованого матеріалу поєднуються в єдине ціле.

Приклад.

До тестового завдання після переліку тверджень, пронумерованих цифрами, неодмінно подається перелік відповідей, позначених літерами. До кожного запитання необхідно підібрати відповідну відповідь

Виберіть:

А - якщо фраза пов'язана тільки з А

В - якщо фраза пов'язана тільки з В

С - якщо фраза пов'язана і з А, і з В

D - якщо фраза не пов'язана ні з А, ні з В

14. ВИЗНАЧТЕ ЗАХВОРЮВАННЯВідмінні ознаки та

симптоми захворювання Захворювання

1. вогнищеві інфільтративні А. гостра пневмонія


тіні у легенях


 1. вологий кашель і В. гострий бронхіт
  хрипи у легенях

 2. частіше над усе захво­рювання супроводжується


температурною

реакцією С. обидва захворювання 1. локальні

крепітуючі та
дрібнопухирчаті хрипи

 1. дихальна недостатність

 2. дифузивні сухі та різнока­-
  ліберні хрипи у легенях D. ні те ні інше захворювання

1___; 2___; 3___; 4___; 5___; 6___
Тестові завдання, побудовані за принципом запитань з множинними відповідями

Тестові завдання з множинними відповідями "вірно - невірно" викори­стовуються в ситуаціях, коли відповіді або рішення можуть бути тільки пра­вильними або неправильними (на відміну від тестових завдань з однією найвірнішою відповіддю), не мають жодних відтінків переваги і є категоричними. Крім того, досить часто на запропо­новане запитання існує декілька правильних відповідей. У такому разі вва­жається, що тестується глибина знань, розуміння різних аспектів явищ, про­цесів тощо.Приклад.

На кожне запитання або незакінчене твердження одна або декілька відповідей мають бути вірними


Обведіть літеру:

А якщо вірне тільки 1,2,3

Б якщо вірне тільки 1 і 3

В якщо вірне тільки 2 і 4

Г якщо вірне тільки 4

Д якщо усе правильно

15. ВМІСТ ДІАСТАЗИ У СЕЧІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ПРИ ТАКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЯК

1. панкреатит

2. орхит


3. паротит

4. простатит

Тестові завдання на визначення причинної залежності використовуються при необхідності перевірки розуміння певної причинної залежності між дво­ма явищами.

Запитання складається так, що кожне з двох тверджень, пов'язаних спо­лучником "тому, що", є повним і чітко сформульованим реченням. Тому, хто тестується, спочатку необхідно визначити, вірне чи невірне кожне з двох тверджень окремо, а лише потім, якщо обидва вірні, визначити, вірна чи невірна причинна залежність між ними.Приклад.

Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою та обведіть літеру:Відповідь

Твердження

Твердження 2 Зв`язок

А

Вірно

Вірно

Вірно

Б

Вірно

Невірно

Вірно

В

Вірно

Невірно

Невірно

Г

Невірно

Невірно

Вірно

Д

Невірно

Невірно

Невірно

16. ПЕРВИННА СТРУКТУРА БІЛКА ВИЗНАЧАЄ ЙОГО ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ тому, що ВИВЧЕННЯ ПЕРВИННОЇ СТРУКТУРИ БІЛКА ДАЄ УЯВЛЕННЯ ПРО АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД І ПОРЯДОК ЧЕРГУВАННЯ АМІНОКИСЛОТ У ПОЛІПЕП-ТИДНОМУ ЛАНЦЮЗІ

А; Б; В; Г; Д


Тестові запитання на відтворення вірної послідовності
Тестові завдання на відтворення вірної послідовності {комбінації) потре­бують переструктурування даних або елементів будь-якої комбінації. Ви­користання таких завдань доцільне у разі тестування умінь та знань пра­вильної послідовності дій (нормативної діяльності), алгоритмів діяльності, послідовностей, технологічних прийомів тощо. Можливе також їх викорис­тання при тестуванні знань загальноприйнятих формулювань визначень, правил, законів, фрагментів нормативних документів тощо.

Такі тестові завдання використовують, як правило, у вигляді уявної моделі дій, уявного тренажера тощо. Той, хто тестується, повинен простави­ти порядкові номери компонентів дій, розташованих у вільному порядку. При необхідності завдання можна супроводити певною назвою, а також визначити початок запропонованої послідовності слів.Приклад.

Встановіть правильну послідовність, представивши нумерацію цифрами:

17. ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАКОНУ ОМА

____ електричний ланцюг

____ напруга електричного струму

____ обернено-пропорційно

____ прямо-пропорційно

____ опір електричного ланцюга

____ сила електричного струму

18. ПОДІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

____ відкриття Харківського університету

____ заснування в Тульчині Південного товариства декабристів

____ відкриття Київського університету

____ вихід у світ у Петербурзі "Кобзаря" Т.Г.Шевченка

____ ...............................................................................ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ВІДКРИТОГО ТИПУ
Тестові завдання відкритого типу, що передбачають вільні відповіді тих, хто тестується, є завданнями без запропонованих варіантів відповідей і ви­користовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять тощо. Той, хто тестується, виконує завдання за власним баченням. За змістом тестове завдання відкритого типу являє собою твердження з невідомою змінною.

Тестові завдання відкритого типу подобаються студентам більше, оскільки вони підключають логічне мислення і вони частіше виступають доповненням до батареї тестів.Приклад.

Доповнити твердження, вписавши одне слово у відповідному відмінку:

19. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ________________
Складання тестових завдань відкритого типу рекомендується розпочи­нати з постановки запитання: При якій температурі закипає вода на висоті 1000 м над поверхнею моря? Далі формується повна і правильна відповідь таким чином, щоб ключове слово (у даному випадку - висота 1000 м над поверхнею моря), було на початку відповіді, а навчальний елемент, знання якого має бути перевірене, - у кінці:- На висоті 1000 м над поверхнею моря вода закипає при температурі 98 градусів за Цельсієм. З вірної відповіді вилучається відповідний навчальний елемент, і тесто­ве завдання готове.

Приклад.

Доповніть твердження:

20. НА ВИСОТІ 1000 м НАД ПОВЕРХНЕЮ МОРЯ ВОДА ЗАКИПАЄ при ТЕМПЕРАТУРі (в градусах за Цельсієм) __________
З метою запобігання розкриттю тестових завдань відкритої та закритої форм у процесі тестування рекомендується застосовувати так звані фасетні тестові завдання, зміст запитальної частини яких зменшується без зміни те­матичної спрямованості завдання у цілому.

Приклад.

21/22. (ЗЕЛЕНИЙ/ПОМАРАНЧЕВИЙ) КОЛІР ОТРИМУЄТЬСЯ ПРИ ЗМІШУВАННІ КОЛЬОРІВ

A. жовтого та червоного

B. червоного та синього

C. синього та жовтого
23...26. (ГОЛОВНОМУ КОРЕНЮ/СТЕБЕЛу) ПРИТАМАН­НИЙ (ГЕОТРОПІЗМ/ФОТОТРОПІЗМ)

A. вірно


B. невірно
27/28. (СУБ'ЄКТИВНА/ОБ'ЄКТИВНА) ВІДПОВІДНІСТЬ ВІДПОВІДІ ДО ЗАПИТання НАЗИВАЄТЬСЯ_______________________________________

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАВДАНЬ
Перш за все кожен з типів завдань ефективний настільки, наскільки це можливо. Кожний з типів є ефективним у певних умовах. Алей існують деякі правила:

 1. Стандартним завданням, котре підходить до більшості видів матеріалів та питань, є тип завдань з варіантами вибору.

 2. Для контролю засвоєння детальної фактологічної інформації найефективнішими та компактними є завдання на встановлення відповідності та завдання з альтернативними відповідями.

 3. Для тестування розуміння матеріалу найефективнішими є альтернативні завдання.

 4. Найбільш ефективною є розробка усіх форм завдань.

П.Клайн пропонує конструювати завдання кожного типу, але й після перевірки слід обирати найбільш ефективний.
Критерії вибору форми завдань:

 1. Зрозумілість. Рекомендується обирати той з варіантів, котрий найбільш зрозумілий для студентів.

 2. Випадкове угадування. Рекомендується обирати ту форму завдання, котра має найменшу ймовірність угадування.

 3. Компактність та точність. Рекомендується обирати ту форму завдання, у котрій питання формулюється найкоротше, наскільки це можливо.

 4. Відношення між завданнями. Слід контролювати, щоб варіанти відповідей або списків до одного завдання не розкривали відповіді на інші завдання.

 5. Якщо усі завдання однаково ефективні, то рекомендується обирати те з них, форма якого найменше представлена у тесті.


Упорядкованість завдань для перевірки тесту.

 1. Слід розташовувати завдання кожної форми разом. Це дозволяє студентові пристосуватися до даної форми та розуміти інструкцію.

 2. Слід розташовувати завдання у порядку рівня їхньої складності.

 3. У критеріях обмежень 1 та 2 конкретні завдання розташовуються довільно, наскільки це можливо, так як це дозволить зменшити монотонність та стомлення.

 4. Слід комплектувати таку кількість завдань, яка необхідна середньому студентові одну годину та тридцять хвилин. Але й на етапі конструювання тесту рекомендується зробити удвічі більше тестових завдань, ніж потрібно.

ЛІТЕРАТУРА 1. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. К., 1994

 2. Общая психодиагностика. /Под ред. Бодалева А.А., Столина В.В. М., 1987

 3. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. К., 1998

 4. Методика розробки тестів об'єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки

студентів вузів / Укладач В.І.Подшивалкіна.- Одеса, 2005.- 32 с.
Критерії оцінки тестових завдань об`активного контролю знань:
20-25 балів – чітке формулювання тексту інструкцій та змісту 2-3 варіантів усіх видів тестових завдань з урахуванням всіх навчальних елементів та рівнів знань;

15-20 балів – достатньо чітке формулювання тексту інструкцій та змісту більшості видів тестових завдань з урахуванням навчальних елементів та рівнів знань;

10-15 балів – недостатньо чітке формулювання тексту інструкцій та змісту деяких більшості видів тестових завдань з урахуванням не всіх навчальних елементів та рівнів знань;

5-10 балів – не чітке формулювання тексту інструкцій та змісту більшості видів тестових завдань з урахуванням тільки окремих навчальних елементів та рівнів знань;

1-5 балів - не чітке формулювання тексту інструкцій та змісту обмежених за типом тестових завдань без урахування навчальних елементів та рівнів знань;

1-5 балів – несамостійний характер виконання завдання

0 балів – відсутність тексту.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка