Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»Скачати 220.84 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір220.84 Kb.
#2
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психологія управління»

Автор: Бефані А.А.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Кириченко О.М.., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
напряму підготовки 6.030102 Психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу2011 - 2012

Психологія управління. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія
«___»_________ , 2011 - 2012

Розробники: Бефані А.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 1

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиНормативна

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Модулів - 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр


Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 54

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 2
самостійної роботи

студента 1.4-

24 год.

Практичні, семінарські

9 год.

Самостійна робота

21 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -1.6


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Навчальний курс психології управління належить до дисциплін соціально-психологічного циклу і є одним з обов'язкових курсів освітньо-кваліфікаційної програми підготовки психологів.

Мета.курсу:

створення умов, по-перше, для засвоєння студентами знань соціально-психологічних закономірностей управлінської діяльності, впливу керівників на персонал соціальних організацій і взаємодії з ним, по-друге, для вироблення у студентів умінь аналізувати соціально-психологічні процеси і явища в організаціях, застосовуючи на практиці отримані знання.


Завдання курсу:

 1. Студенти повинні орієнтуватися в теоретичних основах психології управління, оволодіти знаннями закономірностей управлінського впливу на персонал організації, управління процесами групової динаміки та інноваційних процесів.

 2. Студенти повинні сформувати психологічну готовність надавати консультативну допомогу керівникам в особистісному вдосконалюванні й у вирішенні управлінських задач.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • оволодіти поняттями управлінських відносин, управлінської відповідальності, управлінського контролю, делегування повноважень, управлінського впливу, стилю керівництва тощо;

 • оволодіти знаннями сучасних теорій управління і управлінських культур, концепцій операційного менеджмента, особистісних обмежень в управлінській діяльності;

 • оволодіти знаннями закономірностей прийняття управлінських рішень, ділового спілкування, управління процесами групової динаміки, інноваційними процесами;

 • оволодіти знаннями науково-практичних підходів до аналізу професійно важливих якостей керівника; психологічних механізмів управлінського впливу;

 • оволодіти вміннями аналізувати управлінські функції, надавати психологічну допомогу керівникам щодо роботи з персоналом, впливу на підлеглих, ведення переговорів, ділових бесід, розрішення конфліктів, особистісного зростання, корегування управлінського стилю тощо.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль. Психологія управління.

Тема 1. Теоретичні засади психології управління. Предмет і значення психології управління.

Поняття соціального управління. Управління як система. Суб'єкт і об'єкт управління. Управлінські стосунки як предмет науки управління. Характеристика предмета психології управління. Історія становлення науки управління. Основні етапи розвитку психології управління в країнах із ринковою системою, що розвивається сама. Сучасні теорії управління. Розвиток системного, ситуаційного й емпіричного підходів до аналізу управління. Порівняння основних управлінських культур. Специфіка радянської управлінської культури. Значення й задачі психології управління на сучасному етапі розвитку нашого суспільства.Тема 2. Психологічні аспекти управлінської діяльності.

Тема 2.1. Загальна психологічна характеристика управлінської діяльності.

Специфічні особливості управлінської діяльності. Основні соціальні ролі менеджера. Функціональний аналіз управлінської діяльності. Поняття управлінської відповідальності. Прийняття управлінського рішення. Делегування керівником частини своїх повноважень виконавцям. Вимоги до функції контролю.Тема 2.2. Психологічні закономірності управлінського впливу

Поняття психологічного впливу. Сутність і структура управлінського впливу. Умови ефективності навіювання й переконання. Характеристика методів психологічного впливу керівника на персонал організації. Психологічні механізми управлінського впливу. Розпорядження керівника як форма управлінського впливу. Типологія віддачі наказів і розпоряджень. Психологічні правила формування усного розпорядження.Тема 2.3. Психологічні закономірності ділового спілкування.

Форми ділового спілкування, їх спільні й специфічні особливості. Проблемні й дисциплінарні бесіди. Структура ділової бесіди й психологічні особливості кожного її компонента. Специфіка телефонної бесіди. Психологічні рекомендації з розвитку в керівника вміння слухати співрозмовника. Ділові переговори як форма соціально-психологічної взаємодії партнерів. Типологія поведінки на переговорах. Основні положення принципового методу ведення переговорів. Психологічні рекомендації з ведення переговорного процесу. Можливість визначення динаміки підсвідомості партнера - учасника ділової комунікації. Створення іміджу керівника як складової частини культури ділового спілкування. Характеристика психологічних прийомів виникнення в персоналу атракції стосовно керівника.Тема 2.4. Соціально-психологічні закономірності управління процесами групової динаміки в організації.

Прийняття до уваги сформованої в організації системи соціальних зв'язків і контактів, групових норм, традицій, думок і настроїв. Управління груповими феноменами згуртованості, групового прийняття рішень, групового тиску на особистість, впливу меншості, групової поляризації й т.д.Тема 2.5. Управління інноваційними процесами в організації.

Зовнішні й внутрішні причини нововведень. Поняття інноваційного потенціалу організації. Психологічні бар'єри в персоналу організації при впровадженні нововведень і шляхи їх подолання.Тема 3. Особистість керівника як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності.

Суперечливість і різноманітність науково-практичних підходів до аналізу професійно важливих якостей керівника. Характеристика особистісних особливостей керівника, що перешкоджають ефективному управлінню. Аналіз соціально-типологічних особливостей конформного й ригідного керівників. Сугестивність і авторитарність як риси, що поєднують конформну й ригідну особистості. Характеристика особистості авторитарного керівника. Концепція особистісних обмежень у діяльності керівника. Явище маккіавелізму в управлінні. Вимоги до моральності керівника. Соціально-психологічний портрет ефективного керівника. Активність керівника як систематичне самовиховання й самоконтроль. Значення орієнтації керівника на оточуючих людей як на джерело інформації для ефективності управління. Психологічні вимоги до інтелектуальних і емоційно-вольових якостей керівника. Прийняття до уваги вікових і гендерних особливостей керівника в управлінській діяльності.Тема 4. Стиль керівництва як фактор ефективності управління.

Поняття стилю керівництва. Традиційна концепція стилів керівництва й аналіз їх основних параметрів (К. Левін). Об'єктивні й суб'єктивні фактори вибору керівником управлінського стилю. Порівняльна характеристика ефективності авторитарного й демократичного керівництва. Умови ефективності колективного управління, його переваги й недоліки. Концепція стилів керівництва ГРИД. Поняття «решітки менеджменту» у закордонній психології управління. Типологія управлінської поведінки (Блейк, Мутон). Аналіз стилів управління за концепцією ГРИД.


4, Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

ср

1

2

3

4

5

Змістовий модуль. Психологія управління

Тема 1. Теоретичні засади психології управління. Предмет і значення психології управління.

6

4

-

2
1

2

3

4

5

Тема 2. Психологічні аспекти управлінської діяльності.

24

12

-

12

Тема 2.1. Загальна психологічна характеристика управлінської діяльності.

2

2

-

-

Тема 2.2. Психологічні закономірності управлінського впливу.

4

2

-

2

Тема 2.3. Психологічні закономірності ділового спілкування.

8

6

-

2

Тема 2.4. Соціально-психологічні закономірності управління процесами групової динаміки в організації.

6

-

2

4

Тема 2.5. Управління інноваційними процесами в організації.

6

2

-

4

Тема 3 Особистість керівника як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності.

13

6

3

4

Тема 4 Стиль керівництва як фактор ефективності управління.

9

2

4

3

Разом за змістовим модулем 1

54

24

9

21


5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Управління груповою динамікою в організації.

2

2

Вимоги до особистості керівника.

3

3

Стиль керівництва як фактор ефективності управління.

4


6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Сучасні теорії управління.

2

2

Умови ефективності навіювання та переконання як методів управлінського впливу.

2

3

Створення іміджу керівника.

2

4

Управління процесом групового прийняття рішень: американський та японський досвід.

4
1

2

3

5

Шляхи подолання психологічних бар’єрів у персоналу при впроводженні нововведень.

4

6

Явище маккіавелізму в управлінні. Вимоги до моральності сучасного менеджера.

4

7

Умови ефективності колективного управління, його переваги та недоліки.

3
Разом

21


7. Методи навчання

Проведення лекційних та семінарських занять, дискусій, індивідуально-консультативна робота, самостійна робота з літературою, в інформаційних мережах, підготовка і презентація творчих робіт, виконання самостійних завдань – учбових чи наукових. Наукова робота студентів складається з публікацій, участі у конференціях та олімпіадах, конкурсах, отриманні грантів. Індивідуально-консультативна робота передбачає взаємодію студентів з викладачем, по-перше, для відробки пропущених занять, співбесід з матеріалів, які не засвоєні студентами чи викликають певні труднощі; по-друге, для контакту зі студентами, які виконують творчі завдання, проявляють інтерес та здібності до наукової роботи.


8. Методи контролю

Використовується три види контролю: поточний, модульний і підсумковий.

Поточний контроль здійснюється у формі бальних оцінок за різні види самостійної та аудиторної роботи.

Модульний контроль (тематичне оцінювання з модулю) здійснюється на засаді письмової залікової контрольної роботи, яка складається з двох частин: по-перше, тестові питання за змістом аудиторної роботи, по-друге, виконання завдання із самостійного опрацювання певних питань курсу, більша частина яких потребує творчого підходу до змісту.

Підсумковий контроль здійснюється на засаді результатів поточного і модульного контролю. Якщо студенти повинні відпрацювати недоліки за навчальними модулями чи мають бажання підняти свій підсумковий бал, їм дається наприкінці семестру можливість зробити це шляхом написання додаткової контрольної роботи, а також складання заліку.

Оцінювання навчальних досягнень студентів, таким чином, здійснюється у вигляді часткової та підсумкової атестації.


9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота (в балах)

Сума

ТІ

Т2.1

Т2.2

Т2.3

Т2.4

Т2.5

Т3

Т4

100

10

12

12

12

12

12

15

15


10. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

1

2

3

4

90 - 100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

Дуже добре

74-81

С

Добре

64-73

D

Задовільно

60-63

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання


10. Рекомендована література

Базова

 1. Блейк Р., Мутон Дж. Научные методы управления. – Киев, 1990.

 2. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощённый менеджер. – М.: «Дело», 1991.

 3. Кричевский Р.Л. Если вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в повседневной работе.– М., 1996.

 4. Лозниця. Психологія менеджмента. – Київ, 1999.

 5. Менегетти А. Психология лидера. – М., 2001.

 6. Потеряхин А. Л. Психология управления. – Киев, 1999.

 7. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями. – СПб., 1999.

 8. Урбанович А. А. Психология управления. – Мн.: Харвест, 2003.

Допоміжна

 1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 2002.

 2. Арская Л. П. Японские секреты управления. – М., 1991.

 3. Введение в практическую социальную психологию. – М., 1997.

 4. Кочеткова А. И. Психологические основы современного управления персоналом. – М., 1999.

 5. Красовский Ю. Д. Если я руководитель. – М., 1983.

 6. Кричевский Р.Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы. – М., 1991.

 7. Кричевский Р.Л., Маржина А. В. Психологические факторы эффективности руководства. – Кишинёв, 1991.

 8. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 1997.

 9. Москвичёв С. Г. О личности руководителя и мотивации его деятельности. – Киев, 1991.

 10. Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М., 1987.

 11. Обозов Н. Н., Щёкин Г. В. Психология работы с людьми. – Киев, 1990.

 12. Подоляк Я. В. Личность и коллектив: психология военного управления. – М., 1989.

 13. Психология в управлении. – Л., 1983.

 14. Психология управления: Курс лекций. – М., 1997.

 15. Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной деятельности (Пособие для специалистов, работающих с персоналом). – М., 1996.

 16. Роджерс Ф. IBM: Взгляд изнутри. – М., 1990.

 17. Ронгинский М. Ю., Тутушкина М. К. Практическая психология для руководителей. – СПб., 1992.

 18. Самыгин С. И., Столяренко А. Л. Психология управления. – М., 1997.

 19. Тарасов В. К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. – Л., 1989.

 20. Третьяченко В. В. Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка. – Київ, 1997.

 21. Управленческое консультирование. – М., 1992.

 22. Файоль А. и др.. Управление – это наука и искусство. – М., 1992.

 23. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. – М., 1990.

 24. Швалб Ю. М., Данчева О. В. Практична психологія в економіці та бізнесі. – Київ: Лібра, 1998.

 25. Шепель В. М. Имиджология. Секреты личного обаяния. – М., 1994.

 26. Щёкин Г. В. Практическая психология менеджмента. – Киев, 1994.

 27. Юри У. Преодолевая НЕТ, или Переговоры с трудными людьми. – М., 1993.

 28. Якокка Л. Карьера менеджера. – М., 1991.

ДОДАТОК 1.

Семінарське заняття 1. Управління груповою динамікою в організації.
Питання до самостійної роботи та обговорення.

 1. Керівництво неформальними структурами в організації, феномен групової згуртованності, групового тиску на особистість, групового прийняття рішень.

 2. Порівняння американського і японського досвіду управління груповим прийняттям рішень.


Література

 1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 2002.

 2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы. – М., 1991.

 3. Кричевский Р.Л. Если вы – руководитель. – М., 1996.

 4. Ли Якокка. Карьера менеджера. – М., 1991.

 5. Мескон М. Х. и др. Основы менеджмента – М., 1992.

 6. Роджерс Ф. IBM: Взгляд изнутри. – М. 1990.


Семінарське заняття 2. Вимоги до особистості керівника.
Питання до самостійної роботи та обговорення.

 1. Визначення поняття «ефективне управління».

 2. Вимоги до особистості керівника відповідно до вітчизняних та зарубіжних досліджень.

 3. Зміст концепції особистісних обмежень у діяльності керівника.

 4. Аналіз 11 особистісних обмежень.


Література

 1. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощённый менеджер. – М.: «Дело», 1991.

 2. Кричевский Р.Л. Если вы – руководитель. – М., 1996.

 3. Лозниця. Психологія менеджмента. – Київ, 1999.

 4. Менегетти А. Психология лидера. – М., 2001.

 5. Психология менеджмента/ под ред.. Т. С. Никифорова. – СПб., 1997.

 6. Психология управления. – М., 1997.

 7. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями. – СПб., 1999.

 8. Собчик Л.Н., Лобенова Т.К. Психодиагностические критерии руководящих кадров. - // Психол. Журнал. – 1989. – Т. 10. – № 1. – С. 42 – 48.

 9. Урбанович А.А. Психология управления. Мн.: Харвест, 2003.


Семінарське заняття 3. Стиль керівництва як фактор ефективності управління.
Питання до самостійної роботи та обговорення.

 1. Поняття стилю керівництва.

 2. Традиційна концепція стилів керівництва (К. Левін).

 3. Порівняльна характеристика авторитарного і демократичного стилів керівництва.

 4. Об'єктивні й суб'єктивні фактори вибору керівником управлінського стилю.

 5. Поняття «решітки менеджменту».

 6. Типологія управлінської поведінки відповідно до концепції ГРИД (Блейк, Мутон).

 7. Зміст структурних елементів управління за концепцією ГРИД.

 8. Аналіз управління типу 1.9.

 9. Аналіз управління типу 9.1.

 10. Аналіз управління типу 1.1.

 11. Аналіз управління типу 5.5.

 12. Аналіз управління типу 9.9.

 13. Рекомендації керівникам по вдосконалюванню управлінської поведінки кожного типу.


Література

 1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 2002.

 2. Блейк Р., Мутон Дж. Научные методы управления. – Киев, 1990.

 3. Лозниця. Психологія менеджмента. – Київ, 1999.

 4. Психология менеджмента/ под ред.. Т. С. Никифорова. – СПб., 1997.

 5. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями. – СПб., 1999.

 6. Урбанович А.А. Психология управления. Мн.: Харвест, 2003.
Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»

Скачати 220.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка