Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»Скачати 265.13 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір265.13 Kb.
#2060
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї
Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психологія сімї»

Автор: Бефані А.А.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Кириченко О.М.., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_Одеський національний університет імені І. І. МечниковаКафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПСИХОЛОГІЯ СІМЇ
напряму підготовки 6.030102 Психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 - 2012

Психологія сім’ї_Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія
«___»_________ , 2011- 2012

Розробник: Бефані А.А.,кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедри соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 1,5

Галузь знань: 03.01 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Модулів - 1Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Рік підготовки:

3

4-й

Змістових модулів - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 81

6

8

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 2
самостійної роботи

студента – 2,8

24 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Самостійна робота

45 год.

63 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійною й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,8

для заочної форми навчання ­ 0,19

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальний курс психології сім’ї відноситься до циклу соціально-психологічних дисциплін і є одним із обов’язкових курсів освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів психології.

Програма курсу психології сім’ї побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).
Мета.курсу

Основна мета курсу полягає у створенні умов для засвоєння студентами знань щодо психологічних закономірностей сімейних відносин, для вироблення вмінь застосування знань у професійній діяльності, для пізнання інших людей і себе.Завдання курсу

 1. Студенти повинні орієнтуватись в складних проблемах сімейних відносин, теоретично реконструювати закономірності життєдіяльності сім’ї.

 2. Студенти повинні навчитись професійно допомагати членам подружжя розуміти один одного, будувати конструктивні відносини, вирішувати закономірні проблеми сім’ї.

 3. На засаді успішного вивчення курсу студенти досягнуть не лише когнітивних змін, але й особистісно-емоційних зрушень, формування готовності успішно будувати свою сім’ю.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати й вміти:

 • оволодіти поняттями сім’ї як цілісної системи, успішності (благополуччя) шлюбу, «сімейного міфу», рольової адекватності у подружжі, сімейної влади, психологічної сумісності у подружжі, прощення тощо;

 • оволодіти знаннями закономірностей розвитку емоційних відносин;

 • оволодіти знаннями теоретичної моделі «якості шлюбу» Р. Левіса та Дж. Спанієра, біхевіористських теорій «фільтрів» і вибору шлюбного партнера, романтичного кохання (Е. Уолстер), концепцій кохання Е. Фромма, Кемпера, Хаттісса, Л. Каслера, А. Маслоу, когнітивістської (Ньюком, Хайдер) та психоаналітичної (Р. Скіннер) концепцій психологічного сумісництва у діаді;

 • оволодіти умінням рефлексувати свої почуття, аналізувати і будувати взаємовідносини у своїй сім’ї, професійно допомагати членам подружжя розуміти один одного, конструктивно вирішувати проблеми сімейних взаємовідносин.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль. Психологія сім’ї

Тема 1. Предмет і значення курсу.

Поняття «родина» і «шлюб». Психологічні закономірності сімейних відносин як предмет курсу. Структура сімейних відносин. Характеристика основних теоретичних підходів до дослідження психологічних проблем сімейних відносин. Завдання й значення курсу. Актуальність розв’язуваних психологією сім’ї завдань.Тема 2. Еволюція шлюбу і сім’ї. Характеристика сучасної сім’ї.

Еволюція брачно-сімейних відносин й тенденції розвитку сім’ї в сучасному світі; сучасна модель сім’ї, її основні особливості; нетрадиційні (особливі) сім’ї; тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних відносин; типологія сучасної сім’ї; класифікація типів родини за різними підставами; визначення успішності шлюбу й факторів, що на неї впливають; поняття «якості» шлюбу (Левіс, Спанієр); особливості сімейного спілкування як показники «якості» шлюбу; психологічне здоров’я сучасної сім’ї; основні психологічні відмінності між зрілою й проблемною родиною.Тема 3. Сім’я як цілісна саморегулююча система. Функціонально-рольовий характер сімейних відносин.

Поняття сім’ї як цілісної саморегулюючої системи; голосні й неголосні правила в родині; феномен «сімейного міфу»; сімейні відносини у світлі «соціальної драматургії» Гофмана; різноманіття сімейних функцій; традиційні й сучасні функції родини; сімейні ролі й сімейна рольова структура; поняття рольової адекватності чоловіка і жінки; сімейні роли и лідерство; контроль и влада в сімейних відносинах; аналіз деформацій сімейного функціонування.Тема 4. Психологічні закономірності розвитку емоційних відносин і вибору шлюбного партнера.

Теорія принципу вибору партнера Мурстейна; розвиток емоційних відносин від симпатії до зрілого, стабільного кохання (теорія «фільтрів»); сучасний психоаналіз про психологічні причини взаємної привабливості у майбутньому подружжі; типові помилки у виборі шлюбного партнера; опосередкованість емоційного відношення до партнера попереднім досвідом спілкування з ним.Тема 5. Психологічний аналіз кохання.

Зміст феномена кохання; кохання як вищій рівень атракції; типологія кохання; характеристика структури кохання; ідеалізація партнера та її роль у емоційних відносинах; закономірний характер деякого негативізму (ворожнечості) у відносинах кохання; теорія романтичного (пристрасного) кохання Е. Уолстер; значення «рівневих» характеристик особистості в стабілізації відносин кохання; інтенсивність романтичної поведінки особистості та її емоційна зрілість; відмінності стабільного кохання від романтичного; значення біхевіористського «фактора справедливості» в стабілізації відносин кохання; можливості й основні фактори стабілізації емоційних відносин кохання на тривалий час; поняття «кохання-дружба»; дві наукові моделі кохання – песимістична та оптимістична; закономірності розпаду емоційних відносин кохання.Тема 6. Психологічне обґрунтування закономірних труднощів формування відносин у подружжі.

Суперечливий характер потреб членів подружжя у близькості (єдності) та віддаленості (відокремлення); статева та індивідуальна специфіка у дотримуванні психологічної дистанції між членами подружжя; базова мотивація Переслідувачів та Тих, хто відсторонюється; засоби усунення неминучих протирічь у подружжі на стадії стабілізації; типові помилки членів подружжя; значення особистісної «диференційованості» й «орієнтованості на цілі» у відносинах у подружжі; сутність справжнього схвалення іншої людини; класифікація та характеристика поведінкових реакцій партнера на намагання іншого змінити його.Тема 7. Феномени психологічної сумісності та конфлікту у подружжі.

Поняття психологічного сумісництва в діаді; класифікація та характеристика рівнів сумісництва у подружжі; сумісництво у подружжі як передумова та результат успішності шлюбу; когнітивістська трактовка психологічного сумісництва в діаді; гіпотеза Вінча щодо обов’язковості компліментарності потреб та якостей шлюбних партнерів; значення подібності та відмінності індивідуально-психологічних особливостей шлюбних партнерів для стабілізації відносин у подружжі; характеристика психологічних факторів, які руйнують психологічне сумісництво шлюбних партнерів і сім’ю; психоаналітичне трактування сумісництва у подружжі: характеристика сумісництва у найщасливих, найнещасливих та середніх сім’ях; періодичні кризи розвитку сім’ї як об’єктивні причини подружньої дисгармонії; конфлікти у подружжі як суб’єктивне несумісництво поглядів, потреб, дій шлюбних партнерів; типологія та причини конфліктів у подружжі; особливості конфліктів у благополучних й неблагополучних сім’ях; феномен прощення та його роль в оптимізації відносин у подружжі.Тема 8. Вплив відносин у подружжі та особливостей відношення батьків до дитини на її особистісний розвиток

Класифікація та характеристика типів сімейного виховання і відношення батьків до дитини; вплив особливостей взаємовідносин батьків і типу виховання дитини в сім’ї на формування її індивідуальності, Я-концепції та відношення до світу; особливості уявлень підлітків про ідеальну, типову та конфліктну сім’ю; сучасний психоаналіз про виховання дитини у сім’ї.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем


Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл


п

ср
л

п

ср

1

2

3

4


5

6

7

8

9

Модуль 1

Змістовий модуль: Психологія сім’ї

Тема 1. Предмет і значення курсу.

5

2


-

3

6

1

-

5

Тема 2. Еволюція шлюбу і сім’ї. Характеристика сучасної сім’ї.

8

2

4

2

9

-

2

7

Тема 3. Сім’я як цілісна саморегулююча система. Функціонально- рольовий характер сімейних відносин.

10

2

2

6

10

1

-

9

Тема 4. Психологічні закономірності розвитку емоційних відносин і вибору шлюбного партнера.

12

4

-

8

12

2

-

10

Тема.5 Психологічний аналіз кохання.

12

4

-

8

11

1

-

10

Тема.6 Психологічне обґрунтування закономірних труднощів формування відносин у подружжі.

12

6

-

6

8

2

-

6

Тема.7 Феномени психологічної сумісності та конфлікту у подружжі.

14

4

4

6

9

1

-

8

Тема.8 Вплив відносин у подружжі та особливостей відношення батьків до дитини на її особистісний розвиток

8

-

2

6

10

-

2

8

Разом

81

24

12

45

75

8

4

63


5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Порівняльний аналіз зрілої та проблемної сім’ї.

2

2

Психологічне здоров’я сім’ї.

2
1

2

3

3

Міфологія щоденної свідомості як перешкода для установлення благополучних сімейних відносин.

2

4

Особливості конфліктів у подружжі.

2

5

Феномен прощення та його роль в оптимізації відносин у подружжі.

2

6

Вплив особливостей взаємовідносин батьків та типу виховання в сім’ї на формування особистості дитини.

2


6. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Теоретичні підходи до психологічного дослідження сімейних відносин.

3

2

Тенденції розвитку альтернативних форм сімейних відносин.

6

3

Феномен «сімейного міфу». Значення «соціальної драматургії» Гофмана для розуміння сімейних відносин. Аналіз деформацій сімейного функціонування.

2

4

Теорія вибору шлюбного партнера Мурстейна. Психоаналітичне трактування вибору партнера.

8

5

Значення рівневих характеристик особистості в стабілізації відносин у подружжі. Аналіз наукових моделей кохання. Закономірності розпаду емоційних відносин кохання.

8

6

Класифікація й характеристика поведінкових реакцій партнера на намагання іншого змінити його.

6

7

Когнітивістське та психоаналітичне трактування проблеми сумісництва у подружжі.

6

8

Роль батька і бабусі у сімейному вихованні. Проблеми мачухи та вітчима у сімейних відносинах.

6

9

Разом

45


7. Методи навчання

Проведення лекційних та семінарських занять, індивідуально-консультативна робота, самостійна робота з літературою і в інформаційних мережах, виконання самостійних завдань – учбових чи наукових. Індивідуально-консультативна робота передбачає взаємодію студентів з викладачем, по-перше, для відробки пропущених занять, співбесід по матеріалах, які не засвоєні студентами чи викликають певні труднощі; по-друге, для контакту зі студентами, які виконують творчі завдання, проявляють інтерес і здібності до наукової роботи.8. Методи контролю

Використовується три види контролю: поточний, модульний і підсумковий.

Поточний контроль здійснюється у формі оцінок за різні види аудиторної та самостійної роботи – активність на семінарах (участь у обговоренні питань, у дискусіях тощо), результати виконання творчих завдань, підготовки і презентації рефератів та ін.

Модульний контроль (тематичне оцінювання з модулю) здійснюється на засаді письмової залікової контрольної роботи, яка складається з двох частин: по-перше, тестові питання за змістом аудиторної роботи, по-друге, виконання завдання із самостійного опрацювання певних питань курсу, більша частина яких потребує творчого підходу до змісту. Крім того, загальне оцінювання модулю включає в себе також результати поточного контролю.


9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота (в балах)

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

12

12

12

13

13

13

13

12


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

1

2

3

4

90 - 100

A

Відмінно

зараховано

82-89

B

Дуже добре

74-81

С

Добре

64-73

D

Задовільно

60-63

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


10. Інформаційний ресурс

Бефені А.А. Методичні вказівки для вивчення курсу психології сім’ї.

http: info.ONU.edu.ua
11. Рекомендована література

Базова

1.Алешина Ю.Б., Гозман Л.Я., Дубовская Е.Н. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. – М., 1987.

2. Андреева Т.В. Семейная психология. – Спб., 2004.

3. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М., 1987.

4. Гозман Л.Я. Социально-психологические исследования семьи: проблемы и перспективы// Психологический журнал., - 1991. - № 4.

5. Кроник А.А., Кроник Е.А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: психология значимых отношений. – М., 1989.

6. Кроник А.А., Кроник Е.А. Психология человеческих отношений. – Дубна, 1998.

7. Майерс Д. Социальная психология. – Спб., 1997.

8. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – Киев, 1990.

9. Роджерс К. Психология супружеских отношений. – М., 2002.

10. Сатир В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту. – М., 2000.

11. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М., 1992.

12. Скиннер Р., Клинз Дж. Семья и как в ней уцелеть. – М., 1996.

13. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – М., 1993.

14. Фромм Э. Искусство любви. – Спб., 2001.

15. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. – М., 2008.Допоміжна

 1. Адлер А. Наука жить. - Киев, 1997.

 2. Аронс К. Развод: крах или новая жизнь? – М., 1995.

 3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. – М., 1988.

 4. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986.

 5. Бубер М. Я и Ты. – М., 1993.

 6. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. – М., 1988.

 7. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. – Спб., 2001.

 8. Винникот Д.В. Маленькие дети и их матери. – М., 1998.

 9. Гасин Э.А. Психология прощения// Вопросы психологии. – 1999. - № 4.

 10. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М., 2006.

 11. Дементьева И.Ф. Первые годы брака. – М., 1991.

 12. Дружинин В.Н. Психология семьи. - Екатеринбург, 2000.

 13. Кент М. Стратегия развода: о чём вам не расскажет ваш адвокат. – Спб., 1993.

 14. Ковалёв С.В. Психология современной семьи. - М., 1988.

 15. Лофас Ж., Сова Д. Повторный брак: дети и родители. – Спб., 1996.

 16. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1996.

 17. Мэй Р. Любовь и воля. – М., 1997.

 18. Мень А. Прощеное воскресенье. – М., 1991.

 19. Навайтис Г. Муж, жена и … психология. – М., 1995.

 20. Навайтис Г. Тайны семейного (не)счастья. – М., 1998.

 21. Обозов Н.Н. Совместимость и срабатываемость людей. – Спб., 2000.

 22. Отец в современной семье. - Вильнюс, 1988.

 23. Пинт А. Люблю – ненавижу. – М., 2000.

 24. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. – М., 2002.

 25. Психология семьи. – Самара, 2002.

 26. Психология человеческих проблем: Хрестоматия. – Минск, 1998.

 27. Рипинская М. Психология измены. – Спб., 2002.

 28. Ричардсон Р.У. Силы семейных уз. – Спб., 1994.

 29. Самоукина Н.В. Парадоксы любви и брака. – М., 1998.

 30. Сатир В. Психотерапия семьи. – Спб., 1999.

 31. Семья в психологической консультации/ Под ред. Бодалева А.А. и Столина В.В. – М., 1989.

 32. Харли Уиллард. Законы семейной жизни. – М., 1992.

 33. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – Спб., 2000.

ДОДАТОК 1

Семінарське заняття 1.

Порівняльний аналіз зрілої та проблемної сім’ї.

Питання для самостійної роботи та обговорення.

 1. Поняття й показники зрілої та проблемної сім’ї (за В. Сатір).

 2. Особливості подружнього спілкування у зрілій та проблемній сім’ї.

 3. Особливості взаємовідносин батьків із дітьми у зрілій та проблемній сім’ї.


Література

 1. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М., 1992.

 2. Роджерс К. Психология супружеских отношений. Возможные альтернативы. – М., 2002.

 3. Алешина Ю.Б., Гозман Л.Я., Дубовская Е.Н. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. – М., 1987.

 4. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. – М., 2008.

 5. Андреева Т.В. Семейная психология. – Спб., 2003.


Семінарське заняття 2.

Психологічне здоров’я сім’ї.

Питання для обговорення:

1. Психологічне здоров’я як інтегральна характеристика функціонування сім’ї.

2. Структура психологічного здоров’я сім’ї та аналіз його показників та критеріїв.
Література

1. Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. – М., 1996.

2. Андреева Т.В. Семейная психология. – Спб., 2003.

3. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. – М., 2008. – С. 97 – 104.


Семінарське заняття 3.

Міфологія щоденної свідомості як перешкода для установлення благополучних сімейних відносин.

Література

 1. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. – М., 2008. – С. 96; 202 – 204.

 2. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Семейная психология и терапия. – Спб., 1999.

 3. Семья в психологической консультации/ Под ред. Бодалева А.А. и Столина В.В. – М., 1989.


Семінарське заняття 4.

Особливості конфліктів у подружжі.

Питання для самостійної роботи та обговорення.

 1. Поняття конфлікту у подружжі.

 2. Типологія, причини и функції конфліктів у подружжі.

 3. Порівняльна характеристика конфліктів у благополучних та неблагополучних сім’ях.


Література

 1. Алешина Ю.Б., Гозман Л.Я., Дубовская Е.Н. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. – М., 1987, с. 61 – 64.

 2. Андреева Т.В. Семейная психология. – СПб., 2003.

 3. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – М., 1989.

 4. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель – Пресс, Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000.

 5. Шуман С.Г., Шуман В.П. Семейные конфликты: причины, пути устранения. – Брест, 1994.


Семінарське заняття 5.

Феномен прощення та його роль в оптимізації відносин у подружжі.

Питання для самостійної роботи та обговорення.

1. Поняття міжособистісного прощення.

2. Психологічна характеристика та труднощі дарування прощення.

3. Психологічна характеристика та труднощі прийняття прощення.


Обов’язкова література

1. Прощение: концепция развития// Психологическая газета, № 2, 1997.

2. Гасин Э.А. Психология прощения// Вопросы психологии. – 1999. - № 4.
Додаткова література

1. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель – Пресс, Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000.

2. Энрайт Р. Духовное развитие прощения. – М., 1991.
Семінарське заняття 6.

Вплив особливостей взаємовідносин батьків та типу виховання в сім’ї на формування особистості дитини.

Питання для самостійної роботи та обговорення.

1. Відносини у подружжі та формування індивідуальності дитини, її Я-концепція та відношення до світу.

2. Відношення батьків до дитини та формування її особистості.
Література

1. Кован. Влияние родительских отношений на развитие личности ребенка// Вопросы психологии, 1988, № 1.

2. Развитие личности ребенка. – Пер. с англ. – М., 1987.

3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986.

4. Семья в психологической консультации/ Под ред. Бодалева А.А. и Столина В.В. – М., 1989.

5. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – Киев, 1990.ДОДАТОК 2

Теми рефератів та творчих завдань.


 1. Психологічні закономірності повторного шлюбу.

 2. Розвиток емоційних відносин від знайомства до шлюбу.

 3. Роль батька в сімейному вихованні.

 4. Психологічні особливості ситуації після розлучення подружжя.

 5. Психологічні труднощі на зрілій і пізній стадії шлюбу.

 6. Проблема мачухи та вітчима в сімейних відносинах.

 7. Роль бабусі в сімейних відносинах.

 8. Психологічний феномен прощення.

 9. Особливості подружнього спілкування як показник благополуччя сім’ї.

 10. Кризові періоди в шлюбі.

 11. Тенденції розвитку сім’ї в сучасному світі: соціально-психологічний аспект.

 12. Психологічні проблеми сімейних відносин у повторному шлюбі.

 13. Проблема подружньої невірності.

 14. Кохання як вищий рівень атракції.

 15. Ревнощі як соціально-психологічний феномен.

 16. Методи діагностики подружніх і дитячо-батьківських відносин.

 17. Характеристика деформацій сімейного функціонування.

 18. Феномен влади у сімейних відносинах.Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»

Скачати 265.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка