Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»Скачати 474.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2016
Розмір474.5 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

3.09. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»

Автор : Кириченко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології; ас. Діколь-Кобріна О. А., асистент кафедри соціальної і прикладної психології

Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Родіна Н.В.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

_________________ «___»_______20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.09. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
напряму підготовки 6.030102. Психологія

Інститут математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу2011 - 2012

Педагогічна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102. Психологія.
«___»_________ , 20__ - 20__
Розробники: Кириченко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології; ас. Діколь-Кобріна О. А., асистент кафедри соціальної і прикладної психології
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

__________________________ (Подшивалкіна В.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

Галузь знань

0301.Соціально-політичні науки

Нормативна

Модулів - 2

Напрям підготовки

6.030102 Психологія.

Рік підготовки:

Змістових модулів - 3

2-й

4-й

Семестр

Загальна кількість годин - 108

4-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 52
самостійної роботи

студента - 56

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

34 год.

10 год.

Практичні, семінарські

18 год.

4 год.

Самостійна робота

56 год.

94 год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -52/56

для заочної форми навчання ­-14/94

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета полягає в підвищенні освіченості майбутніх спеціалістів у питаннях наукової педагогічної психології як однієї з сучасних галузей психологічної парадигми, що активно розвивається.
Завдання

- розширення в свідомості студентів внутрипредметні зв'язки з такими курсами як "Педагогіка", "Загальна психологія", "Вікова психологія", "Психологія праці", "Соціальна психологія";

- ознайомлення студентів з основами педагогічної психології, педагогічній майстерності, їх можливостями, методами та конкретними методиками;

- ознайомлення із загальними категоріями, поняттями, термінами дисципліни, а також формування та збагачення понятійно-категоріального апарату і тезаурусу майбутніх спеціалістів;

розкриття основних принципів та закономірностей взаємозв'язку процесів навчання та розвитку психіки людини;

- розкриття психолого-педагогічних аспектів виховання та життєтворчості особистості;

- пояснення суті роботи психолога у школі, підготовка до неї молодих спеціалістів;

- демонстрування на конкретних прикладах взаємозв’язку теоретичного матеріалу із ситуаціями у психолого-педагогічному процесі.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:


  • основи педагогічної психології, її поняття і категорії с послідуючим використовуванням їх в професійній діяльності;

  • знати підходи до визначення педагогічної психології, її взаємозв'язок з іншими науками, основні методи педагогічної психології;

  • знати підходи щодо визначення поняття навчання, володіти поняттями щодо структури, задач та цілей учбової діяльності, особливостей засвоєння знань, умінь та навичок (віковий аспект, інноваційні технології навчання);

  • знати основні підходи щодо виховання, його функції, моделі та методи.


вміти: по-перше, слухачі повинні орієнтуватися у психолого-педагогічних засадах професійної діяльності психолога; по-друге, вміти використовувати методи педагогічної майстерності для прогнозування і вирішення питань зі сфери психолого-педагогічної діяльності; по-третє, володіти сучасними стандартами культури життєтворчості особистості.
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогічної психології

Тема 1. Предмет, завдання та методи педагогічної психології

Предмет та задачі педагогічної психології. Психологія та педагогіка. Загальнопсихологічний контекст формування педагогічної психології: вплив на осмислення педагогічного процесу прагматичної функціональної психології, біхевіоризму, психоаналізу, гештальтпсихології, операціональної концепції Ж. Піаже, когнітивної психології, гуманістичної психології та культурно-історичної концепції Л.С. Виготського.

Історія становлення педагогічної психології. Етапи становлення педагогічної психології.

Структура педагогічної психології. Зв'язок педагогічної психології з іншими науками. Психологічні засади педагогічного процесу. Задачи психологічного забезпечення педагогічного процесу. Загальні проблеми педагогічної психології: проблема сензитивних періодів; проблема зв'язку педагогічного впливу з психологічним розвитком дитини; проблема сполучення навчання і виховання; проблема системного характеру розвитку дитини і комплексності педагогічних впливів; проблема генотипу та середовища на психологічний і поведінковий розвиток дитини; проблема психологічної готовності дітей до свідомого виховання і навчання; проблема педагогічної занедбаності дитини; проблема забезпечення індивідуалізації навчання; проблема соціальної адаптації та реабілітації.

Загальна характеристика методів педагогічної психології, їх класифікація. Психологічне консультування та психологічна корекція як методи педагогічної психології.

Тема 2. Психолого-педагогічний зміст навчання

Учень як суб'єкт учбової діяльності. Учень як представник вікового соціокультурно зумовленого періоду. Вікова періодизація як основа диференціації суб'єктів учбової діяльності. Школяр як суб'єкт учбової діяльності: особливості молодшого шкільного, підліткового та старшого шкільного віку.

Проблеми навчання та психічного розвитку. Основні підходи щодо вирішення цієї проблеми. Основні тенденції психічного розвитку в учбовому процесі.

Загальна характеристика навченості. Інтелектуальні властивості, що зумовлюють навченість. Показники навченості.Тема 3. Учбова діяльність

Учбова діяльність - специфічний вид діяльності. Теорія учбової діяльності. Визначення учбової діяльності, її загальні характеристики. Предмет, засоби та способи учбової діяльності. Продукт учбової діяльності, її результат. Загальна структура учбової діяльності. Мотивація в структурі учбової діяльності. Загальна характеристика учбового завдання як складової учбової діяльності, її особливості а способи вирішення. Психологічні вимоги до учбових задач. Учбова задача в проблемній ситуації, етапи вирішення. Контроль, самоконтроль, оцінка, самооцінка в структурі учбової діяльності.

Мотивація и учбові мотиви. Види мотивації в учбовій діяльності. Системна організація учбової мотивації. Способи формування мотивації навчання. Якісні та кількісні характеристики мотивації в процесі учбової діяльності. Форми проявів мотивів навчання. Зв'язок типів ставлення школяра до навчання із характером його мотивації і станом учбової діяльності. Сталість учбової мотивації. Загальні підходи до вивчення та формування мотивації учнів. Проблемні ситуації та мотивація.

Тема 4. Психологія виховання особистості школяра

Поняття мети виховання: завдання, загальна та спеціальні цілі сучасного виховання. Засоби та методи виховання. Непрямі, свідомі та несвідомі засоби виховання. Загальні соціальні інститути виховання: поняття та зміст.

Психологічні теорії виховання: біогенетичні, соціогенетичні та проміжні теорії, їх переваги та недоліки. Необіхевіористичний підхід до виховання. Моделі виховання.

Тема 5. Управління вихованням особистості дитини та його психологічний зміст

Психологічні умови формування властивостей особистості. Індивідуальний підхід щодо виховання учнів. Діяльність, спрямованість особистості і її формування. Розвиток моральної сфери особистості: формування моральної свідомості та поведінки школяра.

Соціально-психологічні аспекти виховання. Спілкування як фактор виховання. Основні форми спілкування. Роль колективу у вихованні учнів. Сім'я як соціально-психологічний фактор виховання. Виховання і формування соціальних установок особистості. Ефективність педагогічного впливу.

Проблема управління вихованням особистості. Структура та види управління вихованням особистості. Механізм перетворення зовнішнього виховного управління на внутрішню систему самоуправління і самовиховання.

Показники і критерії вихованості школярів. Рівень сформованості моральних потреб. Рівень навмисності, довільності поведінки.

Тема 6. Психологічна служба у школі і її роль в оптимізації учбово-виховного процесу в школі

Основи діяльності психологічної служби в школі: головні напрямки роботи, функції.

Логіка й організація психологічного вивчення особистості школяра і колективу шкільного класу. Алгоритм отримання психологічної інформації. Результат психологічної діагностики учня, класного колективу як основа для вдосконалювання учбово-виховного процесу.

Програма вивчення особистості школяра. Орієнтація на особистісний розвиток учнів. Основні характеристики особистості та методи їх вивчення.

Дотримання положень "Етичного кодексу психолога" при діагностиці особистісних властивостей школяра.

Програма вивчення колективу шкільного класу. Поняття про колектив. Визначення поняття колектив. Основні властивості колективу та методи їх вивчення.

Психокорекційна та просвітницька діяльність психологічної служби. Розробка задач, методів, критеріїв діяльності конкретної школи з управління розвитком та формування особистості.

Психологічні основи аналізу уроку. Мета психологічного аналізу уроку. Ефективність навчання та виховання на уроці: фактори та умови.Тема 7. Нова школа нової України

Роль школи у суспільному прогресі. Нова школа - школа культури життєвого самовизначення. Стратегічні пріоритети нової школи сучасної України. Імперативи нової школи: духовний, гуманістичний і демократичний, комунікативний, особистісно-діяльнісний. Сенс і логіка діяльності нової школи. Характерні риси нової школи.

Робота над образом школи в соціумі. Нові підходи до осмислення освіти: герменевтика і концепція глибинної наступності процесів в історії культури. Залежність іміджу нової школи від інноваційного потенціалу навчального закладу. Сутність інновацій, інноваційні механізми розвитку освіти.

Процеси розвитку нової школи. Сутність нововведень, часткові та системні нововведення. Параметри інноваційного потенціалу. Цикли розвитку інноваційних процесів. Формування інноваційної культури педагогів. Карта інноваційних пошуків. Проблема управління інноваційними процесами. Інноваційна культура як процес і продукт інноваційної діяльності. Рівні управління розвитком школи. "Паблик рилейшнз" як функція управління розвитком школи.

Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". Сутність та зміст Державної програми "Вчитель". Сутність та зміст Національної доктрини розвитку освіти України у XXI ст. "Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти"
Змістовий модуль 2. Педагогічна майстерність

Тема 8. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя

Поняття педагогічної діяльності. Структура педагогічної діяльності: конструктивний, організаторський і комунікативний компоненти. Функції педагогічної діяльності: інформаційна, розвиваюча, орієнтаційна, мобілізаційна, дослідницька. Функції вчителя в організації учбово-виховного процесу.

Психологічні вимоги до особистості вчителя. Індивідуальність педагога. Педагогічні здібності: дидактичні, експресивні, перцептивні, організаторські, сугестивні. Педагогічний такт і здібність до педагогічного спілкування.

Поняття педагогічного спілкування, його мета та завдання. Взаємодія вчителя з учнями. Стилі педагогічного керівництва. Проблеми педагогічного спілкування. Поняття про індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Ознаки стиля педагогічної діяльності.

Психологічні особливості педагогічного колективу. Розподіл і кооперація праці. Взаємостосунки вчителів. Ефективність діяльності педагогічного колективу.

Тема 9. Педагогічна майстерність і її значення для вдосконалювання педагогічного процесу

Вимоги до вчителя в умовах науково-технічного і соціального прогресу. Професіограма вчителя. Поняття про педагогічну майстерність. Професійне знання. Шляхи формування педагогічної майстерності. Значення прикладних знань у вдосконалюванні педагогічної майстерності.

Мова вчителя в структурі його діяльності. Мова як інструмент передачі інформації і засіб виховного впливу. Впливова сила мови. Мова як засіб спілкування вчителя з учнями. Поняття культури мови вчителя. Лексична, граматична, орфоепічна культура мови. Засоби мовної виразності.

Способи комунікативного впливу на учнів. Загальна характеристика переконання. Вимоги до переконання. Логіка доказу. Вселяння в педагогічному процесі: загальна характеристика. Види вселяння: пряме педагогічне вселяння, непряме педагогічне вселяння, самонавіяння, релаксопедія в цілях морального виховання, релаксопедія в дидактичних цілях. Взаємозв'язок переконання і вселяння.Тема 10. Творчість в вирішенні проблеми майстерності педагога

Розвиток творчих здібностей педагога. Педагогічне сприйняття. Завоювання уваги аудиторії. Пасивний та агресивний методи завоювання уваги аудиторії. Принципи педагогічного впливу: "закон руху колективу", "система перспективних ліній", "принцип паралельної дії".

Самоуправління поведінкою педагога. Педагогічне мистецтво. Надзадача і наднаскрізна дія.

Тема 11. Педагогічна техніка.

Поняття педагогічної техніки. Педагогічна техніка як форма організації поведінки педагога. Техніка, технологія, особистість педагога. Техніка мови: подих, голос, дикція, ритміка.

Педагогічна цілеспрямованість та зовнішній вигляд педагога. Управління емоційним станом. Методи управління емоційним станом. Міміка і пантоміміка, їх роль в процесі педагогічного спілкування. Вимоги щодо одягу педагога.

Тема 12. Майстерність вчителя на уроці.

Підготовка вчителя до уроку. Визначення цілей і задач уроку. Визначення типу уроку і його структури.

Керівництво пізнавальною діяльністю учнів на уроці. Управління розумовою діяльністю. Умови, що сприяють розвитку зацікавленості в навчанні. Вимоги до різних форм роботи на уроці: лекції, уроки-семінари,уроки-диспути. Проблемний виклад знань. Формулювання питань. Місце самостійної роботи на уроці. Навчання учнів самостійній роботі. Здійснення зворотнього зв'язку на уроці. Домашня самостійна робота.

Культура педагогічної праці педагога на уроці. Врахування психологічних аспектів уроку. Характер вимог вчителя до учнів. Створення емоційно-актуального фону на уроці. Почуття гумору. Темп уроку. Самоконтроль на уроці. Якісна сторона уроку.Тема 13. Майстерність вихователя

Комплексний підхід до виховання школярів. Майстерність - сполучення теорії і практики. Основні уміння вихователя. Технологічна підсистема в майстерності вихователя. Підсистема взаємостосунків у майстерності виховання. Етична підсистема в майстерності виховання. Єдність вимоги і довіри.

Робота із "важкими" дітьми. Розробка плану індивідуальної роботи з "важкими" дітьми. Планування системи виховної роботи в класі. Відображення психічних, вікових і індивідуальних особливостей школярів у виховній роботі педагога-майстра.

Наукова організація праці вихователя. Врахування результатів виховання і показники рівня вихованості учнів.


Змістовий модуль З. Психолого-педагогічні аспекти життєтворчості особистості

Тема 14. Життя особистості як соціально-психологічне явище

Поняття людського життя. Життєдіяльність особистості. Динаміка життя. Повнота життя. Людське життя як категорія соціальної психології. Загальні категорії психології життя особистості. Свідома побудова життя особистістю. Життєві результати. Поняття "способу" і "стилю" життя. Особистість як суб'єкт способу життя. Основні форми життєдіяльності особистості. Спосіб життя і культура. Соціально-часові і соціально-просторові ознаки способу життя. Соціальне і індивідуальне в способі життя. Стиль життя особистості і вікові етапи життєвого шляху. Типологія стилю життя особистості. Стиль життя і самосвідомість особистості. Стиль життя і творчість.Тема 15. Цінності і пріоритети життя

Мотиваційно-цільова система регуляції життєдіяльності людини. Ціннісні орієнтації та їх ієрархічна структура. Життєві цінності і типи особистості. Ціннісні орієнтації і сфери діяльності. Узгодженість і суперечливість ціннісних орієнтацій. Формування ціннісних орієнтацій особистості. Реальна і декларована системи цінностей. Соціальні й демографічні детермінанти життєвих цінностей. Трансформація системи життєвих цінностей. Смисл життя як соціально-психологічний регулятор життя. Змістовна визначеність смислу життя. Смисл життя і цінності. Психологічна форма смисложиттєвих уявлень у структурі особистості. Усвідомлення і реальний смисл життя. Смисл життя на різних етапах життєвого шляху особистості. Смисл життя, смерть і безсмертя.Тема 16. Життєвий шлях особистості

Поняття життєвого шляху. Проблема життєвого шляху в психології. Психологічні виміри життєвого шляху. Суб'єктивна будова життєвого шляху. Соціально-культура зумовленість життєвого шляху. Історичний масштаб життя. Життєвий шлях і доля. Соціально-історичні моделі життєвого шляху. Моделі життєвого шляху особистості.

Психосоціальний фон життєвого шляху. Поняття соцієтальної психіки. Структурно-функціональна модель соцієтальної психіки. Соцієтальні властивості. Соцієтальні стани. Соцієтальни процеси. Вікові цикли життя. Періодизація життя. Хронологічний, соціальний, психологічний вік. Дитинство в життєвому циклі людини. Підлітковий та юнацький вік у життєвому циклі людини. Конфлікти юнацького віку. Зрілість на життєвому шляху особистості. Криза зрілого віку. Психологічні проблеми літніх людей. Особливості трудової діяльності особистості на пізніх етапах життєвого шляху.

Уявлення про життєвий шлях особистості в українській народній культурі. Життя як реалізація долі людини. Функції народної культури. Традиційні етапи життєвого шляху особистості.Тема 17. Життєтворчість, самовизначення і життєві вибори

Життєтворчість і мистецтво жити як наукові поняття. Життєтворчість і оволодіння мистецтвом жити. Життєтворчість як спосіб вирішення життєвих задач. Життєтворчість як процес упорядкування особистістю по дійної картини життя. Життєтворчість як процес самовдосконалення особистості. Творчий потенціал і самореалізація особистості.

Природа і соціальна сутність життєвого самовизначення. Об'єктивні і суб'єктивні передумови самовизначення. Роль самосвідомості у процесі самовизначення. Психологічна структура процесу самовизначення. Самопізнання і самовиховання. Поняття життєвого вибору.

Тема 18. Соціально-рольовий простір і культура життя

Поняття ролі у житті і в науці. Рольова концепція у соціології. Поняття про інтерналізацію. Поняття про конвенціональність ролей. Суб'єктивна рольова позиція.

Соціально-культурний вимір людського життя. Взаємозв'язок соціалізації та індивідуалізації у культурі життя. Життєвий світ особистості. Життєтворча сутність культури життя. Творче ставлення до життя та становлення особистості. Культура життя і світогляд. Культура життя як засіб і як мета.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка