Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління виробництвом»Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3Української державної академії

залізничного транспорту
Кафедра „Менеджмент”


О.В. Фінагіна, О.А. Зінченко, О.С. Яловець

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Частина ІІ
для виконання контрольних робіт

з дисципліни

«Управління виробництвом»

для студентів спеціальності

«Залізничні споруди і колійне господарство»

заочної та прискореної форми навчання

Донецьк – 2011

Фінагіна О.В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління виробництвом» студентами спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» заочної та прискореної форм навчання // О.А.Зінченко, О.С.Яловець – Донецьк, ДонІЗТ. – 2011 – 44 с.
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Менеджмент» 30.08.2011 року, протокол № 1.

Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету "Економіка транспорту", протокол № 1 від 01.09.2011р.

Укладачі:
д.е.н., проф. кафедри

«Менеджмент» О.В.Фінагіна (ДонІЗТ)


ст. викладач кафедри

«Менеджмент» О.А.Зінченко (ДонІЗТ)


ст. викладач кафедри

«Менеджмент» О.С.Яловець (ДонІЗТ)


Рецензенти:
док. держ. упр., проф.

кафедри МНС Донецького

державного університету

управління О.І.Черниш (ДонДУУ)


д.е.н., проф. кафедри

«Економіка транспорту»

Донецького інституту

залізничного транспорту К.В.Зайцева (ДонІЗТ)


ЗМІСТ
Вступ 4

Варіанти контрольної роботи 5

Літературні джерела 43

Зразок оформлення титульного листа контрольної роботи 44

ВСТУП
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. При цьому саме управлінська діяльність визначає успіх організацій на внутрішньому та зовнішньому ринках, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Тому сучасні фахівці повинні бути озброєні не тільки спеціальними теоретичними знаннями з фаху, а ще й мати ґрунтовні знання щодо механізму управління організаціями, мати практичні навички розв’язання управлінських завдань, прийняття управлінських рішень. Крім того, вони повинні добре орієнтуватися у процесах, що характерні для ринкової економіки.

Вивчення дисципліни «Управління виробництвом (основи менеджменту, маркетингу та логістики)» передбачає набуття студентами системних знань з теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та функціонування систем менеджменту, маркетингу і логістики на підприємстві.

У зв’язку з тим, що дисципліна вивчається два семестри, студенти пишуть дві контрольні роботи: контрольна робота № 1 включає в себе теоретичне питання з менеджменту та 3 практичних завдання; контрольна робота № 2 включає два питання з маркетингу та логістики та два практичні завдання. Варіанти роботи вибираються згідно із порядковим номером студента у списку в журналі.

Робота виконується на стандартних листах формату А4, обсяг роботи має складати 15-17 сторінок (шрифт - Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Контрольна робота виконується комп'ютерним набором на державній мові. Робота повинна містить титульний лист, зміст, основну частину (теоретичні та практичні питання), висновки та перелік використаних джерел.

Оформлена контрольна робота повинна бути здана на перевірку не пізніше за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Студенти захищають перевірену контрольну роботу до початку екзаменаційної сесії. Студенти які не захистили контрольну роботу не допускаються до здачі іспиту, або заліку.КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
ВАРІАНТ № 1

Теоретична частина

1. Цінова політика фірми.

2.Поняття логістики як науки про управління матеріальними потоками.

Практична частина
Задача

У постачальників А1, А2, А3 зосереджено 30, 190 та 250 одиниць вантажу, який необхідно доставити споживачам В1, В2, В3, В4 у кількості 70, 120, 150 та 130 одиниць. Вартість перевезень одиниці вантажу від постачальника до споживача задається матрицею:Розробити оптимальний план постачань.


Тести

1. Яка інформація про конкурентів транспортної організації є найважливішою?

а) кількість працівників в організаціях-конкурентах;

б) обсяг виконаної роботи (вантажо- та пасажирообіг);

в) стратегічні та тактичні плани транспортної організації конкурента.

2. Контроль маркетингової діяльності – це:

а) заключний етап маркетингового планування, що має на меті виявити відповідність і результативність обраної стратегії й тактики реальним ринковим процесам;

б) періодична, всебічна, об’єктивна перевірка маркетингової діяльності фірми для здійснення коригувальних дій, які забезпечують досягнення маркетингових цілей;

в) процедура перегляду або істотного коригування стратегії й тактики маркетингу в результаті змін умов як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.3. Ревізія маркетингу – це:

а) заключний етап маркетингового планування, що має на меті виявити відповідність і результативність обраної стратегії й тактики реальним ринковим процесам;

б) періодична, всебічна, об’єктивна перевірка маркетингової діяльності фірми для здійснення коригувальних дій, які забезпечують досягнення маркетингових цілей;

в) процедура перегляду або істотного коригування стратегії й тактики маркетингу в результаті змін умов як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. 1. Управлінський клімат в організації визначається:

  1. системою цінностей і поглядів, які поділяють члени організації та яка виражає колективне ставлення до цілей організації і методів їх досягнення.

  2. стилем, методами роботи керівників зі своїми підлеглими.

5. Первинні дані мають такі принципові переваги:

а) методологія збирання даних не контролюється;

б) усі результати доступні для компанії, яка може забезпечити їхню конфіденційність для конкурентів;

в) немає суперечливих даних із різних джерел;

г) методологія, що лежала в основі збирання даних (наприклад, розмір вибірки, термін виконання дослідження), відома.
ВАРІАНТ № 2

Теоретична частина

1. Основні етапи процесу управління маркетинговою діяльністю підприємства

2. Інформаційні технології в логістиці.
Практична частина

За ціною Р1 = 200 грн. було продано Q1 = 600 одиниць товарів) За ціною P2 = 190 грн. було продано Q2 = 620 одиниць товару. Визначити дугову еластичність попиту за ціною. Навести приклади взаємозамініючих та взаємодоповнюючих товарів)Тести

 1. До основних функцій маркетингового менеджменту відносяться:

а) зв'язок, управління, організація, планування;

б) аналіз, виробництво, збут, комунікації;

в) зв'язок, управління, організація, планування, аналіз, збут, виробництво, комунікації;

г) управління, планування, збут, комунікації.

2. Назвіть засоби збору інформації в маркетинговому дослідженні транспортного ринку:

а) експеримент та імітація;

б) спостереження;

в) інтерв’ю та фокус-групи;

г) спостереження, інтерв’ю, експеримент та імітація.

3.Найраціональнішим підходом до планування господарської діяльності в умовах невизначеності розвитку зовнішнього середовища є:


  1. принцип своєчасних рішень,

  2. принцип не зважання на проблеми.

4. При розроблені плану маркетингу на підприємствах залізничного транспорту проводяться такі заходи:

а) удосконалення структури управління організацією;

б) вивчення попиту і визначення набору послуг для кожного сегмента;

в) використання неетичних методів у роботі з конкурентами;

г) обслуговування тільки тих клієнтів, що можуть принести стабільний дохід.

5. Першою стадією процесу створення нової послуги є:

а) управлінський аналіз;

б) матеріальне формування послуги;

в) генерація ідеї та розроблення можливих варіантів її реалізації.


ВАРІАНТ № 3

Теоретична частина

1. Комплекс маркетингових комунікацій.

2. Матеріальний потік та його різниця між логістичним підходом.

Практична частина
Задача

1) Функція попиту певного товару D (P) = 90 – 3P2. Знайти еластичність попиту від ціни ED за ціною Р= 4. Навести приклади товарів еластичного попиту і товарів нееластичного попиту.

2) Функція пропозиції деякого товару S (P) = 3 + 4Р. Знайти еластичність пропозиції за ціною ЕS при ціні Р = 2.
Тести

1. За моделлю Мак-Кісі підприємство має оцінити:

а) фактор «можливості розширення ринку»;

б) фактор «привабливість ринку»;

в) фактор «відносна частка ринку»;

г) фактор «стратегічне становище фірми»;

д) правильні відповіді а) та в);

е) правильні відповіді б) та г).

2. Суть методу прямих витрат полягає у:

а) встановленні ціни через додавання до змінних витрат певної надбавки - прибутку.

б) встановленні ціни без додавання до змінних витрат певної надбавки.

3. Підприємство, обираючи стратегію маркетингу та фактори впливу, керується:

а) власними можливостями і ресурсами;

б) власними сильними та слабкими сторонами;

в) сильними та слабкими сторонами конкурентів.4. До заходів залізничних компаній з подолання конкурентних бар’єрів належать:

а) збільшення швидкості перевезень і частоти відправлення вантажів;

б) використання традиційних методів організації перевезень;

в) обслуговування окремих клієнтів за умовами, вигідними тільки залізниці;

г) звуження маркетингової діяльності.

5. Вивчення послуги на транспортні послуги припускає аналіз:

а) вимог та мотивів вантажовласників і пасажирів;

б) ефективності планів процесу виробництва послуг;

в) інвестиційної діяльності регіону;

г) інноваційної діяльності підприємств.
ВАРІАНТ № 4

Теоретична частина

1. Торгові посередники та їх роль в рекламній діяльності

2. Надати визначення принципу логістичної координації та інтеграції.

Практична частина
Задача

Функція попиту деякого товару D = 60 – 4P1 – 3P2 +0,5 Y. Знайти еластичність попиту від власної ціни Е1, перехресний коефіцієнт еластичності попиту Е2, еластичність попиту від доходу споживачів ЕУ при власній ціні товару Р1 = 6, ціні альтернативного товару Р2 = 5 та доході споживачів Y = 700. Які це товари: взаємозамініючі чи взаємодоповнюючі? Як веде себе попит при зростанні доходів споживачів.


Тести

1.Маркетинговий менеджмент –

а) соціальний та управлінський процес, що спрямований на задоволення потреб як індивідів, так і груп, шляхом створення пропозиції та обміну товарів, які мають цінність;

б) область знань та професійної діяльності, спрямованих на формування і забезпечення досягнення цілей організації шляхом раціонального використання наявних ресурсів і залучення, якщо це потрібно, додаткових;

в) процес планування і реалізації політики ціноутворення, просування і розподілу ідей, товарів і послуг, спрямований на здійснення обмінів, що задовольняють як індивідів, так і організації.2. В основі концепції вдосконалення виробництва лежать такі передумови:

а)головне завдання фірми полягає в досягненні визначеного обсягу продажу своїх товарів;

б) фірма усвідомлює, що споживачі зацікавлені в купівлі товарів, які виробляє фірма з більшим асортиментом.

в)фірма бачить своє завдання в задоволенні потреб певної групи споживачів;

г) фірма усвідомлює, що споживачі не купуватимуть товари в тому обсязі, котрий необхідний фірмі, без певного впливу.

3. Переваги маркетингової інформаційної системи:

а) організоване збирання інформації; можливість виявлення криз; координація плану маркетингу, швидкість; результати подаються в аналітичному вигляді; можливість прогнозування дій споживачів;

б) організоване збирання інформації; уникнення криз; координація плану маркетингу, швидкість; результати подаються у кількісному вигляді; можливість аналізу витрат і прибутку;

в) некапіталомістке збирання інформації; можливість виявлення криз; результативність плану маркетингу, швидкість; результати подаються в аналітичному вигляді; можливість прогнозування дій споживачів.4. Маркетингові дослідження -

а) це збирання, оброблення й аналіз даних з метою зменшення ризику і невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових рішень.

б) це оброблення й аналіз даних з метою удосконалення запропонованих послуг, що супроводжує прийняття маркетингових рішень.

в) це робота з інформацією, яка збиралася раніше для інших цілей, не пов'язаних з вирішенням досліджуваної проблеми.5. Тарифна політика – це:

а) комплекс заходів щодо визначення тарифів, тарифної стратегії і тактики, умов оплати, варіювання тарифами залежно від пропозиції на ринку;

б) напрям дій транспорту щодо визначення тарифів з метою досягнення цілей у конкретній ринковій ситуації;

в) боротьба за лідерство на ринку шляхом зниження витрат, збільшення якості транспортної продукції та використання нецінових факторів.


ВАРІАНТ № 5

Теоретична частина

1. Фірмовий стиль та його роль у розвитку підприємства

2. Правила логістики, що описують кінцеву мету логістичного управління.
Практична частина
Задача

Відділ маркетингу оцінює залежність обсягів продажів Q від витрат на рекламу А функцією Q (A) = 60 + 0,15 A. Визначити еластичність попиту від реклами при витратах на рекламу А = 200 000 грн.Тести

1. В основі концепції інтенсифікації комерційних зусиль лежать такі передумови:

а) компанія концентрує увагу на зниженні собівартості (шляхом підвищення продуктивності) з тією метою, щоб виробляти товари за доступними цінами;

б) підприємство усвідомлює, що споживачів можна примусити купити певні товари за допомогою різних методів стимулювання продажу;

в) фірма бачить своє завдання в задоволенні потреб певної групи споживачів;

г) фірма впевнена, що результати її діяльності щодо задоволення попиту призведуть до повторних покупок продукції і забезпечать сприятливу громадську думку.

2. План маркетингу – це:

а) документ, в якому в письмовій формі зафіксовано пункти, виконання котрих забезпечуватиме максимізацію доходів;

б) комплекс заходів, спрямованих на завоювання фірмою позицій на ринку;

в) письмовий документ, в якому зазначений перелік робіт, послідовність їх виконання та виконавців для втілення стратегії маркетингу в життя.3. Бостонська консультативна група запропонувала використовувати для визначення

перспектив єдиний показник:

а) зростання обсягу потреб;

б) зростання обсягу пропозиції;

в) зростання обсягу попиту.4. Маркетинг транспортних послуг допомагає відповісти на такі питання:

а) ким, де, в якому обсязі та за якою ціною товари підприємства купуються;

б) хто, якої кваліфікації працює в організації;

в) де і як взяти інвестиції на проект;

г) як відкрити власну справу.

5. Яка стратегія ціноутворення передбачає наявність наступної економічної умови: велику частку в ціні виграшу й меншу частку питомих витрат?

а) стратегія прориву на ринок;

б) нейтральна стратегія;

в) преміальна стратегія.
ВАРІАНТ № 6

Теоретична частина

1. Управління політикою руху товару виробничого підприємства

2. Дайте визначення принципів тотальних затрат і глобальної оптимізації в логістиці.
Практична частина
Задача

Поточний обсяг продажів дорівнює Q0 = 1500 одиниць. Еластичність попиту від ціни Ep = -1,4. Зростання ціни на товар дорівнюватиме 5 %. Еластичність попиту від доходу споживачів EY = 1,8. Доход споживачів зросте на 7 %. Визначити обсяг продажів, що очікується.Тести

1. За моделлю Мак-Кісі підприємство має оцінити:

а) фактор «можливості розширення ринку»;

б) фактор «привабливість ринку»;

в) фактор «відносна частка ринку»;

г) фактор «стратегічне становище фірми»;

д) правильні відповіді а) та в);

е) правильні відповіді б) та г).

2. Управління маркетингом потрібно розглядати як:

а) оцінювання ситуації та перевірку виконання;

б) аналіз стану підприємства та прогноз рику;

в) всеохоплюючий процес пристосування підприємства до ринку та використання ним найвигідніших ринкових можливостей;

г) фіксування змін на ринку для виявлення суттєвих розбіжностей між очікуваними і фактичними результатами діяльності підприємства.3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі будуть доброзичливі до товарів, якщо:

а) вони широко поширені і доступні за ціною;

б) вони мають високу якість при доступній ціні;

в) підприємство зосереджує зусилля в сфері стимулювання збуту товару;

г) підприємство визначає потреби споживача і задовольняє їх більш ефективним, ніж у конкурентів способом.

4.Бізнес-план — це план:


 1. виробничо-господарської і збутової діяльності підприємства, який не може займати проміжне положення між стратегічним планом підприємства і його річним планом маркетингу.

 2. виробничо-господарської і збутової діяльності підприємства, що займає проміжне положення між стратегічним планом підприємства і його річним планом маркетингу.

 3. виробничо-господарської і збутової діяльності підприємства, що доповнює лише стратегічний план підприємства.

5. З яких елементів складаються маркетингові комунікації на ринку транспортних послуг?

а) рекламування і просування товарів, послуг, ідей;

б) рекламування і стимулювання збуту;

в) просування товарів на ринок і пропаганда;

г) рекламування, стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж.
ВАРІАНТ № 7

Теоретична частина

1. Реклама як засіб комунікації та її вплив на ефективність маркетингової діяльності.

2. Логістичні операції та їх сутність у логістичному управлінні.
Практична частина
Задача

Середня ринкова ціна товару дорівнює 60 грн. Всі данні відображені в таблиці. Визначити відпускні ціни на моделі А і В методом бального оцінювання.
Фактор

Вага

А

В

Зручність використання

0,45

4

6

Дизайн

0,35

5

5

Упаковка

0,2

2

8


Тести

1. Розвиток адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації на ринку здебільшого забезпечується:

а) збільшенням довжини товарної лінії і підвищенням її гармонійності з огляду на технологію виготовлення;

б) розширенням товарної номенклатури і витягуванням товарної лінії вгору;

в) розширенням товарної номенклатури і витягуванням товарної лінії донизу;

г) розширенням товарної номенклатури гармонізації з огляду на характеристики асортиментних груп;

д) розширенням асортиментних груп і видовженням товарних ліній.2. Порядок розташування потреб у ієрархії А) Маслоу:

а) фізіологічні, соціальні, самозбереження, самоствердження, поваги;

б) соціальні, фізіологічні, самозбереження, поваги, самоствердження,

в) фізіологічні, самозбереження, соціальні, поваги, самоствердження,

г) самозбереження, поваги, фізіологічні, соціальні, самоствердження,

д) соціальні, самоствердження, поваги, самозбереження, фізіологічні.3. Гранична корисність споживача:

а) збільшується з кожним наступним набором товарів;

б) зменшується з кожним наступним набором товарів;

в) збільшується з кожною наступною одиницею однойменного товару;

г) зменшується з кожною наступною одиницею однойменного товару;

д) не залежить від кількості найменувань товарів, а залежить лише від їх кількості.4. Стратегія побудована на припущенні, що споживачі будуть купувати послуги лише найвищої якості, відповідає маркетинговій концепції:

а) удосконалення виробництва;

б) сучасного маркетингу;

в) удосконалення товару;

г) інтенсифікації комерційних зусиль.

5. Що не входить до основних завдань управління маркетингом?

а) одержання прибутку;

б) збільшення частки підприємства на ринку;

в)організація введення в дію основних виробничих потужностей;

г) вихід підприємства на новий ринок.
ВАРІАНТ № 8

Теоретична частина

1. Паблік рилейшнз (зв’язки з громадськістю) як група методів комунікації.

2. Надати визначення принципу гуманізації всіх функцій і технологічних рішень в логістичній системі.
Практична частина
Задача

Вузол 7 — склад, решта вузлів — будівельні майданчики підприємства) Показники на дугах — відстані в кілометрах.

Треба знайти найкоротші відстані від складу до кожного будівельного майданчика. Яка довжина найкоротшого шляху від складу до будівельного майданчика 1? Чи проходить найкоротший шлях від складу до будівельного майданчика 1 через будівельний майданчик 2? Яка довжина найкоротшого шляху від складу до будівельного майданчика 2? Чи проходить найкоротший шлях від складу до будівельного майданчика 2 через будівельний
майданчик 4?Тести

1.Потенційний ринок транспортного підприємства – це:

а) сукупність підприємств, які проявляють зацікавленість до продукції підприємства;

б) сукупність усіх реальних і потенційних покупців;

в) інфраструктура ринку.2. Концепція удосконалення товару стверджує, що споживчі будуть доброзичливі до товарів, якщо:

а) вони широко поширені і доступні за ціною;

б) вони мають високу якість і доступні за ціною;

в) підприємство прикладе зусиль в сфері збуту і стимулювання товару;

г) підприємство визначить потреби споживача і задовольнить їх більш ефективним способом, ніж у конкурентів, способом.

3. Що з нижче переліченого можна віднести до філософії маркетингового менеджменту зарубіжних маркетингових компаній?

а) зарплату нам платить наш бухгалтер;

б) постійне переглядання методів роботи з клієнтами;

в) намагання вигідно продати те, що виробляється.4. Перехід на методи маркетингового менеджменту в комерційній роботі на транспорті означає:

а) сегментування ринку та розроблення для кожного сегмента свого набору послуг за прийнятною ціною;

б) удосконалення організаційної структури транспортного підприємства;

в) соціологічні дослідження транспортного ринку. 1. При внутрішньому системному плануванні важливим є принцип:

  1. необхідно забезпечувати гнучкість і адаптивність планування відповідно до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємства,

  2. розробляти плани повинен, не той, хто потім ці плани впроваджуватиме в життя.

  3. рівень компетенції в плануванні має відповідати рівню компетенції щодо розпорядження ресурсами підприємства.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка