Методичні вказівки Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчанняСторінка7/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.86 Mb.
#9938
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

E. Інтуїтивним рішенням.
73. Завідувач аптеки для впливу на колектив працівників та окремих виконавців вирішив використати різні методи менеджменту. Які з них належать до соціально-психологічних методів менеджменту?

A. Матеріальні стимули, які базуються на використанні посадових окладів, доплат, надбавок, премій тощо.

B. Процес розробки посадових інструкцій.

C. Процес нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту.

D. Процес розподілу повноважень між керівниками технічного рівня управління.

E. План покращення умов праці на фармацевтичному підприємстві.

74. Фармацевтичне підприємство “Медова Печера” провело дослідження діяльності конкурентів та цінової кон’юнктури пропонованих ними лікарських засобів. До якого етапу стратегічного планування відносяться дані дії:

A. Формулювання місії фармацевтичної організації

B. Інформаційне забезпечення стратегічного планування

C. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища

D. Визначення цілей та завдань фармацевтичної організації

E. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища
75. Процес вироблення управлінського рішення здійснюється поетапно. Що з даних тверджень відноситься до одного з етапів процесу вироблення управлінського рішення

A. Застосування теорії очікувань

B. Управління неформальною групою

C. Контролювання та регулювання

D. Виявлення та оцінка альтернатив розв'язання проблеми

E. Делегування повноважень
76. Однією з функцій менеджменту є мотивування. Мотив визначається як:

A. Відчуття певного дискомфорту, нестачі чого-небудь

B. Те, що людина вважає цінним для себе

C. Внутрішньо усвідомлене спонукання до певних дій

D. Психологічні якості людей, які дозволяють засвоювати певні знання

E. Зовнішнє спонукання до формування певної поведінки
77. Методи фармацевтичного менеджменту класифікують за різними ознаками. За характером впливу методи фармацевтичного менеджменту поділяються на:

A. Фізіологічні, технологічні, соціально-гігієнічні, адміністративні

B. Управлінські, технологічні, соціальні, економічні

C. Економічні, технологічні, адміністративні, соціально-психологічні

D. Об’єктивні, суб’єктивні, цілеспрямовані, управлінські

E. Конкретні, загальні, адміністративні, колегіальні
78. Засіб передавання інформації – це складовий елемент комунікаційного процесу. Яку назву він має:

A. Канал

B. Відправник

C. Повідомлення

D. Отримувач

E. Ідея

79. Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації?

A. Зневажання фактами.

B. Семантичні бар’єри.

C. Невербальні перепони.

D. Нерозуміння важливості повідомлення.

E. Стеоретипи мислення.

Перелік тестових завдань до змістового модуля № 3

80. У провізора аптеки Кузьменко І.В. виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинен звернутися працівник для оскарження рішення адміністрації аптеки ?

A. У комісію з трудових суперечок (КТС)

B. У профспілковий комітет

C. До керівництва вищих органів управління фармацевтичною службою на обласному рівні

D. У МОЗ України

E. До арбітражного суду
81. При влаштуванні на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?

A. Внутрішнім трудовим розпорядком

B. Посадовою інструкцією

C. Кодексом законів про працю

D. Всі відповіді вірні

E. Вірної відповіді немає
82. Завідувач аптеки при прийнятті на роботу провізора, уклав з ним трудовий договір і встановив випробовувальний термін. Чи дозволяється розірвання трудового договору під час випробовувального терміну

A. Не дозволяється

B. Лише після закінчення випробовувального терміну

C. Дозволяється

D. Дозволяється, як виняток

E. Як правило, не дозволяється
83. Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером на посаду оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів?

A. Вербування кадрів

B. Ротація кадрів

C. Підвищення на посаді

D. Плинність кадрів

E. Підвищення кваліфікації
84. Керівник підприємства дає можливість підлеглим самостійно (відповідно до кваліфікації і виконуваних функцій) брати участь у таких видах діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень. Вкажіть стиль керівництва:

A. Підтримувальний.

B. Авторитарний

C. Ліберальний

D. Соціально-психологічний

E. Демократичний.
85. Вкажіть освітньо-кваліфікаційний рівень випускника, що відповідає визначенню: «...- випускник, який на основі отриманої кваліфікації бакалавра отримав спеціальні вміння та знання, має початковий досвід їх використання для вирішення професійних завдань у цій галузі народного господарства":

A. Спеціаліст

B. Молодший спеціаліст

C. Бакалавр

D. Магістр

E. Інтерн
86. При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку, на початковому етапі створення аптечного підприємства виникло питання про тривалість перерви впродовж робочого дня. Якою повинна бути тривалість перерви згідно з КЗпП України?

A. Не більше 1 години

B. Не більше 2 годин

C. Не більше 3 годин

D. 2,5 години

E. Вірної відповіді немає
87. Які категорії жінок допускається залучати до нічних та понаднормових робіт:

А. Вагітних жінок

B. Жінок, які мають дітей віком до трьох років

С. Жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років

D. Осіб, молодших 18 років

E. Вірної відповіді немає
88. Завідувач аптеки, стаж роботи якого за фахом складає 10 років, після проходження відповідного передатестаційного циклу, подав документи на присвоєння категорії. На яку кваліфікаційну категорію може претендувати фахівець, якщо він ніколи не атестувався?

A. На вищу, якщо є відповідна рекомендація

B. На першу

C. На вищу

D. На другу

E. На вищу, при наявності клопотання трудового колективу
89. При аналізі статистичних відомостей про облік кадрів на підприємстві виявлено індивідуальне неорганізоване переміщення працівників до інших підприємств та організацій. Як називається такий рух трудових ресурсів?

A. Переведення

B. Спіральна ротація

C. Гвинтова ротація

D. Комбінована ротація

E. Плинність кадрів
90. Колектив підприємства охарактеризував свого керівника як самовладного, схильного до єдиноначальності, підтримуючого жорстку дисципліну, який допускає ініціативність підлеглих, але не завжди приймає її, підбір кадрів здійснює за принципом позбавлення від сильних конкурентів. Визначте стиль роботи керівника.

A. Директивний

B. Демократичний

C. Колегіальний

D. Ліберальний

E. Делегуючий
91. Який з перерахованих нижче критеріїв включає професійна адаптація?

A. Оцінка відповідності якості роботи працівника певним критеріям.

B. Заходи, які сприяють формуванню в працівників соціальних та професійних якостей.

C. Оцінка ініціативності та творчої активності працівника

D. Ознайомлення працівника з сучасними видами виробництва, потребами споживачів.

E. Цілеспрямований процес вивчення та формування професійних інтересів.

92. Трудове право регулює відносини з праці у сфері суспільно-економічної організації праці. Що з перерахованого нижче не відноситься до відносин, які супроводжують трудові:

A. Правовідносини профспілкового органу та роботодавця.

B. Правовідносини трудового колективу з роботодавцем.

C. Правовідносини з профорієнтації та професійної освіти

D. Соціально-партнерські відносини.

E. Правовідносини з підвищення кваліфікації.
93. Провізору було видано заробітну платню в підвищеному розмірі з урахуванням роботи в нічний час. За роботу в який саме час була здійснена доплата:

A. З 20.00 год. до 9.00 год.

B. З 23.00 год. до 7.00 год.

C .З 24.00 год. до 8.00 год.

D. З 22.00 год. до 6.00 год.

E. З 21.00 год. до 9.00 год.
94. Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб, що не досягли 18 років.

A. Встановлюється на 6 місяців

B. Встановлюється тільки зі згоди виробника.

C .Встановлюється на 1 місяць

D. Встановлюється на 1 рік

E. Не встановлюється
95. Випробувальний термін при прийнятті на роботу не може перевищувати:

A. Три місяці, в окремих випадках 6 місяців

B. Від одного до десяти місяців

C. Від шести місяців і більше, все залежить від стану працівника

D. Від одного тижня до трьох місяців

E. Від одного місяця до шести місяців.
96. Щорічна основна відпустка надається провізору аптеки тривалістю не менше:

A. 21 календарний день

B. 31 календарний день

C. 24 календарних дні

D. 27 календарних днів

E. 38 календарних днів
97. Для забезпечення проведення вхідного контролю якості лікарських засобів аптека повинна визначити уповноважену особу. На якого працівника можуть покладатися ці обов’язки в аптечних закладах?

A. На будь-якого працівника з середньою фармацевтичною освітою.

B. На будь-якого працівника з вищою освітою.

C. На працівника з середньою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше року.

D. На працівника з вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше двох років.

E. На будь-якого працівника з фармацевтичною освітою.
98. Керівник фармацевтичної фірми застосовує стиль керівництва, що характеризується високим рівнем децентралізації повноважень, вільного прийняття рішень і виконання завдань. Як називається такий стиль:

A. Харизматичним

B. Ліберальним

C. Колегіальним

D. Авторитарним

E. Демократичним
99. Провізор влаштовується на роботу на оптове фармацевтичне підприємство на посаду завідувача аптечного складу. Який термін випробування не вимагає узгодження з комітетом профспілки при прийманні його на роботу?

A. До трьох місяців.

B. До одного місяця.

C. До двох місяців.

D. До чотирьох місяців.

E. До шести місяців.
100. Провізор-аналітик аптеки хоче взяти частину відпустки навесні, а частину – восени. За яких умов допускається поділ відпустки на частини?

A. При умові, що її основна частина становитиме не менше 10 днів.

B. При умові, що її основна частина становитиме не менше 14 днів.

C. При умові, що її основна частина становитиме не менше 12 днів.

D. При умові, що її основна частина становитиме не менше 16 днів.

E. При умові, що її основна частина становитиме не менше 18 днів.
101. При укладанні трудового договору встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування не встановлюється при приймання на роботу осіб, котрі не досягли:

A. 18 років

B. 20 років

C. 22 років

D. 19 років

E. 21 року
102. Між провізором і завідувачем аптеки виникла трудова суперечка стосовно переносу терміну відпустки. Провізор звернувся в комісію по трудових суперечках. Впродовж скількох днів розглядається суперечка в комісії від дня подання заяви?

A. 10 днів

B. 5 днів

C. 3 днів

D. 1 тижня

E. 1 місяця
103. Провізор був прийнятий на роботу в січні. Чи має він право на щорічну трудову відпустку в серпні?

A. Має право

B. Має право, але з додатковими умовами

C. Має право при наявності довідки від лікаря

D. Не має права

E. Має право на половину відпустки
104. Влада, що базується на поведінці підлеглих та відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, наказів, має назву:

A. Дисциплінарна

B. Інформаційна

C. Експертна

D. Еталонна

E. Законна
105. Лідерство – це категорія менеджменту, яка визначається як:

A. Можливість впливати на поведінку інших людей

B. Здатність за рахунок особистих якостей здійснювати вплив на поведінку окремих людей та гру працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації

C. Будь-яка поведінка одного працівника, яка вносить зміни в поведінку іншого працівника

D. Вид управлінської діяльності, який забезпечує виконання функцій менеджменту

E. Вид управлінської діяльності, який забезпечує трансформацію методів і стандартів менеджменту в управлінські рішення
106. Підхід до керівництва організацією з позицій особистих якостей ґрунтується на:

A. Використанні властивостей та особистісних характеристик «ефективних» працівників

B. Установленні того, які стилі поведінки і особисті якості найбільш відповідають конкретним ситуаціям

C. Визначення того, що ефективність керівництва залежить не від особистих якостей, а від манери поведінки керівника з підлеглим

D. Твердженні, що такого стилю не існує

E. Вірної відповіді немає
107. Будь-яка поведінка одного працівника, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття іншого працівника – це категорія менеджменту, яка має назву:

A. Лідерство

B. Вплив

C. Влада

D. Переконання

E. Примушування
108. Вкажіть активні стилі поведінки у конфліктній ситуації:

A. Стиль ухилення

B. Стиль пристосування

C. Стиль конкуренції

D. Стиль компромісу

E. Стиль згладження
109. Назвіть основні міжособистісні способи розв'язання конфлікту:

A. Роз'яснення вимог до роботи
B. Використання системи винагород
C. Використання координаційних та інтеграційних механізмів
D. Компроміс (поєднання точок зору)
E. Встановлення загально організаційних комплексних цілей.
110. Яким категоріям працівників щорічні відпустки надають у зручний для них час:

A. Працівникам віком до 18 років.

B. Інвалідам.

C. Жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю.

D. Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда.

E. Всі відповіді правильні.

Додаток 1Відповіді на тестові завдання контрольної роботи № 1 «Менеджмент у фармації»

Варіант № ___

питання

A

B

C

D

EКаталог: uploads -> repository -> oef -> 2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни
2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 -> Методичні вказівки Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання
2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 -> Методичні вказівки для студентів факультету заочної форми навчання
oef -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет
oef -> Календарний план лекцій та практичних занять з менеджменту І маркетингу в фармації для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету на VІІІ семестр 2015-2016 н р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка