Методичні вказівки Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання


В. Свідоцтво про державну реєстрацію ССторінка6/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.86 Mb.
#9938
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

В. Свідоцтво про державну реєстрацію

С. Заява на відкриття рахунку, підписана керівником та головним бухгалтером

D. Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік

Е. Копія установчого договору
21. Кожна організація в процесі свого розвитку проходить різні етапи життєвого циклу. Якому етапу життєвого циклу організації відповідає “суттєве розширення цільових сегментів ринку, забезпечення високих темпів зростання прибутку, інвестування розвитку на засадах самофінансування”?

А. Юність

В. Рання зрілість

С. Дитинство

D. Старіння

Е. Насичення
22. Новостворена ринкова структура, при якій орган управління – збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску. Яку назву має дана структура?

А. Командитне товариство

В. Товариство з обмеженою відповідальністю

С. Товариство з необмеженою відповідальністю

D. Акціонерне товариство закритого типу

Е. Акціонерне товариство відкритого типу
23. До якого фактору зовнішнього впливу на організацію належить культура харчування споживачів, традиції національної кухні, відношення до самолікування у суспільстві, традиції народної медицини:

A. Технології

B. Споживачі

C. Соціокультурні

D. Економічні фактори

E. Політичні фактори
24. Для того, щоб суспільство могло використовувати результати підприємницької діяльності, держава законодавчо надає суб'єктам підприємницької діяльності гарантії:

А. Надання повної економічної свободи

В. Збереження їх власності

С. Створення для всіх учасників ринкових відносин рівних прав

D. Всі відповіді вірні

Е. Забезпечення ринково-конкурентного режиму господарювання
25. Вкажіть рівень управління, який може використовувати менеджер для кваліфікаційного управління діяльністю фармацевтичної фірми.

А. Загальний.

В. Адміністративний.

С. Фінансовий.

D. Виробничий.

Е. Управлінський.
26. Під час виробничих зборів в аптеці виникла дискусія стосовно суті менеджменту. На вашу думку, що являє собою менеджмент?

А. Управління людьми.

В. Цілеспрямована дія на об’єкт з метою зміни його стану чи поведінки.

С. Управління людьми і технологічними лініями.

D. Роль, яку виконують керівники вищого рівня

Е. Управління.
27. У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю над діяльністю працівників, що виконують конкретні операції?

А. Інституційний.

В. Технічний.

С. Управлінський.

D. Адміністративний.

Е. Бюрократичний.
28. У процесі обговорення виступу провізора-інтерна на виробничих зборах аптеки було відмічено ототожнення ним понять “менеджмент” та “управління”. Вкажіть, у чому полягає відмінність між ними?

А. Поняття “управління” є значно ширше, ніж “менеджмент”.

В. Управління – це складова менеджменту.

С. Менеджмент – це складова управління.

D. Поняття “менеджмент” та “управління” є тотожними.

Е. Поняття “менеджмент” та “управління” є протилежними.
29. На діяльність аптеки впливають різні чинники зовнішнього середовища. Одні з них мають безпосередній вплив, інші – опосередкований. Який з нижче наведених чинників відноситься до безпосереднього впливу?

А. Соціально-культурні.

В. Міжнародне оточення.

С. Рівень техніки та технології.

D. Конкуренти.

Е. Політичні обставини.
30. У процесі спілкування між провізорами аптеки виникло непорозуміння щодо видів організацій. Які види організацій виділяють за способом і метою утворення?

А. Механістичні та органістичні.

В. Підприємства, товариства, банки, страхові компанії.

С. Прості та складні.

D. Великі, середні та малі

Е. Формальні та неформальні
31. Допоможіть завідувачу аптеку обгрунтувати, якими є види фармацевтичних організацій за характером адаптації до змін?

А. Життєздатні та нежиттєздатні.

В. Формальні та неформальні.

С. Великі, середні та дрібні.

D. Прості та складні.

Е. Механістичні та органістичні.
32. Фармацевтичні працівники вирішили організувати господарське товариство. Вкажіть, у чому сутність товариства з обмеженою відповідальністю?

А. Товариство, учасники якого несуть відповідальність у межах своїх вкладів.

В. Товариство, учасники якого несуть відповідальність у межах своїх вкладів, а при недостатності цих сум належним їм майном у однаковому для всіх учасників .

С. Товариство, учасники якого несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язання товариства усім своїм майном.

D. Товариство, учасники якого несуть додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, а вкладники - лише у межах вкладу.

Е. Товариство, учасники якого несуть повну відповідальність.
33. При організації акціонерного товариства між засновниками виникла дискусія стосовно матеріальної відповідальності. Яка, на Вашу думку, ступінь матеріальної відповідальності у членів акціонерного товариства?

А. У межах подвійної суми вкладів

В. В межах належних їм акцій.

С. Внесками до статутного фонду і належним їм майном.

D. У межах вкладів.

Е. Необмежена і солідарна.
34. Аптека № 121 подає документи для отримання ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності. Назвіть орган ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами?

A. Науково – експертний фармакологічний центр;

B. Державний фармакологічний центр;

C. Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;

D. Державна інспекція по контролю за якістю лікарських засобів;

E. Державна акціонерна компанія „Ліки України”.
35. Новостворена ринкова структура, при якій орган управління – збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску. Яку назву має дана структура.

A. Акціонерне товариство закритого типу

B. Командитне товариство

C. Товариство з необмеженою відповідальністю

D. Товариство з обмеженою відповідальністю

E. Акціонерне товариство відкритого типу
36. А. Файоль сформулював основні принципи менеджменту. Якому принципу менеджменту відповідає така характеристика “...формування духу однієї команди, що сприяє гармонії та єдності організації”:

A. Справедливість

B. Дисципліна

C. Єдиновладдя

D. Порядок

E. Корпоративність
37. Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації:

A. Здібності, кваліфікація та обдарованість працівників

B. Стан економіки

C. Інфраструктура

D. Державні органи влади

E. Споживачі
38. Який з перелічених нижче принципів не відноситься до принципів підприємницької діяльності:

A. Вільний вибір видів діяльності

B. Приймання на роботу працівників за погодженням

C. Самостійне формування програм діяльності, вибір постачальників і споживачів

D. Комерційний розрахунок та власний комерційний ризик

E. Вільне розпорядження прибутком
39. З метою зменшення підприємницького ризику фірми розширюють свою діяльність шляхом проникнення у нові сфери та галузі. Як називається даний процес

A. Диверсифікація

B. Конгломерація

C. Інтенсифікація

D. Модернізація

E. Інтеграція
40. Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма?

A. Фармацевтична етика

B. Етика бізнесу

C. Фармацевтична деонтологія

D. Етика керівника

E. Етика підлеглого


41. Українська фармацевтична фірма організувала за кордоном дочірнє підприємство. До якої форми організації міжнародного бізнесу це відноситься:

A. Ліцензування

B. Прямий експорт

C. Пряме володіння

D. Виробництво лікарських засобів за контрактом

E. Спільне підприємство
42. Координація управлінської роботи зумовлює створення рівнів управління. Для чого рівні управління зображають у вигляді піраміди?

A. Для відображення ролей менеджерів

B. Для призначення конкретних керівників підрозділів

C. Для полегшення призначення управлінців на посади

D. Для характеристики чисельності апарату управління на різних рівнях

E. Для конкретизації ролі менеджера і підприємця
43. Ефективність діяльності фармацевтичної фірми поступово поліпшилась завдяки позитивним змінам у зовнішньому середовищі. Вкажіть фактор, що вплинув на організацію:

A. Структура

B. Кадри

C. Технологія

D. Мета

E. Стан економіки
44. В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. При цьому рівні управління утворюються за рахунок:

A. Вертикального розподілу праці

B. Горизонтального розподілу праці

C. Вертикально-горизонтального розподілу праці

D. Діагонального розподілу праці

E. Шахового розподілу праці
45. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку японської моделі управління:

A. Індивідуальний процес прийняття рішень

B. Колективна відповідальність

C Швидка оцінка і просування на посаді

D. Чітко формалізована структура управління

E. Короткотермінова зайнятість
46. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління:

A. Колективна відповідальність

B. Групові форми контролю

C. Швидка оцінка і просування на посаді

D. Повільне просування на посаді

E. Підвищена увага до „людського фактора”
47. Ефективна діяльність фармацевтичної фірми в значній мірі залежить від зовнішнього середовища. Що характеризує кількість факторів, на які фірма зобов’язана реагувати ?

A. Обмеженість зовнішнього середовища.

B. Сталість середовища.

C. Невизначеність.

D. Складність зовнішнього середовища.

E. Прогнозованість зовнішнього середовища.

48. Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами:

A. Комунальне підприємство

B. Державне підприємство

C. Дочірнє підприємство

D. Іноземне підприємство

E. Колективне підприємство
Перелік тестових завдань до змістового модуля №2

49. На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням:

A. Автоматизованої системи управління

B. Автоматизованого робочого місця

C. Автоматизованої навчально-контролюючої системи

D. Інформаційно-управлінської системи

E. Автоматизованої інформаційно-пошукової системи
50. Фармацевтична фірма орієнтується у своїй діяльності на реалізацію різноманітного асортименту продукції, різні групи споживачів і регіони. Який тип організаційної структури характерний для даної фірми?

A. Бюрократичний

B. Дивізійний

C. Функціональний

D. Централізований

E. Децентралізований
51. В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських засобів, створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є:

A. Штабною

B. Лінійно-функціональною

C. Дивізійною

D. Матричною

E. Бюрократичною
52. Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив причини затруднень - високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує такий етап розробки раціонального управлінського рішення як:

A. Вибір альтернатив.

B. Визначення альтернатив

C. Оцінка альтернатив.

D. Діагностика проблеми.

E. Формулювання обмежень та критеріїв прийняття рішень.
53. Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

A. Координації

B. Планування

C. Організації

D. Контролю

E. Мотивації


54. Фірма, яка має широкий товарний асортимент, застосувала продуктову організаційну структ уру управління. Які переваги даної організаційної структури :

A. Керівник, який займається певним лікарським засобом, має можливість координувати різні роботи з усього комплексу маркетингу для даного препарату

B. Керівник, який відповідає за певний лікарський засіб, не має усіх повноважень, необхідних для його діяльності

C. Товарна організація потребує значних видатків у зв’язку з утриманням великої кількості персоналу

D. У працівників товарних підрозділів існує “подвійне підпорядкування”: своїм керівникам та керівникам функціональних маркетингових служб

E. Правильної відповіді немає
55. Фармацевтичне підприємство має широкий асортимент лікарських засобів. Продукція відрізняється різноманітністю лікарських форм. Яка з наведених організаційних структур управління може бути взята за основу ?

A. Функціональна

B. Товарна

C. Регіональна

D. Сегментна

E. Матрична
56. Процес контролю повинен реалізовуватись у певній послідовності. Яка з них є правильною: :

A. Визначення завдань контролю - зіставлення реальних результатів з критеріями та стандартами - оцінка виконання - підбір критеріїв та стандартів

B. Підбір критеріїв та стандартів - визначення завдань контролю - зіставлення реальних результатів з критеріями та стандартами - оцінка виконання

C. Підбір критеріїв та стандартів - оцінка виконання - визначення завдань контролю - зіставлення реальних результатів з критеріями та стандартами

D. Підбір критеріїв та стандартів - визначення завдань контролю - оцінка виконання - зіставлення реальних результатів з критеріями та стандартами

E. Визначення завдань контролю - підбір критеріїв та стандартів - оцінка виконання - зіставлення реальних результатів з критеріями та стандартами
57. Керівник фармацевтичного підприємства під час проведення робіт здійснює контроль на основі зворотного зв’язку, що допомагає виявити відхилення при виконанні завдань. Який вид контролю він виконує?

A. Періодичний

B. Підсумковий

C. Попередній

D. Поточний

E. Щорічний
58. Завідуючий аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу відносяться дані комунікації:

A. Горизонтальні

B. Внутрішні

C. Вертикальні

D. Міжрівневі

E. Зовнішні
59. Діяльність керівника пов'язана з прийняттям управлінських рішень, які спрямовані на досягнення цілей організації. Які з наведених рішень не відносяться до таких, що класифікують за способом обгрунтування?

A. Стандартні

B. Інтуїтивні

C. Рішення, що базуються на висновках

D. Раціональні

E. Вірної відповіді немає


60. У процесі становлення менеджменту склалася обґрунтована система теорій мотивації. Які групи потреб виділені в теорії мотивування А. Маслоу?

A. Фізіологічні, статеві, альтруїстичні, потреби практичного характеру

B. Фізіологічні, безпеки та захищеності, соціальні, поваги та самовираження

C. Влади, успіху, причетності

D. Явні, приховані, природжені, набуті

E. Гігієнічні та мотиваційні
61. Фармацевтичне підприємство орієнтується на різні ринкові сегменти, споживачі котрих суттєво відрізняються купівельною поведінкою. Яка організаційна структура управління маркетингом є для нього найоптимальнішою?

A. Регіональна організація маркетингу

B. Функціональна організація маркетингу

C. Сегментна організація маркетингу

D. Продуктова організація маркетингу

E. Продуктово-сегментна організація маркетингу
62. Стратегічне планування діяльності фармацевтичного підприємства на першому етапі передбачає визначення місії. Що означає місія фармацевтичного підприємства?

A. Метод менеджменту

B. Очікуваний стан підприємства

C. Перелік дій, які повинні виконуватись в обумовлений спосіб у визначений термін

D. Визначальна причина існування організації

E. Послідовна реалізація функцій менеджменту
63. Комунікації – це процес двостороннього обміну ідеями, інформацією, який призводить до взаємного розуміння. Що забезпечує комунікаційний процес?

A. Програмування управлінських рішень

B. Формування планів діяльності

C. Застосування конкретних форм влади

D. Використання стилів керівництва

E. Обмін інформацією між завідувачем аптеки та працівниками
64. Управлінська діяльність передбачає використання різних видів комунікацій. Як здійснюються невербальні комунікації?

A. Шляхом символів та жестів

B. Шляхом телефонного зв’язку

C. Шляхом усного мовлення

D. Шляхом ведення управлінської документації

E. Шляхом анкетування
65. У менеджменті виділяють загальні та спеціальні функції управління. Які функції менеджменту належать до загальних?

A. Управління фармацевтичними кадрами

B. Планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання

C. Управління виробничими підрозділами

D. Управління технологічними процесами, що здійснюються в організації

E. За допомогою яких здійснюються певні управлінські процеси
66. Мотивація є однією з головних функцій управління. А що відносять до факторів демотивації?

A. Гарний колектив

B. Визнання

C. Критика

D. Інформованість

E. Самостійність

67.Комунікації – це процес обміну інформацією. Комунікації між відділами і підрозділами організації це:

A. Міжрівневі комунікації

B. Зовнішні організаційні комунікації

C. Неформальні організаційні комунікації

D. Внутрішні вертикальні організаційні комунікації

E. Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації
68. Документ, який фіксує згоду сторін про встановлення будь-яких відносин та регулює ці відносини, називається:

A. Договір

B. Наказ

C. Лист

D. Запит

E. Відповідь
69. З метою підвищення ефективності комунікаційного процесу в організаціях рекомендується застосовувати певні управлінські дії. Які з наведених нижче не відноситься до управлінських дій?

A. Збори, наради, п’ятихвилинки

B. Система збору пропозицій.

C. Індивідуальні бесіди

D. Контроль процесу виконання робіт

E. Звіти за результатами контролю
70. Які види управлінської діяльності не розглядаються у рамках стратегічного планування:

A. Адаптація до зовнішнього середовища

B. Розподіл ресурсів

C. Підвищення кваліфікації персоналу

D. Внутрішня координація

E. Усвідомлення організаційної стратегії або стратегічне передбачення
71. Фармацевт Іваненко Г.В. вирішила продовжити навчання та отримати вищу освіту. Згідно з теорією Маслоу, у неї виникла потреба:

A. Соціальна

B. Захищеності

C. Фізіологічна

D. Поваги та самовираження

E. Безпеки

72. Керівникові фармацевтичної фірми «Адоніс» потрібно правильно вибрати посередників та вирішити питання про поставки лікарських засобів в аптеки міста. Вибір, який робиться керівником тільки на підставі того, що він впевнений в його правильності, називається:

A. Адаптаційним рішенням

B. Адміністративним рішенням

C. Раціональним рішенням

D. Функціональним рішенням

Каталог: uploads -> repository -> oef -> 2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни
2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 -> Методичні вказівки Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання
2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 -> Методичні вказівки для студентів факультету заочної форми навчання
oef -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет
oef -> Календарний план лекцій та практичних занять з менеджменту І маркетингу в фармації для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету на VІІІ семестр 2015-2016 н р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка