Методичні вказівки для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність -медична психологія)по підготовці і роботі на практичному занятті з патопсихології Тема: Патопсихологічна семіотика при межових



Скачати 153.21 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір153.21 Kb.
Методичні вказівки для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність –медична психологія)по підготовці і роботі на практичному занятті з патопсихології
Тема: Патопсихологічна семіотика при межових

нервово-психічних розладах. – 4 год.
І.Актуальність теми:

Задачі патопсихологічних досліджень при межових розладах в першу чергу стосуються діагностики особистості хворого. Однак не можна ігнорувати і дослідження пізнавальної діяльності. Діагностика неврозів і психопатій завжди йде шляхом диференціювання з неврозо- і психопатоподібними станами, які виникають в зв'язку з процесуальними порушеннями, органічними або соматичними захворюваннями. Так, астенічний стан може бути обумовленим психогенною реакцією, екзоорганічним ураженням головного мозку внаслідок ЧМТ, астенізуючим соматичним захворюванням, неврозоподібною шизофренією, церебральним атеросклерозом у його початковій стадії. Теж саме стосується і психопатичних синдромів -вони можуть бути наслідком вроджених аномально-особистісних властивостей людини чи патологічного розвитку, клінічними проявами шизофренії або органічного процесу. Патопсихологічна діагностика в таких випадках носить характер "негативної" або "позитивної", тобто вона сприяє вирішенню питання про відсутність або наявність порушень пізнавальної діяльності, які можуть бути властивими для тих чи інших психічних захворювань.



ІІ. Навчальні цілі заняття:

Студент повинен ознайомитись(α-І) з основними характеристиками неврозів, невротичних реакцій, психопатій.
Студент повинен знати(α-ІІ):

 • патопсихологічну семіотику при неврозах та особистісно-аномальних розладів;

 • методи вивчення психічної діяльності та особливості аналізу результатів патопсихологічного дослідження хворих на неврози та психопатії;

 • особливості аналізу результатів експериментально-психологічного дослідження при психогенних розладах;

 • особливості преморбідних індивідуально-психологічних особливостей особистості при психогенних розладах;

 • особливості визначення глибини психотравми для даної особистості;

 • методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження актуального психічного стану;

 • діагностичну та прогностичну значущість виявлених регістр-синдромів.


Студент повинен уміти(α-ІІІ):

 • скласти план патопсихологічного дослідження хворого з неврозом, невротичною реакцією, розладом особистості;

 • провести клініко-патопсихологічне дослідження хворого з межовим психічним розладом;

 • провести диференційний діагноз патопсихологічних регістр – синдромів;

 • провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • скласти протокол патопсихологічного дослідження.


На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками(α-ІІІ):

 • встановлення психологічного контакту з хворим;

 • проведення патопсихологічного дослідження хворого;

 • проведення аналізу отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • написання протоколу проведеного дослідження ;

 • формулювання заключення патопсихологічного дослідження.


ІІІ. Цілі розвитку особистості

Патопсихологічні дослідження при психогенних захворюваннях (невротичні реакції, наслідки гострого стресу, неврози) допомагають не тільки отримати об’єктивні дані щодо структуру і характеру розладу, але й рекомендувати певний метод психотерапевтичного впливу.

Тому лікареві фаху «медична психологія» важливо знати патопсихологічну семіотику при психогенних захворюваннях.

Пізнання лікарем-психологом психології хворого, структури і закономірностей психічної діяльності дозволяє індивідуалізувати систему діагностичних, лікувальних, психопрофілактичних та експертних заходів.



IVіждисциплінарна інтеграція

Дисципліни

знати

вміти

 • попередні ( забезпечуючі) дисципліни

загальна психологія

Медична психологія

Психологічне консультування та психокорекція

Психіатрія

Психофізіологія

Експериментальна психологія

Психічні процеси

Психічні стани

Психічні властивості

Характеристику та фізіологічну основу виникнення психічних процесів

Особливості психокорекційної та психотерапевтичної роботи з хворими на алкоголізм

Особливості особистості та реакцій на стресові ситуації

Психопатологічні синдроми

Критерії порушення психічних процесів

МКХ10

Механізми формування та перебігу психічних процесів, станів та властивостей



Методи психологічного дослідження




 • Наступні дисципліни, ті що забезпечуються:

Психіатрія

Медико-психологічна експертиза









 • Внутрішньо предметнаінтеграція (між темами даної дисципліни): Патопсихологічні регістр-синдроми

Патопсихологічна семіотика при ендогенних та екзогенних психічних захворюваннях









V. Зміст теми заняття:

Короткий зміст теми

До цієї групи захворювань відносяться неврози, психопатії, психічні порушення при соматичній патології.

Задачі патопсихологічних досліджень при межових розладах в першу чергу стосуються діагностики особистості хворого. Однак не можна ігнорувати і дослідження пізнавальної діяльності. Діагностика неврозів і психопатій завжди йде шляхом диференціювання з неврозо- і психопатоподібними станами, які виникають в зв'язку з процесуальними порушеннями, органічними або соматичними захворюваннями.
Питання, що має підготувати студент до заняття:


 1. Особливості аналізу результатів експериментально-психологічного дослідження при психогенних розладах?

 2. Особливості преморбідних індивідуально-психологічних особливостей особистості при психогенних розладах?

 3. Особливості визначення глибини психотравми для даної особистості?

 4. Методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження актуального психічного стану?

 5. Діагностична та прогностична значущість виявлених регістр-синдромів?



VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та зміст



Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощо



Розподіл

часу



1

2

3

4

5

6

1

2

3



4

5

6



7


Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань:



 • патопсихологічну семіотику при неврозах та особистісно-аномальних розладів;

 • методи вивчення психічної діяльності та особливості аналізу результатів патопсихологічного дослідження хворих на неврози та психопатії;

 • особливості аналізу результатів експериментально-психологічного дослідження при психогенних розладах;

 • особливості преморбідних індивідуально-психологічних особливостей особистості при психогенних розладах;

 • особливості визначення глибини психотравми для даної особистості;

 • методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження актуального психічного стану;

Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок:



 • скласти план патопсихологічного дослідження хворого з неврозом, невротичною реакцією, розладом особистості;

 • провести клініко-патопсихологічне дослідження хворого з межовим психічним розладом;

 • провести диференційний діагноз патопсихологічних регістр – синдромів;

 • провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • скласти протокол патопсихологічного дослідження.

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок



Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання


ІІ

ІІ

ІІ



ІІ

ІІ

ІІ



ІІІ

ІІІ


ІІІ

ІІІ


ІІІ

І


індивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

 • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівня


формування навичок:

практичний тренінг



Метод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задач



Метод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики



 • Тестовий контроль ІІІ рівня

Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література




2-6хв

10-25%


10-25%

60-90%


10-20%



VІІ.Матеріали методичного забезпечення заняття

Тести
1. Емоційно-вольові розлади, порушення структури та ієрархії мотивів, неадекватність самооцінки та рівня домагань, порушення мислення у вигляді «відносного афективного недоумства», порушення прогнозування та опори на минулий досвід входять до структури:

 1. шизофренічного симптомокомплексу

 2. невротичного симптомокомплексу

 3. психопатичного симптомокомплексу

 4. органічного симптомокомплексу

 5. олігофренічногосимптомокомплексу

2. Одним з найбільш значних критеріїв відмежовування психотичних від непсихотичних психічних розладів є критерій:



 1. відсутність критичного ставлення до розладів

 2. суб’єктивної важкості розладів

 3. тривалості розладів

 4. зв’язку розладів з індивідуально-психологічними особливостями

 5. резистентності розладів до терапії

3. Психічний стан, який характеризується порушенням психічних функцій, контакту з реальною дійсністю, дезорганізацією діяльності зазвичай до асоціальної поведінки і грубим порушенням критики, називається:



 1. психозом

 2. неврозом

 3. деменцією

 4. олігофренією

 5. психопатією

4. Істеричні і іпохондричні непсихотичні симптоми являються ознаками одного з типів психічного реагування:

а екзогенного;

б ендогенного;

в психогенного;

г особистісного;

д змішаного.
Тест на підстановку з фіксованою кількістю відповідей:


 1. До межових нервово-психічних розладів відносять:

а)

б)



в)

г)



 1. Назвіть переваги експериментально – психологічних методів при діагностиці межових розладів:

а)


б)

в)

г)



д)


 1. Особистісні опитувальники, які застосовуються в клініці неврозів:










Задача №1


На прийом до лікаря звернувся хворий із скаргами на погане самопочуття, біль в ділянці серця, утруднене дихання. Хворий висловлює тривогу і занепокоєння з приводу хворобливих відчуттів, помисловість по відношенню до несприятливого перебігу захворювання, невпевненість в ефективності лікування й небезпечності для життя. Хворий відвідав велику кількість спеціалістів, випробував різні методи лікування, але ні один із них не приніс очікуваного покращення самопочуття. Хворий постійно вибачається перед лікарем, несміливий, сором’язливий, надмірно стурбований можливим несприятливим враженням, яке може справити на оточуючих його хвороба. Боїться стати тягарем для близьких через хворобу.


 1. Який розлад спостерігається у пацієнтки?

 2. Які експериментально-психологічні методики дослідження необхідно використати?

 3. Медико-психологічна тактика?

Задача №2

Хвора М., 26 років, висловлює скарги на сильний головний біль, шум у вухах, сонливість вдень, втомлюваність, подразливість, в’ялість.

Із анамнезу відомо, що відсутнє взаємопорозуміння з матір’ю, так як мати постійно намагається контролювати доньку, що викликає обурення і образу. У 14 років була зґвалтована однолітком. Часто падає в «обмороки» (втрачає свідомість на короткий час). Має вищу гуманітарну освіту. Заміжня, має доньку 5 років, про яку в своїх переживаннях не згадує. Півтора роки тому розлучилася з чоловіком, після чого з’явилися зазначені скарги. У відділенні спілкується з психотиками, намагається їх зачарувати своєю жіночністю, гіперсексуальна. Вступає в статеві відносини з чоловіками, про що детально, з подробицями розповідає лікареві.

Психічний стан: Орієнтована. Розладів сприйняття немає. Запам’ятовування і відтворення в нормі. Демонстративна, багатослівна, резонерствує, детально описує свої відчуття, думки, поведінку. Мовна продукція з зісковзуванням, моралізаторством. Злопам’ятна. Вірує в свою значимість, досконалість і неперевершеність. Впевнена, що «хворобу треба вбивати роботою». Вважає себе борцем за справедливість, що «всі хотять скористатися її красою». Демонструє оголеність почуттів і думок, характерна підвищена навіюваність, емоційна холодність, амбівалентність. Реальних планів на майбутнє немає. Актуалізовані статеві потреби.

Соматичний стан: Астенічної тілобудови.


1. Які методи дослідження особистості хворої можна використати?

2. Яке порушення спостерігається у хворої?

3. З якими розладами необхідно провести диференційну діагностику?

4. медико - психологічна тактика.



VІІІ. Література:


 1. Блейхер В.М., Крук И.В.Патопсихологическаядіагностика.- К.,1986. - 280с.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическаяпатопсихология.-Ростов-
  на-Дону.- 1996,448с.

 3. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническаяпатопсихология.- М.
  Воронеж.- 2006, 620с.

 4. Зейгарник Б.В Патопсихология.- М- 2000, 458с.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинскаяпсихология.- М., Медпресс-
  2005,426с.

6. РубинштейнСЯ. Зкспериментальньїе методики патопсихологии и опьіт
применения их в клинике. - М. 2007.

Підготувала: асистент Герасимук В.А.



Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 20 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка