Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво»Сторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.54 Mb.
#10538
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

В) економічний дирижизм,


Г) ринковий механізм.

  1. Політика спрямована на підтримку стабільного економічного зростання та мінімізацію негативних наслідків фаз економічних циклів:

А) регіональна,

Б) антициклічна,


В) інвестиційна,


Г) соціальна.

  1. Політика направлена на регулювання капіталовкладень з метою структурної перебудови виробництва, її технічної і технологічної модернізації:

А) регіональна,

Б) антициклічна,


В) інвестиційна,


Г) соціальна.

  1. Політика направлена на збалансований та стабільний розвиток регіонів, виходячи із загальнонаціональних інтересів:

А) регіональна,

Б) антициклічна,


В) інвестиційна,


Г) соціальна.

  1. Вид державного регулювання передбачає значний вплив держави на соціально-економічний розвиток з активним використанням прямих специфічних, а також адміністративних методів, зі значною часткою державного сектора економіки (до 20%). Це такі країни, як Швеція, Австрія, Німеччина, Японія:

А) економічний лібералізм,

Б) японська система державного регулювання,


В) економічний дирижизм,


Г) ринковий механізм.
Тема 2. Методи державного управління економікою.

Дайте визначення наступним поняттям.

 • Принципи ДРЕ

 • Форми ДРЕ

 • Бюджетно-податкове регулювання

 • Кредитно-грошове регулювання

 • Методи ДРЕ

 • Держконтракти

 • Держзамовлення

 • Субвенції

 • Трансферні платежі

 • Прямі витрати уряду

Яке поняття характеризує дане визначення.

 • вплив держави на ринкове ціноутворення за допомогою законодавчих, адміністративних, судових заходів з метою здійснення кон’юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, посилення конкурентоздатності національної економіки;

 • договори між державою і суб’єктами господарювання на виготовлення певного товару чи виконання певного виду послуг з метою задоволення соціально-економічних потреб споживача, стимулювання виробництва дефіцитного товару в тому числі на експорт, стимулювання пріоритетних галузей і виробництва, впровадження нових технологій, виконання міжнародних угод;

 • певні суми витрат, виділені із централізованих і децентралізованих джерел, фінансових ресурсів на покриття певних цілей;

 • будь - які прямі виплати з державного бюджету населенню або підприємствам, що здійснюються у вигляді субсидій, пенсій та допомоги на соціальні потреби, оплати відсотків за державний борг;

 • кошти, що спрямовуються на відшкодування різниці в цінах, спричиненої державною політикою регулювання цін.

 • офіційно встановлені нормативи у сфері соціальних відносин (мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, рівень прожиткового мінімуму, тривалість робочого дня, відпустки)

Оберіть правильну відповідь:

  1. Принцип державного регулювання, спрямований на забезпечення необхідного впливу на економіку з метою вирівнювання підйомів і спадів ділового циклу, стримування безробіття, підтримку економічного розвитку:

А) принцип погодження інтересів,

Б) принцип ефективності,


В) принцип стабільності,


Г) принцип системності.

  1. Принцип державного регулювання, спрямований на поєднання інтересів різних суб’єктів економіки: загальнодержавних, регіональних. групових (підприємців, робітників, споживачів):

А) принцип погодження інтересів,

Б) принцип ефективності,


В) принцип стабільності,


Г) принцип системності.

  1. Форма державного регулювання, що містить в собі діяльність держави, спрямовану на забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки:

А) економічний лібералізм,

Б) грошово – кредитна,


В) бюджетно – податкова,


Г) індикативне планування.

  1. Вплив держави на ринкове ціноутворення за допомогою законодавчих. адміністративних, судових заходів з метою здійснення кон’юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, посилення конкурентноздатності національної економіки:

А) економічний лібералізм,

Б) грошово – кредитна,


В) бюджетно – податкова,


Г) цінове регулювання.

  1. До прямих методів державного регулювання належать:

А) ліцензування,

Б) податки,


В) плата за ресурси,


Г) валютне регулювання.

  1. До непрямих методів державного регулювання належать:

А) ліцензування,

Б) державні контракти,


В) трансферні платежі,


Г) валютне регулювання.

  1. Будь - які прямі виплати з державного бюджету населенню або підприємствам, що здійснюються у вигляді субсидій, пенсій та допомоги на соціальні потреби, оплати відсотків за державний борг

А) субсидії,

Б) державні контракти,


В) трансферні платежі,


Г) державні замовлення.
Тема 3. Стратегія соціально – економічного розвитку країни.

Дайте визначення наступним поняттям.

 • Макроекономічна стратегія,

 • Директивне планування,

 • Індирективне планування,

 • Регулятивне планування,

 • Індикативне планування,

 • Стратегічне макроекономічне планування,

 • Державні цільові програми,

 • Макроекономічні програми.

Яке поняття характеризує дане визначення:

 • виявлення й аналіз закономірностей і тенденцій розвитку національної економіки, передбачення змін і створення наукової бази для розробки економічної політики і державного регулювання економіки,

 • розробка моделі досягнення бажаного і очікуваного стану національної економіки за умови одночасного визначення шляхів, засобів, термінів забезпечення майбутнього розвитку національної економіки,

 • спосіб управління національною економікою за допомогою розробки обов’язкових для виконання завдань для виробництва та розподілу продукції та послуг,

 • засіб регулювання економічних процесів за допомогою визначення певних цілей і пріоритетів розвитку національної економіки з використанням фінансових і інших стимулів для їх реалізації,

 • визначення основних пріоритетів розвитку національної економіки, головна роль в реалізації яких відводиться державі.

Оберіть правильну відповідь:

  1. Засіб регулювання економічних процесів за допомогою визначення певних цілей і пріоритетів розвитку національної економіки з використанням фінансових та інших стимулів для їх реалізації:

А) індикативне планування;

Б) регулятивне планування;

В) директивне планування;

Г) індирективне планування  1. Спосіб управління національною економікою за допомогою розробки обов’язкових для виконання завдань для виробництва та розподілу продукції та послуг:

А) індикативне планування;

Б) регулятивне планування;

В) директивне планування;

Г) індирективне планування.  1. Виявлення та аналіз закономірностей і тенденцій розвитку національної економіки, передбачення змін у ньому і створення наукової бази для економічної політики та державного регулювання економіки:

А) макроекономічне планування;

Б) регулятивне планування;

В) макроекономічне прогнозування;

Г) цільові державні програми  1. Науково обґрунтоване передбачення можливого стану об’єкта в майбутньому, можливих шляхів і строків його досягнення:

А) макроекономічне планування;

Б) план;


В) прогноз;

Г) цільова програма.


Тема 4. Фінансова політика держави.

Дайте визначення наступним поняттям.

 • Фінансова система країни.

 • Державні фінанси.

 • Державний бюджет.

 • Фінансова політика держави.

 • Типи фінансової політики.

 • Фіскальна політика.

 • Бюджетні доходи.

 • Податки.

 • Податкова система.

 • Дефіцит державного бюджету.

 • Суб’єкти грошово-кредитної політики.

 • Об’єкти кредитно-грошової політики.

 • Центральній банк.

 • Банківська система країни.

 • Кредитно-грошова політика.

 • Емісія грошей.

 • Облікова політика.

 • Обов’язкові резерви.

 • Інфляція.

 • Дефляція.

Яке поняття характеризує дане визначення.

 • річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття,

 • заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання на базі фінансового законодавства для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства,

 • діяльність держави щодо формування та регулювання державного бюджету, а також мобілізації коштів у державну казну з інших джерел,

 • діяльність держави, спрямована на забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки з метою стимулювання економічного зростання при низькому рівні інфляції,

 • забезпечення економіки засобами обігу, платежу нагромадження, а також покриття дефіциту державного бюджету; виважені ін”екцій гальмує ріст цін та інфляції,

 • збереження комерційними банками певної частини коштів (їх активів) у вигляді резервів на спеціальному рахунку в центральному банку країни,

 • зміна пропозиції позикового капіталу в країні шляхом купівлі або продажу центральним банком цінних паперів (облігацій, векселів, сертифікатів тощо) юридичних чи фізичних осіб,

Оберіть правильну відповідь:

  1. Встановлення центральним банком ставки облікового відсотка:

А) проведення облікової політики;

Б) емісія грошей;

В) встановлення офіційних банківських резервів;

Г) фіскальна політика.  1. Об’єктом кредитно-грошової політики виступає:

А) попит і пропозиція на грошовому ринку

Б) обіг цінних паперів;

В) функціонування банківської системи країни;

Г) темпи інфляції.  1. Політика державних витрат передбачає:

А) регулювання попиту і пропозиції на грошовому ринку;

Б) політичне, соціальне, господарське тощо планування та забезпечення загальних умов життя суспільства;

В) забезпечення функціонування банківської системи країни;

Г) регулювання темпів інфляції.  1. Основним суб’єктом грошово-кредитної політики в Україні є:

А) Міністерство економіки України

Б) Міністерство фінансів України;

В) Національний банк України;

Г) Державне казначейство України.


Тема 6. Державне регулювання процесу структурної перебудови та інвестиційної діяльності

Дайте визначення наступним поняттям.

 • Структура економіки.

 • Критерії визначення структури.

 • Основні види структури економіки.

 • Відтворювальна структура.

 • Галузева структура.

 • Територіальна структура.

 • Соціальна структура.

 • Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції (МГБ).

Яке поняття характеризує дане визначення.

 • співвідношення різних елементів економічної системи, що відображає народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці,

 • структура відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними економічними умовами (наявністю природних ресурсів, кліматичними, географічними, трудовими),

 • структура, яка відображає пропорції розвитку окремих галузей, підгалузей, видів виробництв, сфер національної економіки,

 • структура, що характеризує співвідношення між організаційно-правовими формами підприємництва з урахуванням рівня концентрації і централізації виробництва та на основі форм власності (між приватними, державними та колективними підприємствами), групами населення за рівнем доходу.

Оберіть правильну відповідь:

  1. Структура економіки - це

А) відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними економічними умовами (наявністю природних ресурсів, кліматичними, географічними, трудовими).

Б) відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними економічними умовами (наявністю природних ресурсів, кліматичними, географічними, трудовими).

В) це співвідношення різних елементів економічної системи, що відображає народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці.;

Г) структуру, яка відображає пропорції розвитку окремих галузей, підгалузей, видів виробництв, сфер національної економіки.  1. Структуру, яка характеризує використання ВНП на відтворювання основного капіталу, споживання, нагромадження та співвідношення між виробничим та особистим споживанням:

А) відтворювальна структура

Б) галузева структура;

В) територіальна структура;

Г) соціальна структура.  1. Класифікаційною одиницею галузі є:

А) підприємство;

Б) підгалузь;

В) регіон;

Г) сукупність підприємств.  1. Структура відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними економічними умовами (наявністю природних ресурсів, кліматичними, географічними, трудовими):

А) відтворювальна структура

Б) галузева структура;

В) територіальна структура;

Г) соціальна структура.  1. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції базується:

А) неокласична модель;

Б) модель “випуск – затрати”;

В) галузева структура;

Г) модель інвестиційного впливу.


Тема 7. Державне регулювання підприємництва.

Дайте визначення наступним поняттям.

 • Виробнича діяльність.

 • Державне регулювання виробничої діяльності.

 • Підприємництво.

 • Мікроекономічна політика.

 • Підприємницьке середовище.

 • Інтитуціольні перетворення .

 • Конкурентна політика.

 • Антимонопольна політика.

 • Мале підприємство.Яке поняття характеризує дане визначення:

 • процес застосування державних заходів для стимулювання діяльності виробничих підприємств усіх всіх форм власності,

 • самостійна господарсько – фінансова діяльність суб’єктів на свій ризик , під власну фінансову і майнову відповідальність у межах чинного законодавства, спрямована на досягнення комерційного успіху,

 • це система правових, організаційних та регулятивно – контролюючих заходів держави, спрямованих на створення сприятливого підприємницького середовища і управління державним секторам економіки для забезпечення ефективності та конкурентноздатності національної економіки,

 • сукупність умов, що впивають на формування та розвиток підприємництва,

 • постійний та послідовний курс органів виконавчої влади і місцевого самоврядування спрямований на впровадження оптимального державного управління в економічній соціальній сфері, створені сприятливих умов для розвитку підприємництва, насамперед інституційних перетворень,

 • формування системи соціально – економічних відносин шляхом створення відповідних економічних, правових та соціальних інститутів.

Тема 8. Науково – технічна та інноваційна

політика держави

Дайте визначення наступним поняттям.


 • Науково – технічний прогрес.

 • Науково – технічний потенціал.

 • Державна науково – технічна політика.

 • Інновації.

 • Інноваційні процеси.

 • Матеріально – технічна база науки.

 • Фонд винаходів та відкриттів.

 • Інноваційний фонд.

 • Державна інноваційна політика.

 • Інноваційний потенціал держави.

 • Технополіси.

 • Технопарки.

 • Венчурні підприємства.

Яке поняття характеризує дане визначення:

 • якісні зміни у науково – технічній сфері на основі використання фундаментальних наукових відкриттів і винаходів, що обумовлюють докорінні перетворення в усіх сферах діяльності,

 • сукупність чинників , що характеризують стан і можливості розвитку технічного прогресу в певній країні,

 • політика держави щодо формування умов, сприятливих для ефективного науково – технічного розвитку країни, зокрема цілі , форми та методи діяльності держави у науково – технічній сфері,

 • виробничий фактор , що впливає на формування продуктивності суспільного виробництва й обсягу валового національного продукту в тривалій перерві,

 • зниження нормативних термінів служби основного капіталу та дозвіл на більш високі норми амортизаційних відрахувань на ранніх періодах експлуатації основного капіталу.

Оберіть правильну відповідь:

 1. Здатність фундаментальної та прикладної науки забезпечити нововведення процес оновлення виробництва та продукції:

А) інноваційний потенціал країни;

Б) науково – технічний потенціал країни;

В) науково – технічна революція;

Г) інноваційна політика. 1. Комплекс економічних, організаційно – правових та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці:

А) інноваційний потенціал країни;

Б) науково – технічний потенціал країни;

В) науково – технічна революція;

Г) інноваційна політика 1. Безперервний розвиток науки і техніки, обумовлений потребами виробництва, зростання та ускладненням суспільних потреб:

А) інноваційний потенціал країни;

Б) науково – технічний прогрес;

В) науково – технічна революція;

Г) інноваційна політика.


Тема 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Дайте визначення наступним поняттям:

 • Митно-тарифне регулювання.

 • Нетарифне регулювання.

 • Митні тарифи.

 • Прості (одноклонні) тарифи.

 • Складні (багатоколонні) тарифи.

 • Мито.

 • Адвалорне мито.

 • Специфічне і змішане мито.

 • Антидемпінгове мито.

 • Компенсаційне мито.

 • Заборона експорту й імпорту.

 • Квотування.

 • Ліцензування.

 • ''Добровільні" обмеження експорту.

 • Антидемпінгові заходи.

 • Імпортний депозит.

Яке поняття характеризує дане визначення:

 • діяльність, спрямована на розвиток і регулювання економічних відносин з іншими країнами, що передбачає: визначення стратегічних цілей держави у зовнішньоекономічних відносинах взагалі; вироблення методів і заходів, що забезпечують досягнення поставлених цілей і збереження досягнутих результатів,

 • співвідношення між валютними надходженнями в країну та її зарубіжними платежами, які держава повинна сплачувати протягом певного часу, тобто це статистичний звіт про результати ЗЕД країни за певний період, як правило за рік.

Тема 10. Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності.Дайте визначення наступним поняттям.

 • Державна промислова політика.

 • Тактика “пристосування” та “активного формування”.

 • Структура промисловості.

 • Міжгалузевий народногосподарський комплекс.

 • Промисловий комплекс України.

 • Аграрна політика держави.

 • Аграрно – промисловий комплекс (АПК).

 • Структура АПК.

 • Земельна реформа.

 • Торговельна політика держави.

Яке поняття характеризує дане визначення:

 • це сукупність галузей пов’язаних із виробництвом сільського господарської продукції, її переробки, реалізацією та обслуговуванням самого сільського господарства,

 • система заходів економічного, організаційного , правового характеру, за допомогою яких органи державної влади і управління впливають на процеси що відбуваються у сфері торгівлі й суб’єктів, що залучені до цього процессу,

 • цілісна система заходів, інвестиційно – структурних перетворень, що відповідними механізмами реалізації (стимулювання, регулювання та контроль через відповідні інститути держави та ринку), спрямованими на розв’язання стратегічних та тактичних завдань розвитку реального сектора: зростання виробництва, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та окремих галузей.

Тема 11. Суспільний сектор економіки як об’єкт

державного регулюванняДайте визначення наступним поняттям:

 • Суспільний сектор економіки.

 • Суспільні товари та блага.

 • Форми державних підприємств.

 • Бюджетні підприємства.

 • Державні корпорації.

 • Змішані акціонерні товариства.

 • Приватизація.

 • Націоналізація.

Яке поняття характеризує дане визначення:

 • комплекс господарських об’єктів , які повністю або частково належать центральним або місцевим органам влади і використовуються державою для виконання економічних, соціально – культурних, політичних функцій,

 • товари та блага, що призначені для задоволення колективних потреб, які неможливо визначити в грошовій формі, тому неможливо надати на ринок, але і неможливо виключити із споживання (наприклад, національна оборона, охорона суспільного порядку, єдина енергетична система, загальна освіта, система комунікацій, охорона здоров’я та інше),

 • підприємства підпорядковані відповідному міністерству, відносяться до системи адміністративного управління, не отримують прибутку, не виплачують податки і фінансуються з державного бюджету,

 • процес передачі державної чи муніципальної власності за визначену плату або безкоштовно в приватну власність.

Тема 12. Соціальна сфера як об’єкти

державного регулювання.

Дайте визначення наступним поняттям.


 • Соціальна політика.

 • Принципи соціальної політики.

 • Соціальні амортизатори.

 • Державне регулювання ринку праці.

 • Мінімальна заробітна плата.

 • Споживчий кошик.

 • Рівень життя.

 • Якість життя .

 • Індекс людського розвитку.

 • Прожитковий мінімум.

 • Мінімальний споживчий бюджет.

 • Межа малозабезпеченості.


Яке поняття характеризує дане визначення:

 • встановлені законом соціальні норми та нормативи або їх комплекс на базі яких визначаються рівні основних соціальних гарантій держави,

 • це гарантований державою соціальний мінімум нетарифікованої праці, що виконує функцію мотивації власника робочої сили до участі у праці,

 • система галузей народного господарства, діяльність яких спрямована на задоволення соціально-культурних, духовних та інтелектуальних потреб людини.

Оберіть правильну відповідь:

 • Система галузей народного господарства, діяльність яких спрямована на задоволення соціально-культурних, духовних та інтелектуальних потреб людини:

А) соціальна інфраструктура;

Б) соціальне страхування;

В) соціальні стандарти;

Г) соціальні гарантії. • Система фінансового відшкодування (часткового або повного) фізичним особам певних життєвих ризиків:

А) соціальна інфраструктура;

Б) соціальне страхування;

В) соціальні стандарти;

Г) соціальні гарантії • Вартість стандартного набору товарів та послуг масового вживання середнього споживача в конкретній країні в певний час:

А) споживчий кошик;

Б) мінімальний споживчий бюджет;

В) соціальні стандарти;

Г) соціальні гарантії. • Ступінь задоволення матеріальних та соціальних потреб людей:

А) соціальні стандарти;

Б) рівень життя населення;

В) соціальні гарантії ;

Г) споживчий бюджет.


Тема 13. Регіональна економічна політика держави.

Дайте визначення наступним поняттям:

 • Регіональна політика держави.

 • Об’єкти та суб’єкти.

 • Регіональна організація економіки України.

 • Керованість регіонами.

 • Місцеве самоврядування.

 • Територіальна громада.

 • Місцеві бюджети.

 • Регіональні програми.

 • Прогнози соціально – економічного розвитку регіонів.

Яке поняття характеризує дане визначення:

 • окрема галузь економічної науки , яка вивчає закони та закономірності суспільного виробництва, а также механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні,

 • це цілісна територіальна частина господарства країни, що характеризується комплексом притаманних їй ознак: структурою виробництва, розвиненими внутрішніми зв’язками, концентрацією населення, певною виробничою та соціальною інфраструктурою, місцевими органами територіального управління,

 • форма територіальної організації господарства країни, визначена господарська територія, яка на базі територіального розподілу праці виділяється в країні своїм економіко – географічним положенням, природними та трудовими ресурсами, спеціалізацією та структурою господарства, спільністю екологічних, демографічних та інших проблем,

 • комплекс заходів місцевих органів влади та управління щодо вирішення найбільш актуальних проблем соціально – економічного розвитку регіону.


Тема 14 Державне регулювання природоохоронної діяльності.

Дайте визначення наступним поняттям:

 • Навколишнє середовище.

 • Екологічна політика.

 • Рівні регулювання природокористування.

 • Основні завдання державного регулювання природокористування.

 • Національний рівень регулювання природокористуванням.

 • Державна регіональна еколого – економічна політика.

 • Регіональні природоохоронні фонди.

 • Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю.4. Контрольні питання до іспиту

з курсу “Державне регулювання економіки


 1. Суб’єкти й об’єкти державного регулювання економіки.

 2. Етапи розвитку теорій макроекономічного регулювання.

 3. Типи економічних систем і механізми їх регулювання.

 4. Основні елементи змішаної системи регулювання економіки.

 5. Функції і цілі державного регулювання економіки.

 6. Економічна політика держави, її основні види.

 7. Моделі державного регулювання економіки.

 8. Цілі макроекономічного планування соціально – економічного розвитку.

 9. Суб’єкти і об’єкти макроекономічного планування.

 10. Функції макроекономічного планування.

 11. Методи макроекономічного планування.

 12. Форми державного планування.

 13. Стратегічне планування соціально – економічного розвитку.

 14. Класифікація програм соціально – економічного розвитку.

 15. Механізми реалізації програм соціально – економічного розвитку.

 16. Основні складові фінансової системи країни.

 17. Державний бюджет як основний засіб Управління соціально – економічними розвитком.

 18. Фінансова політика держави.

 19. Основні цілі фінансової політики держави.

 20. Суб’єкти і об’єкти кредитно – грошової політики держави.

 21. Основні функції НБУ.

 22. Державне регулювання діяльності кредитних установ.

 23. Цілі цінового регулювання.

 24. Методи регулювання цін.

 25. Методи державного регулювання інфляції

 26. Основні принципи мікроекономічної ( регуляторної) політики держави.

 27. Механізми впливу держави на діяльність підприємств.

 28. Форми фінансово – економічної підтримки підприємництва в Україні.

 29. Моделі регулювання ринку цінних паперів в світі.

 30. Державне регулювання фондового ринку.

 31. Основні принципи конкурентної політики держави.

 32. Антимонопольне регулювання.

 33. Форми підприємств державного сектора.

 34. Функції державного сектора економіки.

 35. Суб’єкти державного регулювання підприємництва в Україні та їх роль.

 36. Поняття структури економіки, її основні види.

 37. Галузева структура економіки.

 38. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції.( МБВ).

 39. Значення МБВ в регулюванні економіки.

 40. Основні напрямки структурної перебудови економіки України.

 41. Методи структурного регулювання економіки.

 42. Основні види інвестиційної діяльності як об’єкти державного регулювання.

 43. Державне регулювання умов інвестиційної діяльності.

 44. Механізм реалізації інвестиційної політики.

 45. Інноваційний потенціал країни.

 46. Основні державні регулятори науково – технічного розвитку.

 47. Державна підтримка науково – технічних програм.

 48. Суб’єкти і об’єкти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 49. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 50. Платіжний баланс як основний інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 51. Методи впливу держави на розвиток соціальної сфери.

 52. Державне регулювання ринку праці.

 53. Державне регулювання доходів населення.

 54. Система соціального захисту населення.

 55. Основні напрямки регіональної політики України.

 56. Принципи економічного районування.

 57. Державні регіональні програми та прогнози.

 58. Державне регулювання приватизаційних процесів в Україні.

 59. Державне регулювання природоохоронної діяльності.

 60. Рівні державного регулювання природоохоронної діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка