Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво»Сторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.54 Mb.
#10538
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарстваДержавне регулювання економікиМетодичні вказівки
для самостійної роботи студентів заочної форми навчання

за напрямком

0501 – «Економіка і підприємництво»

Харків – ХНАМГ – 2007

Державне регулювання економіки: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 – «Економіка і підприємництво». /Укл.: д.е.н. Писаревський І.М., Пушкар Т.А.– Харків: ХНАМГ, 2007. – 40 с.


Укладачі: д.е.н. І.М. Писаревський, Т. А. Пушкар

Рецензент: к.е.н., доц. І.А.Островський

Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і міським господарством факультету післядипломної освіти і заочного навчання

протокол № 1 від < 27 > серпня 2007 року.


зміст

Передмова……………………….............................……………………………….

4

1.ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. …………………………………………......

4

1.1. Роль навчальної дисципліни у підготовки фахівця………………...........

4

1.2. Змістові модулі…………………………......…………………………………......

4

1.3. Місце дисципліни у структурно-логічної схемі навчального плану....

5

2. РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………...

6

1

Економічна природа державного регулювання економіки......

6
Тема 1.Державне регулювання економіки як функція держави……………………………………………………………….

Тема 2. Методи державного управління економікою……………..

Тема 3. Стратегія соціально – економічного розвитку країни.......

6

77

2

Теоретичні засади державного регулювання окремих сфер економічної діяльності……………………………………………………

8

Тема 4 Фінансова політика держави. ……………………………………

Тема 5. Державне регулювання цін і інфляції……………………..

Тема 6. Державне регулювання процесу структурної перебудови та інвестиційної діяльності………………………………………….

Тема 7. Державне регулювання підприємництва………………….

Тема 8. Науково – технічна та інноваційна політика держави.......

Тема 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності……………………………………………………………..

Тема 10. Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності……………………………………………………………..

8

9
10

11

12
12


13

3

Особливості державного регулювання окремих процесів соціально - економічного розвитку..............................................

14

Тема 11. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання………………………………………………………….

Тема 12. Соціальна сфера як об’єкти державного регулювання...

Тема 13. Регіональна економічна політика держави……………..

Тема 14. Державне регулювання природоохоронної діяльності....

14

15

1616

3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ…………………………………………………………………….…

17


4. Контрольні питання до іспиту з курсу “Державне регулювання економіки” …………………………………………

31


СПИСОК літературИ……………………………………………………

34

Глосарій…………………………………………………………………..

36

Передмова
Державне регулювання соціально – економічного розвитку країни є істотною ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний симбіоз ринкових і державних регуляторів дає змогу реалізовувати соціально – економічні цілі розвитку суспільства, досягати високої ефективності виробництва, стабільного економічного розвитку, забезпечувати соціальну справедливість.

Трансформація економічної системи України ставить за мету формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Досягти цієї мети неможливо без активної участі держави.

Мета навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки” – дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об’єкти й механізми державного регулювання економіки (ДРЕ).

Особливого значення набуває з’ясування ролі інструментів регулювання, а саме прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин.1.ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.


    1. Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівця


Мета вивчення: надання студентам можливості здобути теоретичні знання та практичні навички з формування системи знань методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Для досягнення мети навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних питань, практики здійснення управлінської діяльності держави.

Предмет дисципліни: система методів і засобів державного впливу на економічний та соціальний розвиток країни.
1.2. Змістові модулі:


1

Економічна природа державного регулювання економіки
Тема 1.Державне регулювання економіки як функція держави

Тема 2. Методи державного управління економікою.

Тема 3. Стратегія соціально – економічного розвитку країни.

Тема 4 Фінансова політика держави.

2

Теоретичні засади державного регулювання окремих сфер економічної діяльності
Тема 5. Державне регулювання цін і інфляції..

Тема 6. Державне регулювання процесу структурної перебудови та інвестиційної діяльності.

Тема 7. Державне регулювання підприємництва.

Тема 8. Науково – технічна та інноваційна політика держави..

Тема 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 10. Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності.

3

Особливості державного регулювання окремих процесів соціально - економічного розвитку
Тема 11. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання.

Тема 12. Соціальна сфера як об’єкти державного регулювання.

Тема 13. Регіональна економічна політика держави.

Тема 14. Державне регулювання природоохоронної діяльності.


1.3 Місце дисципліни в структурно-логічної схемі навчального плану
Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або „вихідна")

Політична економія”

Історія економічних вчень”

Макроекономіка”

Мікроекономіка”
На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

"Основи зовнішньоекономічної діяльності"

Планування діяльності підприємства”

Економіка та організація інноваційної діяльності”

Інвестування”


У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати: основні принципи і тенденції державного регулювання економіки, форми, методи і засоби впливу держави на соціально – економічний розвиток країни, середовище здійснення практичної управлінської діяльності держави, методи впливу держави на соціально – економічні процеси; методологію соціально – економічного прогнозування та програмування економічного й соціального розвитку.

Вміти: застосовувати теоретичні знання з методології соціально – економічного прогнозування та програмування економічного й соціального розвитку в практичній діяльності, вирішувати завдання із застосування методів та засобів впливу держави на соціально – економічні процеси в країні.

2. РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ
Зміст дисципліни


Змістовий модуль 1. Економічна природа державного регулювання економікиТема 1.

Держання регулювання економіки як функція держави
Питання лекції
1. Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення.

2. Теорії макроекономічного регулювання.

3. Сучасні підходи та принципи державного регулювання економіки.

4. Особливості управління економікою перехідного типу.


Ключові поняття:
Національна економіка. державне регулювання як наука. ДРЕ як практична діяльність. ДРЕ як навчальна дисципліна. Об’єкти ДРЕ. Суб’єкти ДРЕ. Теорії макроекономічного регулювання. Меркантилізм. Фізіократизм. Класична теорія саморегулювання. Кейнсіанство. Монетаризм. Теорія суспільного вибору. Неокласичний синтез.

Економічна система. Типи економічних систем. Ринковий механізм. Планово – державний механізм. Змішана система макроекономічного регулювання. Інститут соціального партнерства. Трипартизм. Економічний лібералізм. Економічний дирижизм. Американська модель ДРЕ. Японська модельєре. Шведська модель ДРЕ. Німецька модель ДРЕ. Функції ДРЕ. Підтримуюча діяльність держави. Компенсаційна діяльність держави. Регулююча діяльність держави. Макроекономічна ефективність. Економічна політика держави. Основні види економічної політики держави. Функції державного регулювання економіки перехідного типу.


Контрольні запитання самопідготовки:


  1. Чим обумовлена необхідність ДРЕ ?

  2. Існуючі теорії державного регулювання економіки.

  3. У чому різниця державного регулювання і ринкового саморегулювання ?

  4. Які головні методи й засоби державного регулювання економіки ?

  5. Які головні функції ДРЕ ?

  6. Що є об’єктами ДРЕ ?

  7. Хто виступає суб’єктами ДРЕ ?

  8. Які головні важелі державного регулювання економіки?


Тема 2.

Методи державного регулювання економіки
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка