Методичні вказівки для самостійної роботи студента при вивченні модуля «Конфліктологія» зм «Загальна теорія конфлікту»Сторінка14/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.79 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


129. Визнання реальності конфліктуючими сторонами, легітимізація конфлікту і інституціалізація конфлікту входять у зміст:

1. прогнозування конфлікту;

2. стимулювання конфлікту;

3. регулювання конфлікту;

4. розв’язання конфлікту.


130. Назвіть межі, які має конфлікт:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

131. Чим привід відрізняється від інциденту?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
132. Чим відрізняється завершення конфлікту від вирішення конфлікту?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
132. Чим відрізняються суд і арбітраж як способи вирішення конфліктів?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
133. У чому розходження між позиціями сторін та їхніми інтересами?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
134. Напишіть формулу, яка виражає залежність конфлікту (К) від конфліктогенів (КГ):

_____________________________________________________________135. Напишіть формулу, яка виражає залежність конфлікту (КФ) від конфліктної ситуації (КС) та інциденту (І):

_____________________________________________________________


136. Напишіть формулу, яка виражає залежність конфлікту (КФ) від декількох конфліктних ситуацій (КС):

_____________________________________________________________
137. Технології раціональної поведінки в конфлікті – це

_____________________________________________________________
138. Дезорганізація як форма управлінського конфлікту – це:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
139. Незгода як форма управлінського конфлікту – це:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
140. Напруженість як форма управлінського конфлікту – це:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
141. Конфронтація як форма управлінського конфлікту – це:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
142. Переговори – це:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


143. Назвіть три властивості, якими повинен володіти об’єкт конфлікту:

 1. ________________________________

 2. ________________________________

 3. ________________________________


144. Наведіть приклади не менш ніж трьох психологічних особливостей особистості, які можуть викликати підвищену конфліктність:

 1. __________________________________

 2. __________________________________

 3. __________________________________


145. Що є основним прямим методом вирішення конфліктів?

_____________________________________________________________


Доповніть ствердження, вписавши одне слово:
146. Слова, дії (чи бездіяльність), що можуть привести до конфлікту це________________________________________________________________
147. Наказ, погроза, зауваження, критика, обвинувачення, глузування відносяться до конфліктогенів типу ___________________________________
148. Принизлива розрада; принизлива похвала; докір; кепкування відносяться до конфліктогенів типу ___________________________________
149. Наївні питання; посилання на інші при одержанні справедливого зауваження; сперечання це форми прояву конфликтогенів, що характеризуються як________________________________________________________________
150. Кому з мислителів належить висловлення: «Найбільшим абсурдом є те, що Христос є присутнім у двох таборах, начебто бореться сам із собою»?__________________________________________________
151. Хто з мислителів уперше піддав обґрунтованому теоретичному аналізу сукупність причин конфліктів усередині країни, проаналізувавши матеріальні, політичні й психологічні умови соціальної нестабільності?_____________________________________
152. Кому належить наступне міркування: «Скільки в державі розорених, стільки і готових заколотників. А якщо до ліквідації і збідніння знаті додається зубожіння простого народу, небезпека стає велика і невідворотна, оскільки заколоти, викликані шлунком, є найгіршими»? ______________________________________
153. Хто з мислителів говорив про природний стан людини як стан війни? ___________________________________

154. Хто з мислителів говорив про природний стан людини як стан світу і згоди, а джерело конфліктів вбачав у недоліках організації суспільства?____________________________


Результати тестового контролю (кількість балів)


Номер тест-завдання

Кількість балів

Номер тест-завдання

Кількість балів

Номер тест-завдання

Кількість балів

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

32

3334

35

3637

38

3940

41

4243

44

4546

47

4849

50

51

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

152

53

5455

56

5758

59

6061

62

6364

65

6667

68

6970

71

7273

74

7576

77

7879

80

8182

83

8485

86

8788

89

9091

92

9394

95

9697

98

99100

101


102


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

4

3

5

2

1

1

1

1

1


103

104


105

106


107

108


109

110


111

112


113

114


115

116


117

118


119

120


121

122


123

124


125

126


127

128


129

130


131

132


133

134


135

136


137

138


139

140


141

142


143

144


145

146


147

148


149

150


151

152


153

154


4

1

1

1

3

3

3

3

3

5

5

4

6

5

5

5

5

5

5

10

6

16

20

6

5

8

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

УСЬОГО

380

С П И С О К Л І Т Е Р А Т У Р И


 1. Анцупов А. Я., Шипилов Ф.И. Конфликтология: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 2. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004.

 3. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощённый менеджер: Пособие для руководителя-практика/ Пер. с англ. – М.: Дело, 1991.

 4. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2002.

 5. Громова О. Н. Конфликтология: Курс лекций. – М.: ЭКМОС, 2000.

 6. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2003.

 7. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2000.

 8. Зайцев А. К, Социальный конфликт на предприятии. – Калуга, 1993.

 9. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

 10. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.

 11. Конфліктологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. проф.. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Харків: Право, 2002.

 12. Конфликтология/ Под ред. А. С. Кармина. - – СПб.: Лань, 1999.

 13. Ликсон Ч. Конфликт: семь шагов к миру. – СПб: 1997.

 14. Линчевский Э. Э. Контакты и конфликты. – М.: Экономика, 2000.

 15. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 16. Скотт Дж. Конфликты: пути их преодоления. – Киев: Внешторгиздат, 1991.

 17. Тюрина В. А., Ващенко И. В. Конфликты и управленческая деятельность. – Киев: Знание, 2000.

 18. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М.: Наука, 1992.

 19. Чумиков А. Н. Управление конфликтами. – М.: 1992.

 20. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – Минск: Амалфея, 1996.


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань з модулю«КОНФЛІКТОЛОГІЯ»

№ п/п

Параметри

Оцінка відповіді в балах
Зараховано (А)

Зараховано (В, С)

Зараховано (Д, Е)

Не зараховано (F)

Не зараховано (FХ)


1.

Оволодіння понятійним апаратом і категоріями

Основні поняття і категорії засво­єння

Поняття засвоєні, але в ряді випадків є не­точності

Поняття і категорії, засвоєні нечітко, не послідовно

Основні поняття й категорії не засвоєні

Основні поняття й категорії не засвоєні
2

Знання наукового фактич­ного матеріалу

Вільно оперує необхідним науко­вим матеріалом

Оперує необхідним матеріалом, але зу­стрічаються неточно­сті

Відчувається недолік зізнання наукового і фактичного матеріалу

Не знає наукового й фактичного матеріалу

Не знає наукового й фактичного матеріалу
3.

Оволодіння вміннями аналізу та узагальнення

Може самостійно аналізувати фак­тичний та науковий матеріал і ро­бити узагальнення

Може самостійно аналізувати фактич­ний матеріал, але уза­гальнення складає труднощі

Може переказувати учбовий матеріал, з елементами практич­ного аналізу

Може лише переказу­вати учбовий матеріал

Може тільки переказу­вати

матеріал


4.

Знання літератури з про­блеми, що вивчається

Може проаналізу-вати теорії, по­гляди факти, що відобража-ється в літературі

Відповіді є на всі пи­тання, але висвітлю­ються не повністю

Відповіді на запитан­ня не повні, допущені вагомі помилки

Не може обґрунтувати відповіді на жод­не запитання

Не може обґрунту-вати відповіді на жод­не запитання
5.

Повнота освітлювання ма­теріалу курсу

Вільне володіння матеріалами, від­повіді на всі запитання обґрунто­вані

Відповіді на всі запи­тання, матеріал одно­го з питань висвітлю­ватися неповністю, є неточності

Відповіді на запитан­ня не повні

Не може відповісти на питання екзамена­ційних білетів, вимог ККР

Не може відповісти на запитання екзамена­ційних білетів, вимог ККР

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Конфліктологія: Навчальний посібник.
Автор: Зінчина Олександра Борисівна

Відповідальний за випуск: В. В. Будко


Редактор: Д. Ф. Курильченко

План 2007, поз. 75.____________________________________________________________________

Підп. до друку 21.03.2007 Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк.арк. 9,3 Обл.-вид. арк.10,0

Замовл. № Тираж 100 прим.

Харків, 61002, ХНАМХ, вул. Революції, 12

___________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

____________________________________________________________________Харків, 61002, ХНАМХ, вул. Революції, 12
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка