Методичні вказівки для самостійної роботи студента при вивченні модуля «Конфліктологія» зм «Загальна теорія конфлікту»Сторінка1/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківська національна академія

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О. Б. Зінчина

К О Н Ф Л І К Т О Л О Г І Я

Навчальний посібник

Харків – ХНАМГ – 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Харківська національна академія

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
О. Б. Зінчина

К О Н Ф Л І К Т О Л О Г І Я

Навчальний посібник

Харків – ХНАМГ – 2007

УДК Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с.


Автор: Зінчина О. Б.
Рекомендовано як навчальний посібник Вченою радою ХНАМГ, рішення № 7 від 30.03.2007 р.

Рецензент: зав. каф. соціології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, проф. Сокурянська Л. Г.


Рецензент: д. філос. н., проф. Будко В. В.

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………..

5
Зміст програми модулю «Конфліктологія»………………………….

Методичні вказівки для самостійної роботи студента при вивченні модуля «Конфліктологія»……………………………………………….

ЗМ 1. «Загальна теорія конфлікту»…………………………………....

Тема 1. Конфліктологія як наука………………………………………

Тема 2. Історія розвитку конфліктології………………………………

Тема 3. Конфлікт як соціальний феномен…………………………….

Тема 4. Динаміка і механізми конфлікту………………………………

ЗМ 2. Управління конфліктами………………………………………..

Тема 5. Процес управління конфліктами………………………………

Тема 6. Методи та форми управління конфліктами…………………..

Тема 7. Попередження і регулювання конфліктів…………………….

Тема 8. Стратегія розв’язання конфліктів……………………………..

Тема 9. Роль керівника в управлінні конфліктами……………………

Тема 10. Психологія конфлікту………………………………………...

Тема 11. Соціологія конфлікту…………………………………………

Словник основних термінів і понять………………………………….

Контрольні питання і завдання для самоперевірки………………….

Базові тестові завдання з модуля «Конфліктологія»………………...

Список літератури……………………………………………………..

Критерії оцінювання знань з модуля «Конфліктологія»……………

5

8
13

13

18

2635

42

4248

57

7083

93

103114

121


126

162


163
ВСТУП
Історія людства з давніх часів продемонструвала неминучість конфліктів, вони існували всюди і будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія між людьми. Дослідженню конфліктів, причин їх виникнення присвячена велика кількість праць учених різноманітних напрямів: філософів, психологів, управлінців, соціологів та ін. Як самостійна галузь знань конфліктологія була сформована лише в середині XX ст. і є нині однією з найсучасніших і молодих наук управлінського циклу.

Діяльність вітчизняних і закордонних організацій свідчить про необхідність знань і навичок у галузі конфліктології, управління, діагностики, профілактики і прогнозування конфліктів. З розвитком ринкових умов і впровадженням конкурентних відносин ці питання набувають усе більшої значимості, оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, яка при визначених умовах переростає в конфлікт. Ця дисципліна є логічним продовженням дисциплін управлінського циклу.Мета та завдання вивчення дисципліни: набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів, вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати.

Предмет вивчення дисципліни: закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

Зміст лекційного курсу поділено на два змістові модулі: «Загальна теорія конфлікту», «Управління конфліктами». У першому змістовому модулі розглядаються основні поняття конфліктології як науки і історія її розвитку, аналізуються класифікація і функції конфліктів, розглядаються структурна і динамічна моделі конфлікту. Другий змістовий модуль містить питання щодо сутності і методів управління конфліктами, а також знайомить з основами соціології і психології конфлікту.

Посібник підготовлено для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій». Його можна також використовувати для самостійної роботи та самоконтролю отриманих знань і навичок на заочній формі навчання.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ МОДУЛЮ «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»
ЗМ 1. Загальна теорія конфлікту

1. Конфліктологія як наука.

Конфліктологія як наука. Об’єкт і предмет конфліктології. Напрями дослідження конфліктології (філософсько-соціальний, організаційно-соціо­логічний, індивідуально-психологічний). Специфіка науки та методи дослідження конфліктології.2. Історія розвитку конфліктології

Накопичення знань про конфлікти (Стародавній світ, Середньовіччя, епоха Відродження). Становлення конфліктології як науки (Новий час, ХІХ – початок ХХ ст.). Сучасні концепції конфліктів (Л. Козер, Р. Дарендорф, К.Боулдінг).3. Конфлікт як соціальний феномен

Конфлікт як складне соціальне явище. Структурна модель конфлікту. Функціональні і дисфункціональні наслідки конфлікту. Класифікація конфліктів за різними ознаками.4. Динаміка і механізми конфлікту

Причини виникнення конфліктів. Теорії механізмів виникнення конфліктів (за формулами «А», «Б», «В»). Конфліктогени та їх класифікація. Динамічна модель конфлікту. Етапи і фази конфлікту. Циклічність фаз конфлікту. Спів­відношення фаз і етапів конфлікту залежно від можливості його розв’язання.ЗМ 2. Управління конфліктами

5. Процес управління конфліктами

Сутність управління конфліктом і його діагностика. Поняття «управління конфліктом». Процес діагностики конфлікту. Кар­тографічний аналіз конфлікту. Зміст процесу управління конфліктами (прогнозування, попередження і стимулювання, регулювання, роз­в’язання). Технології регулювання конфліктів (інформаційні, кому­нікативні, соціально-психологічні, організаційні). Модель прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктами. Алгоритм управління конфліктом. Управлінське рішення в конфліктних ситуаціях.Тема 6. Методи та форми управління конфліктами

Принципи і методи управління конфліктами. Структурні методи управління конфліктами. Міжособистісні методи управління конфліктами (стилі конфліктної поведінки – поступка, компроміс, консенсус, ухиляння, співробітництво). Модель стратегії поведінки особистості в конфлікті Томаса-Кілменна. Внутрішньоособистісні методи управління конфліктами.Тема 7. Попередження і регулювання конфліктів

Прогнозування і профілактика конфліктів в організації: сутність, підходи та напрями. Зміни в організаційних структурах управління. Профілактика конфліктів за стратегією управління персоналом. Кадрова робота. Управління компетенцією працівників. Етапи життєвого циклу компетенції. Управління компетенцією на рівні організації. Управління компетенцією на рівні особистості. Управління поведінкою особистості для запобігання конфлікту. Процес узгодження очікувань в організації. Підтримка співробітництва. Соціальне партнерство. Соціально-трудові конфлікти: форми протікання та методи подолання.Тема 8. Стратегія розв’язання конфліктів

Раціонально-інтуїтивна модель оволодіння конфліктною ситуацією (за Дж. Гр. Скотт). Переговори як універсальний спосіб розв’язання конфліктів. Етапи переговорного процесу. Метод «принципових переговорів» Р. Фішера і У. Юрі. Моделі поведінки особистості в процесі переговорів. Технології стратегій і тактик в переговорному процесі. Медіація в переговорному процесі.


Тема 9. Роль керівника в управлінні конфліктами.

Керівник як суб’єкт конфлікту. Керівник – посередник у конфлікті. Особистий приклад керівника в подоланні конфліктів і стресів.Тема 10. Психологія конфлікту.

Психологічна структура особистості. Теорії поведінки особистості у конфліктній взаємодії (К.-Г. Юнг, К.Р. Роджерс, Е. Берн). Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті. Методи визначення соціально-психологічного клімату в колективі. Соціометрія.Тема 11. Соціологія конфлікту.

Конфлікти в суспільстві. Соціальні конфлікти та основні шляхи їх розв’язання. Економічні конфлікти. Політичні конфлікти. Конфлікти духовної сфери. Конфлікти в організації. Управлінські конфлікти. Специфіка форм проявлення управлінських конфліктів (неузгодженість, напруженість, конфронтація). Причини і методи розв’язання організаційних конфліктів. Засоби запобігання і розв’язання конфліктів у сфері управління Глобальні і регіональні конфлікти. Конфлікти в сім’ї. Особливості і передумови сімейних конфліктів. Харак­теристика кризових періодів подружнього життя та їх вплив на сімейні конфлікти. Запобігання і розв’язання сімейних конфліктів


Табл. 1. Тематичний план

Назва тематичного модуля

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

лекції

пр. зан.

сам. робота

1-й змістовий модуль

«Загальна теорія конфлікту»

1.1. Конфліктологія як наука.

1.2. Історія розвитку конфліктології.

1.3. Конфлікт як соціальний феномен.

1.4. Динаміка і механізми конфлікту.7

1
2


2

2

-

-

--

-12

2
4


3

3


2-й змістовий модуль

«Управління конфліктами»

2.1. Процес управління конфліктами.

2.2. Методи та форми управління конфліктами.

2.3. Попередження і регулювання конфліктів.

2.4. Стратегія розв’язання конфліктів.

2.5. Роль керівника в управлінні конфліктами.

2.6. Психологія особистості в конфлікті.

2.7. Соціологія конфлікту.

11

2

2


1
1

1
2


2

-

--
-
-

-
-


-


24

3

3


3
3

3
5


4

Усього: 54

18
36
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка