Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліниСкачати 322.05 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір322.05 Kb.
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Факультет післядипломної освіти
Кафедра медичного права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова вченої ради ФПДО

Декан ________________О.Є. Січкоріз

«_____» _______________ 201_ р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СЛУХАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Робоча навчальна програма обговорена Затверджено на методичній комісії

на методичному засіданні кафедри факультет післядипломної освіти

протокол №____________ протокол №______________

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

завідувач кафедри, доцент голова методичної комісії ФПДО

___________________І.Я. Сенюта ___________________О.Є. Січкоріз

2015

Тематичний план самостійної роботи
Тема

Кількість годин

1.

Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я. Кодифікація законодавства про охорону здоров’я

1

2.

Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я

1

3.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

2

4.

Права пацієнта

6

5.

Права медичних працівників

4

6.

Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

4

7.

Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів

2

8.

Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я

2

9.

Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я

1

10.

Страхування у сфері охорони здоров’я

1

Усього

24

Актуальність проблематики, яка вивчається у межах навчальної дисципліни, її роль і значення для становлення організатора охорони здоров’я, значний обсяг питань, який слід опанувати для комплексного підвищення кваліфікації спеціаліста, вимагають низку тем залишити для самостійного вивчення слухачам у межах позааудиторної роботи.Слухач повинен з’ясувати питання, подані в плані заняття, перевірити рівень засвоєння матеріалу та вирішити творчі завдання, використовуючи список поданих нормативних і літературних джерел.
Тема 1. Тенденції розвитку й удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я
План заняття

 1. Система стандартів надання медичної допомоги в Україні. Реєстр медико-технологічних документів.

 2. Значення досягнень доказової медицини для розробки стандартів медичної допомоги в Україні.

 3. Особливості систематизації законодавства про охорону здоров’я в Україні.

 4. Загальна характеристика бази стандартів медичної допомоги України.

 5. Медичний кодекс України: перспективи та проблеми впровадження.

 6. Тенденції удосконалення законодавства, що регламентує правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.

 7. Гармонізація законодавства України у сфері охорони здоров’я з міжнародними та регіональними стандартами у цій сфері.


Питання для самоконтролю


 1. Розкрийте поняття стандарту медичної допомоги?

 2. Які способи систематизації чинного законодавства Вам відомі?

 3. Сформулюйте власну позицію щодо доцільності прийняття закону «Про права пацієнтів в Україні».

 4. Якими, на Вашу думку, є проблеми удосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я України та якими є шляхи їх вирішення?

 5. Мотивуйте свою позицію щодо доцільності кодифікації законодавства України про охорону здоров’я.

 6. Окресліть перспективи прийняття Медичного кодексу України? У чому полягає актуальність і важливість його прийняття?

 7. Проаналізуйте положення Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженої наказом МОЗ України від 19.09.2011 р. № 597. У чому полягає суть заходів, проведення яких заплановано в межах Галузевої програми?

 8. Що, на Вашу думку, повинно першочергово враховуватись при підготовці норм законодавства у сфері охорони здоров’я?

 9. У чому, на Вашу думку, полягає процес інвентаризації законодавства України у сфері охорони здоров’я, та досягненню яких результатів він сприятиме?

 10. Якими є ключові прогалини законодавчого забезпечення функціонування системи охорони здоров’я України? Перелічіть щонайменше 5 законодавчих змін, які, на Вашу думку є невідкладними для оптимізації функціонування системи охорони здоров’я в Україні.


Творчі завдання


 1. Напишіть есе на тему «Медичний кодекс України: практична необхідність чи політична примха?».

 2. Наведіть та обґрунтуйте свої пропозиції щодо удосконалення законодавства України про охорону здоров’я.


Тема 2. Медичний нейтралітет як правозахисна концепція охорони здоров’я

План заняття

 1. Поняття, принципи та функції медичного нейтралітету.

 2. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері захисту медичних працівників під час конфліктів.

 3. Гуманітарна політика у сфері охорони здоров’я.

 4. Місце медичного нейтралітету у військово-медичній доктрині України.

 5. Гарантії діяльності медичних працівників при виконанні професійних обов’язків.


Питання для самоконтролю

 1. Запропонуйте визначення поняття «медичний нейтралітет».

 2. Перелічіть міжнародні та регіональні стандарти які регулюють питання медичного нейтралітету.

 3. Вкажіть ключові принципи медичного нейтралітету.

 4. Визначте засади діяльності гуманітарних медичних місій відповідно до Резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи «Про захист гуманітарних медичних місій».

 5. Вкажіть права та обов’язки медичних працівників у гуманітарних місіях.

 6. Перелічіть країни, в яких на законодавчому рівні закріплена концепція медичного нейтралітету.

 7. Охарактеризуйте функції концепції медичного нейтралітету.

 8. Вкажіть, які гарантії для діяльності медичних працівників закріплені на законодавчому рівні.

 9. Розкрийте суть військово-медичної доктрини.

 10. Визначте порядок застосування Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них.

Творчі завдання


 1. Підготуйте есе на тему «Перспективи гармонізації медичного права України з європейськими правовими стандартами».

 2. Визначте місце медичного нейтралітету в військово-медичній доктрині.

Тема 3. Система прав людини у сфері охорони здоров’я
План заняття


 1. Загальна характеристика прав людини у сфері охорони здоров’я.

 2. Ідеологічні та етичні гарантії прав людини в галузі охорони здоров’я.

 3. Проблеми законодавчого регулювання права людини на охорону здоров’я.

 4. Проблеми правової регламентації часових меж збереження медичної таємниці та збереження такої щодо публічних осіб.

 5. Співвідношення понять «медична інформація» і «медична таємниця»: доктринальне й нормативне.

 6. Правова танатологія: загальна характеристика.

Питання для самоконтролю


 1. Висвітліть поняття і структуру права на охорону здоров’я.

 2. Розкрийте дефініцію поняття «медична допомога» та назвіть її основні ознаки.

 3. Дайте нормативне визначення поняття «медична інформація».

 4. Окресліть обсяг відомостей, що становлять об’єкт медичної таємниці.

 5. Розкрийте співвідношення понять «медична інформація» і «медична таємниця»?

 6. Наведіть випадки, коли медичний працівник може надати пацієнтові неповну медичну інформацію?

 7. Якими правами наділені члени сім’ї пацієнта, який помер, у контексті отримання медичної інформації?

 8. Окресліть зміст і медико-правове значення медичної таємниці.

 9. Проведіть розмежування понять «медична таємниця» та «лікарська таємниця».

 10. Наведіть приклади (5-7) правомірного розголошення інформації, що становить медичну таємницю.

Творчі завдання


 1. Підготуйте есе на тему «Право плода на життя: аргументи «за» і «проти»».

 2. Охарактеризуйте основні світоглядні позиції щодо права людини «на смерть». Висвітліть Вашу думку з цього приводу.

Тема 4. Права пацієнта

План заняття

 1. Загальна характеристика прав пацієнтів.

 2. Міжнародні та регіональні стандарти, які регулюють права пацієнтів.

 3. Загальні права пацієнтів.

 4. Спеціальні права пацієнтів.

 5. Права пацієнта в окремих сферах медичної діяльності.


Питання для самоконтролю

 1. Вкажіть, які профілактичні заходи Вам відомі.

 2. Дайте характеристику гарантованого мінімуму медичної допомоги.

 3. Визначте порядок отримання інформації членами сім'ї в разі смерті пацієнта.

 4. Вкажіть, які документи повинні бути додані адвокатом до адвокатського запиту.

 5. Окресліть особливості здійснення прав на вільний вибір закладу охорони здоров’я і лікуючого лікаря?

 6. Назвіть суб’єктів лікарської таємниці.

 7. Визначте об’єкт лікарської таємниці.

 8. Вкажіть умови та підстави, за яких медичне втручання проводиться без згоди пацієнта.

 9. Розкрийте алгоритм дій лікаря у разі відмови пацієнта від медичного втручання.

 10. Зазначте умови та підстави, за яких інформація про пацієнта може бути надана не в повному обсязі.


Творчі завдання


 1. Проаналізуйте рішення Європейського суду з прав людини (на вибір 3-5 рішень) і висвітліть його правові позиції щодо захисту прав людини у сфері охорони здоров’я.

 2. Підготуйте звернення до спеціального доповідача з права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я щодо будь-якого питання, пов’язаного з порушенням прав людини у сфері охорони здоров’я, яке Ви вважаєте актуальним і систематичним.


Тема 5. Права медичних працівників
План заняття


 1. Правове регулювання професійних прав медичних працівників.

 2. Правовий статус лікуючого лікаря за національним законодавством.

 3. Каталог окремих прав медичних працівників:

 • право на створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;

 • право на судовий захист;

 • право на надання інформації про пацієнта без його згоди чи згоди його законного представника;

 • право здійснювати медичне втручання без згоди пацієнта та/або його законного представника.

 1. Особливості здійснення консультативної роботи при здійсненні медичної практики.

 2. Професійна етика та медична деонтологія при провадженні медичної практики.


Питання для самоконтролю


 1. Вкажіть міжнародні та регіональні стандарти, присвячені правовому статусу медичного працівника.

 2. Перелічіть загальні професійні права медичних працівників.

 3. Вкажіть спеціальні професійні права медичних працівників.

 4. Назвіть тривалість перерви в медичній практиці, що не дозволяє лікарю повернутись до роботи без попереднього стажування.

 5. Зазначте умови та підстави, за яких лікар має право відмовитись від надання медичної допомоги пацієнтові.

 6. Назвіть дефініцію поняття «лікуючий лікар».

 7. Зазначте законодавчі обмеження для медичних і фармацевтичних працівників під час провадження ними професійної діяльності.

 8. Назвіть вимоги, які ставляться до особи, що має на меті провадити медичну діяльність.

 9. Окресліть підстави, за яких лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого.

 10. Розкрийте особливості становлення лікарського самоврядування в Україні.


Творчі завдання


 1. Напишіть есе на тему: «Запровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування».

 2. Окресліть алгоритм співпраці клінічних закладів охорони здоров'я і клінік.


Тема 6. Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин
План заняття


 1. Поняття та види форм захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 2. Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 3. Судова та позасудова форми захисту.

 4. Роль міжнародних організацій у забезпеченні захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

Питання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте поняття юридичного конфлікту як підстави захисту прав суб’єктів медичних відносин.

 2. Які форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Ви знаєте?

 3. Назвіть основні засоби захисту прав пацієнтів за законодавством України.

 4. Окресліть особливості захисту персональних даних у сфері охорони здоров'я. Визначте роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в захисті персональних даних.

 5. Які акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ви знаєте?

 6. Які неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Ви знаєте? Які, на Вашу думку, є найдієвішими?

 7. Розкрийте процедуру медіації у сфері охорони здоров’я. Якими є роль і значення посередництва як форми захисту суб’єктів медичних правовідносин?

 8. Які міжнародні механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин Вам відомі?

 9. Якими є особливості цивільного позову як засобу захисту прав людини у сфері охорони здоров'я у цивільних і кримінальних справах?

 10. Проаналізуйте елементи складу медичного правопорушення. Які особливості характерні для правопорушення у сфері охорони здоров’я?

Творчі завдання


 1. Підготуйте позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої неналежним наданням медичної допомоги (фабула довільна) або відзив на позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої неналежним наданням медичної допомоги (фабула надається).

 2. Знайдіть у наведеному адвокатському запиті допущені помилки й обґрунтуйте свою позицію з використанням нормативно-правових актів.


АДВОКАТ
Вих. № ___ від _____________2014 р.

Д. обласна клінічна лікарня

Адреса: м.Д., вул. Чернівецька, 7
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Я, як адвокат, надаю правову допомогу гр. С. на підставі договору про надання правової допомоги від 03 квітня 2014 р.

Громадянка С. знаходилась на стаціонарному лікуванні в Д. обласній клінічній лікарні у період з 09.09.2012 р. до 06.10.2012 р. у відділені екстрагенітальної патології, 06.10.2012 р. пацієнтку було переведено у пологове відділення вищезазначеної лікарні для проведення ургентного кесарського розтину, який закінчився інтранатальною загибеллю плоду.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб.

З огляду на наведене та керуючись ст. 20, 24, 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

прошу:


 1. Надати копію медичної карти стаціонарного хворого С.

 2. Надати копію історії пологів.

 3. Надати копію індивідуальної картки вагітної породіллі.

 4. Надати копію картки розвитку новонародженого.

 5. Запитувану інформацію прошу надати у строк не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання цього запиту, відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

30.06.2014 р. підпис адвоката Петров А.

_____________________


Тема 7. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів
План заняття


  1. Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

  2. Поняття злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину.

  3. Поняття і значення правильної кваліфікації злочинів.

  4. Класифікація і види злочинів, за які медичні працівники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

  5. Аналіз судової практики.


Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття «злочин»?

2. Охарактеризуйте елементи складу злочину.

3. Назвіть медичні злочини, за які працівники сфери охорони здоров’я можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності?

4. Охарактеризуйте склад злочину, передбачений ст. 142 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення дослідів над людиною».

5. Охарактеризуйте склад злочину, передбачений ст. 138 Кримінального кодексу України «Незаконна лікувальна діяльність».

6. Охарактеризуйте склад злочину, передбачений ст. 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником».

7. Охарактеризуйте склад злочину, передбачений ст. 141 Кримінального кодексу України «Порушення прав пацієнта».

8. Дайте характеристику крайньої необхідності як обставини, що виключає злочинність діяння у сфері охорони здоров’я.

9. Дайте характеристику поняття виправданого ризику як обставини, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності.

10. Охарактеризуйте поняття «службова особа» в контексті Кримінального кодексу України.


Творчі завдання


 1. Проаналізуйте кілька Рішень Європейського Суду з прав людини, які мають важливе значення для правозастосовної практики у сфері медичного права (для прикладу, «Биржиковський проти Польщі» (2006)). Підготуйте правові позиції цього Суду.

 2. Дайте характеристику корупційним правопорушенням у сфері охорони здоров’я відповідно до національного та зарубіжного законодавства.


Тема 8. Цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров’я
План заняття
1. Цивільно-правова відповідальність у сфері охорони здоров'я: поняття, правова характеристика.

2. Характеристика нормативних умов настання цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності.

3. Поняття шкоди. Моральна та матеріальна шкода у сфері охорони здоров’я.

4. Особливості договірної і деліктної відповідальності у сфері охорони здоров’я.

5. Аналіз судової практики.
Питання для самоконтролю


 1. Проаналізуйте елементи складу цивільного правопорушення у сфері охорони здоров’я.

 2. Які особливості характерні для правопорушення у сфері охорони здоров’я?

 3. Розкрийте суть цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності.

 4. Дайте характеристику поняття «протиправної поведінки» як умови настання цивільно-правової відповідальності.

 5. Що таке «причинний зв’язок між протиправністю діяння і настанням шкідливих наслідків»?

 6. Назвіть види витрат, що включаються до суми відшкодування матеріальної шкоди за вчинення медичного правопорушення.

 7. Назвіть особливості обґрунтування і принципи відшкодування моральної шкоди у сфері охорони здоров’я.

 8. Охарактеризуйте поняття «матеріальна шкода».

 9. Охарактеризуйте поняття «моральна шкода». Роль судово-психологічної експертизи при відшкодуванні моральної шкоди.

 10. Розкрийте терміносполучення «презумпція вини відповідача» за цивільним законодавством?

Творчі завдання


 1. Проаналізуйте положення Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» та складіть алгоритм доказування факту заподіяння моральної шкоди у сфері охорони здоров’я.

 2. Підготуйте есе на тему «Регресні відшкодування у медичних справах».


Тема 9. Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я
План заняття
1. Поняття господарської діяльності у сфері охорони здоров’я.

2. Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання.

3. Ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

4. Акредитація закладів охорони здоров’я.

5. Фізична особа-підприємець як суб’єкт господарювання.

6. Реклама у сфері охорони здоров'я.


Питання для самоконтролю


 1. Що таке заклад охорони здоров’я?

 2. Які суб'єкти можуть здійснювати господарську діяльність з медичної практики?

 3. Дайте визначення поняття «медична практика».

 4. Який порядок здійснення господарської діяльності у сфері охорони здоров’я передбачено чинним законодавством України?

 5. Охарактеризуйте порядок ліцензування закладів охорони здоров’я.

 6. Охарактеризуйте порядок акредитації закладів охорони здоров'я.

 7. Якими нормативно-правовими актами встановлюються умови здійснення господарської діяльності з медичної практики?

 8. Які платні послуги можуть надаватись державними та комунальними закладами охорони здоров’я?

 9. Дайте визначення і коротку характеристику правового регулювання реклами у сфері охорони здоров'я.

 10. Назвіть підстави анулювання ліцензій на здійснення господарської діяльності з медичної практики.Творчі завдання


  1. Складіть алгоритм дій щодо отримання ліцензії закладом охорони здоров’я та підготуйте відповідні документи.

  2. Складіть примірний договір про надання платних медичних послуг.


Тема 10. Страхування у сфері охорони здоров’я

План заняття


 1. Загальні положення страхування у сфері охорони здоров’я. Поняття та принципи страхування.

 2. Суб’єкти та об’єкти страхових правовідносин.

 3. Види та форми страхування у сфері охорони здоров’я.

 4. Мета та завдання медичного страхування.

 5. Загальнообов’язкове медичне страхування: національні реалії і перспективи.


Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення понять «медичне страхування» і «страхова медицина».

 2. Окресліть співвідношення понять «страхова медицина» та «медичне страхування»?

 3. Охарактеризуйте принципи страхової медицини.

 4. Назвіть основні завдання медичного страхування.

 5. Наведіть класифікацію видів медичного страхування ?

 6. Перерахуйте основні особливості обов’язкового та добровільного медичного страхування.

 7. Назвіть права застрахованої особи за договором медичного страхування.

 8. В яких випадках законодавство передбачає обов’язкове страхування медичних працівників?

 9. Назвіть суб’єкти медичного страхування.

 10. Якими є переваги і недоліки загальнообов’язкового медичного страхування?


Творчі завдання


  1. Напишіть есе на тему «Страхова медицина: міф чи реальність»

  2. Вкажіть на законодавчі передумови впровадження загальнообов’язкового медичного страхування.


Рекомендована література
Базова література

 1. Andre den Exter. Human Rights and Biomedicine. Antwerpen. – Apeldorn, Portland, 2010.

 2. A. Alghrani, R. Bennett, S. Ost. Bioethics, Medicine and the Criminal Law: The Chriminal Law and Bioethical Conflict: Walking the Tightrope. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 3. Бібліографія з медичного права: національний контекст / упоряд. І.Я. Сенюта, О.Є. Січкоріз, Х.М. Шубак ; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2014.

 4. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук. ред. І. Сенюти. – Львів : Вид-во ЛОБФ « Медицина і право», 2012.

 5. Берн И., Коэн Дж., Оверал Дж., Сенюта И. Права человека в сфере охраны здоровья: практическое пособие / Под науч. ред. И. Сенюты. – Львов : Изд-во ЛОБФ «Медицина и право», 2012.

 6. Byrne I., Ezer T., Cohen J., Overall J., Senyuta I. Human Rights in Patient Care: A Practitioner Cuide / Under scientific editing of Senyuta I. – L’viv: LOBF Publishing House «Medicine and Law», 2012.

 7. Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : Монографія / І. Демченко, О. Соловйов. — К., 2014.

 8. Furrow B., Creaney Th., Johnson S., Jost T., Schwarts R. Health Law, Cases, Materials and Problems (abridged edition). – Saint Paul, MN, USA: West Publishing Corp, 2013.

 9. Huxtable R. Law, Etics and Compromise at the Limits of Life. To Treat or not to Treat? – Abingdon, UK: Routledge, 2013.

 10. Kerry Lynn Macintosh. Human Cloning: Four Fallacies and Their Legal Consequences. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 11. Кашинцева О.Ю. Медичне право. Наріжні проблеми медичного права : підручник / за ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атака, 2010.

 12. Кашинцева О.Ю. Проблеми права біоетики : курс лекцій / КУП НАНУ. – К., 2012.

 13. Лашкул З.В., Сізінцова Ю.Ю., Фершал Я.Ю. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів. – Запоріжжя : ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст»», 2013.

 14. Майданик Р.А. Медичне право в системі права України : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 15. Майданик Р.А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 16. Майданик Р.А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги : навчально-практичний посібник / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 17. Майданик Р.А. Права людини в вфері охорони здоров’я : практикум / Р.А. Майданик. – К. : Алерта, 2013.

 18. Медико-правовий тлумачний словник / упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, Н.Є. Хлібороб, О.В. Цибак; за ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 19. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності. Кн. 2 : підручник / Т.С. Грузєва, М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко, Т.С. Грузєва, І.Ю. Хміль, О.І. Артеменко. – К. : ВСВ «Медицина», 2011.

 20. Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (III Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення» (22–24 квітня 2010 р., м. Львів) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 21. Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення): Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (IV Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)» (19–21 травня 2011 р., м. Одеса) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2011.

 22. Медичне право України: теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права: Матеріали VI Всеукраїнської (V Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права): «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права» (26–28 квітня 2012 р., м. Львів) / упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 23. Медичне право України : практикум / уклад.: І.Я. Сенюта, І.О. Богомазова, О.Ю. Кашинцева, Д.Й. Клапатий, Р.А. Майданик, О.Є. Січкоріз, Х.Я. Терешко, У.Я. Хребтань, Х.М. Шубак ; заг. ред. І.Я. Сенюта. – Львів : Світ, 2014.

 24. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 25. Охорона здоров’я і права людини: ресурсний посібник / ред. Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ. Н. Шевчук; наук ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2011.

 26. Охорона здоров’я в Україні: організація та законодавче забезпечення / І.А. Голованова, В.П. Лисак, В.М. Пашков [та ін.]; за заг. ред. В.П. Лисак [та ін.]. – К.: МОРІОН, 2014.

 27. Права людини в галузі охорони здоров’я. Харків : Права людини, 2011.

 28. Samantha Holliday. Reprodyctive Ethics and the Law: A Comparative Approach. – Oxford: Routledge-Cavendish, 2013.

 29. Steiner Jr. J.E. Problems In Health Care. – Burlington, MA, USA: Jones & Bartlet Learning LLC, 2013.

 30. Study Guide on Medical Law / com. by S.D. Riabenko, B.V. Mykhailichenko. – K.: VSV «Medicine», 2014.

 31. Charles Foster. Medical Law: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2013.

 32. Сенюта І.Я. Страхування в галузі охорони здоров’я : навчальний посібник / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

 33. Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й. Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2013.

 34. Стеценко В.Ю. Обов'язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади впровадження) : монографія / В.Ю. Стеценко. – К. : Атіка, 2010.

 35. Стеценко В.Ю. Адміністративно-правове забезпечення запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07. / Стеценко В.Ю. ; Харк. Нац.. ун-т внутр. справ. – Х., 2010.

 36. Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров'я в умовах страхової медицини) : монографія / В.Ю. Стеценко, Г.М. Такарєв – К. : Атіка, 2012.

 37. Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) : монографія / С.Г. Стеценко, Я.М. Шатковський, В.Ю. Стеценко. – К.: Атіка, 2010.

 38. Сучасне українське медичне право : монографія / за заг. Г.Г. Стеценка. – К. : Атіка, 2010.

Допоміжна література

 1. Биомедицинское право в России и за рубежом [Право на гендерную идентичность: этико-правовые аспекты]. Монография / Г.Б. Романовский, Н.Н. Тарусина, А.А. Мохов [и др.]. – Москва : Проспект, 2015. – 368 с.

 2. Болотіна Н.Б. Медичне право як галузь права і навчальна дисципліна // Сучасне українське медичне право : монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

 3. Воробьева Л.В. Медицинское право : краткий курс лекций / Л.В. Воробьева. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.

 4. Куц В.М. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною : монографія / В.М. Куц, С.В. Гізімчук, В.О. Єгорова. – Харків: Юрайт, 2012.

 5. Рыжкова Е. Медицинский туризм: общая характеристика и правовая регламентация в Украине / Е. Рыжкова. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/3-2/51.pdf

 6. Фармацевтическое и медицинское право : учеб. пособ. / В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мл.), В.А. Шаповалова; под. ред. В.В. Шаповалова. – [1-е узд.]. – Харьков : Скорпион, 2011.

 7. Фармацевтичне право : навч. посібник / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов (мол.), О.С. Абросимов, Ю.В. Васіна, В.О. Радіонова, Н.Г. Малініна, О.О. Курижева; за аг. ред. В.О. Шаповалової. – Харків, 2011.

 8. Флоря В. Ответственность за врачебные преступления. Расcледование и экспертиза. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.

 9. Чеботарьова Г.В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності : монографія. – К.: КНТ, 2011.


Інформаційні ресурси

Міжнародні та регіональні стандарти

 1. Алма-Атинська Декларація. ВООЗ, 06.09.1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/ru/publications/policy-documents/declaration-of-alma-ata,-1978

 2. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, від 24.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patientsorganizations.org

 3. Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі / Європейська консультативна нарада ВООЗ з прав пацієнта, 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf

 4. Джакартська декларація про провідну роль зміцнення здоров’я у ХХІ столітті / ВООЗ, 21-25 липня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/declaration/en/index1.html

 5. Європейська соціальна хартія / Рада Європи, 03.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 6. Європейська хартія прав пацієнтів, листопад 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.activecitizenship.net/patients–rights/projects/29–european–charter–of–patients–rights.html

 7. Захист осіб з психічними захворюваннями та покращення психіатричної допомоги: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 46/119 / Генеральна Асамблея ООН. 17 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm

 8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 9. Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину / Рада Європи, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 10. Конвенція про права інвалідів. ООН, від 13.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 11. Лісабонська декларація про права пацієнта / Всесвітня медична асоціація. Асамблея ВМА, вересень-жовтень 1981р., переглянута у 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

 12. Люблянська хартія з реформування охорони здоров’я / ВООЗ, від 18.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/113302/E55363.pdf

 13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 15. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 16. Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних досліджень на людині / Рада міжнародних організацій медичних наук, 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fhi.org/training/fr/retc/pdf_files/cioms.pdf

 17. Позиційний документ: медсестри і права людини / Міжнародна рада медичних сестер, 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/E10_Nurses_Human_Rights.pdf

 18. Рекомендації REC(2004)10 Комітету Міністрів Ради Європи державам–учасницям щодо захисту прав людини і гідності осіб з психічними розладами / Комітет Міністрів Ради Європи, 22.09.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=775685

 19. Хартія про право на охорону здоров’я / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, 31.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/Sante4Gb.pdf

 20. General comment No. 14: The Righttothe Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). CESCR, 11.08.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html


Основні нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1389889414323304

 3. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 8. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 11. Етичний кодекс лікаря України прийнятий Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) від 27 вересня 2009 р.

 12. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 14. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр

 15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 16. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5081-17

 17. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12/print1382877439537761

 18. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Закон України вiд 22.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua.

 19. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

 20. Про захист персональних даних: Закон України вiд 01.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 21. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. (ред. від 01.12.2005 р.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/print1394382702105452

 22. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 23. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 24. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

 25. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141697.html

 26. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2586-14

 27. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12

 28. Про психіатричну допомогу: Закон України вiд 22.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

 29. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

 30. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1007-14

 31. Про Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка