Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»Сторінка11/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література


 1. Ботвина Н. В. Ділова українська мова / Н. В. Ботвина. – К. : Либідь, 2003. – 236 с.

 2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А. С. К, 2001. – 280 с.

 3. Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова / А. П. Грищенко. – К. : Вища школа, 2000. – 212 с.

 4. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навчальний посібник / А. Н. Горбул. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.

 5. Ділова українська мова / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситник, С. А. Яременко; за ред. О. Д. Горбула. – К. : Знання, 2000. – 226 с.

 6. Загнітко А. Т. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Т. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – 230 с.

 7. Зубков М. Сучасне ділове мовлення / М. Зубков. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2007. – 230 с.

 8. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – 2-ге вид., доп. – X. : Торсінг, 2002. – 448 с.

 9. Кацавець Р. С. Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 253 с.

 10. Культура фахового мовлення / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги ХХІ, 2006. – 260 с.

 11. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. – 270 с.

 12. Мацько Л. І. Культура української фахової мови / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ “Академія”, 2007. – 265 с.

 13. Непийвода Н. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). – К. : ТОВ “Міжнародна фінансова агенція", 1997. – 303 с.

 14. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Наукова думка, 2000. – 313 с.

 15. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К. : Либідь, 2001. – 256 с.

 16. Попко О. Г. Українська мова. Практичний довідник / О. Г. Попко. – Харків : ФОП Співак Т. К., 2008. – 275 с.

 17. Прадід Ю. Ф. Українське ділове мовлення / Ю. Ф. Прадід. – Сімферополь, 2003. – 180 с.

 18. Пультер С. О. Практичний курс української ділової мови / С. О. Пультер та інші. – К. : Вища школа, 2003. – 186 с.

 19. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

 20. Сліпушко О. Українська мова та етапи кар’єри ділової людини / Оксана Сліпушко. – К. : Криниця, 1999. – 199 с.

 21. Сучасна українська літературна мова / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас, Г. О. Козачук. – К. : Вища школа, 2001. – 360 с.

 22. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Українська енциклопедія, 2004. – 824 с.

 23. Український правопис / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України. – К. : Наукова думка, 2007. – 288 с.

 24. Хміль Ф. Ділове спілкування : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / Ф. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 280 с.

 25. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. і доп. / С. В. Шевчук. – К. : Вища школа, 2004. – 302 с.Додаткова література


 1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство : навчальний посібник / В. А. Блощинська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

 2. Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування : навч. посіб. / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : НВЦ «Каменяр», 2002. – 147 с.

 3. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови // Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць. – Вип. IV. – К. : КНЕУ, 2001. – 368 с.

 4. Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова / А. П. Грищенко. – К. : Вища школа, 2000. – 212 с.

 5. Іванова І. Б. Українська мова : Навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів / І. Б. Іванова, Н. П. Дейнека, Г. П. Кондрашенко. – Х. : Парус, 2005. – 230 с.

 6. Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навч. посіб. / Г. М. Калашник. – К. : Знання, 2007. – 143 с.

 7. Ковалик І. І. Методика лінгвістичного ана­лізу тексту / І. І. Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. – К. : Наукова думка, 1984. – С. 7.

 8. Коваль А. П. Культура української мови / А. П. Коваль. – К. : Наукова думка, 1968. – 194 с.

 9. Маличевский В. Переговоры : психология, стратегия, аргументы / В. Маличевский. – Харьков : Центр «Консульт», 2007. – 128 с.

 10. Паламар Л. М. Українське ділове мовлення та спілкування / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець – К., 2001

 11. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення / Н. Я. Потелло. – К. : МАУП, 2001. – 278 с.

 12. Різун В. В. Нариси про текст: Теоре­тичні питання комунікації тексту / В. В. Різун, А. Мималига, Л. Д. Феллер. – К. : Довіра, 1998. – С. 182.

 13. Стоян Т. А. Діловий етикет : моральні цінності і культура поведінки : навч. посіб. / Т. А. Стоян. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.

 14. Українська мова : Словник-довідник // А. П. Загнітко, В. Д. Познанська, З. Л. Омельченко, В. В. Мозгунов та ін. – К. : Вища школа, 1998. – 380 с.

 15. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посібник : 3-тє вид., переробл. і доп. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : Вікар, 2003.– 233 с.

 16. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення. – К. : Вища школа, 2001. – 351 с.

 17. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: навчальний посібник / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – 688 с.

Навчальне виданняУкраїнська мова

(у професійному спілкуванні)
Методичні вказівки для підготовки

до практичних занять


для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування», «Фінанси і кредит»

денної форми навчання

Відповідальний за випуск Н. О. Леміш

Редактор С. М. Симоненко

Комп'ютерний набір та верстання Н. В. Барбари

Підп. до друку 09.07.13, поз.

Формат 60х84 /16. Ум. друк. арк. 4,19. Обл.-вид. арк. 3,08. Тираж 30 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ
До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного управління В.Б. Юскаєв


Українська мова

(у професійному спілкуванні)
методичні вказівки для підготовки до практичних занять
для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування», «Фінанси і кредит» денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліо-графічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Укладач: Н.В. Барбара

Відповідальний

за випуск Н.О. Леміш

Декан факультету

денної форми навчання

КІ СумДУ Н.В. Барбара
Суми

Сумський державний університет2013

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка