Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»Сторінка1/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.95 Mb.
#10529
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

3567 УКРАЇНСЬКА МОВА

(у професійному спілкуванні)
Методичні вказівки для підготовки

до практичних занять


для студентів спеціальностей

«Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування», «Фінанси і кредит»

денної форми навчання

Суми


Сумський державний університет

2013


Методичні вказівки для підготовки до практичних занять із дисципліни «Українська мова (у професійному спілкуванні)» / укладач Н. В. Барбара. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 184 с.

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплінЗміст


C.
4
5

9

11


173
174
175

176


179

Анотація. Загальні вимоги до знань і вмінь студентів із навчальної дисципліни..........................................................


1 Теми робочої програми …..….…………………….…...

2 Робочий регламент модульно-рейтингового контролю й оцінювання з навчальної дисципліни ………………..…

3 Плани практичних занять із методичними вказівками…………………………………………………...

4 Питання для підготовки до модульного контролю № 1


5 Питання для підготовки до модульного контролю № 2
6 Питання для підготовки до модульного контролю № 3
7 Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю ..…………………..………………………………


Список рекомендованої літератури………………………АНОТАЦІЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програму дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні» розроблено з урахуванням комунікативних потреб майбутніх фахівців напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Менеджмент і адміністрування». Основна мета вивчення курсу – удосконалити мовні знання, систематизувати їх і на цій основі сформувати розуміння сучасних мовленнєвих норм та особливостей мови майбутнього фаху.

У результаті вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» студенти повинні знати:

1) на ознайомлювально-орієнтовному рівні:

- загальні відомості про українську літературну мову як унормовану, удосконалену форму загальнонародного мовлення з розвиненою системою стилів, багату на виражальні засоби;

- основні теоретичні питання з фонетики, лексикології, граматики;

2) на понятійно-аналітичному рівні:

- засоби формування стилю в сучасній українській мові та стилістичні прийоми, що використовуються у сфері ділового українського мовлення;

- основні правила оформлення найважливіших документів.Студент повинен уміти:

1) на рівні стереотипних умінь:

- визначати й користуватися двома формами ділового мовлення – усною й писемною;

- добирати відповідні терміни з фаху для оформлення документації;

2) на діагностичному рівні:

- логічно й послідовно подавати стислу інформацію з того чи іншого питання;

- правильно вживати пасивні конструкції, що характерні для ділового стилю;

- поєднувати числівники з іменниками, знати правила відмінювання й написання прізвищ, що становить певні труднощі в сучасному діловодстві;

- дотримуватися норм сучасної літературної мови, не допускати калькування, змішування слів;

- логічно формулювати думки, дотримуватися послідовності й точності викладу.


1 ТЕМИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
Заліковий кредит 1 (модульний цикл I)
Змістовний модуль І
Тема 1 Вступ. Предмет і структура курсу. Базові поняття, зміст і будова навчальної дисципліни. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань із дисципліни, методичні рекомендації щодо її вивчення. Поняття української мови. Державний статус мови. Роль і функції мови. Стилістична диференціація мови. Мова як «паспорт» нації.

Літ. основна: [2, с. 5–10], [3, с. 6–25].Тема 2 Мова, її графічне відтворення й культура мовлення. Особливості сучасної української графіки. З історії української графіки. Мовленнєві норми у професійному спілкуванні. Документ як основний вид писемної форми офіційно-ділового стилю. Зразки написання автобіографії. Ситуація: влаштування на роботу (комунікативний тренінг).

Літ. основна: [1, с. 15–18], [3, с. 25–27].


Тема 3 Культура мови й мовлення. Мовний етикет як сукупність словесних форм ввічливості. Етнолінгвістична специфіка етикету. Мовний етикет у діловому спілкуванні. Нормативне вживання сполучників. Зразок ділових документів: накладна. Стандартизація документів.

Літ. основна: [2, с. 44–65], [12, с. 117–128; 133–145].


Тема 4 Теорія тексту. Поняття про дискурс. Текст як реквізит документа. Оформлення тексту. Зразки написання заяв. Правопис складних слів. Ситуація: ділові переговори (комунікативний тренінг).

Літ. основна: [1, с. 17–46], [3, с. 47–56].


Тема 5 Лексикологія. Особливості лексики професійного мовлення. Синоніми як засоби точного й доречного вживання слів у професійному мовленні. Уникнення помилок при вживанні омонімів та паронімів у фаховому мовленні. Терміни, їх ознаки, вимоги щодо їх вживання. Слова-професіоналізми як замінники термінів. Професійна термінологія у складі лексики майбутнього економіста, менеджера, фінансиста. Словникова робота. Укладання словника професійних термінів.

Літ. основна: [1, с. 25–46], [2, с. 32–53], [4, с. 55–60].


Заліковий кредит 2 (модульний цикл IІ)
Змістовний модуль II
Тема 6 Ділове листування, основні вимоги до нього. Зразки оформлення листа-запиту, листа-пропозиції. Зразок оформлення відкриття рахунку в банку. Ситуація: обговорення контракту. Передача російських власних назв українською мовою. Написання слів іншомовного походження.

Літ. основна: [4, с. 28–39], [5, с. 32–53], [7, с. 55–60].


Тема 7 Соціопсихолінгвістичні засади професійної комунікації. Поняття про прагматику. Комунікативний акт і комунікативні якості мови. Ситуація: мовна поведінка в конфліктних ситуаціях різного типу. Правопис українських прізвищ. Організаційні документи. Особливості укладання таких документів: інструкція, положення, їх реквізити. Правила, статут як різновиди організаційних документів.

Літ. основна: [6, с. 39–52], [7, с. 61–65], [8, с. 66–78].


Тема 8 Мовна норма, її соціальне значення. Типологія мовних норм. Ситуація: телефонна розмова. Лінгвістичні засоби та технологія їх відбору. Етичні рамки телефонної розмови. Морфологія. Особливості вживання прийменників. Зразок ділових паперів: акт. Укладання тексту пропозиції, скарги.

Літ. основна: [3, с. 27–34], [13, с. 77–49], [22, с. 286–287].


Тема 9 Відображення лінгвоментальності у мові й мовленні. Невербальні складники мовної поведінки. Іменник в офіційно-діловому стилі. Зразки ділових паперів: доручення на одержання грошей, на одержання стипендії.

Літ. основна: [9, с. 92–96], [11, с. 119–126].


Тема 10 Довідково-інформаційна документація. Зразки ділових документів: довідка, доповідна записка, пояснювальна на ім'я декана, протокол, витяг із протоколу, висновок, телеграма, телефонограма, факс. Просодичні засоби мови. Ситуація: призначення ділової зустрічі (комунікативний тренінг).

Літ. основна: [11, с. 42–55], [12, с. 69–76], [3, с. 87–95].


Заліковий кредит 3 (модульний цикл ІIІ)
Змістовний модуль IІI
Тема 11 Публічний виступ як важливий засіб якісної комунікації й показник мовної та професійної компетенції. Вимоги до аргументів. Поняття про риторику. Основні вимоги до публічних виступів. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу, бесіди, диспуту, наради. Прикметник в офіційно-діловому стилі. Укладання розписки.

Літ. основна: [2, с. 118–128], [3, с.104–110].


Тема 12 Розпорядчі документи. Синтаксис офіційно-ділового стилю. Поняття про постанову, розпорядження, наказ, вказівку. Деякі аспекти пунктуації. Розділові знаки в простому реченні, в простому ускладненому реченні.

Літ. основна: [1, с. 129–137], [13, с. 114–119].


Тема 13 Поняття комунікації, її функції. Теорія й практика комунікації. Іміджмейкерство і зв'язки з громадськістю. Засоби масової комунікації, їх різновиди та особливості з точки зору специфіки комунікативних каналів. Трансакції та інтеракції. Займенник в офіційно-діловому стилі. Написання рецензії.

Літ. основна: [2, с. 131–132], [2, с. 128–131], [3, с. 111–124].


Тема 14 Планування різних видів професійної діяльності. Види словників. Лексикографічна робота. Каталог, види каталогів. Методи здійснення огляду періодики. Числівник в офіційно-діловому стилі. Зразок оголошення, пропозиції.

Літ. основна: [1, с. 115–124], [4, с. 128–132].


Тема 15 Документи щодо особового складу. Трудова книжка, особовий листок із обліку кадрів, контракт, договір, їх реквізити. Зразок написання резюме. Особливості вживання в офіційно-діловому стилі дієслів та дієслівних форм. Деякі аспекти пунктуації. Розділові знаки в складному реченні.

Літ. основна: [2, с. 112–119], [3, с. 159–178].

Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
2013 -> Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять на курсах тематичного удосконалення лікарів «віл-інфекція/снід. Дотестове та післятестове консультування на віл-інфекцію»
2013 -> Курс лекцій у схемах для студентів напряму підготовки 030402 «Правознавство» усіх форм навчання
2013 -> Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
2013 -> Методичні вказівки з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей
2013 -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Ландшафтна архітектура» для студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
2013 -> Методичні вказівки до вивчення курсу «Психологія» для студентів всіх спеціальностей
2013 -> А. Ф. Будник обладнання І технологія зварювального виробництва навчальний посібник
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять із дисципліни «Правове забезпечення безпеки підприємств в Україні»
2013 -> Викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 19–20 квітня 2013 року) Частина третя Суми Сумський державний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка