Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів на тему: " генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени та комутагени"


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИСторінка7/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.26 Mb.
#9921
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри

медичної біології, генетики та гістології

“__”_________ 200_ р. (протокол № __)

Завідувач кафедри, чл.-кор. АПН України

професор В.П. Пішак

“__”_________ 200_ р


Методичні ВКАЗІВКи


для організації самостійної роботи студентів на тему:

ГНУС ТА ЙОГО КОМПОНЕНТИ


Модуль 3 «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя»

Змістовий модуль7 «Медична арахноентомологія»

Навчальна дисципліна –

медична біологія

Курс І


Факультет – медичний

Спеціальність – лікувальна справа

Кількість годин – 0,5 години
Методичні вказівки склала

асистент Сметанюк О.І.
Чернівці, 2008

ТЕМА:Гнус та його компоненти


  1. Актуальність теми:

Членистоногих налічується понад 1,5 млн. видів, які поширені на Землі всюди, де існує життя. Вони не мають собі рівних за різноманітністю способів живлення, поведінки, пристосувань до умов довкілля. Багато з них становлять медичний інтерес, такі як кровосисні комахи малих розмірів ряду Двокрилі – це тимчасові паразити людини, укуси багаточисельні болючі, але саме головне вони можуть бути переносниками збудників хвороб Вивчення особливостей життєдіяльності та медичне значення компонентів гнусу, розширить світогляд майбутніх медиків, що стане підґрунтям для ефективного вивчення клінічних дисциплін, а в майбутньому – для об’єктивної діагностики та ефективної профілактики хвороб.


  1. Навчальна мета:

  1. Студент повинен знати:

Вивчити риси прогресивної організації типу Членистоногі: значення та особливості представників компонентів гнусу (мошки, мокреці, ґедзі, москіти, комарі):

 • морфофізіологічні особливості наведених представників, які є діагностичними при визначені виду;

 • цикли розвитку наведених представників;

 • патогенний вплив та їх медичне значення;

 • заходи профілактики та боротьби з гнусом.

2.2. Студент повинен вміти:

 • Правильно розрізняти стадії розвитку комах і визначати видову належність ;

 • Професійно обґрунтовувати заходи профілактики уражень укусів компонентами гнусу та їхнього патогенного впливу.


 1. Матеріали до аудиторної самостійної роботи

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліни

Знати

Вміти

Зоологія, шкільний курс


Представників членистоногих

Диференціювати види за морфологічними ознаками

Загальна біологія, шкільний курс


Організм як середовище існування

За морфологічними ознаками та нанесеній шкоді розпізнавати вивчаємих представників

Медична біологія. Теми: Вступ до арахноентомології, основні поняття та терміни.

Морфологія, екологія медичне значення кровосисних комахособливості будови, життєві цикли комах, профілактику уражень

Диференціювати представників кровосисних комах


3.2. Міждисциплінарна інтеграція

Знання морфофізіологічних особливостей наведених представників, їхніх циклів розвитку, патогенний вплив та медичне значення компонентів гнусу допоможе студентові набувати знання з: • нормальної та патологічної фізіології, вивчаючи функції органів та їхніх систем у нормі та при патології;

 • у дерматології – при диференційному підході у лікуванні захворювань, відповідно до етіологічного чинника.

 • в епідеміології, вивчаючи заходи щодо профілактики укусів компонентами гнусу та уникнення інтенсивного поширення запальних та алергічних захворювань.
  1. Зміст теми (план):

 • морфологічні особливості, життєвий цикл, медичне значення москітів,

 • морфологічні особливості, життєвий цикл, медичне значення мошок,

 • морфологічні особливості, життєвий цикл, медичне значення мокрець;

 • морфологічні особливості, життєвий цикл, медичне значення ґедзів.

 • заходи боротьби з компонентами гнусу.
  1. Рекомендована література:

Основна:

1. Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 571-576.

2. В.П.Пішак, О.І.Захарчук. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – С. 447-458.

3. В.П.Пішак, Т.М.Бойчук, Т.Є.Дьякова та ін. Медична паразитологія. – Чернівці, 2003. – С. 176-179.

4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. – К.:Вища шк., 1992.

5. Слюсарєв А.А., Жукова С.В. Биология. – К.:Вища шк., 1987.

6. Биология. В 2-х кн.: Учеб. для мед. вузов / В.Н.Ярыгин, В.И.Васильева и др. / Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 2001.
Додаткова:


 1. Генис Д.Е. Медицинская паразитология.– М.: Медицина, 1991.

 2. Пішак В.П. Паразитарні хвороби. Чернівці: Медакадемія, 2000.

 3. Пішак В.П., Бойчук Т.М., Бажора Ю.І. Клінічна паразитологія. – Чернівці: Вид во БДМА, 2003. – 344 с.

 4. Бажора Ю.И., Кириченко Л.Г., Шевеленкова А.В. и др. Основы медицинской паразитологии / Учебн. пособие к практ. занятиям для студентов 1 курса. Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. – 175 с.

 5. Билич Г.Л, Крыжановский В.А. Биология / Полный курс. В 3-х т. – М. ООО Изд. дом “Оникс 21 век”, 2002. – 864 с.

  1. Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою:

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1)Морфологічні особливості та життєвий цикл: москітів .


2) Медичне значення москітів

3)Морфологічні особливості та життєвий цикл: мошок.

4)Медичне значення мошок.


5)Морфологічні особливості та життєвий цикл: мокрець.

6) Медичне значення мокрець.


7)Морфологічні особливості та життєвий цикл: гедзь (оводів).
8) Медичне значення оводів.

9) Заходи боро-тьби з компо-нентами гнусу.
- звернути увагу! на розміри, опушеність тіла, довгі кінцівки; стадії життєвого циклу в якій зимують москіти.

-можуть бути специфічними переносниками.

- яких комах нагадують мошки; ознаки діагностики: форма тіла, структу-ра крил, та ніг;

місця відкладання яєць.

- можуть бути специфічними переносниками!

звернути увагу на діагностичні ознаки! розміри тіла, очей, структуру крил; яка життєва форма мокрець зимує; які кліматичні фактори сприяють збільшен-ню числа мокрець?

- переносники гельмінтозів та інфекційних хвороб
-звернути увагу!

-на відсутність рото-вих органів;

-ендопаразитами є личинкові стадії!!!

- спричиняють міази

– знати сучасні мето-ди профілактики укусів кровосисних комах та санітарно-гігієнічні норми


Москіти дрібні (до 3,5 мм) кровосисні комахи. Голова , тіло і крила вкриті жовтуватими волосками. Вусики довгі. Ноги довгі і тонкі, особливо задня пара, рух стрібкоподібний.

Розвиток з повним перетворенням: яйце - 4 зміни личинок - лялечка - імаго. З настанням холодів москіти гинуть. Зимують личинки. Сезон інтенсивного льоту спостерігається у червні-серпні.

Настирливі кровососи. Укуси болючі.

Специфічні переносники лейшма-ніозів, москітної лихоманки, бартенельозу.Відповідь знайти у підручнику Медична біологія /За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 573-574. (Морфологія, життєвий цикл)
Див. С. 574. Медичне значення.
Див. С. 574-575. (Морфологія. Життєвий цикл)

Див. С.575. Медичне значення.


Див.С.576. Оводи

Див. С.576. Види шлункових, порожнинних та підшкірних оводів.

С.576-577. Міази (тканинні міази)

Див. С.573. Заходи боротьби з москітами.

С. 574. Заходи боротьби з мошками.

С. 575. Заходи боротьби з мокрецями.


3.6. Питання для самоконтролю.

  1. Групу яких комах називають гнусом?

  2. Які представники компоненту гнусу мають найменші розміри?

  3. Назвати географічне поширення москітів, мошок, мокрець.

  4. Що таке трансваріальний шлях передачі збудників хвороб?

  5. У якій період доби активний гнус?

  6. Які представники гнусу поширені на Україні?

  7. Назвати стадію життєвого циклу представників гнусу, до якої доречно проводити заходи боротьби?

  8. Запропонуйте власний захід боротьби з гнусом.Каталог: files -> division -> %CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> %CC%E5%E4%E8%F7%ED%EE%BF%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF,%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E8%20%F2%E0%20%E3%B3%F1%F2%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> %CC%E5%E4%E8%F7%ED%E0%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF%20%F2%E0%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E0
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Буковинський держаний медичний університет
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Програма з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет “Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> -
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Буковинський державіний медичний університет „Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет “Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Методичні вказівки студентам 2 курсу медичного факультету №3 (спеціальність медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) для самостійної підготовки до семінарського заняття з філософії
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
%CC%E5%E4%E8%F7%ED%E0%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF%20%F2%E0%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E0 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка