Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів на тему: " генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени та комутагени"


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИСторінка4/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.26 Mb.
#9921
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри

медичної біології, генетики та гістології

“__”_________ 200_ р. (протокол № __)

Завідувач кафедри, чл.-кор. АПН України

професор В.П. Пішак

“__”_________ 200_ р


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи студентів на тему:


Організація потоків речовини й енергії в клітині”
Модуль 1 «Біологічні особливості життєдіяльності людини»

Змістовий модуль1 «Молекулярно-клітинний рівень організації життя»

Навчальна дисципліна –

медична біологія

Курс І


Факультет – медичний

Спеціальність – лікувальна справа, педіатрія

Кількість годин – 1 год.

Методичні вказівки склала,доцент Т.Є. Дьякова


Чернівці, 2008
Тема: Організація потоків речовини й енергії в клітині

  1. Актуальність теми:

За сучасним визначенням, «життя – це спосіб існування біополімерних тіл (систем), здатних до самореплікації за умов постійного обміну речовиною й енергією з навколишнім середовищем». Припинення цього обміну призводить до припинення життя, а значне відхилення від норми – до важкого патологічного стану. Властивістю живої системи, починаючи з клітинного рівня, є структурна впорядкованість та енергетична економність. Тому вивчення організації потоків речовини й енергії в елементарній структурній та функціональній одиниці всіх живих організмів – клітині – має велике значення для теоретичної підготовки і в практичній в практичній діяльності студентів-медиків як майбутніх лікарів.


 • Навчальні цілі:

Знати:

 • Про клітину як відкриту систему;

 • Сутність обміну речовин як єдності асиміляції та дисиміляції (анаболізму та катаболізму);

 • Про асиміляцію як екзотермічний процес, дисиміляцію як екзотермічний процес;

 • Про зв’язок метаболізму з потоком інформації в клітині;

 • Етапи енергетичного обміну та їхню сутність (підготовчий, анаеробний, аеробний);

 • Про АТФ як універсального носія енергії в клітині.

Вміти:

 • Написати основні реакції енергетичного обміну;

 • Обґрунтувати, розтлумачити взаємозв’язок анаболізму і катаболізму.


3. Матеріали позааудиторної самостійної роботи:

3.1. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Загальна біологія

Цитологія

Обмін речовин у тканинах та органах. Біосинтез білка. Фотосинтез. Будову клітини, окремих її органел та їхні функції: роль рибосом у біосинтезі білка, мітохондрій у біосинтезі АТФ. Роль ядра в обміні речовин та енергії.

Ґрунтовно пояснити відповідні процеси, записати реакції фотосинтезу, дисиміляції тощо.


3.2. Зміст теми:

Потік речовин в клітині – це безперервне надходження в неї органічних й неорганічних сполук і виведення з неї кінцевих продуктів метаболізму.

Потік енергії – це всі реакції розщеплення органічних речовин в клітині з вивільненням енергії хімічних зв’язків. Частина цієї енергії випромінюється у вигляді тепла, інша використовується клітиною для біосинтезу АТФ – універсального носія енергії в клітині і акумулюється у двох її так званих макроергічних зв’язках. Кожен з цих зв’язків містить в собі близько 40 кДЖ, в той час як звичайний хімічний зв’язок містить близько 12 кДж. Саме енергія АТФ використовується клітинами для всіх функцій: біосинтезу речовин, активного транспорту молекул та іонів крізь мембрани, скорочення м’язових клітин і волокон, проведення нервових імпульсів, тощо.

Асиміляція (анаболізм) – процес «уподібнення» речовин, що надходять у клітину, до специфічних речовин цієї клітини. Це – ендотермічний процес. використовується енергія синтезованої в ній АТФ.

Дисиміляція (катаболізм) – процес розпаду речовин з вивільненням енергії (екзотермічний процес).

І енергія, і прості речовини, що утворюються внаслідок дисиміляції, використовуються під час асиміляції. В цьому полягає тісний зв’язок між процесами дисиміляції (це енергетичний обмін) і асиміляції (це пластичний обмін).

Встановлено, що біосинтез речовин в клітині відбувається за рахунок метаболічного фонду:


 • продуктів перетравленої їжі;

 • продуктів дисиміляції, що утворюються у клітинах.

У травному каналі їжа переводиться у суміш амінокислот, вуглеводів, нуклеотидів та інших низькомолекулярних речовин. А вже у клітинах завдяки потоку інформації, закладеному у нуклеїнових кислотах, з метаболічного фонду відтворюються і підтримуються специфічні структури клітини.

У клітині потік енергії організований таким чином, що вона під час дисиміляції вивільнюється поступово. Це захищає клітину від перегрівання й руйнування її тонких структур.

Енергетичний обмін умовно поділяють на три етапи: підготовчий, без кисневий (анаеробний) і кисневий (аеробний). Перший відбувається в порожнині травного каналу, другий – у цитоплазмі клітин, третій – у її мітохондріях. Наприклад, з однієї молекули глюкози на безкисневому етапі синтезується лише 2 молекули АТФ, а на кисневому – ще 36 молекул. АТФ вільно рухається у клітині й легко окремими порціями віддає енергію для всіх процесів, які її потребують. Безкисневий розпад глюкози зветься гліколізом. На мітохондріях здійснюються декілька реакцій (цикл Кребса), під час яких за участю ферментів остаточно відщеплюються всі атоми водню – головного носія енергії речовин. Глюкоза звичайний субстрат для вироблення енергії у клітині. Але й окислюються й інші органічні сполуки, використовується й їхня енергія.

Кінцевим акцептором водню на мітохондріях є кисень. Процес аеробного дихання може припинитися за відсутності кисню, за нестачі заліза (воно входить до складу цитохромів – переносників електронів атомів водню) і гемоглобіну (який переносить до клітин кисень).3.3. Рекомендована література:

Основна:

 1. Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 69-70.

 2. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / пер. з рос. В.О. Мотузний. – К.:Вища шк., 1992. – С.31-33.

 3. Биология. В 2-х кн.: Учеб. для мед. вузов / В.Н.Ярыгин, В.И.Васильева и др. / Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 2001. – Кн. 1.


Додаткова:

 1. Албертс Б., Брей Д.,Льюис Д.Ж. и др. Молекулярная биология клетки. – В 3-х т. Пер. с англ. М.: Мир, 1994.

 2. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер. с англ. М.: БИНОМ-Пресс, 2003. – 272 с.

 3. Мещишен І.Ф., Пішак В.П. Обмін речовин у людини: Навчальний посібник. – Чернівці: Медінститут, 1995. -193с.
  1. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

 1. Сутність асиміляції (анаболізму, пластичного обміну);

 2. Сутність дисиміляції (катаболізму, енергетичного обміну);

 3. Організація потоку речовин у клітині;

 4. Організація потоку енергії в клітині.

Дати повну характеристику


Дати повну характеристику
Охарактеризувати метаболічний фонд клітини

Дати характеристику етапів енергетичного обміну. Пояснити сутність гліколізу, циклу Кребса на мітохондріях.

Пояснити взаємозв’язок анаболізму і катаболізму (пластичного й енергетичного обміну), умови нормального перебігу процесів метаболізму  1. Питання для самоконтролю:

 1. Що таке анаболізм, катаболізм, метаболізм?

 2. Яка сутність пластичного обміну?

 3. Яка сутність енергетичного обміну?

 4. Який взаємозв’язок між пластичним і енергетичним обміном?

 5. Як організовані пластичний і енергетичний обміни?

 6. Що таке метаболічний фонд?

 7. Що таке гліколіз?

 8. Що відбувається в циклі Кребса?

 9. Яка роль мітохондрій у метаболізмі?

 10. Яка функція цитохромів у кристах мітохондрій?

 11. Яка роль АТФ у метаболізмі?


Теми рефератів:

 1. Патологія анаболізму: причини, сутність.

 2. Патологія енергетичного обміну: причини, сутність.Каталог: files -> division -> %CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> %CC%E5%E4%E8%F7%ED%EE%BF%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF,%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E8%20%F2%E0%20%E3%B3%F1%F2%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> %CC%E5%E4%E8%F7%ED%E0%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF%20%F2%E0%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E0
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Буковинський держаний медичний університет
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Програма з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет “Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> -
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Буковинський державіний медичний університет „Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет “Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Методичні вказівки студентам 2 курсу медичного факультету №3 (спеціальність медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) для самостійної підготовки до семінарського заняття з філософії
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
%CC%E5%E4%E8%F7%ED%E0%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF%20%F2%E0%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E0 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка