Методичні вказівки для написання реферату. Правила оформлення титульної сторінки реферату. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліниСкачати 403.08 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.04.2016
Розмір403.08 Kb.
  1   2
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра української мови, літератури та культури

доц. Лук’янчук Л.Я.
КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КУРСУ

«Історія української культури»

для студентів усіх факультетів


Рекомендовано

кафедрою української мови,

літератури та культури ФЛ

Протокол №8 від 18.04.2012 р.
Завідувач кафедри

__________ О.П. Онуфрієнко

(підпис)


Київ – 2012

Зміст


 1. Робоча навчальна програма з курсу «Історія української культури». Розподіл навчального часу за темами курсу і видами навчальної роботи (стаціонарна та заочна (дистанційна) форма навчання).

 2. Навчальні тести з курсу.

 3. Контрольні питання для самостійної роботи студентів.

 4. Завдання для самостійної роботи студентів.

 5. Тематика рефератів з курсу.

 6. Варіанти тестових завдань для проведення МКР.

 7. Методичні вказівки для написання реферату.

 8. Правила оформлення титульної сторінки реферату.

 9. Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни.

 10. Перелік музеїв, які рекомендується відвідати студентам під час вивчення курсу «Історія української культури».

 11. Література.Передмова
Курс «Історія української культури» дає можливість студентам НТУУ «КПІ» вивчити закономірності процесу розвитку світової культури і усвідомити значущість культурної спадщини українського народу як складової частини цього процесу.

У посібнику подані довідкові та методичні матеріали для студентів усіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання: контрольні питання та завдання для самостійної роботи студентів над вивченням навчального матеріалу; різноманітні види завдань, за допомогою яких студент може самостійно перевірити свої знання з історії української культури: тестові творчі завдання різного характеру; тематика реферативних завдань з даного курсу, варіанти завдань для модульної контрольної роботи, положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з курсу «Історія української культури». Завершується посібник списком літератури до вивчення курсу.

Використання пропонованих матеріалів допоможе студентам у вивченні історії української культури, сприятиме гармонійному розвиткові студентів, долученню їх до глибинних джерел культури та духовності людства.


 1. Робоча програма курсу

Курс «Історія української культури» є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки студентів й вивчається протягом одного семестру третього курсу: 2 кредити / 72 год. – за переліком дисциплін програми підготовки.

Метою навчального курсу є засвоєння студентами основних проблем теорії культури, з’ясування найхарактерніших підходів до вивчення культури як складного суспільно-історичного явища, найголовніших концепцій національних культур, зокрема, української; історії української культури у її взаємодії зі світовою культурою, етапних досягнень українського народу в галузі культури упродовж тривалої боротьби за національну свободу та в умовах незалежної держави.

Зміст навчального матеріалу№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

СРС

Консуль-тації

Всього

1.
2.
3.
4.

5.

6.


7.
8.

9.


Історія української культури як навчальна дисципліна

Ґенеза української культури – процес етногенезу на теренах України

Становлення архетипів української свідомості

Міфологічний світ слов’ян-язичників

Київська Русь: християнський вимір української культури: феномен двовір’я

Барокова картина світу в українській культурі ХVІ –ХVІІІ ст.

Національне самовизначення як тенденція української культури ХІХ ст.

Динаміка розвитку української культури в першій половині – 80 роки ХХ ст.

Специфіка трансформацій української культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.

4
4
4

4

4
4
44
4

4
4
4

4

4
4
44
48
8
8

8

8
8
88
8

Разом

36

36
72

Розподіл навчального часу

Семестр

Всього годин

Ауд. годин

МКР

Реферат

СРС

Семестр. атест.

всього

лекції

V

72

36

36

1

1

36

диф. залік
 1. Навчальні тести з курсу

Мистецтво стародавніх часів.

Образотворче мистецтво трипільської та скіфської культур.

Тестові завдання

 1. Ареали поширення трипільської культури на території сучасної України:

а) Вінницька, Київська та Донецька області;

б) Вінницька, Івано-Франківська та Тернопільська області;

в) Київська, Луганська області та Крим;

г) Чернігівська, Сумська та Запорізька області.
 1. Декоративно-ужитковому мистецтву стародавніх трипільців притаманні такі риси:

а) полістилістика, усталеність, реалістичність;

б) магічність, експресивність, світськість;

в) геометричність, реалістичність, дія;

г) геометричність, усталеність, магічність. 1. Декоративно-ужитковому мистецтву стародавніх скіфів притаманні такі риси:

а) дія, геометричність, усталеність;

б) замкненість, експресивність, геометричність;

в) дія, реалістичність, полістилістика;

г) замкненість, експресивність, геометричність.


Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я.

Тестові завдання

 1. Посуд стародавніх греків Північного Причорномор’я прикрашали:

а) лише геометричними орнаментами;

б) орнаментально обрамленими зображеннями, що в реалістичній манері відтворювали міфологічні сюжети та героїчні звершення;

в) лише рослинними орнаментами;

г) лише магічними знаками. 1. Класичні давньогрецькі архітектурні ордери:

а) спартанський, афінський, дельфійський;

б) ступінчасті, гладенькі, ребристі;

в) дорійський, іонійський, коринфський;

г) сюрреалістичний, реалістичний, імпресіоністичний. 1. Для графічного запису музики стародавні греки використовували:

а) ноти;

б) математичні знаки;

в) руни;

г) алфавіт.


Художня культура Київської держави: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїки та фрески), ікони, книжкова мініатюра. Мистецтво Галицько-Волинського князівства.

Тестові завдання

 1. Після запровадження християнства мистецтво Київської держави зазнало найбільшого впливу з боку:

а) мистецтва середньовічної Франції;

б) Візантійського мистецтва;

в) мавританського мистецтва;

г) мистецтва цивілізації доколумбової Америки. 1. Зроблені від руки малюнки, багатобарвні ілюстрації, що їх виконували клейовими й іншими фарбами в рукописних книгах:

а) фрески;

б) ікони;

в) мозаїки;

г) книжкові мініатюри. 1. Зображення чи візерунок, виконані на підготовленій основі зі шматочків кольорового каменю, смальти, керамічної плитки та інших матеріалів:

а) фреска;

б) ікона;

в) мозаїка;

г) книжкова мініатюра.


Музична культура Київської держави: народна, придворно-світська, церковна. Народна творчість: епос, календарно-обрядові, родинно-обрядові пісні. Давньоруські музиканти, музичні інструменти. Театральна культура. Обрядовий пратеатр. Княжий театр. Мистецтво скоморохів.

Тестові завдання

 1. У Київській державі не використовувалися музичні інструменти в:

а) ратній музиці;

б) церковній музиці;

в) придворно-світській музиці;

г) народній музиці. 1. Календарно-обрядові величальні пісні зимового циклу, поширені серед народів Східної Європи (головно у слов’ян), які виконуються під час новорічно-різдвяних свят:

а) частівки;

б) русальні;

в) колискові;

г) колядки. 1. Репертуар княжого театру складався з:

а) інсценування ритуальних дійств;

б) календарно-обрядових дійств;

в) святкових обрядів;

г) драматичних поем, які мали речитативний характер.


Художня культура литовсько-польської доби.

Тестові завдання

 1. Визначна пам’ятка оборонного зодчества ХІV- ХVІ ст. на території сучасної України:

а) Олевський замок у Львівській області;

б) Сутковицька церква на Поділлі;

в) Золоті ворота в Києві;

г) Пам’ятницька церква в Чернігові. 1. Найвизначніша пам’ятка книжкової мініатюри за часів польсько-литовської доби:

а) «Апостол» Загоровського;

б) Пересопницька Євангеліє;

в) Острозька біблія;

г) Руська граматика. 1. Перша українська типографія була відкрита в 1574р. Іваном Федоровим у:

а) Чернігові;

б) Львові;

в) Києві;

г) Новгороді. 1. В період ХІV – ХVІ ст. виникли нові жанри української народної музики:

а) ратна музика;

б) думи;

в) билини;

г) родинно-обрядові пісні.


Художня культура козацько-гетьманської доби. Бароко в українському мистецтві. Народний живопис.

Тестові завдання

 1. Місто, яке прославив своєю творчістю скульптор Й. Пінзель:

а) Івано-Франківськ;

б) Вінниця;

в) Львів;

г) Київ.


 1. Авторство більшості картин, що відтворюють образ козака Мамая, приписують:

а) І. Самокишу;

б) Й. Пінзелю;

в) Й. Кондзелевичу;

г) народу. 1. Відсутність урочистої зверхності та помпезності характеризує барокову архітектуру:

а) Франції;

б) України;

в) Італії;

г) Німеччини.


Музична культура та театр в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст.

Тестові завдання

 1. Послідовниками якої музичної школи були українські композитори ХVІІ – ХVІІІ ст. Д. Бортнянській, М. Березовський, А. Ведель?

а) російської;

б) польської;

в) французької;

г) італійської.
 1. Автор збірки «Сад божественних пісень»:

а) А. Ведель;

б) М. Березовський;

в) Г. Сковорода;

г) Д. Бортнянський. 1. Український народний музикант і співець, виконавець народних дум і пісень, у яких поєднується поезія, спів з інструментальним супроводом на кобзі, бандурі:

а) скрипаль;

б) кобзар;

в) трубадур;

г) менестраль.


Українське образотворче (візуальне) мистецтво ХІХ ст.

Тестові завдання

 1. В українській культурі ХІХ ст. провідними стали три загальноєвропейські стилі:

а) кубізм, футуризм, сентименталізм;

б) класицизм, романтизм, реалізм;

в) імпресіонізм, бароко, символізм;

г) авангардизм, модернізм, постмодернізм. 1. Визначна пам’ятка архітектури першої половини ХІХ ст.:

а) Чернігівський колегіум;

б) Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

в) Успенська церква у Львові;

г) Хотинська фортеця. 1. Провідні українські художники ХІХ ст.:

а) Алімпій Галик, І. Руткович, Й. Кодзелевич;

б) Т. Шевченко, Д. Левицький, М. Пимоненко;

в) К. Малевич, О. Архипенко, О. Богомазов;

г) Т. Бойчук, О. Мурашко, М. Приймаченко.


Українська музична культура ХІХ ст.

Тестові завдання

 1. Композитор ХІХ ст. – автор музики Державного гімну України:

а) Микола Лисенко;

б) Павло Чубинський;

в) Михайло Вербицький;

г) Сидір Воробкевич. 1. Основоположник національної композиторської школи в Україні:

а) Михайло Вербицький;

б) Семен Гулак-Артемовський;

в) Петро Ніщинський;

г) Микола Лисенко. 1. Один із найвідоміших кобзарів ХІХ ст.:

а) Микола Лисенко;

б) Остап Вересай;

в) Сидір Воробкевич;

г) Петро Ніщинський.
Українська театральна культура ХІХ ст.

Тестові завдання

 1. Засновником нової української драми став «батько українського письменництва»:

а) Г. Сковорода;

б) І. Котляревський;

в) Петро Могила;

г) М. Вербицький. 1. Театр «корифеєв» був створений в Києві у 1882 р. видатним українським драматургом, режисером, музикантом і актором:

а) М. Лисенко;

б) М. Кропивницьким;

в) С. Крушельницькою;

г) І. Карпенко-Карим. 1. Перший український стаціонарний театр створений в Києві в 1907 р.:

а) В. Кричевським;

б) П. Саксаганським;

в) М. Садовським;

г) М. Заньковецькою.


Українське образотворче мистецтво ХХ ст.

Тестові завдання

 1. В художній культурі України в ХХ ст. панували стилі:

а) класицизм, реалізм;

б) модернізм, постмодернізм;

в) бароко, романтизм;

г) готика, сентименталізм. 1. Визначні художники України ХХ ст.:

а) Й. Кодзелевич, І. Руткович, Г. Левицький;

б) О. Богомазов, К. Малевич, О. Мурашко;

в) Т. Шевченко, С. Світославський, М. Пимоненко;

г) К. Павлюк, І. Сошенко, В. Штернберг. 1. Найоригінальнішими витворами стилю модерн в українській

архітектурі є:

а) палац гетьмана К. Розумовського в Батурині, будинок старої біржі в Одесі;

б) будинок з химерами в Києві, будинок Полтавського губернського земства;

в) Собор св. Юра у Львові, Андріївська церква в Києві;

г) будинок Я. Лизогуба в Чернігові, Києво-Могилянська академія.
Українське музичне мистецтво ХХ ст.

Тестові завдання


 1. Відомі українські композитори ХХ ст.:

а) М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель;

б) М. Леонтович, Б. Лятошинський, С. Людкевич;

в) М. Лисенко, М. Вербицький, П. Ніщинський;

г) А. Жолдак, А. Хостікоєв, Б. Бенюк. 1. Всесвітньо відомі діячі українського кіномистецтва ХХ ст.:

а) І. Бурячок, А. Петрицький, В. Меллер;

б) О. Довженко, С. Параджанов, Ю. Іллєнко;

в) Г. Юра, І. Миколайчук, К. Степанков;

г) С. Говорухін, К. Муратова, М. Хуциєв. 1. У другій половині ХХ ст. сформувались напрями вітчизняної музичної естради:

а) партесний спів, думи та історичні пісні;

б) календарно-обрядові пісні, родинно-побутові пісні, соціально-побутові пісні;

в) поп-музика, рок-музика, джаз, авторська (бардівська) музика;

г) хорова музика, симфонічна музика, вокально-симфонічна музика.


Українське театральне та кіномистецтво ХХ ст.

Тестові завдання

 1. Відатні українські актори і режисери ХХ ст.:

а) О. Довженко, С. Параджанов, Р. Віктюк;

б) М. Березовський, А. Ведель, Ф. Прокопович;

в) М. Лисенко, брати Тобілевичі, М. Старицький;

г) Я. Гаватович, Д. Туптало, Г. Сковорода. 1. Українське анімаційне кіно виникло в 1934 р. на Київській фабриці «Українофільм» під керівництвом режисерів С. Гуєцького та Є. Горбача. Українська мультиплікація продовжила свій розвиток наприкінці 1950-х років на базі студії «Київнаукфільм». Засновники національної школи мультиплікації:

а) А. Вадов, Є. Кирич, Г. Уманський;

б) Є. Пружанський, В. Дахно, Н. Василенко;

в) Д. Черкаський, Л. Зарубін, А. Грачова;

г) Б. Храневич, А. Вадов, Є.Кирич. 1. Мистецьке об’єднання «Березіль» Лесь Курбас створив в:

а) 1904 р.;

б) 1918 р.;

в) 1922 р.;

г) 1926 р.
 1. Контрольні питання для самостійної роботи студентів

 1. У сучасній науці багато різних визначень культури. У чому причина цього різноманіття?

 2. Яким є первинне значення латинського слова «культура»?

 3. Хто з античних діячів вперше вводить поняття «культура» до науково­го вжитку?

 4. Які три смислові складові осягнення поняття «культура» визначають його зміст?

 5. Чому людина є суб'єктом і водночас об'єктом культури?

 6. Які функції культури ви можете навести? Розкрийте їх соціальне зна­чення.

 7. Хто з мислителів розглядав цивілізацію як кінцеву стадію розвитку пе­вної культури, після якої слід чекати лише «смерті» цієї культури?

 8. Вкажіть прізвище вченого XX ст., концепція якого є яскравим прикла­дом циклічної моделі соціокультурного розвитку людства.

 9. Що таке «виклик-і-відповідь» в концепції А. Тойнбі?

 10. З якої історичної епохи, за М.О. Чмиховим, прослідковується транс­формація основоположної світоглядної формули П > С (де П - природ­ні сили у світогляді, а С - соціальні) у свою абсолютну протилежність?

 11. Які критерії лежать в основі виділених П. Сорокіним типів культури?

 12. Хто з дослідників є автором концепції «осьового часу»?

 13. Дайте визначення тотемізму.

 14. Дайте визначення анімізму.

 15. Що таке магія?

 16. Що таке фетишизм?

 17. Чому Північне Причорномор'я і Близький Схід є підстави вважати гіпоте­тичним культурно-історичним центром Землі, який, особливо в дані епохи, визначав основні тенденції світового культурного розвитку?

 18. В яких 3-х сферах життєдіяльності людства відбулася «неолітична ре­волюція»?

 19. Назвіть головні функції образу Баби-Яги в народних чарівних казках.

 20. Чому образ Світового Дерева вважають символом універсальної моделі організованого Всесвіту?

 21. Чому прадавнє українське язичницьке свято Трійці (Зелені свята) отримало саме таку назву?

 22. Чим пояснити колово-радіальний принцип забудови трипільських по­селень?

 23. Визначте символічний зміст форми та орнаментації трипільського по­суду.

 24. Розкрийте тезу: «Ідея глобального катаклізму в матеріалах трипільської культури».

 25. Визначте спільні риси у структурі курганів та пірамід. Про що свідчить така подібність?

 26. Проаналізуйте символіку форми та орнаменту посуду археологічних пам'яток на території сучасної України періоду бронзового віку.

 27. Розкрийте символічний зміст греко-скіфської пекторалі.

 28. З'ясуйте символічне значення Збруцького ідола.

 29. Визначте проблематику та ідейну спрямованість «Велесової книги» .

 30. Якими є джерела вивчення культури Київської Русі?

 31. Розкрийте сутність та визначте специфіку світоглядної парадигми Ки­ївської Русі,

 32. У чому криються причини високого злету культури Київської Русі?

 33. Визначте характерні ознаки й особливості феномену культури Київсь­кої Русі.

 34. Якими є культурні новації доби Київської Русі ?

 35. Яку роль у контексті загальної світоглядної парадигми Київської Русі відігравало давньоруське місто?

 36. Чому архітектоніка давньоруських храмових споруд дозволяла реалізо­вувати ідею двовір'я?

 37. Якими були причини прийняття християнства на Русі?

 38. Які типи шкіл існували за часів Київської Русі?

 39. Що Вам відомо про особливості літературного процесу за часів Київської Русі?

 40. Що собою являла перекладна, оригінальна та житійна література часів Київської Русі? Які давньоруські літописи Вам відомі?

 41. Розкрийте символічне значення зовнішніх контурів давньоруських храмів.

 42. З'ясуйте символічне значення організації внутрішнього простору дав­ньоруських храмів.

 43. Поясніть суть просвітницької діяльності Кирила та Мефодія.

 44. Які артефакти давньоруської культури свідчать про реалізацію погля­дів і потреб соціальної верхівки, а які - про намагання розвивати та зберігати прадавні традиції народної культури?

 45. У який спосіб за часів Київської Русі вирішували проблему підвищен­ня рівня грамотності населення?

 46. Чому, на Ваш погляд, структура православного храму дозволяла реалі­зовувати систему двовір'я?

 47. Поясність різницю в особливостях православного й католицького ху­дожнього канону.

 48. Назвіть деякі з головних принципів іконографічного канону.

 49. Погляди представників якого стилю (й напряму) в мистецтві відобра­зила назва «бароко»?

 50. Розкрийте сутність культурної парадигми бароко.

 51. В чому полягає специфіка українського бароко?

 52. На кількох прикладах поясність різницю в особливостях архітектури класицизму та бароко.

 53. Визначте головні стильові ознаки культури бароко.

 54. Який стиль в культурі породжує доба абсолютизму?

 55. В чому історичне і культуротворче значення Тараса Шевченка як ка­мертону української культури?

 56. Формування класичної мистецької палітри в українській творчості ХІХ століття.

 57. Особливості містичного реалізму у творчості М. Гоголя.

 58. Представники української науки XIX століття, їх творчий внесок.

 59. Український живопис XIX століття.

 60. Кого вважають засновником української класичної музики?

 61. М. Коцюбинський - специфіка українського імпресіонізму.

 62. Українська жінка в мистецькому житті XIX століття. Значення жіночої теми для сучасних філософських, літературних студій в Україні.

 63. Світоглядне значення творчості І.Франка у формуванні української на­ціональної культури у вимірі світової цивілізації.

 64. Розвиток українського театру на перехресті XIX -XX століть.

 65. Специфіка взаємодії традицій народної творчості та художніх іннова­цій модернізму в українській культурі першої половини XX ст.

 66. Провідні тенденції української літератури XX ст.

 67. Концепція "неовізантизму" М. Бойчука у контексті художніх пошуків українського живопису XX ст.

 68. Особливості розвитку української музичної культури у контексті зага­льноєвропейського культурного простору.

 69. Наукові і науково-технічні досягнення українських вчених XX ст.

 70. Культурна самоідентичність України в умовах глобалізованого суспі­льства

 71. Постмодерністські стратегії сучасної української літератури.

 72. Актуальне українське мистецтво та масова культура: проблема діалогу.

 73. Вплив інформаційних технологій на формування сучасної культури.

 74. Роль медіакультури у становленні нових форм комунікації.

 75. Соціально-історичний контекст формування української культури в пе­ршій половині – 80-х роках XX ст.

 76. Основні напрями модернізму в українській художній культурі першої половини XX ст.

 77. Роль українського модернізму у розвитку світових тенденцій авангард­ного мистецтва.

 78. Специфіка культоротворчих процесів у період існування радянської України. Реалізм як провідний художній метод української радянської культури.

 79. Наукові і науково-технічні досягнення українських вчених у контексті науково-технічних трансформацій в культурі XX ст.

 80. Особливості процесів культурної трансформації в умовах незалежної української держави.

 81. Феномен мультикультурності українського суспільства та проблема національної ідентичності. Вплив тенденцій європеїзації (вестернізації) на процеси розвитку сучасного вітчизняного культурно-ціннісного простору.

 82. Постмодернізм як явище культури постіндустріального суспільства другої половини XX ст. Постмодерністські тенденції в українській ху­дожній культурі.

 83. Медіакультура як ознака становлення інформаційного суспільства. Роль медісередовища, інформаційних технологій у формуванні картини світу особистості.

 84. Феномен віртуальної реальності та проблема адаптації до умов інфор­маційного суспільства. Характеристика культури мережевого спілку­вання.

 85. Перспективи збереження і розвитку національної української культури у контексті інформаційного суспільства.
 1. Завдання для самостійної роботи студентів заочної (дистанційної) форми навчання


Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна.

 1. Виконати домашню контрольну роботу (ДКР) на одну із запропонованих тем:

  1. Класичні і сучасні концепції культури.

  2. Поняття культура, її сутність, функції та структура.

  3. Методологічні принципи вивчення історії української культури.

Тема 2. Ґенеза української культури – процес етногенезу на теренах України.

 1. Законспектувати розділ підручника «Українська та зарубіжна культура» / За ред. М.М. Заковича. «Ґенеза та етапи культурної еволюції» (К.: Знання - 2004, С.79-85).

 2. Зробити аналітичний огляд навчальної літератури на одну із запропонованих тем:

  1. Концепції походження української культури.

  2. Проблема історичної періодизації – основні етапи розвитку української культури.

 3. Виконати домашню контрольну роботу на тему «Первісна культура на території сучасної України. Кам’яна Могила – одне з найдавніших сакральних місць Європи».

Тема 3. Становлення архетипів української свідомості.

 1. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

  1. Язичницька культура східних слов’ян.

  2. Архетипи міфологічної свідомості.

  3. Поняття «мікрокосмосу» та «макрокосмосу» та їх поєднання в моделі Світового Дерева.

  4. Образ Світового Дерева в народній творчості українців.

Тема 4. Міфологічний світ слов’ян-язичників.

 1. Законспектуйте розділ підручника «Українська та зарубіжна культура» / За ред. М.М. Заковича. «Релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен» (К.: Знання - 2004, С.335-344).

 2. Скласти тези до однієї із запропонованих тем:

  1. Трипільська культура як найвизначніша культура неолітичної доби на землях України.

  2. Скіфи, їх культура та світогляд. Пектораль з кургану Товста Могила як космологічна модель світовпорядкування.

  3. Космологічний зміст та символіка Збруцького ідола.

  4. Ідейний пафос «Велесової книги» в контексті проблем «осьового часу».

Тема 5. Київська Русь: християнський вимір української культури: феномен двовір’я.

 1. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

  1. Християнство: витоки, зміст, ідеологічна спрямованість. Зародження християнства на Русі і його культурні наслідки.

  2. Місце і роль культури Київської Русі у світовій та вітчизняній культурі.

  3. Характерні ознаки та особливості феномену культури Київської Русі.

 2. Дати письмову відповідь на питання.

  1. Розвиток писемності в Київській Русі.

  2. Особливості літературного процесу доби Київської Русі.

  3. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра.

  4. Музична та театральна культура Київської Русі.

Тема 6. Барокова картина світу в українській культурі ХVІ- ХVІІІ ст.

 1. Скласти тези до однієї із запропонованих тем:

  1. Розвиток української мови і відображення в ній національної культури.

  2. Барокова традиція в українській літературі.

  3. Початок книгодрукування в Україні і Білорусії ХІV- ХVІ ст. Занепад освіти і книгодрукування в Україні в кінці ХVІІІ ст.

 2. Підготуватися до участі в науково-практичній конференції студентів на одну із тем:

  1. Києво-Могилянська академія у культурному поступі східнослов’янських народів.

  2. Український живопис ІІ пол. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.

  3. Вплив культури Ренесансу на архітектуру та іконопис в Україні в ХІV - ХVІІ ст.

  4. Українська барокова архітектура.

Тема 7. Національне самовизначення як тенденція української культури ХІХ ст.

 1. Написати контрольну домашню роботу (ДКР) на одну із запропонованих тем:

  1. Перешкоди на шляху розвитку української мови в ХVІІІ – ХІХ ст.

  2. Становлення і значення діяльності наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка.

  3. Київський політехнічний інститут: історія і сучасність.

  4. Образотворче мистецтво України ІІ пол. ХІХ ст.

13. Зробити аналітичний огляд навчальної літератури на тему (за вибором студента):

13.1. Храмова архітектура України (від давнини до сучасності).

13.2. Культурні надбання архітектури Києва в XІX ст.

13.3. Визначні діячі української культури XІX ст.Тема 8. Динаміка розвитку української культури в першій половині - 80- роки ХХ ст.

14. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

14.1. Боротьба за культурно-мовне відродження в Україні в ХХ ст.

14.2.Літературне оновлення 60-х років в Україні. Творчість «шістдесятників».

14.3. Культурознавчий аспект видавничої справи в Україні.

14.4. Утворення Української Академії наук.

15. Законспектувати навчальну літературу на тему «Науково-технічні досягнення 50-80-х рр. ХХ ст. в Україні».

16. Скласти тези до однієї із запропонованих тем:

16.1. Образотворче мистецтво авангарду ХХ ст. в Україні.

16.2. Нові напрямки українського живопису 70-80-х рр. ХХ ст.

16.3. Модерн в образотворчому мистецтві України.

16.4. Музична культура України ХХ ст. Визначні постаті українських композиторів ХХ ст.

16.5. Театральне мистецтво в Україні в ХХ ст.

Тема 9. Специфіка трансформацій української культури кінця ХХ - початку ХХІ ст.

17. Написати домашню контрольну роботу на одну із запропонованих тем:

17.1. Єдність і взаємодія світової і національної культури.

17.2. Сучасні культурологічні тенденції проблеми «Захід-Схід».

17.3. Функціонування і розвиток української мови на сучасному етапі.

17.4. Новітня українська література: проблеми, пошуки, сучасний стан.

18. Підготувати тези для виступу на науково-практичній конференції студентів на тему «Перспективи збереження і розвитку національної української культури у контексті інформаційного суспільства». Можливі теми доповідей: Людина та мистецтво в техносфері: Проблеми масової культури в світі й Україні; Історичний досвід української культури перед глобальними естетичними проблемами третього тисячоліття; Проблеми та завдання культурного будівництва в контексті державотворення; Культура в контексті міжнародних зв’язків України; Культурні контакти: Україна - Росія; Сучасне українське мистецтво як форма соціальної комунікації тощо.

19. Законспектувати навчальну літературу на тему «Внесок українців у світову культуру».
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка