Методичні вказівки для аудиторних занять ЗатвердженоСторінка5/5
Дата конвертації25.04.2016
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5
тематичної сітки, що слугує розкриттю ідеї тексту.

Зв'язність демонструється таким лінійним розташуванням фрагментів тексту, який забезпечує адекватне декодування читачем інформації, яку хотів донести до нього автор.

Замкнутість перекликається з поняттям цілісності тексту, і рекомендує всі сторонні фрагменти інформації, які виходять за межі комунікативного завдання данного тексту, розміщувати поза текстом у вигляді передмов, післямов, зносок, довідників тощо.

Завершеність - це дуже важлива властивість тексту, що відділяє його від речення, або іншого факту мови. Завершеність літературного тексту демонструється для читача різними, закріпленими в історії культури, зовнішніми ознаками: публікація окремою книгою, на окремому листі, із заголовком і ім'ям автора, окремим файлом, папірусом, тощо. Рішення про завершеність тексту ухвалюється його автором, який і інформує читача про те, чи вважає він своє повідомлення закінченим. Але в цьому питанні є також „білі плями”. Наприклад, якщо узяти опубліковані незакінчені твори або обривки пам'ятників писемності, що дійшли до нас із старовини - чи є вони тоді текстами? Адже, природно, що цілісністю, закінченістю і замкнутістю, характерними рисами для тексту, вони не володіють.

Отже, цільнооформленість і завершеність є головними зовнішніми ознаками тексту, які сигналізують, що за його межами або починається інший текст, або ніякого тексту немає.Типи інформації, заключені в тексті

Отже, за текстом закріплюється властивість зберігати і передавати інформацію. Відомий учений-філолог І.Р.Гальперін, що займається проблемами лінгвістики тексту, пропонує виділяти три типи інформації, що міститься в тексті: фактуальну, концептуальну і підтекстову.Фактуальна інформація тексту – це опис фактів, подій, місця дії і часу протікання цієї дії, міркування автора і т.ін.

Концептуальність - це головне, що тримає текст і не дає йому розсипатися на окремі епізоди, описи і міркування. Концептуальну інформацію іноді називають ідеєю, або використовують термін головна думка. Зрозуміти концептуальну інформацію іноді не просто. По-перше, сам текст може містити елементи, які тлумачаться неоднозначно. По-друге, прочитання залежить не тільки від тексту, але і від читача: від його життєвого досвіду, уміння читати, настрою... Іноді письменник, створюючи твір, замислює одне, а виходить зовсім інше. Так, І.С. Тургенєв, написавши роман "Батьки і діти", вважав, що в Базарові він створив привабливий образ нового героя, а багато читачів і літературні критики віднеслися до нього войовничо-вороже. Такі факти говорять про те, що текст, створений письменником, починає жити своїм життям, незалежним від автора.

Підтекстова інформація, або просто підтекст, так само прямо в тексті не висловлюється. Це приховане значення, яке здатні таїти в собі слова, словосполучення, речення, окремі відрізки тексту, і яке передається за допомогою порядку слів, інтонації, художніх засобів. Марина Цвєтаєва якось виказала цікаву думку про процес читання тексту: «а що є читання – як не розгадування, витягання того таємного, що залишилося за рядками, за межами слів?».

Загалом, всі три типи інформації становлять внутрішню цілісність тексту, що сприймається читачем через значення, які складають його тематичну сітку, що повторюється в тексті. Тематична сітка може виражатися повтором слів, образів, символів, сцен і тем, які приводять читача до усвідомлення того, на чому хотів акцентувати увагу читача автор. Перекладач стає першим читачем, який пізнає текст і стає посередником між автором і іншомовним читачем. Він повинен найточніше донести текст до іншомовного читача, тому навіть таке поверхневе ознайомлення з поняттям тексту у лінгвістиці, розширює мовленнєву компетенцію майбутнього фахівця і створює передумови успішної перекладацької діяльності.


Дайте відповіді на запитання:

 1. Чому напис на пам’ятнику має право називатися текстом?

 2. Чому телефонний довідник не можна вважати текстом?

 3. Які відмінності тексту від речення виявили вчені?

 4. Що є головним конституюючим чинником тексту?

 5. Яке визначення тексту дає В. Єйгер?

 6. Скільки речень можуть скласти текст?

 7. У яких випадках довжина тексту береться до уваги?

 8. Яке визначення тексту дається у семіотиці?

 9. Чому натюрморт можна вважати текстом?

 10. Які характеристики тексту перекликаються з такими ж самими у слова?

 11. Назвіть всі характеристики тексту?

 12. У чому цілісність перекликаються з замкнутістю?

 13. Які типи інформації пропонує виділяти І. Гальперін?

 14. Що є тематичною сіткою?

Лекція 12. АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ.

СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ.


 1. Мова художнього тексту, як об’єкт дослідження.

 2. Два типи аналізу художнього тексту.

 3. Значення теорії контексту для адекватного розуміння тексту.

 4. Стилістичний контекст і стилістичний прийом.

 5. Тропи як засоби створення художнього образу.

Мова художньої літератури – зіставна частина загальнонародної мови. Разом з тим, це категорія більш широка, ніж „сучасна літературна мова”, адже в художніх творах нерідко використовуються елементи минулих епох: архаїзми, історизми; позалітературні елементи (діалектизми, жаргонізми тощо). Це дозволяє вважати мову художньої літератури особливою системою, в якій можуть бути використані абсолютно всі мовні елементи, які є, чи колись були, чи взагалі принципіально можливі у мові ( наприклад, неологізми, що створені самим письменником). Тобто, мова художньої літератури знаходиться як би над усіма функціональними стилями. При цьому мова художньої літератури виконує не тільки комунікативну функцію (функцію спілкування), а передусім, функцію естетичну. Тобто, слово у художньому творі вживається письменником не стільки з метою повідомити про щось, скільки з певними художніми цілями: передати авторське сприйняття чого-небудь (почуття, вчинку), створити в читача певний настрій і т. ін. Слово має як фіксоване значення, відображене словником, так і створює новий смисл, невідомий словнику. Під впливом естетичної функції в художньому тексті використовується перетворення загальномовних засобів згідно індивідуально-авторського ідейного замислу. Думки і емоції автора передаються численними мовними засобами, які створюють найважливішу ознаку художньої мови – її образність. Саме поняття художнього образу є досить неопрацьованим у сучасній лінгвістиці, але нас задовольнить погляд певної частини літературознавців на образ, як на характер. При такому розумінні образу слова стають „атомами”, з яких і вимальовується образ. Таким чином, слово художньої мови майже завжди естетично мотивоване, а тому збагачене додатковими смисловими відтінками, які повинен відчувати перекладач. Як правило, естетична функція створюється повтором домінуючих мовних елементів на фонетичному, лексичному, синтаксичному чи стилістичному рівні. Тільки поглиблений мовний аналіз художнього тексту допоможе перекладачу роздивитись всі мовні засоби, які застосовував автор при створенні образів свого твору, і які слід відтворити у перекладі, щоб зберегти ідейно-образну систему першотвору.Два типи аналізу художнього тексту

Існує два основні типи аналізу художнього тексту. В першому спочатку виділяється тема або основна ідея тексту, потім виділяються лексичні, синтаксичні, морфологічні і фонетичні особливості тексту, підтверджуючі висунуту тему. Другий метод заснований на русі в протилежну сторону: увага зосереджена на якій-небудь впадаючій в очі особливості тексту, наприклад: на неодноразовому повторі слів, несподіваному порядку слів, групі однотипних (наприклад, окличних або негативних) речень і т. ін. Знайшовши таку особливість, дослідник шукає їй пояснення, зіставляючи її з контекстом, і в кінці формулює основну ідею або тему. Ці два підходи не є взаємовиключними і можуть доповнювати один одного, але так чи інакше, аналіз тексту спиратиметься на контекст.Значення теорії контексту для адекватного

розуміння тесту

В основі теорії контексту лежить положення про те, що текст не може бути простим лінійним сорозташуванням слів. Текст – структура з такою організацією, при якій елементи значущі не тільки самі по собі, але і в своїх відносинах з іншими елементами, у тому числі з «картиною світу» данної мови. Події, характери, емоції, ідеї, закодовані в тексті автором засобами мови, повинні бути творчо декодовані читачем, що власне він і робить в процесі читання, неусвідомлено використовуючи теорію контексту, яка була розроблена ученими в Лондоні (школа Ферта), в Санкт-Петербурзі (школа Н.Амосової) і в Москві (школа Г.Колшанського).

Суть теорії контексту, за визначенням Н.Амосової, в тому, що багатозначність слів, властива будь-якій мові, усувається в мовленні, завдяки контексту і мовній ситуації. Н. Амосова обмежувала контекст межами речення. Її учні вивели контекст за рамки одного речення. Контекстом називається співвідношення слова з єдино можливим для даної ситуації значенням. Під ситуацією розуміються позамовні умови, вказуючі на те, в якому з можливих для нього значень слово спожито. Ключовий момент, джерельна вода, ключова майстерня.

Контекст дозволяє не тільки точно вибрати одне з вже знайомих значень слова, але і встановити наявність прирощень смислу до значення слова, особливо властивих поетичній і експресивній розмовній мові. Так виникає поняття стилістичного контексту і стилістичного прийому.Стилістичний контекст і стилістичний прийом

Відрізок тексту, перерваний елементом низької передбаченості, є стилістичний контекст. Функція стилістичного контексту полягає не в тому, щоб зняти багатозначність слова, а, навпаки, щоб додати нові прирощення смислу для ефективної передачі емоційної інформації. Гамма відчуттів, яку автор хоче передати читачу засобами мови, може бути дуже різноманітною: захоплення, обурення, роздратування і т.д. Обстановка спілкування може розглядатися як урочиста, інтимна, офіційна і т.д. Підбір автором мовних засобів, найточніше виражаючих сукупність додаткових деталей інформації називається стилістичним прийомом. Хороший перекладач повинен уміти уловити стилістичний контекст інформації, що переводиться їм, співвіднести його з відомими йому стилістичними засобами в рідній мові, можливо змінюючи метафоричні порівняння, граматичні і синтаксичні конструкції на більш прийняті в рідній мові. Наприклад, як донести до російськомовного читача фразу:

1)He said it in а wooden-tabled voice. (добитися думки аудиторії)2)Only my mother noticed tightness along my jaw, widening my already wide eyes.

Зрозуміло, що в обох цих прикладах потрібно застосувати лексичні трансформації адаптуючого характеру.

Ще один приклад стилістичного контексту, вираженого лаконічними уривчатими синтаксичними конструкціями, що передають характерологічну функцію мислення творчої особи, успіх діяльності якої залежить від швидкого і образного сприйняття оточуючого. Джойс Кері описує сонячний ранок на Темзі, як його бачить старий художник.

Sun all in а blaze. Lost its shape. As bright as bottled ale (пиво). Full bubbles and every bubble flashing its own electric torch (ліхтарик). Light clouds as china on Dresden blue. Dutch angels Rubens and della Robbia. А beauty. Made me jump to turn it on canvas.

Про що тут мовиться? Про уранішнє сонце над річкою і про хмари на голубому небі? Але не тільки про це. Ми можемо навіть уявити собі характер творчості даного художника. Різкі, лаконічні фрази, несподівані порівняння, паралельно розкриваючі глибоке знання історії мистецтва через об'єднання в одній фразі імен художника фламандця Рубенса і італійського скульптора Луки делла Робія, відомого своєю любов'ю до зображення пухкого дитячого тіла, згаданих з метою підкреслити «пухкість» хмаринок на небі. Художник вже в думках відтворює цю картину ранку на полотні.

Прямого призначення у стилістичних прийомів немає. Їх стилістична функція міняється залежно від контексту. В одному випадку метафора створює пафос, в іншому - може створювати комічний ефект або пародійність. Стилістичну функцію слово одержує переважно зовні тієї сфери, де воно зазвичай вживається, виділяючись, таким чином, на фоні іншої лексики. Р.Киплінг, наприклад, широко використовує в своїх творах, написаних від імені учасників військових подій – солдат, матросів – просторіччя, військову і морську термінологію. В «Гімні Мак Ендрюса», своєрідній молитві корабельного механіка, сполучено три лексичні групи: група термінів – назв частин двигуна, група слів церковного словнику і просторіччя. Ефект виходить комплексний: напівграмотний механік вимовляє гімн судновому двигуну і господові.

До стилістичних прийомів створення художнього образу відносять стилістичні тропи вживання слів в переносному значенні: метафори, метонімії, синекдохи і т.д. Тобто, це створення образу на лексичному рівні мови. На синтаксичному рівні у таких випадках можуть відсліджуватись специфічні порушення лінійного розташування елементів висловлювання. Синтаксичні конструкції збільшують експресивність вислову за рахунок незвичайної побудови: різні типи повторів, інверсія, паралелізм і т. ін. До фонетичних стилістичних засобів відносять алітерацію – повтор приголосних звуків на початку близько розташованих ударних складів (Doom is dark and deeper than any sea dingle. W. Auden), асонанс – повторення наголошених голосних усередині рядка або на кінці його у вигляді неповної рими ([ei] Tell this soul? With sorrow laden, if within distant Aiden. Edgar Po), і інші засоби звукової організації мови.Тропи як засоби створення художнього образу

Як ви вже знаєте, тропи відносяться до експресивних мовних засобів лексичного рівня мови. Тропами називається взаємодія значень слів при створенні художніх образів.

Як образотворчо-виразні засоби мови тропи привертали до себе увагу з часів класичної старовини і були описані в риториці, поетиці і інших гуманітарних науках.

Суть тропів полягає в зіставленні поняття, представленого в традиційному вживанні лексичної одиниці, і понятті, передаваному цією ж одиницею в спеціальній стилістичній функції. Тропи грають важливу роль в тлумаченні і інтерпретації тексту.

Велика різноманітність тропів і їх функцій викликала до життя і безліч їх класифікацій. Ми обмежимося лише коротким загальним оглядом тропів. Найважливішими стежками є: метафора, метонімія, синекдоха, іронія, гіпербола, літота, оксюморон, епітет і уособлення.


 • Метафора це приховане порівняння, здійснюване шляхом вживання назви одного предмету до іншого і виявляюче таким чином яку-небудь важливу якість другого. Метафора може складатися з одного слова або з групи слів і навіть речень.

Sometimes too hot the eye of heaven shines

(W. Shakespeare) • Метафора, заснована на перебільшенні, називається гіперболою.

All days are nights to see till I see thee. (W. Shakespeare)

Уподібнення днів, коли закоханий не бачить свою кохану, темним ночам – поетичне перебільшення, тобто гіпербола. • Нарочите зменшення якостей, часто виражене запереченням протилежного, називається літотою.

Idea is rather fine. (i.e. very good)

Too terribly friendly of уоu! (i.e. unfriendly at all) • На відміну від метафори, заснованої на асоціації по схожості, метонімія – троп, заснований на асоціації по суміжності. Вона полягає в тому, що замість назви одного предмету вживається назва іншого, пов'язаного з першим постійним внутрішнім або зовнішнім зв'язком. Цей зв'язок може бути між предметом і матеріалом, з якого він зроблений; між місцем і людьми, які в ньому знаходяться і т.д.

She was а dynamo асtivity. She was here and there and everywhere. (Monika Dickens)

He was Einstein in engineering.

 • Синекдохою називається заміна однієї назви іншою по ознаці кількісного відношення між ними. Наприклад, назва цілого замінюється назвою його частини, множина одниною і навпаки.

It was the hand of fate. (Чому одна рука, а не дві?)

 • Вираз насмішки шляхом вживання слів в значенні, прямо протилежному його основному значенню, удаване вихваляння, за яким насправді стоїть осуд, називається іронією.

He is dreadfully married. He is the most married man I have ever saw. (А. Ward)

 • Уособленням називається троп, який полягає в перенесенні властивостей людини на абстрактні поняття і неживі предмети. Іноді уособлення маркірується заголовною буквою. В сонетах Шекспіра часто зустрічається уособлення Time, оскільки це поняття грає велику роль в його філософії.

This bloody tyrant Time.

 • Епітет є троп, що виконує функцію визначення або обставини. Епітети часто носять оцінювальний або описовий характер.

Gloomy clouds in the sky

Laughing valleys

 • Оксюморон - троп, що полягає в з'єднанні двох контрастних по значенню слів (антонімів).

And painful pleasure turns to pleasing pain. (E. Spencer)

Як вже було зазначено, тропи своєю повторюваністю створюють тематичну сітку твору, яка реалізовує ідейно-образний задум автора, і яку повинен охопити і відтворити у своєму перекладі перекладач.


Дайте відповіді на запитання:

  1. Чому поняття „Художня мова” і „Сучасна літературна мова” не тотожні?

  2. Які мовні елементи можуть входити до системи художньої мови?

  3. Чому естетична функція змінює значення загальної мови?

  4. Що означає естетична мотивованість слова?

  5. З яких мовних елементів може створюватись художній образ?

  6. Опишіть типи аналізу художнього тексту.

  7. У чому суть теорії контексту?

  8. Дайте визначення контексту і ситуації.

  9. Що є стилістичним контекстом?

  10. Що таке стилістичний прийом?

  11. Назвіть типи стилістичних прийомів на лексичному, синтаксичному і фонетичному рівні.

  12. Дайте визначення тропів.

  13. Що спільного у метафори і гіперболи?

  14. Що називається іронією?

  15. Який характер найчастіше мають епітети?

  16. Що таке синекдоха?

  17. Охарактеризуйте оксюморон.

  18. Дайте визначення уособлення.


Глоссарий

Абревіатура; (Лекція 5)

Адаптація; (Лекція 8)

Адаптивна система; (Лекція

Адаптований переклад; (Лекція 4)

Адекватний переклад; (Лекція

Активна лексика; (Лекція

Алітерація; (Лекція

Алюзія; (Лекція 5)

Ампліфікація; (Лекція 8)

Аналітичні мови; (Лекція

Антонімічний переклад; (Лекція 8)

Арготизми; (Лекція

Архаїзми; (Лекція

Асонанс; (Лекція

Буквальний переклад; (Лекція 1, 2, 3)

Вільний переклад; (Лекція 1, 2, 3)

Генералізація; (Лекція 8)

Гіпербола; (Лекція

Граматичні ознаки; (Лекція

Денотативне значення; (Лекція

Евфемізми; (Лекція

Еквівалентний переклад; (Лекція

Екзотизми; (Лекція

Експлікація; (Лекція 8)

Епітет; (Лекція

Епоха Відродження; (Лекція 2)

Епоха Просвітництва; (Лекція 2)

Жаргонізми; (Лекція

Загальна теорія перекладу; (Лекція 4)

Замкнутість; (Лекція

Знак; (Лекція

Знаки конвенційні; (Лекція

Знаки-сигнали; (Лекція

Знаки-символи; (Лекція

Іконічні знаки; (Лекція

Інтерпретація; (Лекція

Інформативність; (Лекція

Історизми; (Лекція

Калькування; (Лекція *)

Картина світу; (Лекція

Класицизм; (Лекція 2)

Компенсація; (Лекція 8)

Конкретизація; (Лекція 8)

Конототивне значення; (Лекція

Контекст; (Лекція

Контекстуальне значення; (Лекція

Концептуальність; (Лекція

Лакуна; (Лекція

Лексема; (Лекція

Лексико-семантичні поля; (Лекція

Літота; (Лекція

Машинний переклад; (Лекція 4

Метафора; (Лекція

Метонімія; (Лекція

Мовні сигнали; (Лекція

Модуляція; (Лекція 8)

Неологізми; (Лекція

Оксюморон; (Лекція

Парадигматичний зв’язок; (Лекція

Парафраз; (Лекція

Пасивна лексика; (Лекція

Переклад; (Лекція 4)

Перекладацькі трансформації; (Лекція

Переспів; (Лекція 4)

Письмовий переклад; (Лекція 1, 4

Підрядник; (Лекція 3, 4)

Підтекст; (Лекція

Прикрашальний переклад; (Лекція 2)

Професіоналізми; (Лекція

Семіотика; (Лекція

Синекдоха; (Лекція

Синтагматичний зв’язок; (Лекція

Синтетичні мови; (Лекція

Синхронний переклад; (Лекція 4

Система; (Лекція

Скорочений переклад (Лекція 4)

Сленг; (Лекція 4, )

Стильові теорії перекладу; (Лекція 4)

Транскрипція; (Лекція 8)

Транслітерація; (Лекція 8)

Транслятема; (Лекція

Тропи; (Лекція

Узус; (Лекція

Уособлення; (Лекція

Усний переклад; (Лекція 4

Цільнооформленість; (Лекція

Часткові теорії перекладу; (Лекція 4)

Бібліографія

1. Аполлова М А.” Specific English”: (Грамматические трудности перевода). М.: Междунар. отношения, 1977

2. Арнольд И. В. „Стилистика современного английского языка” Учебное пособие для студентов педагогических институтов. Издание второе, переработанное. Л., „Просвещение”, 1981 г.- 295 с.

3. Baker M. In other words. (A coursebook in translation). – New York: Routledge, 2003. – 304 p.

4. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Междунар. отношения, 1975. – 245 c.

5. Введение в лингвистическую проблематику. Начало научных исследований. Сост. Зайцева И.П. – Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2001. – 60 с.

6. Ельникова Э.П., Зарубина З.В. и др. Keep up your English.: учебное пособие для ин-тов иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1988.- 271 с

7. Ерогова А.М. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка на русский.- М.: Междунар. отношения, 1973. – 190 с.

8. Комисаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и ф-тов иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.

9. Комисаров В. Н. – «Современное переводоведение». Курс лекций. – М.: ЭТС. – 2000.

10. Komissarov V.N., Koralova A.L.A Manual of Translation from English into Russian. – M.: Высш. шк., 1990. – 127 с.

11. Коптілов В. “Теорія і практика перекладу” Навчальний посібник – К.: Юніверс, 2002 р.

12. Корунець. І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 448 с.

13. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ Академія, 2001, 368 с

14. Крылова И.П., Крылова Е.В. Английская грамматика для всех: Справ. Пособие. – М.: Высш. шк., 1989.- 271 с

15. Лабудько В. Статус антонімічного перекладу. // Актуальні проблеми перекладознавства ХХІ століття. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 2006 р.- Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2006. – С. 101-105

16 Линн Виссон. Синхронный перевод с русского на английский. – М., 2002. – 155 с.

17. Медникова Э.М. Seminars in English Lexicology. Учеб. пособие для ин-тов иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1989.- 151 с

18. Мешков О., Ламберт М. „Практикум по переводу с русского языка на английский”. – М.: НВИ – ТЕЗАУРУС, 2002 г.

19. Чаковская М.С. Текст как сообщение и воздействие. – М.: Высш. шк., 1986. – 128 с.

20. Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского языка на русский: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов иностр. яз. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с.

21. http:// www.adept-art.ru

22. http://www/lesiaukrainka/crimea. ua/kray_transl.htm

23. http:// www.eqi.org

Навчальне видання


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Методичні вказівки

для аудиторних занятьБєкрєшева Лариса Олексіївна
Техн. редактор Т.М. Дроговоз

Оригінал-макет

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Ум друк арк. Обл.вид. арк

Вид № . Замов № . Ціна договірна.


Видавництво Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля


Адреса видавництва: 91034, кв Молодіжний, 20а, м.Луганськ

Телефон: 8(0642)

e-mail: uni@snu.edu.ua

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка