Методичні рекомендації За редакцією Є. М. Моісеєва Лекція: поняття, функції, принципиСторінка5/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.73 Mb.
1   2   3   4   5

5. Методика самоаналізу лекції


Специфіка педагогічної діяльності полягає в тому, що прочитана лекція ще не є кінцевим етапом. Важливо не тільки провести заняття, але й детально його проаналізувати. Це робиться, в першу чергу, з метою самоудосконалення. Постійний творчий пошук, професійне зростання потребує критичного і уважного ставлення до самого себе.

Аналіз лекції може проводитися за кількома напрямками, а саме: • Якість підготовчого етапу:

 • чи дозволив обраний план достатньо повно висвітлити питання теми і досягти дидактичних цілей?

 • наскільки правильно був обраний варіант початку лекції, чи дозволив він одразу встановити контакт з аудиторією?

 • наскільки співпав хронометраж на підготовчому етапі з реалізацією?

 • який матеріал викликав найбільший інтерес?

 • чи достатньо зрозумілими були поняття і терміни, що розглядалися під час лекції?

 • що в тексті лекції потребує переробки?

 • Ефективність педагогічної комунікації під час лекції:

 • чи співпала прогностична модель аудиторії з реальною?

 • наскільки швидко вдалося встановити контакт і у який спосіб?

 • як підтримувалася увага протягом лекції?

 • чи виникли під час заняття якісь нестандартні ситуації?

 • наскільки ефективним був зворотний зв’язок?

 • які методи і прийоми були найбільш вдалими?

 • чи правильно був обраний стиль спілкування?

 • що можна віднести до педагогічних невдач?

 • наскільки ці невдачі вплинули на враження від лекції?

 • Управління пізнавальною діяльністю слухачів (курсантів, студентів):

 • наскільки аудиторія була готова до сприйняття лекції?

 • чи вдалося встановити баланс між рівнем підготовленості аудиторії і підготовленим текстом?

 • чи відчувався інтерес до теми лекції і тих проблем, що розглядалися під час неї?

 • наскільки продуктивною з точки зору розвиваючого і проблемного навчання була лекція?

 • чи стане ця лекція поштовхом для самостійної роботи слухачів (курсантів, студентів), чи викликала вона бажання дізнатися більше?

 • що потребує свого логічного продовження на семінарських і практичних заняттях?

 • які прогнози на семінарське заняття?

 • Іміджеві характеристики лектора:

 • наскільки вдалим був візуальний імідж (одяг, зачіска, вираз обличчя і т.ін.)?

 • як я оцінюю свій комунікативний імідж (сила голосу, тембр, дикція, інтонація, темпоритміка мовлення, рівень володіння мовою, міміка і жести тощо)?

 • чи проявилися під час лекції певні вади або шкідливі звички (наприклад, заповнення пауз звуками "а-а", "е-е", зловживання окремими словами тощо)

 • на що слід звернути увагу в подальшому, щоб подобатися аудиторії?

 • Загальні результати:

 • чи досягла лекція поставлених дидактичних цілей?

 • що слід взяти на озброєння, а від чого відмовитися на етапі підготовки і проведення лекції?

***


Таким чином, діяльність викладача на всіх етапах підготовки й проведення лекцій має орієнтуватися на логіку сучасних дидактичних технологій, а саме: від прогностичності цілей навчання (чому навчати і для чого навчати?), з урахуванням рівня кваліфікації викладача (хто навчає?), особливостей аудиторії (кого навчає?), до відбору і проектування змісту освіти (який саме матеріал давати?), форм організації навчального процесу (як?), методів і засобів навчання (за допомогою чого?) і діагностики досягнутих результатів (що вийшло?). Саме такі підходи дозволяють найбільш виважено і раціонально використовувати таку форму навчання, як лекції, що за своїм рівнем відповідають вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців.
ЛІТЕРАТУРА
Закон України "Про вищу освіту". Науково-практичний коментар. За загальною редакцією Кременя В.Г. - К., 2002.

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" № 941/2001 від 9 жовтня 2001 р.

Положення про державний вищий навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 5 вересня 1996 року.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року" № 344 від 10 квітня 2001 р.

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р.

Наказ МВС України № 519 від 14 серпня 1992 р. "Про затвердження тимчасового Положення про організацію навчальної та навчально-методичної роботи в навчальних закладах МВС України".

Нормативне регулювання діяльності Національної академії внутрішніх справ України: Збірник документів /Під заг.ред. Я.Ю.Кондратьєва. - К., 2001.

Алексюк А. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. - К., 1998.

Бадмаев В.Ц. Методика преподавания психологии. - М., 2001.

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К., 2003.

Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. - М., 1998.

Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник: В 2 т. - Т.1. - М., 2002.

Змеёв С.И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых. - М., 2003.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні (Педагогічні концепції). - К., 1997.Корсак К, Зінченко Т. Традиційні уроки та лекції: сучасний стан і перспективи // Вища освіта України. - 2002. - № 3. - С.75-80.

Леонтьев А.А. Лекция как общение. - М., 1974.

Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. 3-є видання, доповнене. - К., 2001 р.

Освітні технології /За заг.ред.О.М.Пєхоти. - К., 2001.

Педагогика и психология высшей школы. - Ростов н/Д, 2002.

Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы. - М., 2002.

Сікорський П.І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. - Львів, 1998.

Столяренко А.М. Юридическая педагогика. Курс лекций. - М., 2000.

Український педагогічний словник. - К., 1997.Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество. - М., 2002.

Хуторской А.В. Современная дидактика. - СПб, 2001.

Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М., 2002.


Додаток 1

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДИСЦИПЛІНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра ________________________________________________________

(назва кафедри)


КУРС ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни
______________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)


Для слухачів (курсантів, студентів) __________________________________________

(назва науково-навчального інституту, факультету)

Київ 200_


Додаток 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЛЕКЦІЇ


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра ____________________________________________________
(назва кафедри)

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник кафедри

_____________________________


(спеціальне звання)

________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“___”____________ 200_ рокуЛЕКЦІЯ

з ________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)


ТЕМА ___________________________________________________________________

(номер і назва теми)


Навчальний час _____ годин(и)
Для слухачів (курсантів, студентів) __________________________________

(назва Навчально-наукового інституту, факультету)


Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри “___” _____________ 200_ року, протокол № ____.

Київ 200_Додаток 3

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ЛЕКЦІЇ


Вид лекції: ____________________________________________________

(вказується у відповідності до наведеної в методичних рекомендаціях класифікації)Дидактичні цілі:

 1. Навчальні:___________________________________________________________

 2. Розвиваючі:_________________________________________________________

 3. Виховні: ___________________________________________________________

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни ________________________________________

(дати перелік дисциплін, що передували вивченню курсу, і створили навчальні засади для даної теми )


Забезпечувані дисципліни _______________________________________

(перелічити дисципліни, які будуть вивчатися в майбутньому, і для яких матеріали даної лекції стануть базовими)


Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність ___________________________________________________

(перелік наочних засобів, що планується застосувати)


Технічні засоби навчання ______________________________________
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 1. ____________________________________________________________________2.__________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________

Рекомендована література:

(повна назва джерел із зазначенням сторінок)ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

Надається відповідно до плану із зазначенням пунктів та їх формулюванням.


Укладач:

посада ,

науковий ступінь, вчене звання,

почесне звання,

спеціальне звання підпис Ініціали, прізвище

Додаток 4

АЛГОРИТМ ДІЙ ВИКЛАДАЧА НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ЛЕКЦІЇ

1. Чи наявний у власних доробках викладача текст лекції за даною темою?


Так Ні
2. Чи потребує він оновлення з 2. Чи наявна у фондових матеріалах кафедри

урахуванням змін і доповнень у аналогічна лекція?

законодавстві, а також у

навчальних програмах? Так Ні


Так Ні Ознайомитися, переробити Див. додаток 5

з урахуванням особистості

Внести корективи у 3. Чи розрахована лектора і фактору

ті фрагменти, що лекція на дану адресата

потребують оновлення аудиторію?
Так Ні

Чи виявлені Внести корективи

недоліки на етапі з урахуванням фактору

самоаналізу після адресата

апробації?

Так Ні


Переробити ті Поновити матеріал

фрагменти, які у пам’яті

потребують

удосконалення


Підготуватися до

лекції, враховуючи

внесені зміни
Додаток 5

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ВИКЛАДАЧА НА ЕТАПІ РОЗРОБКИ ТЕКСТУ ЛЕКЦІЇ І ПІДГОТОВКИ ДО ВИСТУПУ

 • Звернення до тематичного плану і програми навчальної дисципліни. Аналіз питань і проблем, що виносяться на семінарські і практичні заняття.

 • Визначення дидактичних цілей (навчальних, розвиваючих, виховних).

 • Складання первинного плану лекції.

 • Ознайомлення з фондовими матеріалами кафедри університету, споріднених навчальних закладів по даній тематиці.

 • Робота з науковими, навчальними, інформаційними і довідковими матеріалами. Збір інформації.

 • Відбір і систематизація матеріалу, підготовка моделі тексту лекції.

 • Вибір остаточного варіанта плану. Робота над формою викладу.

 • Підготовка наочних матеріалів. Вибір технічних засобів навчання.

 • Оформлення тексту лекції, його обговорення й затвердження.

 • Підготовка до лекції як до акту публічного виступу.

Додаток 6

НАПРЯМКИ САМОАНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕКТОРА


Якість Ефективність Управління Іміджеві Загальні

підготовчого педагогічної пізнавальною характеристики результати

етапу комунікації діяльністю лектора

під час лекції слухачів

(курсантів,студентів)

ЗМІСТ


 1. Лекції: поняття, функції, принципи

4

 1. Види лекцій

9

 1. Методика підготовки лекції

17

 1. Методика проведення лекції

35

 1. Методика самоаналізу лекції

39

 1. Література

41

 1. Додатки

42
1 Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. - М., 2001. - С.102.

2 Бадмаев В.Ц. Вказана робота. - С.102.

3 Там же.

4 Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. - М., 1998. - С.95.

5 Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник: В 2 т. - Т.1. - М., 2002. - С.330.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка