Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання xiiiСкачати 64.63 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір64.63 Kb.
#41053
ТипМетодичні рекомендації
i.Міністерство освіти і науки України

ii.Національний авіаційний університет

iii.Навчально-науковий Гуманітарний інститут

iv.КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

v.

vi.


vii.

viii.


ix.

x.

xi.xii.Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів
заочної форми навчання


xiii.

xiv.з дисципліни «Соціальна психологія»

xv.напрям підготовки: 6.030102 «Психологія»

xvi.


xvii.

xviii.


xix.

xx.

xxi.


xxii.

xxiii.


xxiv.

xxv.Укладач:

xxvi.доцент кафедри авіаційної психології О.М.Назарук

xxvii.

xxviii.

xxix.Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на

xxx.засіданні кафедри авіаційної психології

xxxi.

xxxii. Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.

xxxiii.

xxxiv. Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна

xxxv.

xxxvi.

xxxvii.Методичні рекомендації та тематика КР для студентів ІЗДН


xxxviii.

xxxix.Контрольна робота з дисципліни виконується у 5 семестрі відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом в процесі засвоєння всього навчального матеріалу курсу «Історія психології».

xl.Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

xli.Час, потрібний для виконання контрольної роботи, до 8 годин самостійної роботи. Варіанти завдань з контрольної роботи визначається сумою трьох останніх цифр номеру залікової книжки (наприклад, якщо номер залікової книжки 009899, то номер контрольної роботи буде 26).

xlii.Структура роботи включає наступні компоненти: титульний аркуш, теоретичний розділ, практичний розділ, список літератури, додатки.

xliii.


xliv.Тематика контрольних робіт

xlv.


1. Уявлення мислителів про природу душі у до сократівський
період (Піфагор, Геракліт, Пармені, анаксагор, Демокрит, Протагор)

2. Психологічні елементи в ученнях Сократа і Платона

3. Ідеалістичне та матеріалістичне в історії психології. Вченя про
душу у Демокрита та Платона


 1. Внесок Аристотеля в розвиток уявлень про душу та психіку

 2. Психологічні уявлення в античній філософії після Аристотеля

 1. Розвиток психологічний уявлень у вченнях католицьких філософів в період Середньовіччя. їх зв'язок з поглядами античних філософів

 2. Релігійна догматика у вченні про душу в філософії Святого Августина

8. Вчення Святого Томи (Фоми) Аквінського про природу Бога і

душі


9. І сторико-психологічн і передумови становлення категорії
"індивідуальність" в епоху Ренесансу

10. Соціальні і психологічні передумови і засади макіавеллізму1 і. Вчення Р.Декарта про критерії істинного знання, вроджені ідеї та взаємодію душі і тіла

 1. Аналіз психологічних поглядів Б.Спінози

 2. Психологічні аспекти "Монадології" Ляйбніца

 3. Поняття досвіду, рефлексії, асоціації, первинних і вторинних якостей в філософії Дж. Локка

 4. Психологічні погляди Леонардо да Вінчі

 1. Психологія в епоху Романтизму, Ж.-Ж. Руссо

 2. Психологічні погляди І.Канта

 3. Психологічні погляди Г.Гегеля

 4. Психологічні погляди А.Шопенгауера

 5. Психологічні погляди Л.Фейербаха

 6. Психологічні погляди К. Маркса

 7. "Воля до влади": психологічні погляди Ф.Ніцше

 8. Психологічні погляди А.Бергсона

 9. Внесок В.Вундта у розвиток психологічної науки

25. Експериментальне дослідження вищих психічних функцій.
Г.Еббінгауз, Г.Мюллер

 1. Структурна психологія свідомості Е.Тітченера

 2. Вплив еволюційних ідей Ч. Дарвіна на розвиток психології

28. Про психічну спадковість і тести розумових здібностей у працях
Ф.Гальтона

 1. "Принципи психології" Г.Спенсера

 2. Прагматизм і функціоналізм в психології В.Джемса

 3. Описова психологія В.Дільтея

 4. Про рефлекторну природу психічного. І.М. Сеченов

 5. Вчення про характер і нахили особистості О.Ф. Лазуреького

34. "Психологія народів" В.Вундта, психологія "колективної
свідомості" Е.Дюркгейма, "колективних уявлень" Л.Леві-Брюля, "психології
народів і мас" Г.Лебона

 1. Про предмет і метод психології в працях Г.І. Челпанова

 2. Значення вчення І.П. Павлова для психології

 1. Екзистенціальна психологія. С.Кієркегор, М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А.Камю, К. Ясперс, Г.Марсель

 2. Феноменологічна психологія. Проблема інтенціальності свідомості. Сутність методу "феноменологічної редукції". Е.Гуссерль і його послідовники

 3. Диференціація психічного життя в глибинній психології. Погляди 3.Фрейда і К. Юнга: порівняльна характеристика

 4. Розвиток психоаналізу в працях послідовників 3.Фрейда. Неофрейдизм.

 5. Теоретико-методологічні витоки біхевіоризму (Дж. Уотсон), рефлексології (В.М.Бехтерев) і реактології (Корнілов): порівняльна характеристика. Біхевіоризм і необіхевіоризм: суперечності розвитку.

 6. Гештальт-психологія як антитеза структуралізму: погляди М.Вертхеймера, К. Коффки, В.Келера, К.Левіна.

 7. Теоретико-методологічні засади когнітивної психології. Ж.Паже, Дж.Міллер, У.Найесер та ін.

44. Гуманістична психологія, її витоки і відмінні особливості

 1. Сутність гуманістичного підходу в працях А.Маслоу, К.Роджерс, Е.Мейо

 2. Культурно-історична концепція психічного розвитку Л.С.Виготського і психологічні погляди представників французької соціологічної школи (Ш.Блондель, Е.Дюркгейм, П.Жане, О.Конт, Л.Леві-Брюль)

 3. Психологічні школи СЛ. Рубінштейна і О.М. Леонтьева: порівняльний аналіз теоретико-психологічних підходів

 4. Становлення і розвиток вітчизняних наукових психолого-педагогічних шкіл (П.П. Булонський, В.В.Давидов, П. Я. Гальперін, В.В.Зеньковський, Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк)

 5. Сутність і розвиток вчення про людину як суб'єкта психічної діяльності в працях С.Л. Рубінштейна, К.О. Абульханової, A.B. Брушлінського та їхніх послідовників

 6. Вчинковий підхід у вітчизняній психології: його сутність, значення і розвиток в працях М.М.Бахтіна, В.А.Роменця та їхніх послідовників

xlvi.

xlvii.Список літературиxlviii.

1. Основи психології. Підручник / За ред.О.В.Киричука і В.А.Роменця. - К. : Либідь, 2002.-656 с.

2. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження. - К.: Вища школа, 2012. -408 с.

3. Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва. - К.: Вища школа, 2012. 568 с.

4. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. - К.: Вища школа, 2012. -415 с.

5. Роменець В.А. Історія психології XVII століття. - К.: Вища школа., 2012. - 400 с.

6. Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття. - К.: Вища школа, 2012.-614 с.

7. Роменець В.А. Історія психології - К.: Вища школа, 2010. - 439 с.

8. Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження. -К.: Либідь, 2012.-916 с.

9. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 2012. -990 с.

10. Щульц Д., Шульг С. История современной психологи. - СПб.: Евразия, 2014. -532 с.

11. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины XX века. -М.: Академия, 2009. - 416 с.xlix.
Каталог: bitstream -> NAU -> 24847
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
24847 -> Програма навчальної дисципліни «Історія психології» Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»
24847 -> Конспект лекцій з дисципліни «Історія психології» напрям підготовки: 030102 «Психологія»
24847 -> Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Історія психології»

Скачати 64.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка