Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчанняСкачати 46.91 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір46.91 Kb.
#48418
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Методичні рекомендації з виконання кОНТРОЛЬНИХ робіт для студентів
заочної форми навчання

з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології»

за спеціальністю 053 «Психологія»Укладач:

професор кафедри авіаційної психології

__________________Л.В.Помиткіна

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на

засіданні кафедри авіаційної психології

Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.

Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна


Методичні рекомендації та тематика КР для студентів ІЗДН
Контрольна робота з дисципліни виконується у 8 семестрі відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом в процесі засвоєння всього навчального матеріалу курсу „ Теоретико-методологічні проблеми психології ”.

Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання курсової роботи, до 8 годин самостійної роботи. Варіанти завдань з курсової роботи визначається сумою трьох останніх цифр номеру залікової книжки (наприклад, якщо номер залікової книжки 009899, то номер контрольної роботи буде 26).

Структура роботи включає наступні компоненти: титульний аркуш, вступ, теоретичний розділ, практичний розділ, список літератури, додатки.


Тематика контрольних робіт

 1. Дайте порівняльну характеристику основних історичних форм пізнання людиною світу, поясніть природу зв’язку між ними.

 2. Чим принципово відрізняється метод психологічного пізнання від методів інших наук? Як співвідносяться поняття «принцип» і «метод» пізнання?

 3. Дайте розгорнуте визначення специфічних особливостей наукового пізнання. Назвіть основні критерії науковості знання.

 4. Як склалася історія уявлень про предмет психологічного пізнання?

 5. Як розуміти твердження про те, що психічне є своєрідною формою існування живого?

 6. У чому полягає відмінність пізнавального відношення людини до світу і до самої себе від практичного та ціннісного відношення? Які основні критерії науковості знання?

 7. Здійсніть порівняльний аналіз основних напрямів психології (біхевіоризму, психоаналізу, гештальтпсихології, екзистенційної психології та ін.) на предмет їхньої відповідності критеріям науковості.

 8. Оцініть евристичні можливості для науки поняття «парадигма», дайте порівняльну характеристику основних методологічних парадигм психологічної науки.

 9. У якому розумінні наука може розглядатися як суб’єкт пізнання: чи існує «наука взагалі» як суб’єкт пізнання, чи це просто збірне поняття, абстракція, що узагальнює певного роду і рівня прояви пізнавальної активності людини? Обгрунтуйте свою відповідь.

 10. Які специфічні проблеми постають у процесі пізнання психічних феноменів?

 11. Поясніть особливості взаємозв’язку теорії та методу в класичному психоаналізі, біхевіоризмі, гештальтпсихології, у вченнях вітчизняних психологів – Л.С Виготського, Г. С. Костюка, О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна та ін.

 12. Які аргументи і наукові положення підтверджують факт об’єктивного існування психічного та розкривають його якісну своєрідність?

 13. У чому сутність практичного, ціннісного та пізнавального відношення людини до світу і як співвідносяться поняття «онтологія», «аксіологія» та «гносеологія»?

 14. Чим обумовлене введення у психологію поняття «суб’єкт»? Поміркуйте над тим, яке онтологічне, аксіологічне та гносеологічне значення воно має для психологічної науки

 15. У чому вбачається суттєва відмінність і необхідний зв’язок між номотетичним та ідеографічним способами пізнання?

 16. За якими основними ознаками слід розрізняти природничо-наукову та гуманістичну методологію?

 17. Обґрунтуйте значення та роль особистості науковця у проведенні психологічного дослідження.

 18. Дайте визначення проблемі істини у науці. Що значить істинне і об’єктивне знання?

 19. Визначте принципові відмінності та лінії зв’язку, що існують між класичною, некласичною та постнекласичною наукою. Якою уявляється роль і значення суб’єкта психологічного пізнання у класичній, некласичній та постнекласичній психології?

 20. У чому полягають специфічні особливості теоретично-методологічної ситуації, в якій перебуває сучасна вітчизняна психологія, зокрема стосовно формування і співвіднесення уявлень про її об’єкт, предмет і метод?

 21. Які евристичні можливості запровадження суб’єктно-вчинкового підходу до визначення предмета психологічної науки?

Список літератури

 1. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології. Київ, 2003.

 2. Татенко В.О. Сучасна психологія: теоретично-методологічні проблеми: навч. посіб. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 288 с.

 3. Татенко В. О. Сучасна психологія: теоретично-методологічні проблеми : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Татенко - К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту "Нау-друк", 2009. - 286 с.

 4. Абульханова К.О. Методологічне значення категорії суб’єкта для сучасної психології //Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О.Татенка. – К.: Либідь, 2006. – 360с.

 5. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. / Б. Ананьев – М.: Наука, 1996. - 286 с.

 6. Татенко В.О. Суб’єктно – вчинкова парадигма в сучасній психології.//Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії// За заг.ред. В.О.Татенка. – К.: Либідь, 2006. – 360 с., С. 316-357.

 7. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. / Т. Титаренко – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

 8. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования:Учеб. пособие. / А. Баскаков, Н. Туленков – К.: МАУП, 2004. – 216 с.

 9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. / О. Крушельницька – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

 10. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. . / А. Єріна, В. Захожай, Д. Єрін– К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

Каталог: bitstream -> NAU -> 24660
NAU -> Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
NAU -> Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
24660 -> Конспект лекцій з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» за спеціальністю 053 «Психологія»

Скачати 46.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал