Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Історія психології»Скачати 47.05 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір47.05 Kb.
#47422
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Методичні рекомендації
з самостійної роботи студентів
з опанування навчального матеріалу

з дисципліни «Історія психології»

напрям підготовки: 6.030102 «Психологія»

Укладач:

доцент кафедри авіаційної психології О.М.Назарук


Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри авіаційної психології
Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.
Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна

Зразок методичних рекомендацій до
виконання самостійної роботи

Тема 1. Предмет, завдання, принципи та методи історії психології

План

  1. Предмет, завдання історії психології.

  2. Періодизація історії психології.

  3. Методи історії психології.

  4. Основні чинники розвитку психології


Література

1. Ждан А. Н. История психологии: от античности к современности. — М., 2001.

2. Ярошевский М.Г. История психологии / М.Г. Ярошевский. – М., 2006.

3. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии / М.Г. Ярошевский. - М.: Междунар. пед. акад., 1995

4. Ярошевский М. Г. История психологии. От античности до середины XX века. — К.: Либідь, 2006.
Історія психологія фіксує погляди та розвиток предмету психології. Первинним було розуміння психології як науки про душу. Наявністю душі прадавні люди намагалися пояснювати усі незрозумілі явища в житті. Наступною ланкою у розвитку предмету психології стає свідомість. Психологія як наука про свідомість розвивається набагато пізніше у зв’язку з розвитком природничих наук. Здібність мислити, бажати, проявляти почуття є ознаками свідомості. Основним методом пізнання людини виступало самоспостереження, яке як метод науки використовували тільки мислителі та науковці. З появою нового предмету вивчення – поведінки, науковці подолали суб’єктивізм психології свідомості. Психологія як наука про поведінку мала у якості завдань спостереження за поведінкою, вчинками, реакціями людини.

Донауковий етап характеризується виникненням перших, не наукових уявлень про психіку, що базувались на основі міфів, казок, релігійних вірувань. Філософський етап набагато триваліший та включає такі підперіоди як етап античної психології (6-5 ст. до н.е. – 5 ст. н.е.). Існували основні напрями знань: матеріалізм (Демокріт, Геракліт); ідеалізм (Арістотель, Сократ, Платон); етап епохи Середньовіччя (5 ст. - 14 ст. н.е.) загальмував розвиток науки, основна ознака періоду – бездоказовість поглядів та переконань; арабська психологія (8-12 ст.ст. н.е.). Арабські вчені наполягали на тому, що вивчення психіки повинно базуватись не лише на вивченні філософських концепцій, а й на вченнях медичних наук; епоха Відродження (14 ст. н.е. – 16 ст.), саме на цьому етапі психологія згадується як наука про свідомість, провідною проблемою виступають здібності людини; Новий час (16-17 ст.ст. н.е.), уточнення предмету психології, розривається та вивчається свідомість, її функції та зміст, основний принцип періоду – механістичний детермінізм – всі процеси пояснюються з позиції механіки, основні напрямки: сенсуалізм (основою всіх знань є відчуття); раціоналізм (основою всіх знань є мислення). Даний філософський етап посприяв розвитку наступному періоду – науковому, де психологія виділилася у самостійну науку.

Виділяють наступні методи історії психології:

Методи історико-психологічних досліджень відрізняються від методів загальної психології (спостереження, тестування, експеримент). В межах історії психології розробляються специфічні історико-психологічні методи або запозичуються в інших суміжних науках – в історії, соціології. До методів історії психології відносять історико-генетичний або теоретичної реконструкції метод; історико-функційний метод; біографічний метод; автобіографічний метод; метод систематизації; метод інтерв’ю; методи категоріального аналізу; вивчення наукових шкіл; вивчення архівних матеріалів; аналіз наукових посилань. Кожен з методів має на меті встановити хронологію розвитку думок, висловлювань, реконструювати реальність минулого для розвитку сучасної науки психології.

Виокремлюють принципи історії психології, що сприяють розвитку науки: принцип історизму; соціально-політичний принцип; принцип об’єктивізму; принцип суб’єктивізму; принцип детермінізму; культурологічний принцип; вчинковий принцип.

Принцип історизму – розглядає певний відрізок минулого у всій повноті його змісту, в системі відповідних соціокультурних умов.

Принцип антикваризму – протилежний принцип принципу історизму, - проста реєстрація подій у їх часовій послідовності.

Соціально-політичний принцип – включення психологічних концепцій в контекст соціального життя означає в той же час і перевірку їх істинності критерієм соціальної практики.

Принцип об’єктивізму – розглядає наукові концепції поза їх реальною роллю в житті суспільства.

Принцип суб’єктивізму – проявляється в оцінці минулого, в односторонньому підході до матеріалу, у замовчуванні деяких фактів.

Принцип детермінізму – розкриття способу причинного пояснення психічного як обумовленого факторами, що його породжують (введений М.Г. Ярошевським).

Культурологічний принцип – значення історії культури для становлення психологічних знань.

Вчинковий принцип – дає змогу бачити логічну структуру психології, будувати її систему, де вчинок як загальний феноменом людської культури.
Термінологічний словник

Історія психології, предмет історії психології, задачі історії психології, історичні етапи становлення предмету психології, специфічні методи історії психології, принципи історії психології


Питання для самоперевірки

1.Які основні задачі, що стоять перед історією психології?

2. Які основні принципи історико-психологічного дослідження вам відомі?

3. Дайте характеристику слабким та сильним бокам основних методів історико-психологічного дослідження.

4.Дайте характеристику донауковому періоду.

5. В чому особливість філософського періоду?6. Дайте характеристику науковому історичному етапу розвитку науки психології.
Каталог: bitstream -> NAU -> 24847
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
24847 -> Програма навчальної дисципліни «Історія психології» Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»
24847 -> Конспект лекцій з дисципліни «Історія психології» напрям підготовки: 030102 «Психологія»
24847 -> Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання xiii

Скачати 47.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка