Методичні рекомендації з питань наступності для педагогів днз та початкової ланкиСкачати 117.18 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір117.18 Kb.
#1018


Впровадження в ДНЗ міста нового змісту

Базового компонента дошкільної освіти в Україні


Слайд 1

Сьогодні пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів міста залишається спрямування освітнього процесу на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти.

2014-2015 навчальний рік – третій рік реалізації державного стандарту, який скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, інтеграції родинного і суспільного виховання, забезпечення реальної наступності між дошкільною та початковою ланками.

Показником ефективності реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти є його наступність зі стандартами початкової школи. Тому головне завдання дошкільної освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя, розвитку пізнавальних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.Слайд 2

Робота спрямована на створення єдиного освітнього простору «Дитячий садок – школа», висвітлення основних напрямків співпраці відповідно до вимог Державних стандартів дошкільної та початкової ланок, забезпечення сучасних підходів взаємодії ДНЗ, школи та родин майбутніх першокласників.

В освітніх округах міста були проведені презентації досвідів роботи ДНЗ №№45,76,93,102,104,110,114,149, на виставках представлені авторські розробки, методичні матеріали та проекти.

Міськими творчими групами педагогів розроблені:

- поради вчителям початкових класів та батькам майбутніх першокласників;

- методичні рекомендації з питань наступності для педагогів ДНЗ та початкової ланки;

- підготовлені публікації в професійних журналах, на сайтах управління освіти, в міському методичному віснику «Дошкільник» № 3,4 за 2014 рік.

Слайд 3

Інваріативна складова змісту дошкільної освіти, як і в початковій школі, забезпечує реалізацію особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, передбачає наступність і неперервність змісту перших ланок, що відповідає сучасним вимогам суспільства.

Аналізуючи роботу дошкільних навчальних закладів міста за два останні навчальні роки, можна зробити висновок про успішне впровадження Базового компонента та результативну роботу педагогів за комплексними освітніми програмами, що визначають зміст освіти і спрямовані на досягнення прогнозованого результату діяльності ДНЗ. Головними умовами, які забезпечують ефективність реалізації вимог базового компоненту, зазначено: професійну підготовку кадрів, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та створення сучасного розвивального середовища в закладах.

Слайд 4

Протягом травня 2014 року науково-методичним центром проводилось моніторингове дослідження щодо стану впровадження Державного стандарту дошкільної освіти в дитячих садках міста

Результати експертизи на екрані:

- 96% педагогів правильно розуміють цілі, завдання та вимоги Базового компонента дошкільної освіти;

- 65 % отримують рекомендації щодо ефективності використання освітніх програм під час проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів;

- 54% респондентів оцінили рівень своєї підготовки як достатній;

- 62% - здатні творчо втілювати оновлений Базовий стандарт дошкільної освіти.

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено 7 освітніх ліній, де задіяні фізичний, психологічний та соціальний потенціали дитини.Слайд 5

«Особистість дитини» - ця перша освітня лінія Базового компонента висвітлює завдання фізичного розвитку особистості дитини та організацію її життєдіяльності. Позитивна динаміка щодо збереження фізичного та психічного здоров’я випускників дошкільних навчальних закладів міста свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів. Задля цього в дошкільних закладах облаштовані спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі осередки, куточки психологічного розвантаження, фізкультурні зони на ігрових майданчиках. Це дає можливість здійснювати комплексний підхід до оздоровлення кожного вихованця, сприяє зниженню захворюваності дітей та забезпечує психолого-педагогічну реабілітацію дошкільників.

Значну увагу колективи дитячих садків приділяють правильній побудові та активізації рухового режиму, наданню йому оздоровчого спрямування, медико–педагогічного контролю та своєчасній лікувально–профілактичній роботі. Педагогами профільних груп з фізкультурно-оздоровчого напряму ДНЗ №№148,163,160,32,159,166 успішно впроваджуються здоро’язбережувальні технології, які ефективно впливають на поліпшення індексу здоров’я малят та свідчать про високий рівень рухової компетентності дошкільників. Підтвердженням цього є отримані під час моніторингу результати:

- 82% випускників дитячих садків усвідомлюють роль фізичних вправ;

- у 89% дітей сформована компетентність ціннісного ставлення до власного здоров’я.Слайд 6

«Дитина в соціумі»

Педагоги дошкільних навчальних закладів реалізують завдання освітньої лінії «Дитина в соціумі» в змістовних блоках «Сім’я», «Родина», «Люди». Встановлено, що у дітей старшого дошкільного віку сформовані основи соціальної компетентності: вміння орієнтуватися у світі людей, поважати інших, дбати про них.

Відповідно до засад Базового компонента визначальна роль у розвитку дитини належить сім’ї. Як показали результати - 84% дошкільнят, які відчувають себе повноцінним членами родини, прагнуть бути справедливими, ініціюють дружні стосунки з дітьми. Зрозуміло, що таке ставлення формується в дітей з позитивним емоційним досвідом.

З метою висвітлення та обговорення проблем соціалізації дитини, оновлення змісту співпраці педагогів дошкільних навчальних закладів та батьків спільно з соціально-психологічними службами проведені обміни досвідом роботи в освітніх округах міста на базі дитячих садків №№ 85, 91, 98, 125, 128, 150, 160, 166.

Педагогічні колективи налагодили систему роботи щодо залучення родини до участі в навчально-виховному процесі. Робота педагогів, медиків, психологів спрямована на емоційну підтримку батьків щодо їх впевненості в своїй дитині, її успіхах, зняття тривожності та подолання труднощів. Такий підхід дозволяє педагогам та батькам формувати родинно-побутову компетенцію дітей (обізнаність із нормами і правилами сімейного співжиття), соціально-комунікативну компетенцію (обізнаність із різними соціальними ролями людей, з елементарними морально-етичними нормами міжособистісних взаємин).

Слайд 7

«Гра дитини»

Найефективніше процес соціалізації в дошкільному дитинстві здійснюється через освітню лінію «Гра дитини», яка передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативи та організованості. Особливо результативно це відбувається в ході розвивальних, дидактичних, сюжетно-рольових ігор. В дошкільних закладах міста створено сприятливе ігрове розвивальне середовище, більшість дітей сприймають іграшки як образ предмету реального світу, демонструють обізнаність у життєвому просторі.

Результати дослідження дають підстави вважати, що ігрова діяльність позитивно сприяє вихованню гармонійно розвинутої особистості, адже гра є прикладом універсальної діяльності дошкільників, містить у собі багато можливостей інших видів діяльності - навчальної, трудової та комунікативної.

Але поряд з цим необхідно звернути увагу педагогів на важливість посилення виховних аспектів гри; приділити увагу формуванню у дошкільнят здатності регулювати свою поведінку в різних ситуаціях, давати адекватну оцінку власним діям та взаємодії з іншими.Слайд 8

«Дитина у природному довкіллі»

Ознайомлення з навколишнім світом та природою визначає зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі».

Свідоме ставлення до природи починається з формування у дітей системи знань про природу планети Земля та Всесвіту, враховується досвід дітей, запас знань, умінь та навичок. Діти встановлюють взаємозв’язок між об’єктами природи, розуміють послідовну причину залежності від сезонних явищ. Для реалізації зазначених завдань використовуються елементи пошуково-дослідницької діяльності, спостереження, праця в природі.

Заслуговують на увагу досвіди роботи вихователів дошкільних навчальних закладів №№ 21, 103, 108, 152 з формування екологічної свідомості дошкільників, навичок доцільної поведінки та культури вихованців.

Підсумовуючи результати педагогічного обстеження дітей, зазначаємо, що засвоєння вихованцями знань відповідно до вимог освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» відбувається на високому рівні. Підтвердження цьому свідчить те, що у 75% дошкільників сформовані навички збереження, догляду та захисту природного довкілля.

Слайд 9

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» спрямо­вана на засвоєння сенсорних еталонів, формування елементарних логіко-математичних знань, компетентної поведінки в різних життєвих си­туаціях.

Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати набуті знання у практичній діяльності (ігровій, трудо­вій, пізнавальній), формування систематизованих знань про довкілля та соціум.

Основними методами пізнавального розвитку дітей є дидактичні і розвиваючі ігри, розвиток ініціативи дошкільнят, створення проблемних ситуацій, індивідуальна та практична робота з ними. У результаті діагностування було з’ясовано, що розвиток пізнавальної сфери дошкільників знаходиться на достатньому рівні. Випускники дошкільних навчальних закладів мають систематизовані знання, вміють використовувати їх у повсякденному житті, виявляють бажання вчитися і пізнавати навколишній світ. Так – 71% виявляють пізнавальну активність, спостережливість та винахідливість;- 25% продемонструвала часткову сформованість пізнавальної мотивації,

- 4% дітей не вирізняються наявністю сформованих проявів до пізнавальної діяльності.

У ході моніторингу з логіко-математичного розвитку дітей у 2014 році в порівнянні з 2013 збільшились показники високого рівня на 5%, достатнього рівня на 9% , середнього та низького зменшились на 3% .

Серед дітей старшого дошкільного віку виявлені проблеми з уміння класифікувати предмети за їх кількісними та якісними ознаками, порівнювати їх за кольором, формою та величиною, орієнтуватись на площині. Тому вихователям доцільно стимулювати розвиток пізнавальної активності дітей шляхом надання дитині можливості досліджувати, експериментувати, запитувати, домагатися чіткої й доступної інформації.

Слайд 10

«Мовлення дитини»

Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає розвиток комунікативних здібностей, оволодіння елементами грамоти, засвоєння звукової культури та культури спілкування. Основну увагу педагоги звертають на практичне засвоєння дітьми норм рідної мови, формування навичок розповідання та переказу, використовують активні методи: дидактичні ігри та вправи, творчі розповіді, порівняльний опис, заучування напам’ять.

Згідно з показниками засвоєння програмових вимог мовленнєва компетенція дітей старшого дошкільного віку сформована на достатньому рівні: діти володіють мовними засобами виразності, прийомами звукового аналізу слів, мовленнєвим етикетом відповідно до ситуації, підтримують розмову на різні теми.

Оволодіння мовленням відбувається в навчальній, ігровій діяльності та в повсякденні. Результати обстеження наведені в діаграмі.

На підставі аналізу результатів діагностики виявлено, що достатнім словниковим запасом володіють 60% дітей, середнім - 30%, частковим - 10%.

Слайд 11

«Дитина у світі культури»

Базовий компонент націлює педагогів знайомити дитину зі світом культури.

Художня діяльність дошкільників залежить від їх пізнавальної активності, розвитку творчих здібностей та створення продуктів художньої праці. Тому навчання та виховання дітей з даного розділу відбувається за лінією «Предметний світ і світ мистецтва».

Показники засвоєння свідчать, що дошкільники мають уявлення про особливості образотворчого мистецтва, здатні театралізувати сюжетно-рольові ігри, створювати художній образ,

Однією з складових культурного розвитку старших дошкільників є зв’язність мовлення, відображення почуттів, емоційні й естетичні переживання дошкільнят.

Під час спілкування з дітьми виявлено, що у половини вихованців сформована естетика мовленнєвої культури, а у решти -  навички спілкування розвивається повільно.Актуальною залишається проблема з формування духовних цінностей, розвитку творчого потенціалу особистості, тому пошук шляхів для творчого, інтелектуального та духовного розвитку малят націлив музичних керівників та педагогів ДНЗ № 150,157,163 на створення та реалізацію освітніх проектів з теми «Кобзарик-дошколярик», «Незгасний вогник рідної домівки», «Класична музика іграє, добро творити надихає». А участь усіх дошкільних навчальних закладів міста у Всеукраїнському фестивалі дитячого театрального мистецтва дозволив підвищити освітньо-культурний рівень вихованців та їх батьків, розкрити акторські здібності у дітей.

Підсумовуючи результати педагогічного обстеження дітей, зазначимо, що засвоєння вихованцями знань відповідно до вимог цієї освітньої лінії відбувається на достатньому рівні.слайд 12

В наведеній діаграмі представлені узагальненні результати впровадження державного стандарту в дошкільних закладах міста, яка показує:

- найбільш сформовані компетентності засвоєння програмових вимог Базового компонента належать таким освітнім лініям, як «Особистість дитини» - 83% , «Гра дитини»- 81%, « Дитина у природному довкіллі» - 80%, «Дитина в соціумі» - 85%, «Сенсорно-пізнавальний розвиток дитини» - 73%;

- трохи менші  показники належать освітнім лініям з «Мовлення дитини» та «Дитина у світі культури».- 61-65%.
Тому, вихователям дошкільних навчальних закладів необхідно посилити спрямовану роботу з соціально-культурного розвитку та художньо-мовленнєвої діяльності дітей, адже, мовлення тісно пов'язане з пізнавальним

розвитком дитини, прилученням її до основ морально-етичної, емоційно-ціннісної та художньої культури.


Висновки

Таким чином, результати вивчення стану реалізації завдань Базового компонента в дошкільних закладах міста дозволяють дійти висновку, що навчально-виховна робота в дошкільних установах дає позитивні результати щодо засвоєння вимог освітніх ліній розвитку дитини,


націлює колективи дитячих садків на реалізацію основних завдань дошкільної освіти з питань всебічного розвитку, трудового, духовно-патріотичного виховання, наступності дитячого садка, сім'ї і школи.

Разом з цим, слід звернути увагу на низку проблем, які стримують реалізацію освітніх завдань щодо впровадження державного стандарту,


серед яких виявлено:

- потребу педагогів у підвищенні рівня своєї професійної компетентності;

- проблеми матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітньо-виховного процесу;

- недостатню кількість дидактичного матеріалу, спеціальної літератури, практичних рекомендацій щодо реалізації освітніх ліній «Дитина в світі культури», «Мовлення дитини».
Пропозиції:

1. На базі освітніх округів активізувати діяльність методичних об’єднань з теми: «Державні стандарти – в практику: ДНЗ – школа – сім’я», організувати виставки-конкурси методичного та дидактичного матеріалу інваріативної складової стандарту.

Термін: 2014-2015 р.

2.Керівникам навчально-виховних закладів:

2.1. Продовжувати впровадження в дошкільних навчальних закладах міста нового змісту Базового компоненту дошкільної освіти в Україні

Термін: постійно

2.2. Пропагувати та впроваджувати кращий педагогічний досвід роботи з питань формування дошкільної зрілості випускників засобами створення сучасного освітнього середовища дошкільних навчальних закладів №№32,76, 84, 124, 156, 159, 160.

Термін: 2014-2015 навчальний рік

2.3.Підвищувати ефективність методичного супроводу реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини». Формувати мовленнєво-комунікативну  компетентність  як здатність дитини будувати своє мовне спілкування з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях.

Термін: постійно2.4.Створювати умови для прилучення вихованців до основних складових людської культури відповідно до вимог освітньої лінії «Дитина в світі культури» – рідної мови, мистецтва, морально-етичних норм поведінки.

Термін: постійно

2.5 Посилити роль дошкільного закладу та сім’ї з питань патріотичного виховання дошкільників. Формувати у дітей позитивно-ціннісне ставлення до Батьківщини, національної культури, традицій рідного краю та України, виховувати   почуття власної гідності як представника українського народу.

Термін: постійно
Каталог: data -> upload -> articles -> file1
upload -> Інструкція з діловодства в Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області
upload -> Два швидкозшивачі (один на алкоголь, один на тютюн) в яких повинні бути
upload -> Перший заступник голови районної державної адміністрації
upload -> Методичні рекомендації стосовно об’єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації
file1 -> Наказ №470 м. Маріуполь Про виконання заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та осінньо-зимовому періоді
file1 -> «Героям справжнім слава всенародна!», Конкурс віршів «Героєм став раптом залишишся назавжди»
file1 -> Затверджено заступник міського голови М. М. Богатиренко План заходів присвячений святкуванню 70-річчя Перемоги
file1 -> Уроки мужності 02. 10. 15 5-11 зош №52 Баранюк О
file1 -> Розпорядження від 02. 09. 2015 №251 м. Маріуполь Про проведення Олімпійського тижня та Всеукраїнського Олімпійського уроку

Скачати 117.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка