Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямком підготовки 0502 "Менеджмент"Сторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#10796
1   2   3   4

Загальна підсумкова оцінка складається із суми отриманих студентом балів за результатами проміжних контрольних заходів та виконання індивідуального завдання при заліку.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності, становить 40 балів; за результатами виконання індивідуального завдання на заліку – 60 балів.

Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є: 1. систематичність і активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

 2. рівень виконання модульних завдань;

 3. рівень виконання завдань для самостійного опрацювання.

За систематичність й активність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни протягом семестру студент може отримати 5 або 10 балів (із 40, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль) , а саме оцінюються:

 1. активність в обговоренні питань семінарів, у тому числі при отриманні позитивних оцінок „задовільно” і „добре” – 5 балів;

 2. отримання протягом семестру не менше двох оцінок „добре” та/або „відмінно” – 10 балів.

Максимальна оцінка за виконання завдання для самостійного опрацювання, що полягає в підготовці реферату обсягом 10-15 сторінок за тематикою винесених на самостійне вивчення питань курсу, становить 10 балів (із 40).

Модульні завдання входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ. З курсу „Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачається виконання двох модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою економічної теорії критеріїв і становить максимум 20 балів (із 40).

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочного факультету є домашні контрольні роботи з дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” за темами, що затверджені кафедрою економічної теорії. Такі самостійно виконані індивідуальні письмові роботи перевіряються викладачем і підлягають захисту в ході співбесіди. Максимальна оцінка за виконання контрольної роботи - 40 балів. Шкала оцінювання контрольних робіт: 0; 10; 20; 30; 40 балів.

Залік з курсу „Основи зовнішньоекономічної діяльності” проводиться за завданнями, складеними відповідно до програми дисципліни, які доводяться до відома студентів на початку семестру.

Залік проводиться у кожній групі окремо протягом однієї пари.

Приймає залік комісія, до складу якої входять лектор потоку і викладачі, які ведуть семінари. Склад комісії затверджується кафедрою економічної теорії.

Студентам пропонується дати відповіді на два запитання, кожне з яких оцінюється за такою шкалою: 30; 20; 10; 0.Якщо студент на заліку набирає менше 20 балів, йому не зараховується вивчення дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” протягом семестру.

Теми контрольних робіт з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності ”для студентів заочної форми навчання


 1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Зовнішньоекономічний комплекс України.

 3. Державні, недержавні й міжнародні інститути управління ЗЕД.

 4. Інструменти державного стимулювання ЗЕД.

 5. Нетарифні засоби регулювання ЗЕД.

 6. Система митного регулювання.

 7. Особливості митного законодавства України.

 8. Загальна характеристика валютного ринку.

 9. Основні види валютних операцій.

 10. Інструменти валютного регулювання.

 11. Класифікація зовнішньоторговельних операцій.

 12. Сутність бартерних операцій.

 13. Компенсаційні угоди та операції з давальницькою сировиною в ЗЕД.

 14. Особливості експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій.

 15. Класифікація посередників за їх місцем на ринку.

 16. Комісійні й консигнаційні операції в ЗЕД.

 17. Агентські угоди. Брокери й дистриб’ютори в ЗЕД.

 18. Орендні операції в ЗЕД.

 19. Особливості підготовки та здійснення ділових міжнародних переговорів.

 20. Міжнародні вимоги до договорів купівлі - продажу.

 21. Основні умови та статті зовнішньоторговельного контракту.

 22. Особливості та основні види зовнішньоторговельних цін.

 23. Фіксація цін у ЗЕД, цінові знижки, поправки до цін.

 24. Основні умови й форми зовнішньоторговельних платежів.

 25. Основні форми розрахунків у ЗЕД.

 26. Особливості спільного підприємництва в Україні.

 27. Основні форми міжнародних перевезень.

 28. Базисні умови поставки товарів “ІНКОТЕРМС-2000”.

 29. Основні напрямки маркетингових зовнішньоторговельних досліджень.

 30. Основні показники ефективності ЗЕД.


Залікові питання з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності ”


 1. Зовнішньоекономічний комплекс держави, його особливості в Україні.

 2. Основні теорії зовнішньоекономічних зв’язків.

 3. Основні види ЗЕД.

 4. Рівні, методи і засоби регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

 5. Основні методи державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

 6. Інститути мегарегулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

 7. Нетарифні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

 8. Система митного регулювання. Класифікація мита.

 9. Особливості митного регулювання в Україні.

 10. Сутність і основні суб’єкти валютного ринку.

 11. Валютні курси та їх взаємозв’язок.

 12. Основні форми валютних операцій. Торгові й неторгові валютні операції.

 13. Суб’єкти валютного регулювання та його основні інструменти.

 14. Визначення та класифікація зовнішньоторговельних операцій.

 15. Міжнародні бартерні операції та зустрічні закупки. Викуп застарілої продукції як форма міжнародної зустрічної торгівлі.

 16. Компенсаційні угоди, угоди на широкій компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною в міжнародній торгівлі.

 17. Особливості й схеми експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій.

 18. Класифікація посередників за їх місцем на ринку.

 19. Класифікація міжнародних посередницьких операцій.

 20. Сутність і класифікація міжнародних орендних відносин.

 21. Комісійні й консигнаційні операції.

 22. Особливості лізингу в ЗЕД.

 23. Вибір міжнародного ринку і контрагентів зовнішньоторговельного контракту.

 24. Основні умови й статті типового контракту купівлі-продажу в міжнародній практиці.

 25. Функції відділу маркетингу зовнішньоторговельного підприємства.

 26. Сутність, етапи розвитку і основні форми маркетингових досліджень зовнішнього ринку.

 27. Класифікація міжнародних перевезень.

 28. Особливості міжнародного регулювання зовнішніх перевезень.

 29. Базисні умови постачань товарів “ІНКОТЕРМС-2000”.

 30. Класифікація іноземних інвестицій.

 31. Особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні.

 32. Основні засоби регулювання іноземного інвестування.

 33. Міжнародні вимоги до зовнішньоторговельного контракту.

 34. Особливості здійснення міжнародних ділових переговорів. Порядок укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів.

 35. Умови міжнародних платежів. Основні засоби розрахунків.

 36. Міжнародні особливості використання чеків і векселів.

 37. Міжнародні вимоги до акредитивної та інкасової форми розрахунків.

 38. Особливості встановлення, фіксації та поправок до зовнішньоторговельних цін.

 39. Інтегральні показники ефективності ЗЕД підприємства.

 40. Сутність і головні показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності.


Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності”
Варіант 1.

 1. Назвіть основні суб’єкти ЗЕД України.

 2. Якими етапами представлений процес проведення зовнішньоеконом­ічних операцій?


Варіант 2.

 1. Класифікуйте види ЗЕД відповідно до Закону України „Про ЗЕД” .

 2. Назвіть фактори, що вивчаються під час вибору ринку.


Варіант 3.

 1. Охарактеризуйте основні етапи еволюції ЗЕД в України.

 2. Які аспекти слід дослідити при виборі контрагента при здійсненні ЗЕД.


Варіант 4.

 1. Назвіть рівні регулювання ЗЕД.

 2. Які існують способи ведення переговорів? В яких випадках використовується той чи інший спосіб?


Варіант 5.

 1. Охарактеризуйте функції органів державного управління щодо регулювання ЗЕД.

 2. Що таке оферта? Визначіть види оферти.


Варіант 6.

 1. Які міжнародні організації здійснюють регулювання взаємних відносин учасників ЗЕД?

 2. Опишіть структуру типового зовнішньоторговельного контракту.

Варіант 7.

 1. Дайте характеристику методів регулювання ЗЕД.

 2. Що таке цінова стратегія фірми? Опишіть основні види цінових стратегій.


Варіант 8.

 1. Наведіть класифікацію нетарифних засобів митного регулювання.

 2. Опишіть форми встановлення початкової експортної ціни.


Варіант 9.

 1. Що таке квотування? Які види квот діють в Україні?

 2. Назвіть можливі цінові знижки. Які види цінових поправок Вам відомі?


Варіант 10.

 1. Дайте визначення ліцензування. Поясніть різницю між генеральною, разовою і відкритою ліцензіями.

 2. Які існують способи фіксації ціни?


Варіант 11.

 1. Дайте визначення митного тарифу, мита та митного збору, поясніть функції мита. Перелічіть відомі Вам види мита за різними ознаками.

 2. Що являє собою збірник тлумачення міжнародних комерційних термінів "Інкотермс-2000"? На які групи розподіляються терміни "Інкотермс-2000"?


Варіант 12.

 1. Дайте визначення валюти, валютного курсу, валютного ринку. Які види валютних курсів Вам відомі?

 2. Охарактеризуйте існуючі способи платежу.Варіант 13.

 1. Як можна класифікувати валютні операції суб’єктів ЗЕД?

 2. Опишіть засоби платежу, що використовуються при здійсненні ЗЕД.


Варіант 14.

 1. Назвіть суб’єкти валютного регулювання в Україні. Охарактеризуйте існуючі форми валютного регулювання.

 2. Які існують методи платежів?


Варіант 15.

 1. Які нормативно-правові акти забезпечують здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств?

 2. Визначіть поняття „іноземна інвестиція”. Наведіть класифікацію іноземних інвестицій.


Варіант 16.

 1. Дайте визначення основних видів зовнішньоторговельних операцій.

 2. Обґрунтуйте основні проблеми іноземного інвестування в Україні та запропонуйте шляхи їх вирішення.


Варіант 17.

 1. Назвіть основні посередницькі операції в ЗЕД.

 2. Наведіть класифікацію транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності за різними ознаками.


Варіант 18.

 1. Наведіть класифікацію послуг, що використовується при вивченні ЗЕД підприємств країни.

 2. Які перевезення оформляються коносаментом? Назвіть види коносаменту?

Варіант 19.

 1. Охарактеризуйте основні етапи оформлення типової угоди міжнародних купівлі-продажу.

 2. Які існують типи чартерів?


Варіант 20.

 1. Визначіть порядок митного оформлення товарів у режимі експорту в Україні.

 2. Чим регулюються міжнародні морські, залізничні, автомобільні та авіаперевезення?


Варіант 21.

 1. Опишіть порядок митного оформлення товарів у режимі імпорту в Україні.

 2. Якими документами оформляються міжнародні залізничні, автомобільні та авіаперевезення?


Варіант 22.

 1. Якими є особливості міжнародної торгівлі сировинними товарами, продукцією машинобудування, вузлами і деталями та іншими групами товарів?

 2. Якими є основні принципи маркетингу?


Варіант 23.

 1. Класифікуйте торгово-посередницьких операції.

 2. Назвіть фактори внутрішнього і зовнішнього середовища міжнародного маркетингу.


Варіант 24.

 1. Що таке оренда? Назвіть вигоди від використанні оренди в ЗЕД. Які види оренди Вам відомі?

 2. Якими є функції відділу маркетингу підприємства, яке здійснює ЗЕД?


Варіант 25.

 1. Дайте визначення міжнародного лізингу. Назвіть суб’єкти й об’єкти лізингу. Охарактеризуйте відомі Вам форми й типи лізингових операцій.

 2. Які показники використовують для оцінки ефективності зовнішньої торгівлі підприємства?


Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Основи зовнішньоекономічної діяльності”
„Відмінно” виставляється студенту, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності й ґрунтовно дає відповіді на запропоновані йому запитання ККР, демонструє чітке володіння понятійним апаратом та засвоєння основної та додаткової літератури, вільно виконує практичні завдання, передбачені навчальною програмою курсу.
Добре” виставляється студенту, який виявив повні знання поставлених запитань ККР, володіє методами виконання практичних завдань, але припускається логічної непослідовності, не може в повній мірі здійснити узагальнення або сформувати власні оцінки щодо досліджуваних явищ та залежностей.
Задовільно” отримує студент, який дає загалом правильні відповіді на поставлені питання ККР, показує достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але припускається помилок у використанні понятійного апарату, дає недостатньо обґрунтовані відповіді, має недостатні знання літературних джерел.
Незадовільно” виставляється студенту, який дає неправильні, неповні відповіді на питання ККР, або не дає їх зовсім, не знає суттєвих елементів навчального матеріалу і спеціальної літератури, припускається глибоких помилок під час виконання практичного завдання, не має достатньої підготовки для виконання ККР в цілому.


Список літератури


 1. Митний кодекс України від 11.07.2002.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003.

 3. Про єдиний митний тариф: Закон України від 06.02.1996.

 4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991.

 5. Про митний тариф України: Закон України від 5.04.2001.

 6. Про митну справу в Україні: Закон України від 25.06.1991

 7. Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994.

 8. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996.

 9. Положення про Державну митну службу України: Указ Президента України № 126/97 від 08.02.1997

 10. Положення про вантажну митну декларацію: Постанова Кабінету Міністрів України від 9.06.1997 з доповненнями та змінами.

 11. Про квотування та ліцензування експорту товарів (робіт, послуг): Декрет Кабінету Міністрів України № 6-93 від 12.01.1993.

 12. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993.

 13. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України № 201 від 06.09.2001.

 14. Про порядок реєстрації і обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ міністерства економіки України від № 136 29.06.2000.

 15. Положення про валютний контроль: Постанова НБУ № 49 від 17.04.2000.

 16. Класифікатор іноземних валют

 17. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу від 11.04.1980.

 18. Уніфіковані правила по інкасо. Редакція 1995 р. Публікація МТП № 522.

 19. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Редакція 1993 р. Публікація МТП № 500.

 20. Бровкова Е. Внешнеэкономическая деятельность: Уч. пособие. – К., 2000.

 21. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

 22. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: Учебник для вузов / Под ред. Л.Е. Стровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ, 2003. – 847 с.

 23. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.

 24. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 25. Дідьківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2006. – 462 с.

 26. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О.; За ред. проф. І.В. Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.

 27. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223 с.

 28. Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Харків: Фактор, 2004. – 320 с.

 29. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник – К.: Політехніка, 2003. – 214 с.

 30. Козик В.В., Панкова Л. А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. 4-те вид., стер. – К : Знання-Прес, 2004. - 406с.

 31. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак О.А., Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 32. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання, 2005. – 493 с.

 33. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 34. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: Уч. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и Ко”, 2004. – 307 с.

 35. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 36. Саллі В.І. , Трифонова О.В. , Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2003, -176 с.

 37. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За ред. проф. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 1998. – 448 с.

 38. Хозяйственное право: Уч. пособие / Под общ. ред. проф. Н.А. Саниахметовой. – Харьков: „Одиссей”, 2005. – 640 с.


Навчально-методичний план дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності ”

№ теми

Назва теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість годин

Кількість годин

Аудиторні заняття

У тому числі

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Усього

Аудиторні заняття

У тому числі

Самостійна робота

Усього

Лекції

Семінари

Лекції

Семінари

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів ринкових відносин

2

1

1

2

-

4

2

1

1

3

5

2.

Регулювання ЗЕД

2

1

1

3

-

5

1

1

-

3

4

3.

Митне регулювання

2

1

1

3

-

5

2

1

1

3

5

4.

Валютне регулювання

2

1

1

3

-

5

-

-

-

5

5

5.

Форми виходу підприємств на зовнішній ринок

2

1

1

3

-

5

1

1

-

3

4

6.

Форми зустрічної торгівлі

2

1

1

2

-

4

1

1

-

2

3

7.

Експортно-імпортні операції та порядок їх укладання


2

1

1

3

-

5

1

1

-

4

5

8.

Посередницькі операції на зовнішніх ринках


2

1

1

2

-

4

1

1

-

3

4

9.

Орендні операції в ЗЕД

2

1

1

2

-

4

-

-

-

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.

Організація та техніка підготовки, укладання і виконання зовнішньоекономічних контрактів

2

1

1

3

-

5

-

-

-

4

4

11.

Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу.

2

1

1

3

-

5

1

1

-

4

5

12.

Ціна товару, валютні та фінансові умови контрактів, умови платежу, форми розрахунків

2

1

1

3

-

5

1

1

-

3

4

13.

Організація і функціонування підприємств з іноземним капіталом

2

1

1

3

-

5

1

1

-

5

6

14.

Організація та технологія міжнародних перевезень

2

1

1

2

-

4

-

-

-

4

4

15.

Маркетингові дослід-ження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій

-

-

-

3

-

3

-

-

-

4

4

16.

Економічна ефективність ЗЕД

2

1

1

2

-

4

-

-

-

5

5
Усього:

30

15

15

42

-

72

12

10

2

60

72


Навчальне видання

Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямком підготовки 0502 “Менеджмент”.

Укладачі:

Ігор Анатолійович Островський,

Олена Олександрівна Чуприна

Відповідальний

за випуск:О.А. ЦимбалюкРедактор:

М.З.Аляб’єв

План 2006, поз. 204Підп. до друку 16.06.06

Друк на ризографі.

Замовл. №______


Формат 60х84 1/16

Умовн.-друк. арк. 2,6

Тираж 200 прим.


Папір офісний.

Обл.-вид. арк. 3,2
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12
Каталог: 220
220 -> Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология социальной работы» для студентов заочной формы обучения
220 -> Перечень образовательных программ (специальностей), реализуемых в рамках направления подготовки 220300 «Автоматизированные технологии и производства»
220 -> П. мотивація творчого мислення підлітків монографія Умань-2013 удк ббк
220 -> Інтеграція дітей з обмеженими функціональними можливостями в загальноосвітні навчальні заклади
220 -> А. Г. Свинаренко 23 декабря 2005 г. Регистрационный №
220 -> Учебно-методический комплекс по дисциплине «Общая психология: эмоции и воля» для студентов очной формы обучения
220 -> Примерная основная образовательная программа
220 -> Конспект уроку Тернопіль 2011


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка