Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»



Скачати 483.46 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації17.04.2016
Розмір483.46 Kb.
#11247
ТипМетодичні рекомендації
  1   2


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра методик і технологій дошкільної освіти

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна

Методичні рекомендації з курсу

"Література для дітей дошкільного віку з методикою"

для напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Київ - 2010


У системі професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ чільне місце посідає курс «Література для дітей дошкільного віку». Вона відіграє велику роль у вихованні багатої, національно свідомої особистості. Художнє слово сприяє прищепленню естетичних смаків, допомагає у формуванні загальнолюдських цінностей.

В університеті українська література для дітей вивчається структуровано, за історичними періодами. Викладається літературознавчий матеріал, який охоплює теоретичні узагальнення щодо всього періоду або розвитку певного жанру, а також життєписи та творчість видатних письменників.



Навчальний курс містить:

=> вступ, у якому висвітлюються особливості літератури для дітей, специфіка якої пов'язана з віковими особливостями юного читача, а також періодизація курсу;

=> огляд народно-поетичної творчості для дітей;

=> монографічні теми, присвячені найвидатнішим постатям вітчизняної і

світової літератури для дітей;

=> огляди творчості інших визначних дитячих письменників.

Основу курсу «Література для дітей дошкільного віку з методикою» складають лекції, семінарські, практичні заняття та самостійна робота студентів. Навчальна дисципліна «Література для дітей дошкільного віку з методикою» складається з трьох змістових модулів. Завершується курс іспитом. Частина навчального матеріалу розглядається під час семінарських і практичних занять, після підготовки студентів до обговорення винесених на них питань. Інша частина інформації здобувається студентами самотужки як окреслена викладачем самостійна робота, включаючи й активне дослідження нових книг для дітей та дитячої періодики. У планах семінарських і практичних занять передбачено розгляд питань, які сформульовані так, щоб виявити теоретичну підготовку студентів, а також їхні уміння практично аналізувати твори. Особлива увага звертається на ідейно-художній аналіз змісту творів, систему образів, художню специфіку, мову, освітнє і виховне значення їх.

Знання та вміння студентів оцінюються під час практичних та семінарських занять, модульних контрольних робіт, іспитів.



Студент зобов'язаний знати художні тексти та наукові його прочитання, вміти сам інтерпретувати текст на сучасному науковому рівні, формувати запитання до твору, анотувати твір для дітей, знати короткі відомості про автора, вміти виконувати ідейно-художній аналіз, складати тематичні списки кращих творів для дітей певної вікової групи. Він має право на власну аргументовану думку про прочитане.

Вимоги до відповіді на семінарському та практичному занятті

1 Знання художнього тексту, його змісту та особливостей художньої форми. 2.Володіння сучасним науковим тлумаченням даного художнього твору.



 1. Уміння зробити літературознавчий аналіз твору відповідно до
  поставленого питання, враховуючи вікові особливості юного читача.

 2. Залучення літературного контексту доби (зіставлення, паралелі,
  протиставлення щодо інших творів).

5.Відзначення елементів поетики твору для дітей та рис індивідуального

стилю автора.

6. Зв'язне мовлення студента з дотриманням норм української літературної

мови.


7.Читання напам'ять творів, внесених до відповідного переліку.
Щоб виконати ці вимоги, рекомендується:

 • Передусім, уважно прочитати художній текст твору для дітей, водночас
  роблячи закладки на сторінках, пов'язаних з поставленим викладачем
  питанням.

 • Прочитати конспект лекції, скласти загальне уявлення про творчу особис­тість письменника, його місце в літературному процесі, його зв'язки з педагогічною діяльністю, знання вікової психології, а також з'ясувати підходи до аналізу його творів у сучасній літературознавчій науці.

 • Законспектувати наукові статті, названі в завданнях до практичних занять
  та самостійної роботи студента – так Ви дізнаєтесь про сучасне наукове
  тлумачення даного твору і про вчених, які його досліджують.

 • Опрацювати рекомендовану літературу (монографії, підручники, статті в
  наукових збірниках і періодиці), роблячи виписки, що розкривають тему
  заняття.

 • У підсумку, підготувати до кожного питання: тези і посилання на науковців, цитати з художнього твору як доведення думки, висловленої в тезах.

Під час підготовки до семінарського чи практичного заняття студент має обов’язково прочитати усі твори, визначені у питаннях плану, лекції, записати їх стислий зміст у читацький щоденник, опрацювати відповідну літературу з теми. Оскільки обсяг роботи великий, радимо підготовку до заняття розпочинати не напередодні його проведення, а значно раніше. У плані кожного семінарського (практичного) заняття визначені завдання для самостійного опрацювання. Як додаткові види контролю знань студентів практикуватимуться короткотермінові письмові роботи після вивчення окремої теми. Студентам, які пропустили заняття, або з певних причин не прочитали твори, не підготувалися до семінарського (практичного) заняття, визначаються дні консультацій, де вони ліквідовують заборгованість.

Не забувайте:

 • Треба точно документувати всі виписки з наукових праць.

 • Якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на одну і ту саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з однією з дискусійних або оригінальну.

 • Специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки й вікової психології.

Студент забезпечується такими методичними матеріалами:

 • навчальна програма з курсу;

 • список художніх текстів, обов'язкових для прочитання;

 • список творів для вивчення напам'ять;

 • список основної наукової літератури;

 • список сучасних публікацій з історії української літератури періоду,
  який вивчається;

 • плани семінарських, практичних занять;

 • плани завдань для самостійного опрацювання;

 • запитання для звітності;

 • методичні рекомендації та критерії оцінювання.



Студент повинен знати:

=> особливості літературного процесу в Україні і за кордоном періоду, що вивчається (історичні обставини, стан розвитку культури, провідні великі стилі та їх взаємовпливи, літературні дискусії);

=> біографії українських та зарубіжних дитячих письменників, їхнє місце в літературному процесі, участь в педагогічній діяльності, естетичні позиції;

=> зміст та особливості художньої форми визначних творів для дітей (тему, проблему, ідею, мотиви, жанр, композицію — сюжет і позасюжетні елементи, характеристику образів дітей і дорослих, особливості мовлення автора і героїв, у поетичних творах - версифікаційні характеристики);

=> відповідність твору віковим особливостям дитини-читача;

=> пізнавальну, виховну й естетичну цінність твору для дітей;

=> художні прийоми, використані автором на всіх рівнях поетики;

=> риси індивідуальних стилів видатних майстрів слова;

=> оцінку творчості письменника літературознавчою наукою;

=> зв'язки періоду дитячої літератури, що вивчається, з попередніми та наступними етапами розвитку української і світової літератури для дітей;

=> студент має читати напам'ять визначні віршовані твори.

Студент повинен вміти:

=> емоційно, усвідомлено, естетично, особистісно прочитувати художні

тексти;

=> знаходити і опрацьовувати відповідну наукову літературу;



=> оперувати сучасним науковим апаратом – методологічними засадами,

методами аналізу, термінами, інтерпретаційними концепціями;

=> аналізувати художній текст у єдності змісту й форми;

=> визначати ідейну спрямованість художнього твору для дітей, а також його пізнавальне й виховне значення, його місце в творчому доробку письменника;

=> знаходити й аналізувати прийоми поетики творів, враховуючи невеликий

життєвий досвід дитини-читача й особливості її світосприймання;

=> спостерігати за, мовою художнього твору, робити висновки щодо її

доступності й водночас здатності "підтягувати дитину до рівня дорослих"; => пов'язувати зміст художнього твору з історичними подіями та світоглядом

автора;

=> зіставляти, порівнювати, протиставляти, конкретизувати та узагальнювати

естетичні явища в українській літературі для дітей та зарубіжній, в

українській літературі для дітей та в інших видах мистецтва – вітчизняного

і зарубіжного

=> на основі самостійного ідейно-естетичного аналізу творів для дітей

відбирати найдосконаліші з них для майбутньої педагогічної роботи,

анотувати та складати тематичні списки кращих творів.





Укладач: Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик і технологій дошкільної освіти ІДПМО Київського університету імені Бориса Грінченка

ДОДАТОК
Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Література для дітей дошкільного віку з методикою»




 1. Виховний потенціал дитячого фольклору.

 2. Творчий доробок для дітей Л.Глібова.

 3. Педагогічна та літературна діяльність Б.Грінченка.

 4. Творчий доробок для дітей Віри Лебедової.

 5. Образи дітей в оповіданнях С.Васильченка.

 6. Твори Ліни Костенко для дітей у контексті української дитячої літератури.

 7. Образи дітей в оповіданнях В.Винниченка.

 8. Розвиток української літературної казки у 30-х роках ХХ ст.

 9. Літературно-громадська діяльність Олени Пчілки.

 10. Морально-естетичний потенціал казок Оксани Іваненко.

 11. Естетичний і виховний потенціал збірки Д.Білоуса “Диво калинове”.

 12. Розвиток гумористичної традиції української літератури дитячим поетом Г.Бойком.

 13. Своєрідність оповідань і казок для дітей Г.Тютюнника.

 14. Твори для дітей митців української діаспори.

 15. Роль художнього слова в розвитку мови дітей.

 16. Розвиток мовлення малят засобами фольклору.

 17. Олена Пчілка як дитяча письменниця.

 18. Українська дитяча література другої половини ХІХ століття. Загальна характеристика.

 19. Різноманітність жанрів, тематичне багатство творів Л. Глібова для дітей.

 20. Михайло Стельмах як дитячий письменник.

 21. Тематичне багатство творів для дітей Василя Сухомлинського.

 22. Українська дитяча література кінця ХХ – початку ХХІ століття. Загальний огляд.

 23. Марко Вовчок – основоположниця прози для дітей.

 24. Іван Франко – теоретик і критик дитячої літератури.

 25. Поетичні твори для дітей Андрія Малишка.

 26. Поетичні твори та казки для дітей Павла Тичини.

 27. Творчі надбання В.Симоненка у сфері дитячої літератури.

 28. Педагогічна і літературна діяльність Марійки Підгірянки.

 29. Доба державної незалежності в історії української дитячої літератури (1990 – поч. ХХІ ст.).

 30. Діяльність Дніпрової Чайки в галузі дитячої літератури.

 31. Творчість дитячої письменниці Лариси Письменної.

 32. Дитяча література на сучасному етапі розвитку.


СПИСОК ТВОРІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ

 1. Л.Глібов «Веснянка», «Чиж та голуб», «Зимня пісенька» (фрагмент).

 2. С.Воробкевич «Рідна мова».

 3. Я.Щоголів «Хата».

 4. Б.Грінченко «Зорі», «Ластівка», «Швидка робота».

 5. Олена Пчілка «Мудра кицька», «Змислений котик», «Котик-мурчик».

 6. Леся Українка «На зеленому горбочку…».

 7. Олександр Олесь «Ялинка», «Снігурі», «Веснянка».

 8. П.Тичина «А я у гай ходила», «Хор лісових дзвіночків».

 9. М.Рильський «Білі мухи».

 10. Марійка Підгірянка «Ганнусина пісня», «Моя донечка», «Зайчик в тернині».

 11. Юрій Будяк «Гулянка з зайчиком», «Шкідливий цап».

 12. Ю.Шкрумеляк «Я дитина українська».

 13. Р.Завадович «Ой, у саду», «У мамин день», «Великдень».

 14. Катерина Перелісна «Молитва (Боже, Господи Ісусе)», «Брехлива киця», «Писанка», «Для потішечки», «В автобусі», «Веснянка» + 1 за власним вибором.

 15. Н.Забіла «Стояла собі хатка», «Олівець-малювець».

 16. А.Малишко «Кіт-воркіт», «Дощик».

 17. М.Стельмах «Як журавель збирав щавель», «Заєць спати захотів», «Черепаха».

 18. П.Воронько «Облітав журавель», «Кіт не знав», «Кошеня», «Друзяки», «Кожушок».

 19. Д.Павличко «Заєць», «Птиця».

 20. Д.Білоус «Звертання», загадки: «Ваша супутниця», «Він є у кожного».

 21. Т.Коломієць «Ручай», «Дідів обід», «Променята (Заглядає сонце в сад)».

 22. Г.Бойко «Чому Тимко подряпаний», «Сашко», «Годинник», «Стоніжка».

 23. А.Костецький «Все починається з мами», «Бабусі».

 24. Г.Чубач «Захотіла киця сала».

 25. В.Лучук «Тільки мама».

 26. А.Качан «На березі береза», «Ліниві вареники», «Через річку їхав грек», «Чорна земля білий хліб родить».

 27. Ю.Ряст «Притча про яблуко».

 28. Л.Костенко «Бузиновий цар», «Місяць у повні», «Соловейко застудився», «Вербові сережки», «Білочка восени».





ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І
ФОЛЬКЛОР У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Семінарське заняття 1

Тема: Усна народнопоетична творчість для дітей.

Прозова творчість українського народу.

План заняття



 1. Дитячий фольклор, його походження, складові частини, загальна характеристика. Популярність різних жанрів у читанні для дітей дошкільного віку.

 2. Особливості казки як виду епічного твору. Види народних казок. Жанрові особливості. Виховне значення.

 3. Казки про тварин, їх виховне значення. Система казкових персонажів. Проаналізувати казки про тварин.

 4. Чарівні або фантастичні казки, їх особливості. Персонажі народних чарівних казок, їх помічники. Проаналізувати чарівні казки.

 5. Соціально-побутові, казки українського народу. Розкриття в соціально-побутових казках моральної краси і величі людини – трудівника, показ у казках соціальної нерівності. Проаналізувати казки «Мудра дівчина», «Названий батько», «Язиката Хвиська» та інші.

 6. Значення казки, її вплив на формування кращих моральних рис підростаючого покоління, естетичних смаків, на виховання любові до краси і милозвучності рідного слова.

 7. Малі фольклорні жанри (прислів’я, приказки, загадки, скоромовки), їх визначення, педагогічна цінність у роботі з дітьми дошкільного віку.

 8. Легенди, перекази, притчі в дитячому читанні: жанрові ознаки. Доведіть, що оповіді:

   • Як мати стала зозулею” є легендою,

   • Переказ про сотника Харка” є переказом.

 9. Календарно-обрядова поезія (колядки, щедрівки, веснянки). Загальна характеристика.

Завдання додому

Опрацювати і стисло законспектувати статтю І.Нечуя-Левицького “Дохристиянські вірування українців”.

Підготуйте доповідь на тему: “Казка в дитячому читанні” або “Роль казки у вихованні дитини”.

Складіть кросворд до темиДитячий фольклор”.
Рекомендована література

Основна:

 1. Закувала зозуленька. Антологія української народнопоетичної творчості. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

 2. Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. – К.: Веселка, 1998. – 345 с.

 3. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Ленінград: Изд. Ленинградского ун-та, 1986. – 368 с.

 4. Українська дитяча література. Навч. Посібник. Упор. Білецький Д., Гуревич Ф., Кіліченко та ін. – К.:Вища школа, 1984. – 215 с.

Додаткова:

 1. Березовський І. Укр.. народні казки про тварин // Казки про тварин. – К., 1976. – С. 3-11.

 2. Білецький Д., Гуревич Ф. та ін. Дитяча література, - К., 1987. – С. 5-18.

 3. Бойко В. Скарби народної мудрості // Дивна сопілка. – К., 1993.

 4. Бойко В., Грицай М, Дунаєвська Л. Українська народна поетична творчість. – К., 1983.

 5. Данильцова У. Д. Літературознавчі терміни. Словник-довідник. – К., 2004.

 6. Дунаєвська Л. Ф. Колискова добрих див //Українські народні пісні. – К., 1990.

 7. Золота книга казок. Українські народні казки. – К. – 1990.

 8. Кіліченко Л. М. Українська дитяча література. Навч. Посібник. – К., 1988.

 9. Рідне слово. Хрестоматія дитячої літератури. У 2-х книгах / Упор. З.Варавкіна, А.Мовчун. – К. 1 – К., 1999; 2007. – С. 5-6.

 10. Українська дитяча література. Хрестоматія. / Упор. Л.Козачок. – К., 2002.

 11. Українське довкілля. Збірка для читання і розповідання дітям старшого дошкільного та молодшого шк.. віку. //Упоряд. Н. та О. Зінкевичі. – К., 2004

 12. Українські народні пісні. Календарно-обрядова поезія. – К., 1991.

 13. Українські народні казки про тварин. – К., 1976.

 14. Українська народна творчість. Прислів’я та приказки. – К., 1989.


Підготуватися до модульної контрольної роботи
Змістовий модуль ІІ
АВТОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА І і ІІ ПЕРІОДІВ
Семінарське заняття 2

Тема: Дитяча література І періоду (сер. XIX ст. – поч. ХХ ст.)

на Західній Україні

План заняття



 1. Погляди І. Я. Франка на освіту, виховання дітей, на розвиток української дитячої літератури. Статті «Женщина-мати», «Байка про байку».

 2. Творче використання письменником сюжетів народних казок. Збірка І. Я Франка «Коли ще звірі говорили» («Заєць і їжак», «Фарбований Лис», «Лисиця і журавель» та ін).

 3. Твори Євгенії Ярошинської в дитячому читанні («Найбільший скарб», «Квіти», «Покарана гордість», ). Виховні аспекти названих творів.

 4. Юрій Федькович – «найбільший поет зеленої Буковини, буковинський Кобзар». Різножанровість творчості. Казки для дітей Ю.Федьковича.

 5. Оповіді Віри Лебедової зі збірки «Гарфа Леїлі. Легенди про Христа». Головні герої, виховна мета.

 6. Ідея різдвяної казки «Сльоза» Марка Черемшини.


Рекомендована література

Основна:

 1. Богданець-Білоскаленко Н.Українська дитяча література. Навч.посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 280 с.

 2. Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. «Коли ще звірі говорили». – Дрогобич: Коло, 2006. – 364 с.

Додаткова:

 1. Закревська Я. Казки І. Франка (Мовно-худоній аналіз). – К., 1966.

 2. І. Франко – майстер слова і дослідник літератури. – К., 1981.

 3. Франкова криниця: вивчення творчості І. Франка в школі: Посібник. – К., 1989.

 4. Франко – майстер слова і дослідник літератури. – К., 1981.

 5. Українська дитяча література. Хрестоматія. У 2-х томах / Упор. І.Луценко, А.Подолинний, Б.Чайковський. – Т1. – К., 1992.



Семінарське заняття 3

Тема: Українська дитяча література 10-20-ті рр. XX століття.

План заняття



 1. Степан Васильченко. Твори для дітей дошкільного віку, збірка оповідань-мініатюр «Крилаті слова» («Неслухняний глечик», «Витрішки», «Добрі очі», «Золота діжа», тощо)

 2. Поезія Олександра Олеся в дитячому читанні, мотиви рідної природи у віршах поета, збірка поезій «Все навколо зеленіє». Поеми для дітей.

 3. Характеристика дитячих поезій Антіна Лотоцького, Юрія Шкрумеляка, Юрія Будяка, Романа Завадовича.

 4. Казки В.Короля-Старого в дитячому читанні. Загальна характеристика.

 5. Володимир Винниченко. Характеристика головних і другорядних героїв оповідання «Бабусин подарунок».

 6. Характерні риси і мотиви творчості Катерини Перелісної.

 7. Картини рідної природи в поезіях М. Т. Рильського («Річка», «Білі мухи», «Дощик», «Пісня про ялинку», «Веснянка», «Новорічна ялинка», «Щодня в подвір’я наше заліта…» тощо).

Рекомендована література

Основна:

 1. Кальченко С. А. Грані великого таланту. – К., 1990.

 2. Дуб І., Поліщук В. Вивчення творчості С. Васильченко: Посіб. для вчителів. – К., 1984.

 3. Ба сикало С.Максим Рильський. Літературний портрет. – К., 1962.

 4. Борщевський В. Творчість М.Рильського для дітей. – К., 1962.

 5. Богданець-Білоскаленко Н.І. Українська дитяча література. Навч. посіб. – К.: Вид. Дім «Слово», 2009. – 280 с.

Додаткова:

 1. Васильченко С. Вибрані твори. В 3-х томах. – К., 1989.

 2. Васильченко С. Чарівна книжка. – К., 1990.

 3. Радишевський Р. Поетичний дарунок синові і кожній українській дитині. //Олександр Олесь. Все навколо зеленіє. – К., 1990.

 4. Олександр Олесь. Все навколо зеленіє. – К., 1990.

Завдання додому

 1. Заповнити відповідний розділ в «Робочому зошиті».

 2. Вивчити напам’ять поезії Олександра Олеся (3), Катерини Перелісної (4), і по 1 віршу Юрія Будяка, Р.Завадовича, Ю.Шкрумеляка, М.Рильського.

Підготуватися до модульної контрольної роботи

Змістовий модуль ІІІ
АВТОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІІ і ІV ПЕРІОДІВ.

Семінарське заняття 4

Тема: Українська дитяча література 30-х – 50-х років XX століття

(ІІІ період).

План заняття



 1. Проблеми української дитячої літератури 20-50-х років. Дискусія навколо жанру казки.

 2. Казки Н. Забіли для маленьких читачів:

а) збірка казок «Під дубом зеленим» («Рукавичка», «Плесканчик», «Сорока-білобока», «Криниця та вершки», «Два морози», «Снігуронька» та ін);

б) «Казки лісової кринички» («Вередливі жабки», «Два грибочки», «Стояла собі хатка»).



 1. Висока майстерність і поетика творення дитячих образів Н. Забілою («Про дівчинку Маринку», «Ясочка», «В казках і житті», «Катруся вже велика»).

 2. Казки О. Іваненко у читанні дітей дошкільного віку:

а) пізнавальне та виховне значення казок із збірки «Лісові казки» («Кисличка», «Дубок», «Хвилька», «Бурулька», «Казка про маленького Піка», «Про білочку-мандрівницю» «Чорноморденький»);

б) Збірка казок «Великі очі»; повість-казка «Куди літав журавлик».



 1. Майстер слова Майк Йогансен. Характеристика творів «Кіт Чудило», «Краби», «Собака Джан», “Собака, що лазив на дерево”, “Як мураші наїлися цукру” тощо.

 2. Твори О. Копиленка для дітей. Збірка «Як вони поживають»: картини рідної природи в різні пори року; життя тварин.

 3. Пригодницька тематика творів М. Трублаїні. Оповідання для дітей («Пустуни на пароплаві», «Волохан», «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку» та ін.).

 4. Вивчення творчого доробку письменників у дошкільних закладах.


Рекомендована література

Основна:

 1. Бичко В. Наталя Забіла. Риси літературного портрету. – К., 1963.

 2. П’янов В. Слово про Оксану Іваненко. //Література. Діти. Час. – К., 1976.

 3. Слово про Оксану Іваненко. Статті, етюди, есе. – К. – 1986.

 4. Зуб І. Неповторний світ Копиленкової прози. //О. Копчленио. Вибрані твори. – Т. 1. – К., 1980.

 5. Килимник О. Олександр Копиленко. Літературний портрет. – К., 1971.

 1. Українська дитяча література. Навч. Посібник. Упор. Білецький Д., Гуревич Ф., Кіліченко та ін. – К.: Вища школа, 1984. – 215 с.

 2. Рідне слово. Хрестоматія у 2-х книгах. / Упоряд. А.Мовчун, З.Варавкіна. –Кн. 2. – К.: Арій, 2007.

Додаткова:

 1. Бичко В. Улюблена письменниця //Забіла Н. Вибрані твори в 4-х томах. Т. 1-К., 1963. – С. 5-17.

 2. Бичко В. Материнська пісня //Забіла Н. Проліски. Вибрані твори. – К., 1968. С. 3-15.

 3. Забіла Н. Л. Вибрані твори в 4-х томах. – К., 1983-1984.

 4. Забіла Н. Веселим малюкам. Вірші. – К., 1980.

 5. Іваненко О. Твори в 4-х тт. – К.:“Веселка”, 1984. – 286 с.

 6. Костюченко В. На ниві розумного, доброго, вічного //Іваненко О. Твори в 5-ти томах. – Т.1. – К, 1984. – С. 5-16.

 7. Гримайло Я. М. П. Трублаїні. Життя і творчість /Трублаїні М. П. Вибрані твори. – Т.1. – К., 1980.

 8. Свідер П. І, Олександр Копиленко. Літературний портрет. – К., 1962.



Завдання додому

 1. Опрацювати й тезово законспектувати статтю С.Іванюка «Адресат – Майбутнє. Герой і концепція адресата української радянської прози для дітей (1917 - 1941).»

 2. Заповнити відповідний розділ в «Робочому зошиті».

 3. Опрацювати і законспектувати статтю А.Мовчун в ж. «Початкова школа» “Дитяча письменниця Наталія Забіла”.

4.Вивчити напам’ять вірш Наталії Забіли «Стояла собі хатка».

Семінарське заняття 5


Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS
DOCUMENTS -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
DOCUMENTS -> Предмет І методи етнопсихології. Тем Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методи етнічної психології. (8год.)
DOCUMENTS -> Курс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
DOCUMENTS -> ІV. Навчально-методична карта дисципліни „Основи наукових досліджень” (рік підготовки – 4, семестр – 7) Разом: 72
DOCUMENTS -> Тема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
DOCUMENTS -> Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
DOCUMENTS -> Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
DOCUMENTS -> Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання

Скачати 483.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка