Методичні рекомендації з курсу «Історія української культури»


ВЗІРЦІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КУРСУСторінка5/6
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.16 Mb.
#3671
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

ВЗІРЦІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КУРСУ

Історія української культури “


Модуль 1. Предмет і методологія теорії та історії культури

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 1.

1. Категорію «культури» у науковий обіг вводить:

а) М.Данилевський;

б) Вебер.

в) П.Катон.

2.Психологічну теорію походженн культури розробив

а) М.Вебер,

б) З.Фрейд

в) Г.Спенсер

3.До культурних властивостей відносимо :

а) функціональність,

б) духовну культуру,

в) стагнацію культури

4.Еволюційна концепція розвитку культури належить

а) Г. Спенсер,

б) Л.Уайт

в) З. Фрейд

5. Поняття культури і цивілізації утотожнював:

а) Г.Гегель,

б) Е.Тейлор

в) А.Тойнбі

6.Ідея того, що культура виникає з гри належить:

а) Й.Хейзинзі,

б) Л.Уайту,

в) Г.Спенсеру

7.До культурних норм відносимо:

а) семіотичність

б) мода.

в) функціональність.

8.Циклічну теорію походження культурології розробив а) Спенсер

б) Тейлор

в) Данилевський

9. Підкресліть вірне визначення „Артефакту”

а) це сутнісна характеристика буття людини;

б) все те, що створено людиною штучно;

в) все те, що створено людиною для її блага

10.Під культурогенезисом розуміємо:

а) рух культури;

б) зародження культури

в) процес зародження і розвитку культури

11 Поняття „Колективного несвідомого” ввів у науку :

а) А.Тойнбі

б) К.Юнгом,

в) З.Фрейдом.

12. Що вивчає філософія культури ?

а) охоплює світову, національну або регіональну культури чи певгу культурно-історичну епоху,

б) досліджує найбільш загальні закономірності соціокультурного буття людини, а також формує її епістемологію, як систему принципів, методологій;

в)досліджує функціонування культури в суспільстві.

13. Проявами культури у суспільстві є:

а) тип культури;

б) масова і елітарна культура;

в) регіональна культура

14. Поясніть термін „культурна система”.

а) впорядкована сукупність культурних елементів, що створює унікальну цілісність;

б) впорядкована сукупність смислів,

в) система культурно-історичних епох

15. Оберігаючи функція культури проявляється у

а) процесі виховання

б) в інноваційних технологіях

в) у воєнних конфліктах

16. Антропологічну теорію культури запропонував:

а) Морган,

б) Тейлор,

в) Тойнбі

17. Культура виконує наступні функції

1. .......... 2. ............ 3. ............. 4. .........

18. Що вивчає соціологія культури

а) охоплює світову, національну або регіональну культури чи певгу культурно-історичну епоху,

б) досліджує найбільш загальні закономірності соціокультурного буття людини, а також формує її епістемологію, як систему принципів, методологій;

в) досліджує функціонування культури в суспільстві.

19. О.Шпенглєр відстоював теорію походження культури

а) циклічну.

в) психологічну

в) еволюційну

20. Вкажіть відомі Вам форми культури

1. ……..2. …….3. ………

21. Субкультура це –

а) сукупність норм, що суперечать її фундаментальним засадам;

б) сукупність специфічних норм всередині культури;

в) сукупність професійних норм культури

22. До культурних властивостей відносимо;

а) моду.

б) семіотичність

в) смисли

23. Основними категоріями вивчення культури є

1. ……..2. …….3. ……..4. ……..

24. Хто з вчених виділив у історії періодизацію : Дикунство, Варварство, Цивілізація

а) Л.Уайт,

б) А.Тойнбі,

в) Фергюссон

25 Ідея розвитку соціокультурних форм від простого до складного належить представникам:

а) теологізму,

б) еволюціонізму,

в) структуралізму

26 У чому суть еволюційної теорії розвитку культури

а) людство йде єдиним шляхом культури,

б) у кожного народу свій шлях до культури,

в) тільки вибрані народи досягають рівня цивілізаційності.

27. Авторами антропологічної теорії культури були:

а) З.Фрейд,

б) А.Тойнбі,

в) Л.Морган

28. Концепція елітарності культури розроблена:

а) Ф.Ніцше

б ) Б.Малиновським.

в) Х. Ортегою-Гассетом.

29. Які науки утворюють систему культурологічного знання:

а) історія, філософія, соціологія.

б) політологія, історія, історія мистецтв.

в) історія мистецтв, філософія, релігієзнавство.

30. Представниками психологічної теорії розвитку культури є:

а) Спенсер, Морган, Тейлор,

б) Фрейд, Юнг, Фромм,

в) Вебер, Сорокін, Ясперс.

31. Ідея того, що культура тримається на примусі і забороні належить:

а) К.Юнгу,

б) З.Фрейду,

в) М.Веберу.

32. Концепція «осьового часу» належить:

а) А.Тойнбі,

б) М.Веберу,

в) К.Ясперсу

33.Поняття культури і цивілізації протиставлені:

а) Г.Спенсером,

б) П.Сорокіним,

в) М.Бердяєвим

34. Вкажіть визначення культури за Пуфендорфом

а) духовно-практична діяльність людини, що відрізняє її від тваринного способу існування

б) все те, що людина створила штучно,

в) заняття, вдосконалення сільського господарства.

35. У структурі культури прийнято виокремлювати:

а) духовну, художню, особисту культури

б) матеріальну, духовну, спеціалізовану

в) матеріальну, духовну, художню.

36. Вперше поняття «культура» з’явилось у епоху: а) Архаїки

б) Античності

в) Відродження

37. За організаційними проявами культура виділяється:

а) особиста, суспільна,

б) особиста, колективна

в) сім’ї, школи, церкви, держави.

38. Підкресліть відома Вас рівні культури:

а) спеціалізований, буденний

б) особистий, суспільний,

в) духовний матеріальний

39. Спеціалізована культура має компоненти:

а) духовний і матеріальний. б) акумулятивний і трансляційний,

в) особистий і колективний.

40. Під морфологією культури розуміємо:

а) динаміку культури

б) типологію культури

в) структуру культури.

41. Типологія культури за змістом передбачає її поділ на: а) масову, елітарну,

б) прогресивну, регресивну,

в) субкультуру

42. Типологія культури за художньо-стильовими

ознаками передбачає поділ на а) молодіжну,

професійна,

б)традиційну,модерністськув) ренесанс, бароко,

класицизм

43. Під матеріальною культурою розуміємо -

а) сферу духовної діяльності людей,

б) сфера матерівальної діяльності людей.

в) творчу діяльність людей

44. Під спеціалізованою культурою розуміємо –

а) діяльність людей творчих професій,

б) діяльність спеціалістів;

в) культура, що опирається на спеціалізовані знання.

45. Термін «культура» спочатку тлумачився у суспільстві, як:

а) правила поведінки у суспільстві;

б) спосіб обробітки землі,

в) інтелектуальні досягнення людства.

46. Під динамікою культури розуміємо:

а) структуру культури,

б) зародження культури,

в) розвиток культури.

47. Хвильова модель розвитку соціокультурного світу розроблена –

а) М.Вебер,

б) П.Сорокін

в) М.Данилевський.

48. Культура, орієнтована на можливості маніпулювання свідомістю

великих людських колективів, -

а) елітарна культура,

б) народна культура

в) масова культура

49. Згідно з теорією Ю.Лотмана в основі динаміки культури лежить – а) еволюція,

б) поєднання

поступовості та циклів,

в) вибух.

50. Під творчістю ми розуміємо –

а) інтелектуальну

діяльність людини,

б) творчу діяльність людини.

в) спеціалізовану діяльність людини.

51. Визначте відомі Вам форми культури:

а) світова і національна,

б) масова і елітарна.

в) особиста, колективна.

52. «Аполонівську» і «діонісійну» культуру виділив у культурі:

а) К.Юнг,

б) М.Вебер,

в) Ф.Ніцше.

53. Масова культура – це а) процес адаптації до високої культури

б)процес інформатизації суспільства

в) процес формування споживацького світогляду людей.

54. Субкультура – це

а)сукупність

специфічних норм

всередині культури,

б) сукупність професійних норм культури,

в) сукупність норм культури, що формує споживацький світогляд людей.

55.Під культурою у добу Нового часу розуміли :

а) все те, що людина створила штучно,

б) духовно-практичну діяльність людини, що відрізняє її від тваринного способу існування,

в) духовно-практичну діяльність людини, що спрямована на благо людства.

56.Термін «культура» вперше з”являється у роботі:

а) Цицерона,

б) М.Катона,

в) Пуфендорфа

57. Адаптаційна функція культури забезпечує:

а) пристосування людини до природних і суспільних умов їхнього існування;

б) здійснює процес обміну інформації,

в) сприяє нагромадженню соціально значимих знань.

58. Нормативна функція культури забезпечує :

а) нагромадженню соціально значимих знань,

б) існування системи правил і норм у суспільстві,

в) здійснює процес обміну інформації.

59. Культуролог А.Флієр запропонував типологію культури –

а) за соціальним

об’єднанням людей,

б) за національними

рисами,

в) за расовими ознаками.60. Декаданс – це

а) хвильовий рух культури,

б) занепадницькі настрої у

культурі,

в) напрям модерного

мистецтва.

61. Постмодерністська концепція культури тримається на ідеї:

а) лінійного руху,

б) колообігу,

в) багатовекторності.

63. Структуру культури можна представити на рівні: а)спеціалізованого і

буденного,

б) особиста і колективна.

в) високого і низького

64. Сучасній історико-культурній типології не властива:

а) лінійність,

б) поліваріантність

в) дискретність.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 2.
1 Культурогенез пов’зааний передовсім з:

1. трудовою діяльністю;

2 аналітичною діяльністю;

3 знаковою діяльністю;

4 когнітивною діяльністю

2.Світомодель стародавнього землероба:

1 антропоморфна;

2 теоцентрична;

3 міфологічна

4. реалістична

3 Процес виникнення людини:

1. антропоморфізм;

2 антропогенез;

3 антропоцентризм.

4 культурогенез

4 Які з названих факторів сприяють перетворенню людиноподібної особи у людину:

1 мисливство,

2 ріст населення

3.виготовлення знарядь

праці.


4. збиральництво

5.Трипільська культура орієнтована на:

1. сучасне,

2. минуле,

3. майбутнє.

4. сучасне і майбутнє

6. Вкажіть коли з’являються первісні форми релігійних вірувань:

1 1. млн р. до н. е.

2. 100 т. р. до н.е.

3. 60 т. р до н.е.

4. 4 т. р. до н.е.

7. Кому з первісних людей притаманні вже релігійні вірування?

1. австралопітеки

2. ранні палеонтропи

3. неандертальці.

4. пітекантропи

8. Визначте відомі Вам первісні форми релігійних уявлень?

1. християнство

2. анімізм

3. конфуціанство

4. язичництво

9. Першими доказами підтвердження релігійних вірувань у древніх людей були?

1. мистецтво,

2. поховальні пам’ятки

3. фольклор

4. ритуал

10. Анімізм – первісне вірування у –

1. надприродну силу речей;

2.силу священних

тварин;


3. існування душі

4. існування тіла

11 Металеві знаряддя праці з’явились на українській землі в епоху:

1. палеоліту,

2. мезоліту,

3. неоліту.

4. енеоліту

12. Людина у трипільській культурі є :

1. особистістю,

2. державницька,

3. соціальна.

4. родова

13. Вкажіть найдревнішу стоянку епохи палеоліту на нашій землі –

1. Старосілля

2.Королеве

3. Мізин


4. Киїк-Коба

14. Заняття землеробством виникає в епоху:

1. ранній палеоліт

2. пізній палеоліт

3. мезоліт

4. неоліт

15. Пасивність, як основа доброчесності декларована культурою:

1.середземноморською,

2.скіфо – сарматської,

3.слов’янською,

4.трипільської

16 Що означає поняття “Велесова книга”:

1.зібрання релігійних

текстів, заклинань.

2. зібрання перших законів.

3.зібрання міфологічних

творів

4. медичні трактати17. Що є смислом життя людини Трипільської доби

1. стати особистістю,

2.стати частинкою соціуму,

3. жити заради майбутнього

4. дотримуватись законів

предків.


18. Для первісних культур характерна модель світу:

1. теоцентрична,

2. міфологічна,

3. антропоцентрична.

4. реалістична

19. Поняття “сакральне” це

1. космічне,

2. небесне,

3. земне.

4. реальне

20. Вкажіть епоху, коли

з’явилось мистецтво:

1. ранній палеоліт

2. пізній палеоліт

3. мезоліт

4. неоліт

21 Архетип матері притаманний культурі періоду:

1. ранній палеоліт

2. пізній палеоліт

3. мезодіт

4. енеоліт.

22. Коли в Нижньому Подніпров’ї та в степовому Криму сформувалася Скіфська держава.

1. наприкінці 5 ст. до н.е.

2. 4 ст. до н.е.

3. 3 ст. до н.е.

4. 9 ст. н.е.

23. Символом впливу якої культури є древні міста Північного Причорномор’я

1. трипільського

2. елліністичного

3. римського

4. скіфського.

24. Вкажіть ім’я вченого, хто першим зробив опис території України та народів, що її населяли

1. Йордан

2. Геродот

3. Сократ

4. Архімед

25. Який народ вважають найдавнішим на українському терені, ім’я якого зберегла історія

1. сармати,

2. скіфи,

3. трипільці,.


4. кіммерійці

26. Визначте місце, де вперше на українських територіях знайшли древні музичні інструменти ?

1. Молодове,

2. Мізин


3. Киїк – Коба

4. Старосілля

27. Для первісних стоянок та території України більш характерне –

1. фігуративне мистецтво,

2. образотворче мистецтво

3. декоративне мистецтво

4. фольклор

28. Відтворююче господарство характерне для періоду -

1. ранній палеоліт

2. пізній палеоліт

3. мезоліт

4. неоліт

29. Вкажіть хронологічні рамки трипільської культури:

1 1. млн р. до н. е.

2. 100 – 80 т. р. до н.е.

3. 60 - 30 т. р до н.е.

4. 5 - 2 т. р. до н.е.

30. Вкажіть ім’я вченого, який відкрив трипільську культуру :

1. М.Грушевський

2. В.Хвойка

3. П.Толочко

4. М.Брайчевський

31. В основі трипільського орнаменту лежала ідея –

1. вічності

2. плинності

3. реальності

4. космічності

32. Знакова активність у древніх культурах це відчуття :

1. кризи

2. стабільності

3. вічності

4. релігійності

33. Важливими рисами трипільського мистецтва були 1. реалізм

2. дуалізм

3. естетизм

4.зоо та антропоморфізм

34. Вкажіть кочове плем’я, що з’явилось на українських землях 7 ст. до н.е.

1. кіммерійці

2. скіфи

3. сармати

4. гуни

35.Вкажіть стиль у мистецтві, притаманний скіфській культурі

1. антропоморфний

2. портретний

3. зооморфний

4. геометричний

36. На межі 1 тисячоліть вплив на праукраїнське населення мала культура

1. скіфська

2. грецька

3. римська

4. готська

37. Скіфська міфологія більш пов’язана з

1. іранською

2. слов’янською

3. грецькою

4. римською

38. Вкажіть назву скіфського кургану, де знайдено пектораль

1. Солоха

2. Товста могила

3. Гайманова могила

4. Братолюбівський

39. Визначте культуру, що декларувала високе значення освіти:

1. трипільська

2. грецька

3. скіфська

4. сарматська

40. Антична культура Північного Причорномор’я декларувала:

1. гуманізм

2. зооморфізм

3. тоталітаризм

4. демократизм


Модуль 2

Тестові завдання до теми 1

1. Модель часу, втілена в структурі слов’янського капища:1. позачасова;

2. циклічна;

3. лінійна,

4.позапросторова.

2. Основними заняттями східних слов’ян були:

1. кочове скотарство,

2. рибальство,

3. землеробство,

4. садівництво

3. Характерний мистецький стиль східнослов’янських племен:

1. зооморфний,

2. геометричний,

3. рослинний

4. антропоморфний

4.Моделлю міфологічного світу древніх слов’ян є

1. Світова гора,

2. Зруцький ідол,

3. Світове дерево.

4. Коло


5 Українська середньовічна модель світу:

1. космоцентрична;

2. теоцентрична;

3. антропоцентрична;

4. антропокосмічна

6 Православний храм :

1.антропоцентричний;

2 антропокосмічний;

3 космоцентричний;

4.космологічний.

7. Тип Богородиці в українській іконописній традиції :

1. Замилування;

2. Знамення;

3.Одегітрія;

4. Оранта

8. Важливість профанного світу декларується:

1.східним християнством,

2. західним християнством

3. ісламом

4 .буддизмом

9. Основні моральні принципи епохи Середньовіччя:

1. чесність,

2. вірність і відданість,

3. гуманізм

4. демократизм.

10. Про початки хірургії в українських джерелах вперше згадано:

1. “Повість минулих літ”,

2. “Слово о полку Ігоревім”,

3. “Повчання дітям”

4.“Слово о Законе і

Благодаті.”

11. Визначте пам’ятки архітектури князівської України:

1. Андріївська церква,

2. Софія Київська,

3. Храм св. Юра,

4. Домініканський собор.

12. До епосів князівської України слід віднести:

1. “Повість минулих літ”,

2. “Слово о полку Ігоревім”,

3. “Повчання дітям”

4. “Слово о Законе і

Благодаті.”

13. Смислом життя людини у князівську добу було:

1. героїзм,

2. вірність своєму шляху,

3. служіння князю,

4. служіння державі.

14. Мистецький напрям

“ готика” притаманний

епосі:


1.Стародавнього Єгипту,

2. Візантії

З. князівської України

4. Середньовічній Європі.

15. Вкажіть мову

діловодства князівської України: 1. “ черти і рези“

2. кирилиця

3. грецька

4. латинська

16. Архітектурний стиль

Галицько-Волинського

князівства: 1. готика,

2. романський.

3. руський,

4. хресто-

купольний.

17. Суттю життя людини епохи Середньовіччя є :

1. власний добробут,

2. служіння державі,

3. служіння церкві.

4. прожити праведне

життя.


18. Хто заснував першу школу для дівчат в часи українського Середньовіччя

1. Володимир

2. Ольга

3. Євпраксія-Зоя

4. Янка Мстиславівна

19. Вкажіть центр літописання в часи України-Руси: 1. Св..Софія Київська

2. Десятинна церква

3. Києво –Печерський

монастир

4. Галицьке князівство.

20 Визначте очільника язичницького пантеону:

1. Даждьбог

2. Хорс

3. Перун


4. Сваборг

21. Який документ свідчить про розвиток медицини в князівській Україні

1. «Алімма»

2. «Повість минулих літ»

3. «Київський літопис»

4. «Ізборник Святослава»

22. Яка подія у Х ст. відіграла вирішальне значення в розвитку культури держави?

1. реформи княгині Ольги

2. закони Ярослава Мудрого

3. реформа Володимира

Великого

4. походи Святослава.

23. Які світи існують у свідомості давньої слов’янської людини?

1. Світ людський і

божественний

2. матеріальний і духовний

3. праведний і неправедний

4. гуманний і антигуманний

24. Автором першої філософської української роботи «Слово о Законе і Благодаті» був:

1. Іларіон

2. Нестор

3. І.Грішний

4. Володимир Мономах

25. Укладачем «Повісті минулих літ» був:

1. Нестор

2 .І. Грішний

3. Володимир Великий

4. Володимир Мономах

26. До загальнодержавного літопису часів Київської Русі слід віднести

1. «Повість минулих літ»

2. «Київський літопис»

3. «Галицько-Волинський

Літопис»

4. «Руську Правду»

27. Коли з’вляється кам’яне будівництво на Русі-України:

1. 9 ст. 2. 10 ст.

3. 11 ст. 4. 12 ст.

28. Що було новим у мистецтві оформлення інтер’єра в культурі Київської Русі ?

1. кам’яне різьблення

2. портретний розпис

3. сполучення фресок і мозаїк в інтер’єрі храмів

4. кругла скульптура

29. Що є найдовговічнішим і найкоштовнішим живопису Софії Київської ?

1. Фреска

2. Мозаїка

3. Скульптура

4. Різьбярство

30. Вкажіть імена іконописців княжої доби:

1. Алімпій і Григорій

2. Алімпій і Нестор

3. Сильвестр і Григорій

4. Сильвестр і Алімпій.

31. Як називаємо жанр мистецтва епохи середньовіччя, який використовувався при оформленні книг

1. фреска

2. книжкова мініатюра

3. книжкова графіка

4. виготовлення окладу

32. Вкажіть назву найдревнішої книги Київської Русі

1. «Повість минулих літ»

2. «Велесова книга»

3. «Остромирове Євангеліє»

4. «Мстиславове Євангеліє»

33. Звідки прийшла в Київську Русь традиція церковної музики ?

1. Зах. Європи

2. Візантії

3. Італії

4. Росії

34. Галицько-Волинський літопис розповідає про події

1. 11 ст. 2. 12 ст.

3. 13 ст 4. 14 ст.

35.У якому архітектурному

стилі побудована церква св.Пантелеймона у Галичі ?

1. романському

2. готичному

3. руському

4. хресто-купольному

36. Коли в часи Київської Русі з’явились перші школи

1. 9 ст. 2. 10 ст.

3. 11 ст. 4. 12 ст.

37. Вкажіть назву першого збірника законів князівської доби в Україні

1. «Повість минулих літ»

2. «Моління»

3. «Руська Правда»

4. «Правда Ярославовичів»

38. Головним героєм Галицько-Волинського літопису був:

1. Ярослав Мудрий

2. Роман Мстиславович

3. Данило Галицький

4. Лев Данилович

39. Як називають стінний розпис у живописі середньовічної України ?

1. графіті

2. мозаїка

3. фреска

4. графіка

40. Видатна пам’ятка архітектури Софія Київська побудована в –

1. романському стилі

2. готичному

3. руському

4. візантійському

41. При якому храмі в часи Київської Русі існувала вища школа для духовенства ?

1. Десятинна церква

2. храм св.Софії

3. Київська Лавра

4. Михайлівський

Золотоверхий

42. Якою мовою велося навчання в давньоруських школах ?

1. руською

2. церковнослов’нською

3. латинською

4. грецькою

43. Автором першого медичного трактату «Алімма» в часи Київської Русі є: 1. Євпраксія-Зоя

2. Алімпій

3. Іларіон

4. НесторКаталог: files -> kafedry -> ukrainoz
ukrainoz -> Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет
kafedry -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
kafedry -> Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю Психіатрія
ukrainoz -> М. Р. Гжегоцький 2014 р. Робоча навчальна програма
ukrainoz -> Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет
ukrainoz -> Тестові завдання до теми культурогенезис
ukrainoz -> Семінарських занять з курсу «історія україни» для студентів медичного університету львів – 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка