Методичні рекомендації та основні вимоги до написання магістерських робіт для студентів денної (заочної) форми навчання


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТСкачати 490.22 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір490.22 Kb.
#608
ТипМетодичні рекомендації
1   2

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ


 1. Сучасна система міжнародних відносин: ключові тенденції становлення та розвитку.

 2. Світова спільнота у пошуках шляхів боротьби з проявами міжнародного тероризму: регіональний та глобальний рівень подолання загрози.

 3. Проблема нерозповсюдження зброї масового ураження в 21 ст.

 4. Миротворчі операції ООН в період існування біполярної системи міжнародних відносин.

 5. Реформування Ради Безпеки ООН: зміст ключових ініціатив та перспектива їх втілення.

 6. ООН в сучасній системі міжнародних відносин: оновлення ключових напрямів співпраці та пошук шляхів підвищення ефективності діяльності організації.

 7. Участь України у міжнародній миротворчій діяльності: здобутки та перспективи.

 8. Глобальна стратегія НАТО: цілі, завдання, механізми реалізації.

 9. Розширення НАТО на Схід в умовах процесу адаптації Альянсу до умов постбіполярності.

 10. Пріоритетні напрями співпраці України з НАТО у сфері боротьби з сучасними асиметричними загрозами міжнародній безпеці.

 11. Євроатлантична інтеграція як чинник зміцнення національної безпеки України.

 12. Вплив внутрішніх трансформацій в ЄС та змін його зовнішньополітичних цілей та пріоритетів на реалізацію євроінтеграційних прагнень України.

 13. Пріоритетні напрями співпраці України з ЄС в контексті сучасних геополітичних реалій.

 14. Еволюція розвитку ЄС: особливості становлення, процесу розширення та вироблення спільної стратегії щодо його подальшого розвитку.

 15. Вплив східної політики ЄС на реалізацію зовнішньополітичних інтересів України у галузі регіональної безпеки.

 16. Країни Центрально-Східної Європи на шляху інтеграції до НАТО та ЄС (ретроспективний аналіз): досвід для України.

 17. АСЕАН як модель регіональної системи безпеки та співробітництва.

 18. Україна в системі взаємовідносин світових геополітичних сил (США – ЄС – РФ).

 19. Європейський напрям зовнішньої політики США в умовах постбіполярності.

 20. Динаміка змін зовнішньополітичних пріоритетів США в сучасних міжнародних відносинах.

 21. Доктринальні засади зовнішньої та безпекової політики КНР.

 22. Китай у зовнішньополітичних стратегіях США та РФ: порівняльний аналіз.

 23. Європейський напрям зовнішньої політики Франції у постбіполярний період.

 24. Стратегічні пріоритети та концептуальні засади близькосхідної політики Франції.

 25. Особливості сучасної зовнішньої політики Великобританії: проблемні питання реалізації ключових пріоритетних напрямів.

 26. Особливості розвитку політичного діалогу між Великою Британією та Францією в 21 ст.

 27. Ключові аспекти співробітництва між Францією та ФРН на сучасному етапі.

 28. Особливості еволюції розвитку взаємодії між США та ФРН у період після возз’єднання Німеччини.

 29. Процеси формування та реалізації зовнішньополітичного курсу Канади за умов постбіполярності: регіональний та глобальний виміри.

 30. Особливості реалізації сучасної зовнішньополітичної стратегії Індії у Південно-Східній Азії.

 31. Проблема Кашміру в індо-пакистанських відносинах: ретроспективний аналіз.

 32. Особливості сучасних інтеграційних процесів в Латинській Америці.

 33. Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів Японії в 21 ст.: глобальний та регіональний виміри.

 34. Ключові аспекти реалізації зовнішньополітичній стратегії РФ в контексті сучасних геополітичних реалій.

 35. Особливості сучасного розвитку політичного та безпекового діалогу між США та РФ.

 36. Актуальні питання взаємодії РФ з ЄС на сучасному етапі.

 37. Україна в системі взаємовідносин НАТО – РФ.

 38. Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС: пріоритетні напрями, цілі та перспективи їх реалізації.

 39. Проблема збільшення кількості ядерних держав як чинник дестабілізації сучасної системи міжнародних відносин.

 40. Основні етапи процесу становлення та формування зовнішньої політики України.

 41. Особливості сучасного розвитку українсько-російських відносин між Україною та РФ: пошук оптимальних шляхів вирішення спірних питань.

 42. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного партнерства між Україною та США.

 43. Стан та перспективи налагодження співробітництва України з Китаєм.

 44. Арабо-ізраїльський конфлікт: причини, етапи, шляхи врегулювання.

 45. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Африці в сучасний період розвитку системи міжнародних відносин.

 46. Ісламський чинник в сучасних міжнародних відносинах.

 47. Особливості односторонньої та багатосторонньої дипломатії в біполярний та постбіополярний періоди міжнародних відносин: порівняльний аналіз.

 48. Зовнішня політика Ватикану в умовах постбіполярності: європейський вимір.

 49. Проблемні питання реалізації зовнішньої регіональної політики: поточний стан та перспективи.

 50. Розвиток Балто-Чорноморського співробітництва як етап європейської та євроатлантичної інтеграції України.

 51. Стан та перспективи реалізації регіональних ініціатив України.

 52. ОДЕР-ГУАМ: проблемні питання сучасного розвитку, пошук шляхів підвищення ефективності діяльності організації.

 53. Сучасний стан та перспективи зміцнення взаємодії України з НАТО, ЄС, ОБСЄ у питаннях безпеки Чорноморсько-Каспійського регіону.

 54. Підходи країн розширеного Чорноморського до реформування ОЧЕС.

 55. Українсько-турецькі відносини: стан та перспективи розвитку.

 56. Проблемні питання українсько-румунської взаємодії: сучасний стан та пошук оптимальних шляхів їх вирішення.

 57. Можливості утворення незалежного Курдистану: геополітичні зміни та наслідки для України.Додаток БПрАТ «Вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКА ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ»

Факультет міжнародних відносин та романо-германської філології

Кафедра міжнародних відносин

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Спеціальність 8.03020101 «Міжнародні відносини»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

________________

«__» _______ 201_ року


ЗАВДАННЯ

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема магістерської роботи: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

керівник магістерської роботи ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» від «__» __________ 20__ року №___

2. Строк подання студентом роботи ________________________________________________________

3. Вихідні дані до роботи _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік питань, які потрібно розробити ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Консультанти розділів проекту (роботи)Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

7. Дата видачі завдання ___________________________________________________________________
КАДЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів

магістерської роботиСтрок виконання етапів роботи

ПриміткаСтудент ___________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник роботи ___________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)Додаток ВЗразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКА ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ»_
Факультет міжнародних відносин та романо-германської філології
Кафедра міжнародних відносин

Пояснювальна записка


до магістерської роботи

ОКР: «Магістр»


на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Викона__: студент__ VI курсу, групи 21601

спеціальності

8.03020101 «Міжнародні відносини»

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

Київ - 20__ рокуДодаток Г
Зразок оформлення змісту магістерської роботи


ЗМІСТ

стор.


Вступ ……………………………………………………………………………………….


 1. Формулюється перше питання……………………………………………………...
  1. ……………………………………………………………………………………….

  2. ……………………………………………………………………………………….

  3. ……………………………………………………………………………………….
 1. Формулюється друге питання………………………………………………………..
  1. ………………………………………………………………………………………..

  2. ………………………………………………………………………………………..

  3. ………………………………………………………………………………………..
 1. Формулюється третє питання………………………………………………………..
  1. ………………………………………………………………………………………..

  2. ………………………………………………………………………………………..

  3. ………………………………………………………………………………………..


Висновки ………………………………………………………………….………………..
Додатки ………………………………………………………………………………………
Список використаних джерел…………………………………………………………….

Додаток Д
Зразок заяви на затвердження теми магістерської роботи
Завідувачу кафедри _________________________

(випускної кафедри)

________________________

(вчений ступінь, вчене звання)________________________

(прізвище, ініціали)студента _____групи 6-го курсу (магістратури)

_______________ форми навчання

(денної, заочної)

спеціальності_______________________

(назва спеціальності)____________________________

( прізвище, ініціали)

ЗАЯВА


Прошу затвердити мені тему магістерської роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня МАГІСТР “________________Формулюється тема магістерської роботи____________________________________________________”за спеціальністю ______________________________________.
Студенту ___________________________________________ затверджено тему

________________________________________________________________________________________________________________________________________________”.

Науковим керівником магістерської роботи призначено________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали )
Тему магістерської роботи затверджено. Науковий керівник ______________

(підпис)
Тему магістерської роботи затверджено. Завідувач кафедри______________ (підпис)
______”_________________200__р.

Додаток Ж

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ


ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Характеристика джерела

Приклади оформлення

Монографії, підручники, навчальні посібники (один-три автори)

 1. Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. Посібник / Б. І. Гуменюк. – К.: Либідь, 1998. – 248 с.

 2. Осика С. Г., Пятницький В. Т. Світова організація торгівлі / С. Г. Осика, В. Т. Пятницький. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 516 с.

Колектив авторів / під редакцією

 1. История дипломатии. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. / Под ред. А. А. Громыко, И. И. Земскова, В. А. Зорина и др. – М.: Госполитиздат, 1963. – 820 с.

Окремі статті з журналів, книжок, збірок

 1. Лещенко Л. О. Політична взаємодія України й КНР – погляд у 21 століття / Л.О. Лещенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2002. – Вип.7. – С. 210-213.

 2. Стародуб Т. С. Особливості використання конструктивістської методологічної парадигми для дослідження міжнародного регіоналізму / Т. С. Стародуб // Політичний менеджмент. - № 4-5 (55-56). – 2012. – С. 9-22.

Перекладні видання

 1. СІПРІ 2004: Щорічник: Озброєння, розброєння та міжнародна безпека: Пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідженя миру; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Разумкова; редкол. укр. вид.: Л. Шангіна та ін. – К.: Заповіт, 2005. – 788с.

Закони та законодавчі акти

 1. Закон України від 22 грудня 1993 року № 3767 – ХІІ “Про міжнародні договори України” / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 45.

Іноземні видання

 1. Spenser H. Social statics or conditions essential to human happiness specified, and the first them developed / H. Spenser. – New York : D. Appleton and Company, 1884. – 253 p.

Матеріали з інтернету

 1. Modelski G. The four dimensions of globalization / [Електронний ресурс] / Режим доступу :

https://faculty.washington.edu/modelski/Global4.html.htmlДодаток З


Пам’ятка науковому керівнику магістерської роботи

Відзив наукового керівника має довільну форму викладення, але повинен містити основні положення, до складу яких входять:
 • загальна характеристика проведеної роботи, ступінь виконання поставлених в дослідженні мети та задач (повністю, частково, не виконано);

 • визначення рівня теоретичних надбань та ступеня розробок, їх повноти глибини, оригінальності;

 • відсутність недоречного цитування, повторів, другорядних моментів, вміння виділити головне з часткового;

 • володіння інструментарієм досліджень, науковими методами пізнання, сучасними засобами обробки та інтерпретації інформації;

 • вміння аналізувати статистичні дані, користуватися обмеженою інформацією;

 • акуратність у дослідженнях, коректність у застосуванні методів аналізу до конкретних аспектів дослідження;

 • коректність та наукова обґрунтованість висунутих на захист положень магістерської роботи;

 • аргументованість тверджень у висновках і пропозиціях;

 • своєчасне внесення необхідних змін і поправок до тексту магістерської роботи, реагування на зауваження наукового керівника, рецензента, завідуючого випускною кафедрою.

По всіх цих ключових положеннях аналіз роботи проводиться з урахуванням позитивних надбань та негативних якостей, з посиланням на конкретні сторінки тексту.Останнім абзацом відзиву є визначення ступеню відповідності роботи вимогам до магістерських робіт та висновок щодо попередньої оцінки, з якою робота допускається (або не допускається) до захисту у ДЕК. В останньому випадку причини мають бути достатньо аргументовано обґрунтовані.

Відгук подається у рукописному вигляді і не потребує спеціального підтвердження (у вигляді печатки, підписів посадових осіб тощо) особистого підпису наукового керівника.
Каталог: files -> tems
files -> Технології методичної роботи укладачі
files -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
files -> Реферат Посереднику системі розв'язання конфлікту
files -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
tems -> Програма державного екзамену з дисципліни «Міжнародні системи та проблеми глобального розвитку» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
tems -> Питання до державного іспиту за напрямом підготовки 030201 «міжнародні відносини» для студентів ІV курсу на 2013 – 2014 Н. Р
tems -> Рекомендована тематика бакалаврських робіт особливості розвитку відносин Росії з єс І нато

Скачати 490.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка