Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної роботи практичним психологом закладу освітиСкачати 458.42 Kb.
Сторінка3/9
Дата конвертації09.09.2017
Розмір458.42 Kb.
#36677
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тести


Тести (у перекладі анг. test - випробування, перевірка, проба) - це стандартизовані, стислі, найчастіше обмежені у часі випробування, призначені для встановлення кількісних та якісних індивідуальних психологічних відмінностей.

Тести, як і проективні техніки та психофізіологічні методики, відносяться до формалізованих методик. Для них характерна жорстка регламентація процедури обстеження (точне дотримання інструкцій), стандартизація (наявність норм чи інших критеріїв оцінки результатів), надійність і валідність. Ці методики дозволяють зібрати діагностичну інформацію у досить короткі строки.

За формою тести можуть бути: індивідуальні та групові; усні та письмові; бланкові, предметні, аппаратурні та комп’ютерні; вербальні та невербальні.

Індивідуальне тестування має переваги: нагоду спостерігати за досліджуваним (за його мімікою, іншими мимовільними реакціями), чути і фіксувати непередбачувані інструкцією висловлювання, що дозволяє оцінити стан дитини, ії ставлення до тестування тощо. Тому індивідуальна діагностика необхідна в роботі з дітьми. Для індивідуального тестування потрібно, зазвичай, чимало часу. Приклади методик, які бажано проводити індивідуально: тести інтелекту Д. Векслера, Р. Амтхауера, колірний тест М. Люшера, Т. Лірі тощо.

Результати індивідуального тестування фіксуються в протоколі, журналі, картках.

Групове тестування дозволяє одночасно проводити випробування з великою групою людей. Його переваги в масовості, простоті процедури проведення та обробки даних (особливо з використанням ПК). Але водночас під час використання таких методик у експериментатора менше можливостей порозумітися з піддослідним. Негативно позначитися можуть також будь-які випадкові стану випробуваного, такі як хвороба, стомлення, тривожність, які вплинуть на результати тестування. Такі явища при груповому тестуванні виявити важко Для групового обстеження використовуються методики: 16-факторний опитувальник Кеттелла, Айзенка, тест акцентуацій Леонгарда тощо).

Результати групових тестувань оформлюються як і анкетування: коротко в журналі обліку психолого-педагогічного діагностування. Більш докладно результати та висновки висвітлюються в довідці. За необхідностю інформація вноситься в картки.

За формою відповіді тести бувають усні та письмові.Усні тести - у своїй більшості це індивідуальні проективні тести, наприклад, методики ТАТ, Роршаха, Розенцвейга, „Незакінчені речення” та ін. Використовуючи їх, психолог сам складає протокол.

У письмових тестах відповіді даються на спеціальних бланках.

За матеріалом оперування розрізняють тести: • бланкові (представлені як брошури, які містять інструкцію щодо застосування, самі завдання, графи для відповідей);

 • предметні (матеріал тестових завдань подано у вигляді реальних предметів: кубиків, карток, деталей геометричних фігур. Найбільш відомі - кубики Косса);

 • апаратурні (вимагають застосування спеціальних технічних засобів чи спеціального устаткування);

 • комп’ютерні (тестові завдання пред’являються на екрані дисплея, а відповіді досліджуваний виводить з клавіатури. Стандартні статистичні пакети дозволяють дуже швидко проводити математико-статистичну обробку отриманих результатів. Великою перевагою таких тестів є контроль над часом виконання завдань, що особливо важливо у тестах інтелекту.

Заповнені бланки або протоколи зберігаються в психолога.

Експеримент

Експеримент (від лат. experimentum - проба, досвід) - один з основних методів наукового пізнання взагалі, психологічного дослідження - зокрема. Експерименти діляться на лабораторні і природні. Лабораторний експеримент забезпечує чистоту і точність результатів, проте штучність експериментальної обстановки ускладнюють їх практичне використання. Природний експеримент проводиться в звичних природних умов життя і діяльності людини.

В закладах освіти психологом використовуються певні експериментальні методики (напр. Таблиці Шульте). Їх результати фіксуються в протоколі, журналі, картках.

Додатки:
Додаток 1
Протокол – ведеться вільно або за схемою (тести, інтерв’ю, стандартизовані спостереження, експериментальні методики). Це можуть бути анкети, бланки, де досліджуваний сам відмічає потрібні пункти.

Протокол має містити – дату, П.І.Б., назви використаних методик, опис поведінки під час проведення дослідження, результати, робочі гіпотези, висновки.

Протоколи зберігаються у спеціально заведених на кожний клас (групу) папках.
Додаток 2
Індивідуальні картки ведуться у вільній формі. Обов’язково слід зазначити у картці: дату проведення, назву методики, стислий зміст результату, висновків та рекомендацій.

Картки заводяться на клас (групу) або певний контингент дітей.

Обов’язковий мінімум у ДНЗ:

Картки адаптаціі новоприбулої дитини

Картки діагностики готовності до школи

Картки на дітей з особливостями психофізичного розвитку

Картки на дітей „групи ризику” (діти з порушенням афективно-емоційної сфери зокрема з наявними фобіями, тривожні, агресивні, гіперактивні, з проявами аутичності тощо)

Картки на дітей соціально незахищених категорійОбов’язковий мінімум у ЗНЗ:

Картки адаптації першокласників

Картки адаптації п’ятикласників до середньої ланки

Картки на дітей з особливостями ПФР

Картки на дітей „групи ризику” (діти з порушенням афективно-емоційної сфери, діти з ознаками девіантної поведінки)

Системний підхід до дитини забезпечують лонгитюдні дослідження – вивчення дитини протягом всього періоду навчання через певні проміжки часу. Це дає можливість аналізувати не тільки сьогоднішний стан розвитку, але й динаміку ії розвитку. Дані фіксуються в індивідуальній картці психічного розвитку дитини.

Протоколи обстежень та картки є конфіденційною інформацією і надаються адміністрації лище з дозволу методиста міського методичного центру.

Картки зберігаються 2 роки після переходу дитини до іншого закладу, після чого ліквідуються.


Додаток 3

Журнал обліку спостережень

п/п

Дата, час, місце

Об’єкт

Мета, причини (обставини) спостереження

Факти спостере

ження (хід заняття або режимно

го процесу)

Аналіз спостере

жень, висновки

Рекомендації


Додаток 4


ЖУРНАЛ

психологічного аналізу уроків (занять)

практичним психологом (соціальним педагогом)

______________________________________

(назва навчального закладу)
Дата спостереження: Клас (група)

“___”_______200_ р. ___________


Учитель (вихователь)___________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)
Хід уроку (заняття)

чи навчально-виховного заходуАналіз спостережень.

Висновки та рекомендації1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)2. Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)3. Аналіз діяльності вчтилея (вихователя)
Додаток 5

Аналітична довідка скаладається про проведений діагностичний мінімум (запланований в річному плані) або будь-яке групове обстеження, проведене за запитом.


Аналітична довідка має містити такі дані:

Дата (строки) проведення

Мета дослідження

Предмет, об’єкт

Метод / методика обстеження (короткий опис)

Кількість та контингент досліджуваних (вік, хлопчики/дівчатка)

Протокол*

Висновки (містить кількісний та якісний аналіз)

Кількісний аналіз – кількісні результати за основними критеріями, які виявляє методика, напр. показники відповідності-невідповідності нормі, або розподіл по рівнях (низький, середній, високий), або розподіл за типами та ін. Може містити рейтингові таблиці, діаграми;

Якісний – аналіз причин, порівняння з попередніми дослідженнями та на внутрішньогруповому рівні, відповідність гіпотезі, встановлення закономірностей.

Рекомендацї (загальні – по роботі з групою та індивідуальні – по роботі з окремими дітьми) мають бути сформульовані чітко та адресовані конкретним виконавцям (педагогам, батькам, психологу). На підставі рекомендацій психолог планує розвиваючу, корекційну та консультаційну роботу.

Аналітичні довідки підшиваються в папки і зберігаються в кабінеті психолога. Копія за запитом надається адміністрації або класному керівникові (вихователю).

* Протокол може складати додаток. Протокол надається, якщо інформація використовується в роботі класного керівника (вихователя). Це можуть бути дослідження рівня адаптації, мотивації до навчання, шкільної тривожності, інтелекту, обдарованості, професійних інтересів, діагностика соцоіметричного статусу.

Інформація (протоколи) по дослідженням, що виконуються для планування власної роботи психолога з класом/групою, складання характеристик (дослідження особистісних рис, сімейних відносин тощо), призначається тільки для психолога.

Додаток 6

Каталог діагностичниго інструментарію

п/п

Назва методики

Джерело

ТЕМА (проблема, що діагностується)

Приблизний перелік тем:

Особистість: • Самооцінка;

 • Мотивація;

 • Інтереси;

 • Здібності;

 • Психофізіологічні особливості;

 • Типи особистостей (характерів);

 • Емоційно-вольова сфера.

Комунікативна сфера:

 • Формування групи, психологічний клімат;

 • Конфлікт;

 • Спілкування (деструктивне, гендерне та ін.).

Пізнавальні процеси:

 • Увага;

 • Пам’ять;

 • Мислення;

 • Уява;

 • Мова;

 • Інтелект;

 • Готовність до навчання в школі;

 • Навчальні здібності.

Адаптація, проблеми розвитку:

 • Адаптація до навчального закладу;

 • Труднощі у навчанні;

 • Проблеми поведінки;

 • Шкідливі звички.

Профорієнтація:

 • Професійні інтереси;

 • Професійні здібності.

Сімейне виховання.

Література: 1. Баєв Б. Психологічне вивчення учнів – К, 1977

 2. Бойбіна Ю. Ведення обліково-звітної документації шкільного псхиолога // Управління школою – 2007 - № 14-15

 3. Документація психолога / Т. Гончаренко // Психолог. Бібліотека. – К., 2003

 4. Журнали практичного психолога (соціального педагога) зразки // Психолог – 2004 - № 29-34

 5. Лист МОН про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти (Наказ МОН від 27.08.2000 № 1/9-352)

 6. Лунченко Н. Психолого-педагогічна служба в загальноосвітніх навчальних закладах. Оптимізація діяльності практичного психолога і соціаьного педагога з планування та ведення документації // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 н.р. – Біла Церква. - 2002

 7. Марінушкіна О. Порадник практичного психолога – Х., 2007

 8. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы / Е. Каралашвили. – М., 2006

 9. Рабочая книга школьного психолога / Дубровина И. – М., 1991

 10. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика // Психолог. Бібліотека – К., 200

Методичні рекомендації

щодо проведення та оформлення

корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

практичним психологом
У проведенні корекційної роботи психолог керується Положенням про психологічну службу системи освіти України (Наказ МОН від 03.05.1999 № 127), Положенням про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (Наказ МОН від 20.04.2001 № 330), Листом МОН про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти (Наказ МОН від 27.08.2000 № 1/9-352).

Корекційна робота з дітьми проводиться за результатами діагностики, за запитом батьків і вихователів, за спостереженнями психолога. Ефективність корекійного впливу відстежується після повторного діагностичного обстеження (за результатами діагностики, за зворотнім зв’язком з педагогом і батьками). Основні форми корекційної роботи: групова та індивідуальна.

Напрями корекційної роботи в навчальному закладі:


 • Профілактика та корекція дезадаптації дітей до умов закладу, при переході в наступну ланку;

 • Розвивальна робота з дітьми на різних вікових етапах (розвиток емоційної, пізнавальної, комунікативної, особистісної сфер)

 • Корекційно-розвивальна з дітьми “групи ризику”

 • Індивідуальна робота у психотравмуючих ситуація


Види психологічного впливу, які здійснює практичний психолог:

Корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку й поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

Профілактична, розвивальна робота – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-вихровному процесі тощо;

Реабілітація – надання психолго-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.

Здійснюючи будь-який вид діяльності, пам’ятайте, головне – не зашкодити! Якщо в певній ситуації ви не можете допомогти дитині, направте ії до іншого спеціаліста.


Етапи психокорекційної роботи:

 1. Діагноз, чітке формулювання проблеми;

 2. Прогноз, визначення завдань корекції;

 3. Підбір методик і технік, визначення форми роботи (індивідуальна, групова);

 4. Відбір дітей в групу, консультування батьків;

 5. Організація умов, підготовка матеріалів для роботи;

 6. Визначення періоду, який психолог буде працювати з дитиною та частоту зустрічей;

 7. Розробка програми та корекційних занять;

 8. Реалізація програми, внесення змін у ході роботи;

 9. Повторна діагностика, оцінка ефективності;

 10. Складання рекомендацій щодо виховання й навчання дітей, спрямованих на закріплення результатів корекційної роботи.

Облік проведеної корекційної роботи ведеться в Журналі проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи. До журналу додаються програми, за якими працює психолог.
ЖУРНАЛ

проведення корекційно-відновлювальної

та розвивальної роботи

практичним психологом (соціальним педагогом)

________________________________

(назва навчального закладу)


п/п

Прізвище, ім’я дитини

Форма роботи

Тематика роботи

Методи роботи

Дата проведення.

Облік відвідування

Індив.

Групова


Невід’ємною частиною журналу є затверджені програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з певними категоріями дітей.Корекційна програма:

При підготовці корекційної програми слід враховувати, що заняття повинні бути цікаві за змістом, динамічні та обов’язково спрямовані на кожного члена групи. Краще також розписати заняття до початку роботи корекційної групи. Якщо необхідно, можна змінити методи і прийоми корекції.

Крім того, під час підготовчого етапу слід надати необхідні рекомендації педагогам, оскільки від педагога залежить органцзація розвивального середовища та мікроклімату в групі. При наданні рекомендацій слід врахувати індивідуальні особливості педагога.

На цьому етапі потрібно використовувати різноманітні форми просвіти педагогів: семінари-практикуми, індивідуальне консультування тощо. Вибір форми роботи залежить від тематики проблеми, масштабності та індивідуальних особливостей педагога.

У кінці підготовчого етапу психолог має визначити напрямки подальшої діяльності з учіма учасниками освітнього процесу (батьки, педагоги та вихованці).

На основному етапі учасники навчально-виховного процесу працюють у взаємозв’язку. Педагоги дотримуються одержаних рекомендацій стосовно методів та прийомів виховання, навчання та стилю спілкування з дитиною. Батьки виконують необхідні вимоги вдома. Психолог основні свої зусилля переключає на діяльність корекційної групи.

На цьому етапі роботи практичному психологу потрібно звернути увагу на певні моменти. Психолог записує результати спостереження під час занять в журнал спостережень. У записах слід звернути увагу на поведінку дітей та їх реакції під час ігор, контакти з іншими дітьми, настрій. Ці та інші дані допоможуть здійснювати аналіз проведеної роботи та визначити ефективність корекційного впливу на розвиток дитини, в результаті чого можна змінити малоефективні методи та прийоми корекції, виявити дітей, яким потрібна індивідуальні корекційна допомога. Наприклад, усунення причин, які заважають дитині повноцінно брати участь у роботі корекційної групи.

Після проведення половини основних корекційних занять бажано організувати бесіду з батьками з метою визначення психологічного клімату в сім’ї та змін, якщо вони є, в поведінці дитини.Заключним етапом роботи є перенесення отриманих навичок у реальне життя. Головне завдання дорослих на цьому етапі – підтримка дитини, їх віри та бажання кращих змін.

Через 1-2 місяці після закінчення занять із психологом необхідно провести обстеження дитини, звернути увагу на рівень ії взаємин із родиною та ровесниками. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновки щодо стану дитини та необхідності подальшого проведення корекційної роботи. Якщо потрібно продовжити корекційний вплив на дитину, всі заходи реалізуються в індивідуальній формі.Оформлення програми
Пояснювальна записка

Розкриває актуальність обраного напряму корекційно-розвивальної роботи (основні підходи до висвітлюваної проблеми), особливості розвитку дітей певного віку, аналіз попереднього обстеження дітей.

Пояснювальна записка містить:

Мету і завдання програми (сприяти...розвивати...формувати);

Перелік методів і форм, що використовуються, обгрунтування;

Кількість занять, годин, тривалість занять;

Кількість та комплектація дітей у групі, критерії добору;


Очікувані результати.Тематичний план включає тему, кількість занять за цією темою.
Плани проведення занять
Список використаної літератури

Список програм, за якими психолог планує працювати в наступному навчальному році, подається методисту міського методичного центру на початку навчального року.

В кабінеті практичного психолога також зберігається каталог програм, систематизований за віком та проблемами.Каталог корекційно-розвивальних програм

п/п

Автор

Назва програми

Джерело

ТЕМА (мета корекційно-розвивальної роботи)

Каталог: nova -> psihologi
psihologi -> Методичні рекомендації Умовні скорочення: сп соціальні педагоги; пп практичні психологи
psihologi -> Анкета для старшокласників задоволеність результатами й процесом виховання
nova -> Державної адміністрації
nova -> Програма зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка
nova -> Пишна Валентина Олександрівна 12 жовтня 1956р н. Освіта Вища, Донецький університет, 1978 р
psihologi -> Медіація як мистецтво вирішувати конфлікти. Практика формування безпечного освітнього середовища
psihologi -> Лабораторія практичної психології і соціальної роботи
psihologi -> Засідання Школи професійної адаптації працівників психологічної служби знз дата проведення: 11. 09. 2014 р. Місце проведення: Кременчуцька зош №22

Скачати 458.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал