Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя»


Тема 2. Життєвий вибір особистостіСторінка23/26
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.17 Mb.
#1154
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Тема 2. Життєвий вибір особистості
Мета: наголосити про важливість мети у житті, про наслідки для май­бут­нього сьогоднішніх вчинків; допомогти підліткам зрозуміти від­по­ві­даль­ність їхнього вибору способу життя.

Демонстраційний матеріал: плакати з висловами.

Матеріальні ресурси: аркуші паперу, ручки, карточки (по 10 на од­но­го учня).

Напис на дошці: «Без мети ти залишаєшся тим, ким і був. З метою стаєш тим, ким хочеш стати».

Хід заняття

Привітання.

Вступна бесіда

Педагог. Що краще: довше жити чи більше зробити? Нібито напро­шу­ється і третя відповідь: сумістити і те й друге. Вона навіть здається більш ло­гіч­ною: чим довше живеш, тим більше можна зробити.

Питання про міру життя непросте. Воно аж ніяк не зводиться до кіль­кос­ті років. Важливо, як пройшли ці роки, що протягом них зроблено.

Життя вимірюється не роками, а справами. Щоб міра ця виявилася біль­шою, повнішою і щасливішою, треба, щоб значними і ємкими були справи.

Кожна справа обов'язково має якусь мету. Без мети взагалі неможлива жод­на діяльність. Цю закономірність незаперечно встановив академік І. П. Павлов.«Рефлекс мети, – писав він, – є основна формула життєвої енергії кожного з нас. Життя тільки для того гарне і могутнє, хто все життя прямує до мети, яку повсякчас досягає, але ніколи не може цілком досягти... Все життя, вся його культура робиться «рефлексом мети», робиться тільки людьми, що прямують до тієї або іншої поставленої ними собі в житті мети».

Але є Мета і мета, мізерна мета. Межа між ними пролягає досить чітко. Швед Густав Даген багато років присвятив винайденню газового авто­ма­тич­ного маяка. Під час демонстрації його відбувся вибух, винахідник осліп. Але маяк все-таки засвітився і запобіг тисячі аварій кораблів.Представлення теми.

Розповідь педагога

Педагог. Життя дуже багате і різноманітне. Перспективи, що стоять пе­ред людиною, в будь-якому роді її діяльності широкі і грандіозні. Але і ви­мо­ги, які вони ставлять до людини, незмірно зросли.

Отже, перша і необхідна вимога: для того щоб поставити перед собою ва­жливе життєве завдання, треба багато і наполегливо вчитись. У свою чергу, справ­жня велика мета стимулює навчання. Для цього ще в школі необхідно твер­до визначити рід своєї майбутньої діяльності, не обмежуватися на­вчаль­ною програмою, а планомірно і послідовно готувати себе до майбутньої ро­бо­ти. Це допоможе зберегти чимало безцінного часу. Коли мета велика, бла­го­родна, шлях до неї не може бути легким. Пройти його успішно можна ли­ше переборюючи перепони, самого себе. Але саме на цьому шляху чекає лю­дину зустріч із щастям. Щастя завжди важке. Легким воно бути не може.«Нещасливими стають не ті, – писав із заслання батькові М. Е. Бауман, про­фесіональний революціонер, хто голодує, мерзне і сидить за гратами, і на­впаки, щасливі не ті, що живуть у багатстві і користуються свободою. На­справді ж нещасливий той, хто збився зі своєї справжньої дороги або не зміг її знай­ти зовсім, а щасливий той, хто йде неухильно, без страху і сумніву туди і пря­мо, куди вказують його совість і переконання. Не може бути щасливою лю­дина, якщо вона приречена на постійну боротьбу із своїм внутрішнім голосом, як­що вона уклала угоду зі своєю совістю».

З того часу, коли написано ці рядки, минуло більше століття. Змінилося жит­тя. Праця стала вільною. Але не меншими залишилися і труднощі. Кож­ний хоче бути щасливим. Але чи кожний розуміє, в чому його щастя? В на­шій країні відкриваються людині всі можливості для діяльності. Але для щас­тя цього замало. Людині, щоб стати щасливою, треба не тільки споживати, а й створювати, утверджувати себе в дії. О.М.Толстой визначив щастя як по­чут­тя повноти своїх духовних і фізичних сил в їх суспільному застосуванні, як повноту життя. З ним важко не погодитися. Почуття це можна взнати в про­цесі цілеспрямованої, творчої роботи. І ось тут можна встановити ще один парадокс, яким взагалі багате життя. Хочеш бути щасливим – не женись за щастям. Зумій поставити собі справжню велику мету, вклади в неї душу, розум, енергію, фізичні сили – і щастя само знайде тебе.Аналіз напису на дошці.

Робота над висловом

Педагог. Є один цікавий вислів «Неможливо керувати вітром, але мо­ж­на розвернути вітрила».

Запитання до учнів:

 • Як ви його розумієте? (учні висловлюють свою думку).

Педагог. Коли ваш вибір – активний вплив на події, то створюєте своє май­бутнє. Ви пристосовуєте свої вітрила до руху вперед в обраному на­прям­ку. Ви плануєте і досягаєте такого життя, якого ви бажаєте. Це є сила вашого я.

Інформаційне повідомлення

Педагог. Ви тепер переживаєте дуже важливий період свого життя – стаєте дорослими. Перед вами відкриваються прекрасні можливості, але зрос­тає відповідальність за власне життя. Саме слово «відповідальність» го­ворить, що ми є відповідальними за свої вчинки перед кимось.

Людина є відповідальною перед собою про наслідки свого вибору. Бу­ти відповідальним – означає мати певний обов’язок, який спонукає лю­дину до дії, а потім до звіту за виконання цієї дії.

Бути відповідальним – це приймати мудрі рішення у конкретних жит­тєвих ситуаціях, наприклад, у виборі друзів, у вмінні використовувати віль­ний час, у відстоюванні поглядів на цінність життя.

Маленькі діти не усвідомлюють своєї відповідальності, і вони її не не­суть, – цей обов’язок лягає на плечі батьків, родини, вихователів, вчителів.

Відповідальність – це важлива риса характеру, яку треба плекати про­тягом всього життя. Вона може бути внутрішня – з огляду на авторитет бать­ків, вчителів ( наприклад, з любові до батьків, з вдячності за довір’я і розу­мін­ня вчителів не можу їх образити, зробити їм боляче і тому відповідально став­люся до своїх обов’язків).

Зараз морально і юридично за вас відповідають батьки, вони вчать, конт­ролюють і продовжуватимуть турбуватися, але за свої дії ви відповідаєте осо­бис­то. Від вас залежить ваше майбутнє, як ви скористаєтеся довіреним великим да­ром – молодістю і свободою. Це особливий період, усвідомлення власного «я», формування і розвитку особистості, відкриття свого потенціалу, розуміння по­кликання, складання проектів на майбутнє. Багатство молодості – це ба­гатство пошуку відповіді про зміст і вартість життя, це багатство відкриття, а вод­ночас і планування.Запитання до учнів:

 • Що таке відповідальність /безвідповідальність?

 • Якою є відповідальна людина?

 • Якою є безвідповідальна людина?

 • Що дає людині відповідальність?

 • До яких наслідків призводить безвідповідальність? (відбувається загальне обго­ворення згаданих запитань).

Педагог. На наших заняттях ви намагалися набути якнайбільше прав­ди­вих моральних, потрібних у вашому віці знань, а також старалися випра­ви­ти неправильні стереотипи та невірну інформацію про деякі сфери життя. Кож­ного дня нам приходиться приймати немало рішень. Кожний вчинок чи ви­бір людини впливає на її майбутнє.

Гра «Мій вибір»

Педагог. Уявіть, що кожен із вас отримав в подарунок десять талантів, як десять пальців на руці. Талант – це ваші зусилля, час, знання, праця, можливості тощо. Ви отримаєте багато пропозицій, щоразу по дві. Не дозволено робити два вибори водночас, тільки один або жодного. За свій вибір потрібно віддати певну кількість талантів. У кого таланти закінчаться, той припиняє гру.

На роздуми – 20 секунд. Скільки талантів треба віддати за свій вибір, ого­лошуємо після кожних двох пропозицій. Зігнутий палець – це вико­ристаний талант (коли оголошено, скільки вартують пропозиції, вибір вже не можна змінювати).

Скільки всього буде пропозицій і скільки вартує кожна пропозиція, це таєм­ниця, так як таємниця для нас, скільки часу проживемо на землі.

І. Варіант А. Безкоштовна навколосвітня подорож на канікулах (2 картки).

Варіант Б. Поїздки на концерти світових зірок на 1 рік (2 картки).ІІ. Варіант А. Найновіший комп’ютер (1 картка).

Варіант Б. Нова машина, на вибір (1 картка).ІІІ. Варіант А. Стати популярною людиною (1 картка).

Варіант Б. Покращити свою зовнішність (1 картка).ІV. Варіант А. Отримати добру освіту (2 картки).

Варіант Б. Заснувати свій бізнес (2 картки).V. Варіант А. Насолоджуватися життям у молодості (2 картки).

Варіант Б. Покращити свій характер (2 картки).

Ті що вибрали насолоду, сплачують штраф – 2 таланти, хто вибрав змі­ну характеру повертають собі 1 талант (насолода коштує дорого).

VІ. Варіант А. Мати щасливу сімю (3 картки).

Варіант Б. Здобути всесвітню славу (3 картки).

Після оголошення цього вибору, ті що вибрали щасливу сім’ю, поверт­а­ють собі як винагороду 2 таланти.

VІІ. Варіант А. Успіх у житті (2 картки).

Варіант Б. Добре здоровя (2 картки).VІІІ. Варіант А. Правдива любов (2 картки).

Варіант Б. Вірний друг (2 картки).ІХ. Варіант А. Можливість чуда для того, хто тобі дорогий (2 картки).

Варіант Б. Змінити якусь подію зі свого життя (2 картки).Х. Варіант А. Пять додаткових років життя (3 картки).

Варіант Б. Щасливе завершення свого життя (3 картки).Невикористані таланти вважаються знеціненими.

Педагог. Зараз прошу об’єднатися на групи по 3 – 5 осіб і протягом 5 хви­лин обговорити свої рішення, відповідаючи на запитання:

 • Чи залишились у когось невикористані таланти?

 • Чи вистачило талантів на всі пропозиції?

 • Чи такий вибір ви зробили б, якби відразу знали всі пропозиції?

 • Які висновки ви можете зробити після цієї гри? (після обговорення кожна група представляє свій висновок).

Педагог. Правила гри недосконалі, їх можна змінити, але життя – це не гра. В житті між нашими вчинками та наслідками діє безпосередній зв’язок, і ми платимо за кожний свій вибір, але часто плата за вчинки перевищує наші очі­кування. Єдине, на що ми можемо сподіватися: хто чинить добро, отримає доб­ро; хто чинить зло, отримає зло.

Приклади про моральне життя і його наслідки (учні наводять прик­ла­ди про моральне життя і його наслідки лю­бов, щаслива сімя, здоровя тощо).

Підсумок

Педагог. Дуже важливо, якою особистістю ви станете, адже відтепер ви від­повідальні не тільки за себе, але і за ваших друзів, знайомих, вашу родину, май­бутнє держави, народу.

Педагог зачитує заклик до молоді з Маніфесту «Молодої України», прий­нятому ще в 1933 році:

«Давайте змиємо сонні очі ранньою росою, підкріпимо зів’ялі руки, до­да­мо сили хитливим колінам, черпнемо сили з праджерела нашої без­смерт­ної культури і будемо сіяти її свідомість, щоб виплекати національну гор­дість і самопошану, одним словом, вийдемо із народу, який був предметом чу­жої гри..., і створимо націю, яка стане наріжним каменем нового поко­лін­ня. І тоді замість сліз пожнемо радість, замість сумовитого серця –здо­бу­демо одежу слави. І назвуть нас світочами нового життя, сильними у спра­вед­ливості, а нашу Україну – найкращою піснею в світі».
Використана література:

 1. Програма статевого виховання підлітків 14–16 років. – Львів : Свічадо, 2005. – С.154 –155.

Рекомендована література:

 1. Християнська етика : посібник для учнів. – Тернопіль : підручники і посібники, 2005.


Тема 3. Мій життєвий проект

Мета: допомогти підліткам в побудові чіткої життєвої перспективи і на­бутті навичок реконструювання картини майбутнього.

Демонстраційний матеріал: плакати до пояснення теми, таблиця до вправи «Мій життєвий проект».

Матеріальні ресурси: аркуші паперу формату А-4, ручки, роздатковий матеріал «Концепція (формула) по системі Франкліна».

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми.

Розповідь педагога

Педагог. У 1979–1989 рр. в Гарвардському університеті був прове­де­ний один експеримент. Випускників запитали: «Чи поставили ви перед собою чіт­ку, письмово оформлену мету на майбутнє і чи створили плани з її досягнення»?

У результаті виявилося, що: • 3% опитаних мали таку мету та плани;

 • 13% мали мету, але не записували її;

 • близько 84% студентів не мали ніякої конкретної мети, окрім як закінчити школу і зануритися в літні розваги.

Через 10 років, в 1989 році, учні цього курсу були опитані знову. Вия­вилося, що 13%, що мали, але не записували свою мету, заробляли в серед­ньому вдвічі більше, ніж 84%, які не ставили перед собою жодних завдань. Але найдивніше, що 3%, які письмово фіксували свої плани, заробляли в се­ред­ньому в десять разів більше, ніж решта 97% разом узяті. Єдина від­мін­ність між цими трьома категоріями полягала в чіткості постановки мети.

Але на цьому експеримент не закінчився. Дослідники з'ясували, що у цих 3% набагато вдаліше склалося і особисте, і сімейне життя. Вони від­чу­вали себе більш щасливими, задоволеними, рідше розлучалися і впадали в де­п­ресії, ніж решта 97%.

84% – це ті люди, які не мають в житті чітких планів, вони стають ро­бочою силою, «гвинтиком» у системі цього світу.

13% – це також «гвинтики», у них в серці є мета, але не записана, і не має чіткого плану, тому її неможливо досягти.Як спланувати своє життя?

 1. Потрібно мати чітку мету (вимірну ціль).

 2. Визначити реальні терміни.

 3. Визначити ресурси.


Вправа «Мій життєвий проект»

Мета мого життя
Завдання життя
Шляхи реалізації завдань
Учасники проекту
Тривалість виконання проекту


Інформаційне повідомлення

Педагог. Бенджамін Франклін завдяки двом системам, які він сам по­бу­дув­ав, зміг досягти всього у житті. Він був політиком, дипломатом, ученим, пись­менником, винахідником, видавцем і журналістом.
Концепція (формула) по системі Франкліна:

 1. Головні життєві цінності (покликання, мрія, місія). Етап визначення жит­тєвих цінностей є найбільш важливим.

 2. Глобальна життєва мета (бачення) – спирається на перший етап. Ва­жливо переконатися, що вибрана мета дійсно відповідає всім життєвим цін­ностям зі складеного на попередньому етапі списку.

 3. Генеральний план (сюди входять методи досягнення мети (інстру­мен­ти) і ресурси (багатства)) – що, за великим рахунком, необхідно, щоб досягти поставленої на попередньому етапі мети. Поставивши перед со­бою мету, слід скласти генеральний план досягнення мети.

 4. Довгостроковий план (5 10 років) із зазначенням конкретних завдань і конк­ретних термінів. Важливо вказати, який саме пункт генерального плану сприяє досягнення даної конкретної мети. Ще більш важливо вста­новити конкретний термін, який значно збільшує шанси домогтися свого. У плані потрібно вказати конкретні завдання і конкретні терміни з точ­ністю до кількох місяців.

 5. Короткостроковий план (1 рік).

 6. План на день. Складаючи план на день, бажано зазначити час виконання для кожного завдання.

Система Франкліна «спрямована вперед» – на те, що повинно бути зроб­лено. Глобальне завдання ділиться на задачі, ті – на ще дрібніші під­задачі. Візуально цю систему можна відобразити у вигляді східчастої піра­міди, а процес її застосування – як процес будівництва цієї піраміди.

 1. Спочатку укладається масивна основа піраміди, що служить опо­рою для всіх інших поверхів.

План на день

Короткостроковий план

Довгостроковий (на роки) план

Генеральний план досягнення мети

Глобальна мета (гідна мета творчої людини)

Головні життєві цінності (чого людина бажає у житті)

Людина визначає свої життєві цінності (іншими словами – те, чого вона ба­жає у житті). Для одного – це матеріальний достаток і впевненість у за­втрашньому дні. Для іншого – благополучна сім'я, любляча дружина і щасливі ді­ти. Для третього – слава і високий соціальний статус. Для четвертого – влада. Для п'ятого – пізнання. Для шостого – служіння в ім'я людства ...

Список можна продовжувати до безкінечності, тим більше що зазвичай у людини є безліч життєвих цінностей. Етап визначення життєвих цінностей є найбільш важливим в побудові піраміди – якщо на цьому етапі буде до­пущена помилка (наприклад, людина вибере «пізнання» і «служіння людям», хо­ча насправді для неї важливі в першу чергу «популярність» і «високий со­ціальний статус»), то згодом її неминуче спіткає розчарування.

Отже, насамперед треба скласти список життєвих цінностей, при­чому не треба боятися витратити на це надто багато часу – важливо добре об­ду­мати спи­сок. Необхідно переконатися, що обрані цінності не суперечать один од­ному.

2) Наступний етап – побудова другого поверху піраміди, що спи­ра­ється на перший.

План на день

Короткостроковий план

Довгостроковий (на роки) план

Генеральний план досягнення мети

Глобальна мета (гідна мета творчої людини)

Головні життєві цінності (чого людина бажає у житті)
Виходячи зі складеного списку, людина повинна вирішити, чого вона ба­жає досягти. Деякі ще називають цей етап «вибором гідної мети». На­прик­лад, якщо хтось вважає, що для нього найбільш важливі «популярність», «влада» і «високий соціальний статус», він може вирішити, що хоче стати пре­зидентом країни. Треба поставити перед собою глобальну мету. Важливо пе­реконатися, що обрана мета дійсно відповідає всім життєвим цінностям зі складеного на попередньому етапі списку.


 1. Третій поверх піраміди спирається на другий.


План на день

Короткостроковий план

Довгостроковий (на роки) план

Генеральний план досягнення мети

Глобальна мета (гідна мета творчої людини)

Головні життєві цінності (чого людина бажає у житті)
Складається генеральний план – що, за великим рахунком, необхідно, щоб досягти поставленої на попередньому етапі мети. Наприклад, для того, щоб ста­ти президентом країни, треба спершу стати мером одного з великих міст краї­ни, треба мати партійну / або фінансову підтримку, треба бути відомим пу­бліці блискучим оратором, мати незаплямовану репутацію, потрібно бути со­лід­ним одруженим чоловіком, а також здобути вищу освіту в престижному на­вчальному закладі і т.п. Так пишеться план. Поставивши перед собою мету, слід скласти генеральний план досягнення мети.

 1. Четвертий поверх піраміди – довгостроковий (на декілька років)

проміжний план із зазначенням конкретних завдань і конкретних термінів.
План на день

Короткостроковий план

Довгостроковий (на роки) план

Генеральний план досягнення мети

Глобальна мета (гідна мета творчої людини)

Головні життєві цінності (чого людина бажає у житті)
Важливо вказати, якому пункту генерального плану відповідає досяг­нен­ня даної мети. Ще більш важлива вказівка конкретного терміну. Якщо лю­дина каже собі: «Коли-небудь я обов'язково куплю машину» (напишу книгу, піду вчитися до університету ...), вона може відкладати роками і в результаті так і не досягти мети, але якщо вона призначає собі конкретний термін, то знач­но збільшує шанси домогтися свого.

Наприклад, якщо хтось планує стати президентом і знає, що для цього по­трібно мати вищу освіту, він може включити до свого п'ятирічного плану наступ­ний пункт: «До кінця 2017 року закінчити з відзнакою університет за фа­хом «соціологія і політологія» це, по-перше, дасть мені необхідну вищу ос­віту, і, по-друге, я зможу завести знайомства з важливими для мене людь­ми». Отже, слід скласти план на найближчі 4–5 років, поставивши питання: «Що я можу зробити в найближчі роки для досягнення мети, визначеної в ге­неральному плані?». У плані важливо вказати конкретні завдання і терміни з точністю до кількох місяців.

5) П'ятий поверх – короткостроковий (на термін від декількох тижнів до декількох місяців) план.

План на день

Короткостроковий план

Довгостроковий (на роки) план

Генеральний план досягнення мети

Глобальна мета (гідна мета творчої людини)

Головні життєві цінності (чого людина бажає у житті)
Дивлячись на довгостроковий план, людина запитує себе: «Що я можу зро­бити в найближчі тижні або місяці, щоб досягти мети?». Пункти до­вгострокового плану розбиваються на конкретніші завдання. Наприклад, якщо в довгостроковому плані є пункт: «Закінчити університет", то в корот­ко­строковий план увійдуть такі пункти, як "Подати документи в універ­си­тет", "Пройти курси по підготовці до іспитів» і т.п. Слід скласти план на тер­мін від 2–3 тижнів до 2–3 місяців і, як на попередньому етапі, вказати конк­ретні терміни з точністю до декількох днів.

6) Нарешті, шостий поверх піраміди – це план на один день.План на день

Короткостроковий план

Довгостроковий (на роки) план

Генеральний план досягнення мети

Глобальна мета (гідна мета творчої людини)

Головні життєві цінності (чого людина хоче від життя)
Складається він, як неважко здогадатися, на основі короткострокового пла­­ну – малі завдання вирішуються цілком за один день, більші роз­би­ва­ються на підзавдання. Наприклад, «Подати документи в університет» роз­бивається на такі підзавдання, як «З'ясувати, які документи і кому треба по­дати», «Офор­мити необхідні документи», «Відіслати документи» і «Пере­ко­натися, що документи отримані», кожне з яких можна призначити на якийсь певний день. Зазвичай план на день не просто складається за день до то­го, а складається із списку різних справ, які були призначені на цей день про­тягом декількох по­пе­редніх тижнів, найчастіше в нього також вносяться ко­рек­тиви протягом дня. Складаючи план на день, бажано вказати час виконання для кожного завдання.

Як ви розумієте, всі ці плани аж ніяк не є чимось незмінним – навпаки, рекомендується регулярно переглядати їх: • План на день швидше за все буде змінений вами кілька разів протягом дня.

 • Короткострокові плани рекомендується переглядати кожні один-два тижні.

 • Довгострокові плани бажано переглядати кожні чотири-шість місяців.

 • Генеральний план слід переглядати раз на рік.

 • Раз на рік рекомендується критично поглянути і на поставлену вами гло­бальну мету – залучає вона вас як і раніше? Чи не бажаєте ви внести якісь корективи? Тоді ж варто спробувати переосмислити записані вами життєві цінності.

Завдання

 • Напишіть свої головні життєві цінності (місію, мрію), глобальну жит­тєву мету.

 • Напишіть свій генеральний план досягнення мети (за допомогою яких ме­тодів і стратегій ви хочете досягнути цієї мети).

 • Напишіть довгостроковий і короткостроковий план досягнення своєї ме­ти, а також план на день.

Запитання

 • Уявімо, Бог являється вам, як Він з'явився Соломону, і запитує, чим ви хо­чете займатися, що бажаєте робити: «Скажи, все тобі дам». Що ви скажете сьогодні? Якою буде ваша відповідь?

 • Всі ми мріємо мати ідеальне життя. Що це означає для вас? Чим би ви хо­тіли займатися кожен день? Через 10 років ваша ідеальне життя має вже бути, реалізуватися, відбутися.

 • Опишіть свій ідеальний спосіб життя (чим конкретно ви будете зай­ма­ти­ся? Опишіть свій ідеальний день, тиждень, місяць, рік: ваші зустрічі, поїздки, офіс і т.д.).

 • Якщо сьогодні ви виграєте мільйон, опишіть, яким чином зміниться ваше життя. (Що будете робити, чим займатися?). Перелічіть, як ви вико­рис­таєте ці гроші. (Запишіть 10 пунктів).

 • Які заняття або яка діяльність приносить вам найбільше задоволення? За пріоритетністю розбийте їх на 3 групи. У кожній групі вкажіть по 3 види діяльності.


Використана література:

 1. Тютюнник О. Життя людини – найвища цінність / О. Тютюнник // Шкільний світ. – 2004. – № 29 – 32. – C. 3–5.


Рекомендована література:

 1. Білінгтон Д. Живіть яскраво! – Львів : Свічадо, 2009.

 2. Добсон Д. Шанси молодості. – Львів : Свічадо, 20102.

 3. Кіндратович Л. Я поспішаю жити. – Львів : Свічадо, 2010.

 4. Латышев Г., Орлова М., Яцишин С. Смотри по жизни вперед : руко­во­д­ст­во по работе с подростками. – Санкт-Петербург, 2001.

 5. Пронін Є. Вирушаючи у доросле життя. – Львів : Свічадо, 2010.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал