Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя»


Тема 1. Зроби крок у світ професійСторінка19/26
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.17 Mb.
#1154
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Тема 1. Зроби крок у світ професій
Мета: познайомити учнів з багатогранністю професій і сприяти їх емоційно – ціннісному ставленню до життя через них.

Демонстраційний матеріал: малюнки-ілюстрації різних професій, таб­­лиця «Класифікація професій за предметом праці», відеозапис із пр­о­фе­сіями.

Матеріальні ресурси: роздаткові картки з типами професій.

Технічні засоби: мультимедійна дошка, телевізор, відеоплеєр.

Напис на дошці: «Твоя діяльність визначає твою цінність».

Хід заняття

Привітання.

Вступна бесіда.

Педагог. Прекрасна пора юності. Пора першої закоханості і гірких роз­ча­рувань. Пора великих відкриттів самого себе і прикрих невдач… Ви неначе стоїте між дитинством і непізнаним дорослим світом. Вже не дитина, але й не до­росла людина. Життя відкривається для вас новим, чистим, білим арку­шем. Що саме ви напишете на ньому? Який слід залишите? Відомий фран­цузьк­ий письменник В. Гюго у свій час писав: «Якщо ви каміння – будьте ма­г­нітом, якщо ви рослина – будьте мімозою, якщо ви людина – будьте ко­хан­ням», які мудрі слова і актуальні в наш час, час випробувань, змін, вибору май­бутньої професії, але ми маємо пам’ятати, що «найважча професія – бу­ти людиною».

Представлення теми.

Розповідь педагога

Педагог. Яка глибока думка закладена в словосполученні «вибір про­фе­сії». Скільки викликає вона емоцій та сподівань і водночас скільки породжує проблем! Це не просто вдало чи невдало прийняте в юності рішення, це ща­слива або розбита доля, активне, творче, радісне життя чи байдуже, пасивне існування.

Яку б ви професію не вибрали собі, головне, щоб цей вибір керувався твер­дими бажаннями якнайповніше проявити себе у служінні людям. Не іс­нує непрестижних професій. Будь-яка праця, що прямує до добра, є бла­городною і величною.

Часто батьки вирішують за дітей, яку професію слід обрати, куди піти вчи­тися тощо. В результаті маємо недобрих фахівців, нещасливих людей, які страждають від того, що вони не на «своєму місці». Вибір професії має здійснюватись за покликанням серця і розуму. Певна річ, що треба докладати максимальних зусиль, щоб реалізувати свій вибір, бо, як каже народна мудрість: «Під лежачий камінь вода не тече».

Найкраще, коли людина заздалегідь (з дитинства) обдумує свій вибір про­фесії і готується до нього. В цьому плані дуже важливу роль відіграють сі­м’я і школа. Дитина потребує допомоги.

Діяльність розцінюється не тільки за її зовнішніми наслідками, а, го­лов­ним чином, за наміром (мотивом) праці. Наприклад, лікар може зробити про­фесійно грамотно операцію і хворий одужає. Але якщо мотивом його пра­ці є лише заробіток і він байдужий (не має любові) до ближнього, то він як лю­дина ніякої заслуги не має. Він просто «професіонал», що заробляє гроші на чужій біді.

Крім того, можна мати щирий намір допомогти людям, але не до­кла­дати зусиль, щоб навчитися добре і професійно грамотно робити свою спра­ву. Це свідчить про недбалість.

Небезпечним є, коли людина, здобувши блискучу освіту чи працюючи на керівній посаді, забуває про належне ставлення до інших, котрі цього не мають.

Особливо велика відповідальність на тих, хто займається вихованням мо­лоді, бо вони закладають майбутнє життя. Такі люди не мають права на про­фесійні помилки, тому вибір професії вчителя, вихователя повинен від­буватися якнайсумлінніше.«Як же з тисяч професій обрати ту, яка приносила б найбільшу ко­ристь людям, країні, давала б змогу відчути себе потрібним, повноцінним і за­доволеним своєю працею? Як уникнути помилок і розчарувань у май­бутньому, обравши певну професію?» – такі запитання можливо виникають у вас часто.

Робота у групах

Учні об’єднуються у групи. Педагог роздає кожній з них картки з певним типом професії, підлітки створюють власне бачення даного типу професій.

Інформаційне повідомлення

Педагог. Отож, вирушаймо у світ неповторний, цікавий, у світ професій.

Професія – це певний вид праці. У кожній професії є свої різновиди, які називають спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель всього», а є учитель початкових класів, математики, фізики тощо, а інженер може бу­ти інженером-електриком, програмістом, механіком.

Світ професій дуже великий: їх налічується близько шести тисяч. Існує кілька класифікацій: • за знаряддями праці (ручні, механізовані, автоматизовані, комп’ю­те­ри­зовані, функціональні);

 • за метою праці (перетворюючі, гностичні, винахідницькі);

 • за галузевою ознакою (промислові, будівельні, транспортні, зв’язку тощо);

 • за умовами праці (робота вдома, на повітрі, у незвичайних умовах);

 • за предметом праці.

Найпоширенішою є класифікація за предметом праці.

«Людина – природа»

Предметом праці для представників професій «людина – природа» є біо­ло­гічні об’єкти (рослини та інші живі організми), умови їхнього життя і роз­витку, земля, вода, атмосфера, їхні елементи (наприклад, корисні копалини) і про­цеси, що в них відбуваються. Спеціалістам цих професій доводиться ви­вчати, досліджувати, аналізувати стан, умови життя рослин і тварин, ви­ро­щувати і доглядати за ними, а також вивчати властивості та реакції грунтів, во­дойм, атмосфери тощо.

Прикладом професій цього типу можуть бути: флорист, гірничий інже­нер, інженер-гідролог, іхтіолог, геолог, селекціонер, зоотехнік, лісник, пта­хів­ник, інженер-океанолог, геофізик, ветеринарний лікар, дресирувальник ди­ких тварин.

Обираючи професію такого типу, необхідно враховувати професійно ва­жливі якості, а саме: спостережливість, стійкість і розподіл уваги; опера­тив­не мислення, здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’яз­ки, перед­бачати й оцінювати дуже мінливі природні фактори; хорошу уяву; витри­ва­лість, наполегливість, відповідальність, працьовитість, допитли­вість; схиль­ність до самопізнання.«Людина – техніка»

Не менш цікавими і потрібними є професії типу «людина – техніка».Вправа(можна запропонувати учням розгадати зашифровані слова):

КЕТЛЕРИК (електрик)

АРСЛСЮ (слюсар)

Педагог. Саме ці професії належать до типу «людина – техніка». У цих про­фесіях допомагають орієнтуватися такі навчальні предмети: фізика, хімія, ма­тематика, трудове навчання, креслення. Розібратися в нахилах та інтересах до професій типу «людина – техніка» ви зможете на заняттях у гуртках тех­ніч­ної творчості та уроках трудового навчання.

Предметом праці професій цього типу є технічні системи, машини, ме­ха­нізми, агрегати. Представники професій такого типу складають найбільшу гру­пу і працюють майже в усіх галузях господарства.

Від працівника типу «людина – техніка» потрібна точність і ви­зна­че­ність дій, висока виконавча дисципліна, охайність.

Техніка як предмет праці представляє широкі можливості для нова­тор­ства, вигадки, творчості. Тому важливого значення набуває така якість, як прак­тич­не мислення. Технічна фантазія, здатність подумки об’єднувати й роз’єд­нувати технічні об’єкти та їхні частини – важливі умови успіху в даній галузі, причому знаходити можна не тільки нові продукти праці, але й способи роботи.

До цього типу відносяться всі професії, пов’язані з обслуговуванням тех­ні­ки, її ремонтом, установкою і налагодженням, керуванням транспортних за­со­бів, професії з виробництва й обробки металів, їхньої механічної зборки й мон­тажу, а також зі зборки й монтажу електроустаткування, ремонту будь-яких спо­руджень, конструкцій; професії з обробки й використання неме­та­левих ви­ро­бів, напів­фаб­рикатів, промислових товарів; професії з переробки про­дуктів сіль­ського гос­по­дарства; професії з видобування або обробки гірських порід, грунтів.

До цього типу професій належать: слюсар-складальник, слюсар-меха­нік, то­кар, сталевар, інженер-фізик, інженер-механік, технік-ремонтник, електро­слю­сар, технік-технолог приготування їжі, інженер-технолог із переробки хар­чо­вих продуктів, тесляр, штукатур, водій, пілот, тракторист, електрик, заго­ті­вель­ник верху взуття, ткаля, столяр, пекар, кондитер, прохідник, шахтар, ма­ши­ніст бурової установки.

Наприклад, автослюсар – це спеціаліст, який готує машину в дорогу. Він найголовніший після водія, якість роботи якого багато в чому залежить від справності автомобіля.

Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, відре­гу­лю­вати і випробувати, у процесі експлуатації – обслуговувати і ремонтувати. Про­фесію автослюсаря вважають престижною і високооплачуваною. І чим ви­щий розряд автослюсаря, тим вища і його заробітна платня.

Робота слюсаря з ремонту автомобілів підійде фізично міцним юнакам і дівчатам, терплячим, які захоплюються технічним конструюванням, автомо­то­спортом, кмітливим, схильним до творчості, винахідливості.

Ще одна професія – машиніст бульдозера. Вона важка, але цікава. По­тре­бує не лише хорошого знання таких предметів, як фізика, математика, крес­лення, інформатика, географія, а й хорошої фізичної підготовки. Справ­ж­ньо­му фахівцеві потрібно знати що і як копати. Бо бульдозери працюють у різ­них умовах. Людина, яка ніколи не чула про особливості піщаних, гли­нистих або кам’янистих грунтів, навряд чи зможе ефективно керувати бульдозером.

Успішній роботі машиніста бульдозера допомагають спостережливість, уваж­ність, відповідальність, кмітливість, організованість, акуратність, ви­трим­ка. А роботу бульдозерист собі знайде без проблем, тому що квалі­фі­ко­вані робітники в будівництві потрібні постійно.

«Людина – художній образ»

До типу «людина – художній образ» належать професії, праця яких по­в’я­за­­на з образотворчою, музичною, літературно-художньою й акторською діяль­ністю. Професії даного типу вимагають від людини наявності творчої уя­ви, ми­стецьких здібностей, образного мислення і, звичайно, працьовитості. За зо­вніш­нім ефектом самого процесу праці стоїть напружена багатогодинна що­денна ро­бота.

Працівник мистецтва повинен одержувати задоволення від своєї праці, бути цілеспрямованим. До цього типу належать такі професії, як художник-де­ко­ратор, конструктор-модельєр одягу, настроювач музичних інструментів, кон­церт­ний виконавець, артист балету, актор, вітражист, фотограф-художник, ди­зай­нер, стиліст, мистецтвознавець, журналіст.

Дуже цікава професія перукар. Про професію перукаря знали ще наші дав­ні предки. У багатьох літературних творах можна прочитати про послуги цирульників. Слово «перукар» має французьке походження. Професія перу­ка­ря завжди була і буде життєво необхідною, тому що в людині закладене праг­нення до краси і догляду за собою.

Найекзотичніші професії США: клоун на родео, розписувач булочок дже­мом, декоратор новорічних ялинок.

Англійські фахівці склали «шкалу стресу» для більш ніж 150 різних про­фесій. Як не дивно, але одне з перших місць посіла професія актора. Та­кий високий показник ризику в людей цієї професії психологи пояснюють тим, що вони працюють на публіку, а це психологічно виснажливе заняття.«Людина – людина»

Тип «людина – людина» – це люди серця. Предметом праці є окрема лю­ди­на, група людей, колектив, військовий підрозділ, клас, група в дитячому садку тощо. Орієнтуватися в професіях цього типу допоможуть такі навчальні предмети: історія, література, суспільствознавство та інші предмети, по­в’я­зані з вивченням людини і суспільства.

Розібратися в нахилах до професій такого типу допоможе участь в ко­лек­тивних і групових заходах, учнівському самоврядуванні, шефська робота з учнями молодших класів.

Представники професій типу «людина – людина» працюють у сфері ос­ві­ти, охорони здоров’я, побутового, культурно-освітнього та інформаційного обслу­говування, в адміністративних органах.

Вибираючи професію цього типу, пам’ятай, що необхідно бути готовим до постійного спілкування з різними людьми і при цьому в будь-яких умовах збе­рігати витримку, спокій та доброзичливість. Прикладом професій типу «лю­дина – людина» можуть бути продавець, менеджер, слідчий, адвокат, юрист, соціальний педагог, психолог та інші.

Обираючи таку професію, необхідно враховувати професійно важливі якос­ті, а саме: відкритість та готовність до спілкування; уміння легко вста­нов­лювати контакти; емоційна врівноваженість; доброзичливість; уміння конт­ролювати прояви своїх почуттів.

Наприклад, професія фельдшера сільського фельдшерсько-акушерсь­ко­го пункту спрямована на збереження здоров’я людей, попередження, роз­піз­на­вання та лікування хвороб. Фельдшер призначає медикаментозне лі­кування, на­дає акушерську допомогу, ставить крапельниці, робить ін’єкції, мі­ряє тиск, привозить ліки на замовлення, організовує консультування хво­рих лікарями.

Сучасний фельдшер зобов’язаний бути всебічно обізнаним фахівцем: на­по­легливим, відповідальним, уміти володіти собою, привітним, добро­зич­ливим, співчутливим, терплячим до хворого, оптимістично налаштованим. Та­кий фахівець повинен мати і гарну пам'ять, добре розвинені відчуття, коор­динацію та точність рухів, концентрацію уваги.

Науковцями доведено, що старість перестане бути фізіологічним фак­то­ром і стане швидше за все психологічною проблемою. Тому будуть по­тріб­ні всі види фахівців із продовження молодості – психологи, косметологи, спе­ціалісти із фітнесу, дієтологи, а також спеціально підготовлені медсестри, пер­сональні консультанти зі здорового способу життя.

Ще одна із професій – вихователь дитячого садка. Вихователь пра­цює з малюками, які тільки починають відкривати для себе оточуючий світ, ве­ликий, складний та неосяжний. Малята, як ніхто інший, наслідують до­рослих, особливо вихователя. Тому він в усьому має бути для них взірцем ди­сцип­лінованості, акуратності, точності.

Педагогічна діяльність потребує високої самоорганізованості, емоцій­ної зрілості. Вихователь повинен нести дітям радість, підкріплювати знан­ня­ми їхній інтерес до всього нового, незнайомого, невтомно творити крок за кро­ком майбуття кожного свого вихованця.

«Людина – знакова система»

Тип професій «людина – знакова система» пов’язана із числами, вира­зами. Предметом праці є знаки, символи, формули, тексти, цифри, карти, схе­ми, умовні позначення, що несуть певну інформацію про оточуючі нас пред­мети і явища.

Професії цього типу дуже різноманітні. Серед них можна виділити такі:


 • пов’язані з оформленням документів, аналізом текстів або з їх перекладом, перекодуванням (перекладач, коректор, бібліограф та ін.);

 • пов’язані з математичними, хімічними, знаковими системами (бухгалтер, програміст, фінансист, касир та ін.);

 • пов’язані зі схематичним відображенням об’єктів, обробкою інформації у вигляді умовних знаків (кресляр, картограф, інженер-конструктор, штур­ман, топограф та ін.);

 • пов’язані зі сприйняттям та переробкою інформації, контролем, прог­но­зу­ванням і своєчасним прийняттям рішень (операторські професії).

Обираючи професію цього типу, необхідно враховувати професійно ва­жли­ві якості: хороші здібності до математики і мови, посидючість, терп­лячість, акуратність, любов до порядку, організованість, ретельність, емо­цій­на стабільність, хороша пам'ять, розвинене логічне мислення, стійка увага.

Надзвичайно цікава професія інженер-конструктор. У дитинстві, ма­буть, кожен із вас робив паперові кораблики, уявляючи себе конструктором. Для одних «кораблики дитинства» відпливуть назавжди, для інших мрія ста­ти конструктором стане реальністю.

Цієї справи треба вчитися довго і наполегливо. Перш ніж виготовити будь-яку річ, її потрібно сконструювати. Конструюють усе: машини, літаки, ко­раблі, меблі, взуття, капелюшки тощо.

Конструювання складних виробів не під силу одному інженеру-конс­трук­тору, над ними зазвичай працюють спеціальні конструкторські бюро. Ство­рення конкретного виробу проходить кілька етапів, серед яких: отри­ман­ня замовлення, всіх вузлів і деталей виробу, вибір матеріалу, урахування ер­го­номічних вимог, вибір дизайну, виготовлення дослідницьких екземплярів тощо.

Для інженера-конструктора відкриті широкі горизонти творчості. Він може пройти шлях від рядового інженера до керівника вищої ланки свого під­приємства чи галузі. Вони будуть потрібні завжди і в усіх галузях еко­номіки, а отже, ризик безробіття – мінімальний.

Зі стрімким розвитком інформаційних технологій, комп’ютеризації тех­но­логічних процесів, розробки мобільного програмного забезпечення та інтер­нет-бізнесу стійким залишається попит на спеціалістів цієї сфери, зо­крема програмістів.

Сьогодні ми не уявляємо собі роботу будь-якого фахівця без ком­п’ю­тера, який здатен виконувати найскладніші операції за нашим запитом у лі­че­ні секунди. Без старанної роботи програмістів неможливо було б це навіть уя­вити. Отже, програміст на основі аналізу математичних алгоритмів роз­робляє програми для роботи будь-яких прикладних програм.

Якщо ви володієте математичними здібностями, уважні, посидючі, терп­­лячі – професія програміста для вас. Питання лише в тому, який напрям об­рати: робота з базами даних, розробка сайтів, написання прикладних про­грам до електронних пристроїв.Підсумок

Педагог. Познайомилися ми з вами з багатьма професіями, проте оби­ра­ючи ту чи іншу професію, важливо враховувати потребу економічного ра­йону в фахівцях певного типу.

Завдання

 • Написати твір-роздум «Моя майбутня професія».

Використана література:

 1. Гасич С. В. Твоя діяльність визначає твою цінність / С.В. Га­сич, В.В. Кра­мар // Позакласний час. – 2011. – № 6. – С. 4 – 8.

 2. Християнська етика : методичний посібник. – Львів : Свічадо, 1998. – С. 111.


Тема 2. Мотивації вибору професії
Мета: розвивати вміння підлітків здійснювати дослідницьку роботу, ро­би­ти крок до самопізнання та обрання сфери майбутньої професійної діяль­ності.

Демонстраційний матеріал: таблиця «Аркуш відповідей».

Матеріальні ресурси: аркуші паперу формату А-4, ручки, анкета «Твої професійні нахили».

Хід уроку

Привітання.

Представлення теми.

Вступне слово педагога

Педагог. На жаль, визначаючи свій життєвий шлях, дуже часто молоді лю­ди керуються не реальними можливостями, розумовими здібностями, осо­бис­тими інтересами чи станом здоров’я, а обирають майбутню професію «за ком­панію», за настановою батьків чи наслідуючи когось. Так вчинили й ви, ко­ли на минулому занятті самостійно розподілялися на групи. Що ж, давайте пе­ревіримо, чи ви не помилилися у своєму виборі? За допомогою анкети ви­значимо ваші нахили до певного типу професій.

Анкета «Твої професійні нахили»

Педагог. Припустімо, що після відповідного навчання ви зможете ви­ко­нувати будь-яку з перелічених робіт. Але якому виду діяльності ви надали б пе­ревагу? Вам запропоновано 20 пар тверджень, позначеними індексами «а» і «б», що стисло розкривають різні види діяльності. Уважно вивчивши обид­ва твердження, знаком «+» позначте привабливіший для вас варіант.

Анкета «Твої професійні нахили»

1. а) Доглядати за тваринами.

б) Обслуговувати машини.

2. а) Допомагати хворим, лікувати їх.

б) Складати таблиці, схеми, програми.

3. а) Брати участь в оформленні книжок чи плакатів.

б) Стежити за станом і розвитком рослин.

4. а) Обробляти матеріал (деревину, тканину, метал, пластмасу тощо).

б) Рекламувати товари споживачам.

5. а) Обговорювати науково-популярні книжки.

б) Обговорювати художні книжки (статті, п’єси, концерти).

6. а) Доглядати тварин.

б) Тренувати товаришів у виконанні яких-небудь дій.

7. а) Копіювати малюнки, зображення.

б) Керувати підйомним краном, трактором.

8. а) Повідомляти людям які-небудь відомості.

б) Художньо оформлювати виставки.

9. а) Ремонтувати речі (одяг, техніку).

б) Шукати ти виправляти помилки в текстах.

10. а) Лікувати тварин.

б) Виконувати обчислення, розрахунки.

11. а) Виводити нові сорти рослин.

б) Конструювати, проектувати нові види виробів.

12. а) Розв’язувати суперечки, запобігати сваркам, переконувати чи карати.

б) Розбиратися в кресленнях, схемах.

13. а) Брати участь у роботі гуртків художньої самодіяльності.

б) Спостерігати, вивчати життя мікробів.

14. а) Налагоджувати медичні прилади, апарати.

б) Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, травмах.

15. а) Складати точні описи явищ, подій.

б) Художньо описувати, відображати події.

16. а) Виконувати лабораторні аналізи в лікарні.

б) Приймати, оглядати хворих.

17. а) Фарбувати або розписувати стіни чи приміщення.

б) Монтувати будинки або складати машини, прилади.

18. а) Організовувати культпоходи, екскурсії.

б) Грати на сцені, брати участь у концертах.

19. а) Виготовляти за кресленням деталі чи вироби, споруджувати будинки.

б) Креслити, копіювати креслення, карти.

20. а) Вести боротьбу з хворобами рослин.

б) Працювати за комп’ютером.

Аркуш відповідей

Л-Л

Л-Т

Л-П

Л-3

Л- Х10а

10б12а

11б

11а

12б

13а

14б

14а

13б

15а

15б17б

16а

19б

17а

18а

19а

20а

20б

18б

Заповнивши «Аркуш відповідей», підрахуйте кількість знаків «+» у кож­ному вертикальному ряду. Сума їх буде показником ступеня вираження ва­шого усвідомленого нахилу до одного з типу професії.

Є сподівання, що отримані результати відповідають вашому вибору май­бутньої професії.
Виступ працівника служби зайнятості

На спілкування запрошений працівник служби зайнятості, який роз­повість учням про професії, які користуються попитом у нашому районі.

Підсумок

Педагог. Обираючи професію чи то агента з організації туризму, чи лі­кА­ря, чи водія, ви маєте пам’ятати, що кожен із вас неповторна особистість і тіль­ки ваша діяльність, і вона одна, як говорив Фіхте, визначає вашу цінність, сприяє здійсненню ваших мрій, досягненню поставлених завдань та цілей.

У кожного із вас дуже гарні мрії і вони обов’язково збудуться.Декламування вірша

А крапки розставить життя

Хтось відкриває для нас нові зорі.

Хтось шукає зелені закони.

Борознить хтось моря, океани.

Хтось пильнує сірі екрани.

Сорти пшениці виводить учений.

А хтось змальовує світ наш зелений.

Комусь до вподоби в житті мандрувати.

А хтось ще не вирішив, ким йому стати.

Пробував те і пробував друге.

Допомагали друзі й подруги.

Батько і мати своє диктували.

Навіть знайомі напевне вже знали,

Що нас чекає в освітньому плані…

А я ніяк не визначуся:

То математика вже до вподоби,

То бактерії і мікроби.

Раптом англійська престижною стала.

Все. На більше мене не стало,

Я найбільше, друзі, боюся,

Що так ніколи й не визначуся.

Пішов за порадою до дідуся.

Дідусь посміхнувся.

Усмішка з хитриною:

– Добре б, онуку, щоб став ти Людиною!

Використана література:

 1. Гасич С. В., Крамар В.В. Твоя діяльність визначає твою цінність / С. В. Га­сич, В. В. Крамар // Позакласний час. – 2011. – № 6. – С. 4 – 8.

МОДУЛЬ «СІМ’Я ХХІ СТОЛІТТЯ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка