Методичні рекомендації щодо вивчення дитячої обдарованостіСкачати 135.3 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір135.3 Kb.
НОВОСЕЛИЦЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні рекомендації

щодо вивчення

дитячої обдарованості
(керівникам гуртків позашкільної установи)
Є.П. Дмитрієва,

зав.методвідділом БДТ

2014 р

Методи, прийоми та засоби виявлення творчо-обдарованих дітей

В даний час спостерігається підвищений інтерес до проблеми обдарованості, до проблем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей і, відповідно, до проблем підготовки педагогів для роботи з ними.

Обдарованість зараз визначається як здатність до видатних досягнень в будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності, а не тільки в академічній області. Обдарованість слід розглядати як досягнення, і як можливість досягнення. Сенс утвердження у тому, що потрібно брати до уваги і ті здібності, які вже виявилися, і ті, які можуть проявитися.

Проблема обдарованості являє собою комплексну проблему, в якій перетинаються інтереси різних наукових дисциплін. Основними з них є проблеми виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей, а також проблеми професійної та особистісної підготовки педагогів, психологів та управлінців освіти для роботи з обдарованими дітьми. Обдарованість як сама загальна характеристика сфери здібностей вимагає комплексного вивчення психофізіологічного, диференціально-психологічного та соціально-психологічного.

Система розвитку обдарованості дитини повинна бути ретельно вибудувана, суворо індивідуалізована і її реалізація повинна припадати на досить сприятливий віковий період. Дитячий вік - період становлення здібностей, особистості і бурхливих інтеграційних процесів в психіці. Рівень і широта інтеграції характеризує формування і зрілість самого явища - обдарованості. Їх інтенсивність або, навпаки, зупинка визначають динаміку розвитку обдарованості.

Теоретичні аспекти вивчення дитячої обдарованості

Визначення понять «обдарованість» і «обдарована дитина»

Обдарованість - це система, що розвивається протягом життя якість психіки, яка визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.


Обдарованість - це якісне своєрідне поєднання здібностей, що забезпечують успішне виконання діяльності. Спільна дія здібностей, що представляють певну структуру, дозволяє компенсувати недостатність окремих здібностей за рахунок переважного розвитку інших.


 • Загальні здібності або спільні моменти здібностей, обумовлюють широту можливостей людини, рівень і своєрідність його діяльності;

 • Сукупність задатків, природних даних, характеристика ступеня вираженості і своєрідності природних передумов здібностей;

 • Талановитість, наявність внутрішніх умов для видатних досягнень у діяльності.

Обдарована дитина - це дитина, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності.

На сьогоднішній день більшість психологів визнає, що рівень, якісна своєрідність і характер розвитку обдарованості - це завжди результат складної взаємодії спадковості (природних задатків) і соціального середовища, опосередкованого діяльністю дитини (ігрової, навчальної, трудової). У той же час не можна ігнорувати і роль психологічних механізмів саморозвитку особистості, що лежать в основі формування і реалізації індивідуального обдарування.

Більшість психологів розглядає креативність (творчий потенціал) людини як один з найважливіших і певною мірою незалежний фактор обдарованості. Американський психолог П. Торренс визначив креативність як процес, який породжується сильною потребою людини в знятті напруги, що виникає в ситуації невизначеності та дефіциту інформації. Цей процес включає пошук і визначення проблеми, висунення і перевірку гіпотез про шляхи її вирішення, пошук і обгрунтування рішень. Головну роль при цьому відіграє дивергентное (що йде в різних напрямках) мислення, здатне приводити до несподіваних висновків, на відміну від конвергентного, послідовного мислення, причому креативність обов'язково передбачає інтелектуальний розвиток людини вище середнього рівня, оскільки лише такий рівень може забезпечити основу для творчої продуктивності. Крім того, в численних дослідженнях була продемонстрована важлива роль мотиваційно-особистісних особливостей та умов соціального оточення обдарованих дітей у реалізації їх потенціалу. Згідно з концепцією Дж. Рензулли, розвиток обдарованості засноване на взаємозв'язку трьох конструктів: інтелекту вище середнього рівня, креативності та прихильності до задачі .

Одним з найбільш дискусійних питань, що стосуються проблеми обдарованих дітей, є питання про частоту прояви дитячої обдарованості. Існують дві крайні точки зору: "всі діти є обдарованими" - "обдаровані діти зустрічаються вкрай рідко". Зазначена альтернатива знімається в рамках наступної позиції: потенційна обдарованість по відношенню до різних видів діяльності притаманна багатьом дітям, тоді як актуальну обдарованість демонструє незначна частина дітей.

Та чи інша дитина може проявити особливу успішність у досить широкому спектрі діяльностей. Більш того, навіть в одному і тому ж виді діяльності різні діти можуть виявити своєрідність свого обдарування стосовно до різних її аспектів. Існує безліч видів і форм обдарованості, оскільки психічні можливості дитини надзвичайно пластичні на різних етапах його вікового розвитку.

Обдарованість у різних дітей може бути виражена в більш-менш очевидному вигляді. Аналізуючи особливості поведінки дитини, педагог, психолог і батьки повинні робити свого роду "допуск" на недостатнє знання про дійсні можливості дитини, розуміючи при цьому, що існують обдаровані діти, чию обдарованість вони поки не змогли побачити.

Обдарованість далеко не завжди можна відрізнити від навченості (або ширше - ступеня соціалізації), що є результатом більш сприятливих умов життя даної дитини. Абсолютно ясно, що при рівних здібностях дитина з родини з високим соціально-економічним статусом буде показувати більш високі досягнення у певних видах діяльності порівняно з дитиною, для якого не були створені такі умови.

Оскільки обдарованість у дитячому віці можна розглядати в якості потенціалу психічного розвитку по відношенню до подальших етапів життєвого шляху особистості, слід враховувати складність самої проблеми "обдарована дитина". Значною мірою вона пов'язана зі специфікою дитячої обдарованості. Обдарованість конкретної дитини - значною мірою умовна характеристика. Самі чудові здібності дитини не є прямим і достатнім показником його досягнень у майбутньому. Не можна закривати очі на те, що ознаки обдарованості, притаманні в дитячі роки, навіть за, здавалося б, сприятливих умов можуть або поступово, або дуже швидко зникнути. Облік цієї обставини особливо важливий при організації практичної роботи з обдарованими дітьми. Не варто використовувати словосполучення "обдарована дитина" в плані констатації статусу даної дитини. Бо очевидний психологічний драматизм ситуації, коли дитина, що звикла до того, що він - "обдарований", на наступних етапах розвитку об'єктивно втрачає ознаки своєї обдарованості.

Особливості, властиві обдарованим, збагачують наше життя у всіх йогопроявах і роблять їх внесок у ньогонадзвичайно значущим .

По-перше, обдарованих відрізняє висока чутливість у всьому, у багатьох високо розвинене почуття справедливості, вони здатні чутливо вловлювати зміни в суспільних відносинах, нові віяння часу в науці, культурі, техніці, швидко і адекватно оцінювати характер цих тенденцій у суспільстві.

Друга особливість - безперервна пізнавальна активність і високо розвинений інтелект дають можливість отримувати нові знання про навколишній світ. Творчі здібності тягнуть їх до створення нових концепцій, теорій, підходів. Оптимальне поєднання в обдарованих дітей інтуїтивного і дискурсивного мислення (у переважній більшості випадків при домінуванні першого над другим) робить процес отримання нових знань дуже продуктивним і значущим.

По-третє, більшості обдарованих властиві велика енергія, цілеспрямованість та наполегливість, які в поєднанні з величезними знаннями і творчими здібностями дозволяють втілювати в життя масу цікавих і значущих проектів.

Виходячи з цього, в практичній роботі з обдарованими дітьми замість поняття "обдарована дитина" слід використовувати поняття "ознаки обдарованості дитини" (або поняття "дитина з ознаками обдарованості").Ознаки обдарованості

Ознаки обдарованості - це ті особливості обдарованої дитини, які проявляються в його реальній діяльності та можуть бути оцінені на рівні спостереження за характером його дій. Ознаки явної (виявленої) обдарованості зафіксовані в її визначенні і пов'язані з високим рівнем виконання діяльності. Разом з тим, про обдарованість дитини слід судити в єдності категорій "хочу" і "можу". Тому ознаки обдарованості охоплюють два аспекти поведінки обдарованої дитини: інструментальний і мотиваційний. Інструментальний - Характеризує способи його діяльності. Мотиваційний - характеризує ставлення дитини до тієї чи іншій стороні дійсності, а також до своєї діяльності.

Інструментальний аспект поведінки обдарованої дитини може бути описаний наступними ознаками:

1. Наявність специфічних стратегій діяльності. Способи діяльності обдарованої дитини забезпечують її особливу, якісно своєрідну продуктивність. При цьому виділяються три основних рівня успішності діяльності, з кожним з яких пов'язана своя специфічна стратегія її здійснення: • Швидке освоєння діяльності і висока успішність її виконання;

 • Використання і винахід нових способів діяльності в умовах пошуку рішення в заданій ситуації;

 • Висування нових цілей діяльності за рахунок більш глибокого оволодіння предметом, що призводить до новому баченню ситуації і пояснює появу, на перший погляд, несподіваних ідей і рішень.

Для поведінки обдарованої дитини характерний головним чином третій рівень успішності: новаторство, як вихід за межі вимог виконуваної діяльності.

2. Сформованість якісно своєрідного індивідуального стилю діяльності, що виражається в схильності "все робити по-своєму" і пов'язаного з притаманною обдарованій дитині самодостатньою системою саморегуляції. Індивідуалізація способів діяльності виражається в елементах унікальності її продукту.

3. Висока структурованість знань, вміння бачити досліджуваний предмет у системі, згорнутість способів дій у відповідній предметній області, що проявляється в здатності обдарованої дитини, з одного боку, практично миттєво схоплювати найбільш істотну деталь (факт) серед багатьох інших предметних відомостей (вражень, образів, понять і т.д.) і, з іншого боку, дивно легко переходити від одиничної деталі (факту) до її узагальнення і розгорнутому контексту її інтерпретації. Іншими словами, своєрідність способів діяльності обдарованої дитини проявляється в його здатності в складному бачити просте, а в простому - складне.

4. Особливий тип навченості. Він може проявлятися як у високій швидкості та легкості навчання, так і в уповільненому темпі навчання, але з наступним різким зміною структури знань, уявлень і вмінь.

Слід підкреслити, що поведінка обдарованої дитини зовсім не обов'язково має відповідати одночасно всім перерахованим вище ознаками. Поведінкові ознаки обдарованості варіативні і часто суперечливі за своїми проявами, оскільки в сильній мері залежать від соціального контексту. Тим не менш, навіть наявність одного з цих ознак має привернути увагу фахівця і мотивувати його на ретельний і тривалий за часом аналіз кожного конкретного індивідуального випадку.

Види обдарованості

Диференціація видів обдарованості визначається критерієм, покладеним в основу класифікації.

Сучасні концепції обдарованості виділяють різні боки і навіть види інтелекту, відповідно розрізняючи види обдарованості. Так, наприклад, Г. Гарднером були описані особливості проявів та приклади кинестетическої, просторової, логіко-математичної, музичної, лінгвістичної та соціальної обдарованості, а в Мюнхенському дослідженні продемонстрована незалежність когнітивних факторів обдарованості: інтелекту, креативності, соціальної компетентності, музичних і сенсомоторних здібностей .

У обдарованості можна виділити як якісний, так і кількісний аспект.

Аналіз якісних характеристик обдарованості передбачає виділення різних якісно своєрідних видів обдарованості у зв'язку зі специфікою психічних можливостей людини і особливостями їх прояву в тих чи інших видах діяльності. Аналіз кількісних характеристик обдарованості дозволяє описати ступінь вираженості психічних можливостей людини.

Серед критеріїв виділення видів обдарованості можна виділити наступні: • Вид діяльності і забезпечують її сфери психіки.

 • Ступінь сформованості.

 • Форма проявів.

 • Широта проявів у різних видах діяльності.

 • Особливості вікового розвитку.

Відповідно, можуть бути виділені наступні види обдарованості.

У практичній діяльності, зокрема, можна виділити обдарованість у ремеслах, спортивну та організаційну обдарованість. У пізнавальній діяльності знаходить реалізацію інтелектуальна обдарованість різних видів. У художньо-естетичної діяльності виділяються, наприклад, хореографічна, сценічна, літературно-поетична, образотворчий і музична обдарованість. У комунікативній діяльності, перш за все, слід виділити лідерську та атрактивний обдарованість. І, нарешті, в духовно-ціннісної діяльності ми відзначаємо обдарованість у створенні нових духовних цінностей та смислів, служіння людям.

Кожен вид обдарованості передбачає одночасне включення всіх рівнів психічної організації з переважанням того рівня, який найбільш значущий для даного конкретного виду діяльності.

Талановита дитина - це дитина з такими результатами виконання діяльності, які відповідають вимозі об'єктивної новизни та соціальної значущості. Як правило, конкретний продукт діяльності талановитої дитини оцінюється експертом (висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі діяльності Прикладом ранньої обдарованості є діти, які отримали назву "вундеркіндів". Вундеркінд (буквально - "чудова дитина") - це дитина, як правило, дошкільного або молодшого шкільного віку з надзвичайними, блискучими успіхами в якому-небудь певному виді діяльності - в музиці, малюванні, співі і т.д. Особливе місце серед таких дітей займають інтелектуальні вундеркінди. Це не по роках розвинені діти, чиї можливості виявляється у вкрай високому випереджальному темпі психічного розвитку. Для них характерно надзвичайно раннє, з 2-3-х років освоєння читання, письма і рахунку; оволодіння програмою трирічного навчання до кінця першого класу; вибір складної діяльності за власним бажанням. Їх відрізняє надзвичайно високу розвитку окремих пізнавальних процесів (блискуча пам'ять, рідкісна спостережливість, кмітливість незвичайна і т.п.).

Існує певна залежність між віком, в якому виявляється обдарованість, і областю діяльності. Найбільш рано дарування проявляються в мистецтві, особливо в музиці. Дещо пізніше обдарованість проявляється у сфері образотворчого мистецтва. У науці досягнення значущих результатів у вигляді видатних відкриттів, створення нових галузей і методів дослідження і т.п. відбувається зазвичай пізніше, ніж в мистецтві. Це пов'язано, зокрема, з необхідністю придбання глибоких і великих знань, без яких неможливі наукові відкриття. Раніше інших при цьому виявляються математичні дарування (Лейбніц, Галуа, Гаус). Ця закономірність підтверджується фактами біографій великих людей.

Отже, будь-який індивідуальний випадок дитячої обдарованості може бути оцінений з точки зору всіх перерахованих вище критеріїв класифікації видів обдарованості. Обдарованість виявляється, таким чином, багатовимірним за своїм характером явищем. Для практика - це можливість і, разом з тим, необхідність більш широкого погляду на своєрідність обдарованості конкретної дитини.

Принципи і методи виявлення обдарованих дітей

Виявлення обдарованих дітей - тривалий процес, пов'язаний з аналізом розвитку конкретної дитини. Ефективна ідентифікація обдарованості за допомогою якої-небудь одноразової процедури тестування неможлива. Тому замість одномоментного відбору обдарованих дітей необхідно спрямовувати зусилля на поступовий, поетапний пошук обдарованих дітей у процесі їх навчання за спеціальними програмами (в системі додаткової освіти) або в процесі індивідуалізованого освіти (в умовах загальноосвітньої школи).

Проблема виявлення обдарованих дітей має чітко виражений етичний аспект. Ідентифікувати дитину як "обдарованого" або як "необдарованого" на даний момент часу - значить штучно втрутитися в його долю, заздалегідь визначаючи його суб'єктивні очікування. Багато життєвих конфліктів "обдарованих" і "необдарованих" кореняться в неадекватності (і легковажності) вихідного прогнозу їх майбутніх досягнень. Слід враховувати, що дитяча обдарованість не гарантує талант дорослої людини. Відповідно, далеко не кожен талановитий дорослий виявляв себе в дитинстві як обдарована дитина.

З урахуванням вищесказаного можна сформулювати такі принципи виявлення обдарованих дітей: • комплексний характер оцінювання різних сторін поведінки і діяльності дитини, що дозволить використовувати різні джерела інформації і охопити якомога ширший спектр її здібностей;

 • тривалість ідентифікації (розгорнуте в часі спостереження за поведінкою даної дитини в різних ситуаціях);

 • аналіз її поведінки в тих сферах діяльності, які в максимальній мірі відповідають її схильностям і інтересам;

 • використання тренінгових методів, в рамках яких можна організовувати певні розвиваючі впливу, знімати типові для даної дитини психологічні "перешкоди" і т.п.;

 • підключення до оцінки обдарованої дитини експертів: фахівців вищої кваліфікації у відповідній предметній галузі діяльності;

 • оцінка ознак обдарованості дитини не тільки по відношенню до актуального рівня її психічного розвитку, але і з урахуванням зони найближчого розвитку;

 • переважна опора на екологічно валідні методи психодіагностики, що мають справу з оцінкою реальної поведінки дитини в реальній ситуації, таких як: аналіз продуктів діяльності, спостереження, бесіда, експертні оцінки вчителів і батьків, природний експеримент.

Процес встановлення обдарованості не можна засновувати на єдиній оцінці. При виявленні обдарованих дітей більш доцільно використовувати комплексний підхід. При цьому може бути задіяний широкий спектр різноманітних методів: різні варіанти методу спостереження за дітьми, спеціальні психодіагностичні тренінги, експертне оцінювання поведінки дітей вчителями, батьками, вихователями, проведення "пробних" уроків за спеціальними програмами, а також включення дітей у спеціальні ігрові та предметно- орієнтовані заняття, експертне оцінювання конкретних продуктів творчої діяльності дітей професіоналами, організація різних інтелектуальних і предметних олімпіад, конференцій, спортивних змагань, творчих конкурсів, фестивалів, оглядів тощо, проведення психодіагностичного дослідження з використанням різних психометричних методик залежно від завдання аналізу конкретного випадку обдарованості.

Однак і комплексний підхід до виявлення обдарованості не позбавляє повністю від помилок. У результаті може бути "пропущена" обдарована дитина або, навпаки, до числа обдарованих може бути віднесена дитина, яка ніяк не підтвердить цієї оцінки у своїй подальшій діяльності (випадки неузгодженості діагнозу і прогнозу).Навішування ярликів типу "обдарований" або "ординарний" неприпустимо не тільки через небезпеку помилок у діагностичних висновках. Як переконливо показують психологічні дані, такого роду ярлики можуть досить негативно вплинути на особистісний розвиток дитини.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка