Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботиСторінка7/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Форма № Н-9.02Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Факультет __________________________

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (магістра)


на тему _________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Виконав: студент(-ка) __ курсу, групи ОА-__

_______________________________________

(ПІБ повністю)
спеціальності 7.03050901 (8.03050901)
«Облік і аудит»


Науковий керівник ______________________

(ПІБ повністю)

Рецензент ______________________________

(ПІБ повністю)
Полтава – 20__

Додаток К

Зразок оформлення реферату до дипломної роботи

РЕФЕРАТ

Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 100 сторінках друкованого тексту. Робота містить 22 таблиці, 11 рисунків, 18 додатків. Список використаних джерел налічує 110 найменувань на 12 сторінках.

Метою дипломної роботи є обґрунтування напрямів удосконалення теоретичних і методичних положень складання Балансу, розробка на їх основі практичних рекомендацій, спрямованих на поліпшення фінансового стану підприємства.

При проведенні дослідження були використані діалектичний, системний підходи до вивчення теоретичних і методологічних основ формування і використання інформації Балансу. У межах діалектичного підходу використано методи індукції та дедукції. При вирішенні поставлених завдань в дослідженні використані загальнонаукові методи: аналізу і синтезу – при вивченні сучасного стану та перспектив розвитку Балансу як форми фінансової звітності; порівняльних характеристик – при розкритті суті статей Балансу та систематизації їх класифікаційних ознак, а також методи групування, деталізації, вибірковий і власне спостереження.

Інформаційною базою дослідження стали теоретичні та методологічні розробки вітчизняних і зарубіжних науковців, аналітичні матеріали, джерелами яких були наукові публікації, інформація бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності ПАТ «Інтурист-Полтава» за 2011–2013 рр.

За результатами дослідження автором обґрунтовано необхідність повної автоматизації обліку і звітності на підприємстві наПродовж. дод. К

основі програмного комплексу «1С: Підприємство 8.2. Бухгалтерський облік для України».

Запропоновано комплекс заходів з поліпшення фінансового стану підприємства. Економічний ефект від впровадження рекомендацій склав 20,2 тис. грн.

З метою удосконалення організації і методики аудиту Балансу розроблені форми робочих документів аудитора для відображення результатів виконання окремих процедур контролю. Для підвищення якості аудиторських процедур рекомендовано використовувати спеціалізовані експертні комп’ютерні програми.

Практичне значення результатів дослідження полягає у підвищенні ефективності прийняття управлінських рішень на основі інформації Балансу ПАТ «Інтурист-Полтава».

Ключові слова: активи, аналіз, аудит, баланс, зобов’язання, капітал (в алфавітному порядку).

Додаток Л

Зразок оформлення відгуку наукового керівника

ВІДГУК

на дипломну роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спеціальністю «Облік і аудит» студента(-ки)(ПІБ)

на тему ,

виконану за матеріалами

(назва підприємства, за матеріалах якого виконано роботу)

1. Актуальність теми

2. Що є позитивного в роботі

3. Наявність самостійних розробок автора, наукова новизна

4. Практична цінність висновків і пропозицій

5. Недоліки

6. Загальна оцінка дипломної роботи та рекомендації до захисту

Науковий керівник ____________ __________________________(підпис) (вчене звання, посада, ПІБ)

«____» _________________ 20__ р.Додаток М

Зразок оформлення рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу


студента(-ки) V курсу

(ПІБ)

факультету _________________________________ спеціальності «Облік і аудит» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Тема

Дипломна робота має ____ сторінок, ____ таблиць, _____ рисунків, у списку використаних джерел _______ найменувань.Загальна характеристика дипломної роботи:

Позитивні сторони роботи:

Зауваження:

Висновки й оцінка роботи:(обов’язково вказується оцінка)
Рецензент:

_________________ _________________ _________________(посада) (підпис) (ПІБ)
М.П.
«_____» __________________ 20 __ р.Додаток М1

Зразок оформлення довідки

Штамп організації, підприємства

Дата _____________ № ________


ДОВІДКА
видана студенту(-ці) Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі»

______________________________________________________(ПІБ студента)

на підтвердження достовірності фінансово-облікової інформації, використаної при написанні дипломної роботи з дозволу директора (керівника) ___________________________________

______________________________________________________

(назва підприємства)

______________________________________________________(ПІБ керівника підприємства)

Директор (керівник) ________________ ___________________(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток Н

Зразок оформлення акта

АКТ

про прийняття до впровадження та використання результатів дослідження по дипломній роботі

студента(-ки)

на тему ,

підготовлену на матеріалах підприємства (організації, установи)

_______________________________________________________

.

При написанні дипломної роботи (проекту) виявлені резерви_______________________________________________________

,


у т.ч. за рахунок таких факторів:

,

які визнані практичними працівниками.Впровадити такі рекомендації:

_______________________________________________________

.

Економічний ефект від впровадження обґрунтованих пропозицій становить:Соціальний ефект від впровадження обґрунтованих пропозицій

Студент(-ка) ____________ ___________________(підпис) (ПІБ)

Науковий керівник ____________ ___________________(підпис) (ПІБ)

ПОГОДЖЕНО

Керівник підприємства ____________ ___________________

(підпис) (ПІБ)

М.П.

Додаток Н1

Зразок оформлення довідки

ДОВІДКА
про прийняття до впровадження та використання результатів дослідження по дипломній роботі в
навчальному процесі

студента(-ки)

(ПІБ)

на тему ,

підготовлену на матеріалах підприємства (організації, установи)

_______________________________________________________

.

Впровадити такі рекомендації:.
Студент(-ка) ____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник ____________ ____________________(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО


Проректор з наукової

діяльності роботи та

міжнародних зв’язків ____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток П

Зразок оформлення титульного аркуша автореферату
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Факультет ________________________

_____________ ______________________________(підпис студента) (ПІБ студента повністю, жирним шрифтом)

УДК ________


____________________________________________________________________(назва дипломної роботи великими літерами жирним шрифтом)
Спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит»

Автореферат

дипломної роботи на здобуття

кваліфікації магістра з обліку і аудиту

ПОЛТАВА – 20__

Продовж. дод. П (друга сторінка автореферату)
Дипломною роботою є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Науковий керівник

(вчене звання, ПІБ, посада)

Рецензент(вчене звання, ПІБ, посада)
Захист відбудеться «____» __________ 20__ р. о _____ годині на засіданні Державної екзаменаційної комісії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, аудиторія ___.

Відповідальний за

нормо-контроль ________________ ____________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток Р

Зразок оформлення змісту роботи

ЗМІСТ
Вступ 3

Розділ 1. Сутність виробничих запасів, роль
обліку та аудиту у підвищенні ефективності їх використання
…... 6

1.1. Економічна сутність виробничих запасів підприємства


та їх класифікація 6

1.2. Значення та завдання обліку та аудиту виробничих


запасів підприємства в підвищенні ефективності їх використання.... 14

...

... та ін.


Зразок оформлення розділу і підрозділу дипломної роботи
РОЗДІЛ 1

СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ,
РОЛЬ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ


1.1. Економічна сутність виробничих запасів підприємства та їх класифікація

У ринкових умовах метою діяльності суб’єктів господарювання є одержання прибутку на основі ефективного використання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів. Виробничі запаси становлять основу матеріальних ресурсів, що приймають безпосередню участь у створенні доданої вартості капіталу.Додаток С

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел, який наводиться у дипломній роботі

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Законодавчі
та нормативні документи


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні : Закон України від 16.07.1999 р.
№ 996–ХІV зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс] / Україна. Верховна Рада. Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

Книги:

Один автор1. Кулик В. А. Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє : монографія / В. А. Кулик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 186 с.

2. Савченко О. Ф. Економіка, організація і управління раціональним природокористуванням на макрорівні : монографія. В 2 ч. – Ч. 1. / О. Ф. Савченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 242 с.Два автори

1. Верига Ю. А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : монографія / Ю. А. Верига,
М. М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с.

2. Мельник С. I. Облік за міжнародними стан-дартами: навч.-метод. посіб. / С. I. Мельник,


М. О. Любимов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 221 с.

Три автори

1. Гладких Т. В. Проблеми бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. / Т. В. Гладких, Г. І. Зима,
М. О. Любимов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 136 с.

2. Лазуренко В. И. Аудит : учебник / В. И. Лазуренко, Захарченко В. Ю., Соболь А. О. – Донецк : Каштан, 2011. – 496 с.Продовж. дод. С

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Чотири автори

1. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Т. В. Гладких, О. С. Гусакова, А. Ж. Пшенична; за ред. Ю. А. Вериги. – К. : ЦУЛ, 2008. – 396 с.

2. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап’юк, С. В. Сисюк. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Житомир : ПП «Рута», 2009. – 472 с.П’ять авторів і більше

Облік у банках : підручник / О. Г. Коренєва,
Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав’янська та ін. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с.

Без автора

Молодь і економіка: сучасний стан і розвиток економічних досліджень. Ч. 2 : зб. наук. ст. магістрів за результатами наук. дослідж. 2010–2011 навч. року / [голов. ред. О. О. Нестуля]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 417 с.

Статті у періодичних виданнях

1. Ночовна Ю. О. Класифікація витрат підприємства як основа організації управлінського обліку / Ю. О. Ночовна, О. М. Губачова // Економіка і регіон. – 2011. – № 2 (29). – С. 185–189.

Статті у періодичних виданнях

2. Прохар Н. В. Особливості відображення в обліку інформації про податок на додану вартість за Податковим кодексом України / Н. В. Прохар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. –
С. 11–25.

Багатотомний документ

Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / [уклад. С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко; за ред. С. В. Мочерного]. – К. : СВІТ, 2006. – Т. 3. – 568 с.


Продовж. дод. С

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Матеріали конференцій

Мельник С. І. Формування високого рівня професіоналізму і професійної етики – запорука забезпечення компетентності фахівців з обліку і аудиту / С. І. Мельник // Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження : матеріали ХХХVІІ міжнар. наук.-метод. конф.
(м. Полтава, 28–29 берез. 2012 р.) : в 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Ч. 2. – 253 с. – С. 194–195.

Дисертації

Карпенко Є. А. Процесно-орієнтоване управління підприємствами роздрібної торгівлі : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Є. А. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 342 с.

Автореферати дисертацій

Любимов М. О. Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.09 / М. О. Любимов. – Одеса : ОДЕУ, 2012. – 21 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Карпенко О. В. Удосконалення управління підприємством і його вплив на побудову системи обліку / О. В. Карпенко // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : монографія / колектив авторів [за заг. ред. О. М. Губачової]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 337 с. – С. 20–35.

2. Сторожук Т. М. Облікова політика підприємства: сутність і призначення / Т. М. Сторожук // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. – № 3(46). –


С. 130–137.

Електронні ресурси

Богинич К. Порядок подання до органів ДПС інформації про об’єкти оподаткування, об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність [Електрон. ресурс] / К. Богинич // Вісник податкової служби України. – 20.04.2012. – № 15. – Режим доступу : http://www.visnuk.com.

ua/ua/pubs/fromarchive/1/id/1519.Додаток Т

Планові показники виконання дипломної роботи
студентами
освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста та магістраз/п

Етапи виконання дипломної роботи

Плановий % виконання

обсяг поетапного виконання

загаль-ний

обсяг виконання

1

Затвердження теми роботи

1 %

1 %

2

Підбір і вивчення нормативних, літературних та інших джерел

5 %

6 %

3

Складання та затвердження розгорнутого плану роботи

5 %

11 %

4

Написання розділу 1 дипломної роботи

15 %

26 %

5

Розробка і обґрунтування економіко-математичного завдання роботи (складання розрахунково-графічної частини), підбір програми і виконання розрахунків на ПЕОМ

2 %

28 %

6

Ознайомлення з роботою та діяльністю підприємства, його структурою, збір документів і звітності, статистичних даних, необхідних для виконання роботи

3 %

31 %

7

Написання розділу 2 дипломної роботи

15 %

46 %

8

Обробка фактичних даних для написання розділу 3 дипломної роботи

5 %

51 %

9

Написання розділу 3 дипломної роботи

15 %

66 %

10

Розробка та обґрунтування висновків та пропозицій за результатами дослідження

5 %

71 %

Продовж. дод. Тз/п

Етапи виконання дипломної роботи

Плановий % виконання

обсяг поетапного виконання

загаль-ний

обсяг виконання

11

Розробка і написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайній ситуації»

5 %

76 %

12

Підготовка графічного матеріалу

1 %

77 %

13

Оформлення роботи у цілому та подання науковому керівнику

5 %

82 %

14

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень і пропозицій

2 %

84 %

15

Попередній захист роботи на кафедрі

5 %

89 %

16

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень і пропозицій кафедри та подання роботи для нормоконтролю, усунення недоліків оформлення

4 %

93 %

17

Подання роботи для обговорення на підприємстві, за матеріалами якого виконувалась робота; отримання акта впровадження

1 %

94 %

18

Подання переплетеної роботи на кафедру

2 %

96 %

19

Підготовка матеріалів до захисту: роздаткового матеріалу, презентації

4 %

100 %

Додаток У

Лист оцінювання

дипломної роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, виконаної
студентом (-кою)


_______________________________________________________

(ПІБ)

спеціальності 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит»


освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

на тему ____________________________________________________

(назва теми дипломної роботи)

з/п

Критерії оцінювання

Бали

1

Зміст (до 60 балів)
2

Оформлення та організація виконання (до 10 балів)
3

Захист (до 30 балів)
Усього балів
Підсумкова оцінка за національною шкалою
Підсумкова оцінка за шкалою ECTS
Підпис голови ДЕК: ______________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)
Підписи членів ДЕК: _____________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

______________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

_____________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

_____________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Додаток Ф

Зразок оформлення додатків, наведених в альбомному форматі

Додаток А

Касові та фактичні видатки у розрізі кодів економічної класифікації

КЕКВ

Фактичні видатки

Касові видатки

1110

Нараховано заробітну плату

Отримано до каси грошові кошти для виплати заробітної плати, перераховано зарплату на картрахунки у разі використання пластикових карток

1120

Нараховано внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, Фонду страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соцстрахування на випадок безробіття

Отримано до каси (або перераховано) кошти для виплати за лікарняними листками, перераховано з рахунка внески до страхових фондів, Пенсійного фонду, Фонду соцстрахування на випадок безробіття

1131

Списано канцелярське, господарське приладдя

Перераховано за рахунками постачальникам за канцтовари, господарські товари

1132

Списано використані медикаменти

Перераховано постачальникам за медикаменти

КЕКВ

Фактичні видатки

Касові видатки

1133

Списано продукти харчування

Перераховано постачальникам за продукти харчування

1135

Списано бензин, запчастини, нараховано податок з власників транспортних засобів

Перераховано за рахунками постачальникам, сплачено податок

1137

Списано видатки на поточний ремонт приміщення згідно з актом виконаних робіт

Перераховано за рахунками виконавцю

1140

Списано видатки на відрядження згідно з авансовим звітом

Отримано готівку (перераховано на картрахунки) для видачі підзвіт

1161

Списано суму видатків за фактичну кількість спожитої теплоенергії на підставі підтверджуючих документів

Перераховано згідно з платіжним документом теплопостачальної організації

2110

Списано видатки при оприбуткуванні матеріальних цінностей згідно з накладною

Перераховано постачальникам за меблі


Додаток Х
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013 року № 683)


Форма № Н-8.01

_____________________________________________________________(повне найменування вищого навчального закладу)
ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент ___________________________ до захисту

(прізвище та ініціали)

дипломної роботи

за напрямом підготовки _______________________________________,

спеціальністю ________________________________________________,(шифр і назва спеціальності)

на тему: _____________________________________________________(назва теми) __________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломна робота і рецензія додаються.

Декан факультету __________________________________________

(підпис)
Довідка про успішність


___________________________________________________ за період

(прізвище та ініціали)

навчання на факультеті ________________________________________ з 20___ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ___%, добре ___%, задовільно ___%;

шкалою ESTС: А ___%; В ___%; С ___%; D ___%; Е ___%.

Інспектор факультету _________________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Продовж. дод. Х

Висновок наукового керівника дипломної роботи

Студент(ка) _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник роботи ______________________(підпис)

«____» _________________ 20 ___ рокуВисновок кафедри про дипломну роботу

Дипломну роботу розглянуто.

Студент(ка) _______________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту цієї роботи в Державній екзаменаційній комісії.


Завідувач кафедри __________________________________________

(назва)

______________________ ___________________________________(підпис) (прізвище та ініціали)

«____» _________________ 20 ___ року
ЗМІСТ
Вступ 3

Мета та завдання дипломної роботи 5

Вибір і затвердження теми дипломної роботи 7

Структура, обсяг і зміст дипломної роботи 9

Оформлення дипломної роботи 20

Загальні вимоги 20

Мова і стиль 21

Нумерація 22

Загальні правила цитування та посилання на використані
джерела, ілюстрації, формули, таблиці 25

Оформлення списку використаних джерел 27

Оформлення додатків 27

Контроль виконання дипломної роботи 28

Підготовка відгуку, рецензії і допуск до захисту
дипломної роботи 29

Організація захисту дипломної роботи 30

Критерії оцінювання дипломної роботи 32

Критерії оцінювання дипломної роботи


за кредитно-модульною системою організації
навчального процесу 33

Таблиця відповідності результатів контролю знань


за різними шкалами і критерії оцінювання 34

Нормоконтроль виконання дипломної роботи 35Додатки 44

Навчально-методичне виданняВЕРИГА Юcтина Андріївна 

ЗАХАРЧЕНКО Віталій Юрійович

НОЧОВНА Юлія Олександрівна та ін.

Методичні рекомендації

Головний редактор М. П. Гречук

Редактор-коректор ЛВЛеусКомп’ютерна верстка ВС. Павліна


Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 8,5.

Тираж 25 прим. Зам. № 003/339.

Видавець і виготовлювач

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,


кімн. 115, вул. Коваля, 3, Полтава, 36014; (0532) 50-24-81

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827 від 08.07.2010 р.

1 Номер додатка відповідає номеру теми дипломної роботи, поданої у додатку А.

2 Номер додатка відповідає номеру теми дипломної роботи, поданої у додатку Б.

- © ПУЕТ -
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка