Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботиСторінка5/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.49 Mb.
#10612
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Форма № Н-9.01


Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Факультет ___________________________

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (або магістра)Спеціальність 7.03050901 (або 8.03050901) «Облік і аудит»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

________ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«___» __________________ 20__ р.

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

_____________________________________________________________

(ПІБ)

1. Тема роботи ________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ Науковий керівник роботи _____________________________________

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу
від «___» ________ 20__ р. №___


2. Строк подання студентом роботи ______________________________

3. Вихідні дані до роботи _______________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які необхідно розробити) _________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов’язкових креслень) ____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Продовж. дод. Д
6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

IV. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях


7. Дата видачі завдання ________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНз/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

Вибір теми дипломної роботи2

Затвердження тем, наукових керівників, завдань та календарного плану підготовки дипломної роботи3

Вивчення літературних джерел та нормативних актів, складання і затвердження розгорнутого плану роботи4

Написання І розділу5

Написання ІІ розділу6

Написання ІІІ розділу7

Написання ІV розділу8

Подання дипломної роботи керівнику9

Робота по усуненню зауважень керівника, уточнення і доповнення практичного матеріалу, оформлення додатків до роботи10

Подання доопрацьованого варіанту роботи керівнику11

Подання роботи на кафедру, передзахист дипломної роботи12

Подання роботи для обговорення на підприємстві, на матеріалах якого виконується робота для отримання акту впровадження та довідки про достовірність даних13

Подання переплетеної роботи на кафедру для направлення на зовнішнє рецензування і отримання допуску до захисту14

Захист дипломних робіт


Студент _____________ ______________(підпис) (ПІБ)

Науковий керівник роботи _____________ ______________(підпис) (ПІБ)

Додаток Е 1

Орієнтовні плани дипломних робіт на отримання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю
7.05030901 «Облік і аудит»


Додаток Е1

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.


План


дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)
на тему «Організація і методика управлінського
обліку на підприємстві»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)
Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управлінського обліку на підприємстві

1.1. Історія розвитку управлінського обліку

1.2. Суть і значення управлінського обліку в діяльності підприємства

Продовж. дод. Е1

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика управлінського обліку на підприємстві

2.1. Організація управлінського обліку на підприємстві

2.2. Методика управлінського обліку на підприємстві

2.3. Ведення управлінського обліку із застосуванням комп’ютерних технологійРозділ 3. Використання даних управлінського обліку для прийняття рішень

3.1. Зміст і порядок складання управлінської звітності

3.2. Методи аналізу в управлінському обліку

3.3. Прийняття рішень на основі даних управлінського облікуРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки
_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)
Додаток Е2

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Баланс підприємства, методика його


складання та використання в управлінні»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи балансу підприємства

1.1. Суть і значення балансу в управлінні підприємством

1.2. Принципи та вимоги до складання балансу підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідженняРозділ 2. Методика складання балансу підприємства

2.1. Етапи складання балансу підприємства

2.2. Зміст, інформаційне забезпечення і порядок складання балансу

2.3. Формування показників балансу із застосуванням комп’ютерних технологій

2.4. Напрями удосконалення балансу підприємства

Розділ 3. Використання даних балансу підприємства в управлінні

3.1. Аналіз майна підприємства та джерел його формування

3.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

3.3. Аналіз фінансової стійкості підприємстваРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки
_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)

Додаток Е16

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку тааудиту основних засобів»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту основних засобів

1.1. Економічна сутність, порядок класифікації, визнання та оцінки основних засобів

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту основних засобів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку основних засобів

2.1. Документальне оформлення руху основних засобів

2.2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів

2.3. Облік амортизації основних засобів

2.4. Напрями удосконалення обліку основних засобів та їх амортизації

Розділ 3. Організація і методика аудиту основних засобів

3.1. Організація аудиту основних засобів

3.2. Методика аудиту основних засобів

3.3. Типові порушення в обліку основних засобів і порядок узагальнення результатів аудитуРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е28

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку тааналізу капітальних інвестицій»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу капітальних інвестицій

1.1. Економічна сутність, порядок класифікації, визнання та оцінки капітальних інвестицій

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу капітальних інвестицій

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку капітальних інвестицій

2.1. Організація обліку капітальних інвестицій

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку капітальних інвестицій

2.3. Порядок відображення інформації про капітальні інвестиції у звітності підприємства

2.4. Напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій

Розділ 3. Організація і методика аналізу капітальних інвестицій

3.1. Організація аналізу капітальних інвестицій

3.2. Методика аналізу капітальних інвестицій

3.3. Використання даних аналізу капітальних інвестицій в управлінніРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е30

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку тааналізу фінансових інвестицій»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу фінансових інвестицій

1.1. Економічна сутність, порядок класифікації, визнання та оцінки фінансових інвестицій

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу фінансових інвестицій

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку фінансових інвестицій

2.1. Організація обліку фінансових інвестицій

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій

2.3. Удосконалення обліку фінансових інвестицій в умовах застосування комп’ютерних технологійРозділ 3. Організація і методика аналізу фінансових інвестицій

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури фінансових інвестицій

3.2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства

3.3. Використання даних аналізу фінансових інвестицій в управлінніРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е31

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та аудитудовгострокових біологічних активів»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту довгострокових біологічних активів

1.1. Економічна сутність, класифікація та оцінка довгострокових біологічних активів

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту довгострокових біологічних активів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку довгострокових біологічних активів

2.1. Організація обліку довгострокових біологічних активів

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку довгострокових біологічних активів

2.3. Розкриття інформації про довгострокові біологічні активи у звітності підприємстваПродовж. дод. Е31

Розділ 3. Організація і методика аудиту довгострокових біологічних активів

3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення, прийоми і методи аудиту довгострокових біологічних активів

3.2. Планування аудиту довгострокових біологічних активів

3.3. Порядок проведення аудиту довгострокових біологічних активів

3.4. Узагальнення та реалізація результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)
Додаток Е34

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та


аналізу поточних біологічних активів»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу поточних біологічних активів

1.1. Економічна сутність, класифікація та оцінка поточних біологічних активів підприємства

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу поточних біологічних активів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка