Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботиСторінка4/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

дотримання термінів виконання та захисту дипломної роботи.

При недодержанні студентом календарного плану виконання дипломної роботи або низької якості її розділів кафедра, за письмовим поданням наукового керівника, звертається до декана факультету і ректора з пропозицією про відрахування студента з університету.

ПІДГОТОВКА ВІДГУКУ, РЕЦЕНЗІЇ І ДОПУСК


ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Завершена дипломна робота повинна бути підписана автором на титульній сторінці та на останньому аркуші тексту (після списку використаних джерел) і продатована. Роботу прошивають у тверду обкладинку.

Після цього робота подається на кафедру, де реєструється і передається на перевірку науковому керівнику. Науковий керівник готує відгук, де вказує відповідність змісту роботи затвердженому плану; висвітлює глибину та повноту розкриття теми, її теоретичну і практичну значимість; вказує на те, як студент володіє сучасними прийомами аналізу; які реальні пропозиції студента прийняті для впровадження; також відзначається, чи робота виконана відповідно до графіка. Якщо робота відповідає зазначеним вимогам, то науковий керівник рекомендує її до захисту.

Дипломна робота з письмовим відгуком наукового керівника подається на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту. Кафедра призначає дату попереднього захисту дипломної роботи на науковому семінарі.

За результатами попереднього захисту дипломна робота направляється на зовнішню рецензію. Рецензентами можуть виступати як науковці з інших вищих навчальних закладів, так і практичні працівники-фахівці з напрямів, що досліджуються у роботі. Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості дипломної роботи (дод. М).

Завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші роботи та призначає опонента з числа членів ДЕК. Рішення щодо недопущення студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри і є підставою для клопотання кафедри про відрахування студента із університету.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИПорядок захисту дипломної роботи визначається Положенням про Державні екзаменаційні комісії. Дипломні роботи захищаються перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) на відкритих засіданнях. Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків, що висвітлюють результати дослідження, основні висновки, узагальнення та рекомендації, що містяться у роботі.

На захист дипломної роботи обов’язково подаються ксерокопії тез і статей студента за темою дослідження.

Обов’язковим елементом підготовки до захисту дипломної роботи є підготовка студентом презентації із застосуванням мультимедійного проектора. У разі використання мультимедійного проектора необхідно переконатися в наявності екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та врахувати специфіку підготовки та застосовування цього методу презентації.

Захист дипломної роботи починається з доповіді автора протягом 7–10 хвилин, де розкривається:

  • актуальність теми;

  • структура роботи;

  • об’єкт дослідження;

  • результати дослідження;

  • обґрунтування рекомендацій.

Змістова частина доповіді повинна становити не менше 70 % часу доповіді. Під час доповіді необхідно звертати увагу членів комісії на ілюстративний матеріал, коротко пояснюючи його зміст.

Наприкінці доповіді студент зазначає, які його розробки та висновки прийняті до впровадження або уже впроваджені, соціальний та економічний ефект від запропонованих рекомендацій, пропозицій.

Члени ДЕК мають право ставити студенту запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки та економічної ерудиції в цілому.

Після відповіді на запитання слово надається науковому керівнику для характеристики роботи студента та її оцінки. Якщо керівник відсутній з поважної причини, то один із членів ДЕК повинен оприлюднити відгук наукового керівника.

Після цього заслуховується зовнішня рецензія та виступ опонента з числа членів ДЕК. На зауваження рецензента й опонента студент повинен надати аргументовану та ґрунтовну відповідь.

Під час захисту дипломної роботи секретар ДЕК веде протокол засідання, де окремо по кожному студенту відображається думка членів комісії про практичне значення роботи і рекомендацій автора.

Загальний час на захист однієї роботи не може перевищувати 30 хвилин.

Після захисту роботи члени ДЕК на закритому засіданні обговорюють підсумки і приймають рішення, яке оголошується головою комісії в той же день.

Якщо між членами ДЕК є незгода в оцінці дипломної роботи, то вирішальну думку виносить голова ДЕК, який оголошує результати захисту дипломних робіт у день захисту.

Випускники, які отримали незадовільну оцінку під час захисту, отримують академічну довідку про навчання. До повторного захисту дипломна робота може бути прийнята впродовж трьох років після завершення навчання в університеті, але не раніше, ніж через рік.

Дипломні роботи після захисту подаються кафедрою до архіву і зберігаються там у термін, визначений Головним архівним управлінням України.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИПідсумкову диференційовану оцінку дипломної роботи визначає Державна екзаменаційна комісія; її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості дипломної роботи.

Змістовні аспекти роботи:

  • актуальність обраної теми дослідження;

  • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

  • відповідність логічної побудови роботи поставленим меті та завданням;

  • широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

  • наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

  • рівень обґрунтування запропонованих рішень;

  • ступінь самостійності проведення дослідження;

  • розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

  • уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

  • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, професійні погляди;

  • загальний рівень підготовки студента;

  • володіння культурою презентації.

Дипломна робота до захисту не допускається, якщо:

  • робота подана науковому керівнику на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, встановлених календарним планом;

  • робота написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету;

  • робота виконана несамостійно;

  • структура роботи не відповідає вимогам; відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів;

  • робота не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена, неякісно надрукована.

Критерії оцінювання дипломної роботи

за кредитно-модульною системою
організації навчального процесу


Загальна кількість балів, отриманих студентом при написанні і захисті дипломної роботи, переводиться у традиційну оцінку за чотирибальною шкалою та в оцінку за системою ЕСТS.

Результати оцінювання виставляються членами та головою ДЕК після захисту роботи в Лист оцінювання захисту дипломної роботи, який заздалегідь вкладається студентом у конверт, окремо приклеєний до обкладинки дипломної роботи.

Таблиця відповідності результатів контролю знань
за різними шкалами і критерії оцінювання


Оцінка
за шкалою ECTS*

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУЕТ

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90–100

5 (відмінно)

B

82–89

4 (добре)

С

74–81

4 (дуже добре)

D

64–73

3 (задовільно непогано)

Е

60–63

3 (задовільно достатньо)

FX

35–59

2 (незадовільно
з можливістю
повторного
складання)

F

1–34

2 (незадовільно
з обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни)

* ECTS– Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система.

НОРМОКОНТРОЛЬ виконання
дипломної роботи


Зміст записів

Норма

Організаційні вимоги

1. Відповідність теми профілю спеціальності

Дотримання тематики, запропонованої у методичних рекомендаціях, та оформлення відповідно до вимог нормоконтролю

2. Дата затвердження теми дипломної роботи кафедрою

Для студентів денної форми навчання – не пізніше першого місяця першого семестру випускного курсу.

Для студентів заочної форми навчання – під час першої сесії випускного курсу

3. Затвердження теми наказом ректора

Протягом 10 днів після затвердження теми кафедрою

4. Затвердження завдання і календарного плану роботи науковим керівником

Протягом 10 днів після затвердження теми наказом ректора

Технічні вимоги

1. Оформлення роботи

Брошурування у тверду обкладинку

2. Обсяг роботи (вступ, основна частина, висновки)

90–120 сторінок (без урахування додатків та списку використаних джерел)

3. Орієнтовна структура дипломної роботи

Вступ – 4 %

Розділ 1 – 20 %

Розділ 2 – 20 %

Розділ 3 – 20 %

Розділ 4 – 10 %

Висновки – 6 %

Список використаних джерел – не менше
80–100 джерел.


Висновки за розділами роботи не повинні перевищувати дві сторінки

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів

Норма

Додатки оформляють як продовження дипломної роботи у порядку появи посилань у тексті роботи. Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (по центру). Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами (крім першої великої літери) жирним шрифтом по центру. Оформлення додатків однакове як у книжковому, так і в альбомному форматі сторінки. При перенесенні додатка на іншу сторінку у правому верхньому куті сторінки пишеться «Продовж. додатка». Наприклад: «Продовж. додатка А». Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені у додатках, нумерують в межах додатка, наприклад, рис. Д.1. Зразок оформлення додатків наведено у дод. Ф.

У додатки прикладається витяг зі статуту, що характеризує види діяльності, якими займається підприємство, наказ про облікову політику, фінансова звітність за три роки (лише ті форми, що використовуються при розрахунках показників) та статистична звітність, дані якої використовуються при розрахунку показників за три роки. Первинні документи в додатки не прикладаються

4. Оформлення тексту

Заголовки структурних частин дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ» (та назва розділу), «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами жирним шрифтом по центру симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) жирним шрифтом з абзацного відступу по ширині. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовками розділу і підрозділу повинна дорівнювати двом інтервалам (2 рядки при міжрядковому інтервалі 1,0). Відстань між заголовком підрозділу і тексту повинна дорівнювати одному інтервалу (1 рядок при міжрядковому інтервалі 1,0).

Для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розміщуються на одній сторінці, відстань між текстом і заголовком наступного підрозділу дорівнює 4 інтервалам (4 рядки при міжрядковому інтервалі 1,0)

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів

Норма

Кожну структурну частину дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» починають з нової сторінки.

У тексті роботи не допускаються скорочення слів, за винятком загальноприйнятих або зазначених у Переліку скорочень символів і спеціальних термінів на початку роботи

5. Шрифт для комп’ютерної верстки тексту роботи

14

6. Інтервал

Інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1,25–1,27 см

7. Кількість рядків на сторінці

До 30

8. Поля сторінки

Верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –
10 мм


9. Нумерація сторінок

Нумерація сторінок наскрізна по всій роботі, включаючи додатки. Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті сторінки.
Титульний аркуш, зміст і перелік умовних скорочень включається до нумерації, але номер сторінки не ставиться.

Завдання та календарний план виконання роботи, план роботи, відгук наукового керівника, акт про прийняття та впровадження і використання результатів дослідження, довідка про підтвердження достовірності фінансово-облікової інформації, використаної при написанні дипломної роботи, у загальну нумерацію дипломної роботи не включаються

10. Початок нумерації

З другої сторінки вступу – сторінка 4 (чотири)

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів

Норма

11. Оформлення таблиць

Таблиці нумерують у межах розділу, за винятком таблиць, винесених у додатки. У правому верхньому куті сторінки розміщують напис «Таблиця 3.2» (курсивом). Назва таблиці розміщується на наступному рядку по центру сторінки жирним шрифтом.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться «Продовж. табл.» і вказують її номер, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

У перенесених на інші сторінки таблицях оформлюється шапка таблиці

12. Оформлення ілюстрацій

Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумерують в межах розділу, за винятком ілюстрацій, представлених у додатках. Після номера ставиться крапка, наприклад, Рис. 2.3. (третій рисунок другого розділу). Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією (по центру) жирним шрифтом

13. Оформлення формул

Формули в роботі нумеруються в межах розділу та оформлюються у дужках, наприклад, (3.1) – перша формула третього розділу.

Математичні формули повинні бути введені в редакторі формул Microsoft Equation.

Рівняння і формули необхідно виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується на один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×).

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів

Норма

13. Оформлення формул

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів необхідно подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Формули входять до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації

14. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела, ілюстрації, формули, таблиці

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації, формули, таблиці, додатки як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у назві. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, формулою, інформацією таблиці, додатка, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу «... як це видно з рис. 3.1», або «як це показано на рис. 3.1»

Посилання в тексті на таблиці

На всі таблиці у роботі повинні бути посилання. При цьому слово «таблиця» в тексті пишеться скорочено, наприклад, «… табл. 2.2»

Посилання на формули

Посилання на формули у роботі вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад, «… у формулі (3.1)»

Посилання на ілюстрації

Посилання на ілюстрації у роботі вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад «...на рис. 3.1»

Посилання на додатки

Посилання на додатки у роботі вказується з позначенням відповідної літери, наприклад, «… у додатку А»

Посилання на використані джерела

Посилання на літературні джерела по тексту необхідно наводити у квадратних дужках, наприклад [18, с. 43]

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів

Норма

Технологічні вимоги

1. Комплект роботи:

 1. Пояснювальна записка (форма № Н-9.02).

 2. Завдання та календарний план виконання дипломної роботи

(форма № Н-9.01).

 1. План роботи.

 2. Реферат.

 3. Зміст.

 4. Перелік умовних скорочень (за їх наявності).

 5. Вступ.

 6. Основна частина.

 7. Висновки.

 8. Список використаних джерел.

 9. Довідка про підтвердження достовірності фінансово-облікової інформації.

 10. Додатки.

 11. Акт про прийняття до впровадження і використання результатів дослідження.

Рецензія (дод. М) відображає професійне судження зовнішнього рецензента про результати дослідження дипломної роботи. Разом з відгуком наукового керівника (дод. Л) та поданням голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи (дод. Х) рецензія вкладається у конверт, що прикріплюється на звороті обкладинки дипломної роботи.

Студенти ОКР магістра денної форми навчання до дипломної роботи окремо складають автореферат відповідно до вимог МОН України

2. Термін виконання роботи

У терміни, визначені в завданні на виконання дипломної роботи та в календарному плані

3. Дата і місце підпису роботи автором, науковим керівником

Наприкінці дипломної роботи після списку використаних джерел студент проставляє особистий підпис і дату завершення виконання дипломної роботи.

На титульному аркуші дипломної роботи у відведеному місці проставляються підписи студента та наукового керівника.

Студенти ОКР магістра проставляють підпис на титульному аркуші автореферату

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів

Норма

4. Допуск до захисту

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту – за тиждень до початку роботи ДЕК

5. Вимоги до автореферату до дипломної роботи ОКР магістра

Обсяг автореферату – до 10 сторінок.

Загальна характеристика дипломної роботи, що подається в авторефераті, наводиться в такій послідовності.

1. Актуальність теми.

2. Зв’язок роботи з науково-дослідними кафедральними темами.

3. Мета та завдання дослідження.

4. Наукова новизна одержаних результатів.

5. Практичне значення одержаних результатів.

6. Особистий внесок магістранта.

7. Апробація результатів дослідження.

8. Основний зміст дипломної роботи.

9. Висновки.

10. Список публікацій студента за темою дипломної роботи

6. Вимоги до реферату до дипломної роботи

У рефераті (обсягом одна сторінка) необхідно вказати:

  • загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, використаних джерел, додатків;

  • мету, об’єкт, методи дослідження та інформаційне забезпечення;

  • основні результати дослідження;

  • практичну значущість роботи;

 • ключові слова за темою дослідження

7. Вимоги до оформлення списку використаних джерел

В алфавітному порядку відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів

Норма

8. Вимоги до змісту відгуку наукового керівника

Науковий керівник готує відгук, де вказує відповідність змісту роботи затвердженому плану; висвітлює глибину і повноту розкриття теми, її теоретичну і практичну значимість; вказує на те, як студент володіє сучасними прийомами аналізу; які реальні пропозиції студента прийняті для впровадження; також відзначається, чи робота виконана відповідно до календарного плану. Якщо робота відповідає зазначеним вимогам, то науковий керівник рекомендує її до захисту

9. Вимоги до акта про прийняття до впровадження і використання результатів дипломної роботи

В акті зазначають визнаний практичними працівниками економічний і соціальний ефекти від впровадження рекомендацій з удосконалення обліку, аналізу і контролю за результатами дослідження

10. Вимоги до змісту зовнішньої рецензії

Рецензентами можуть виступати як науковці з інших ВНЗ, так і практичні працівники-фахівці з напрямів, що досліджуються у роботі. Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості дипломної роботи

Рекомендації щодо захисту дипломної роботи

1. Доповідь

Стисло у логічній послідовності наводять основні результати дослідження:

 1. актуальність теми;

 2. структура роботи;

 3. об’єкт дослідження;

 4. результати дослідження;

 5. обґрунтування рекомендацій.

Доповідь супроводжується ілюстративними матеріалами та слайдами і не повинна перевищувати 5–7 хвилин

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів

Норма

2. Ілюстративний матеріал

Підготовлений ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків висвітлює результати дослідження, основні висновки, узагальнення та рекомендації, що містяться у дипломній роботі.

На титульному аркуші ілюстративного матеріалу проставляють підписи студента, що виконав дипломну роботу та наукового керівника

3. Візуальне супроводження доповіді за допомогою мультимедійного проектора

У разі використання мультимедійного проектора необхідно переконатися в наявності екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та врахувати специфіку підготовки та застосовування цього методу презентації


ДОДАТКИ

Додаток А

Орієнтовна тематика дипломних робіт
на отримання ОКР спеціаліста за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»


 1. Організація і методика управлінського обліку на підприємстві.

 2. Баланс підприємства, методика його складання та використання в управлінні.

 3. Звіт про фінансові результати, методика його складання та використання в управлінні.

 4. Звіт про рух грошових коштів, методика його складання та використання в управлінні.

 5. Звіт про власний капітал, методика його складання та використання в управлінні.

 6. Примітки до фінансової звітності, методика їх складання та використання в управлінні.

 7. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, методика його складання та використання в управлінні.

 8. Внутрішньовідомча звітність підприємств споживчої кооперації, методика її складання та використання в управлінні.

 9. Фінансова звітність підприємства, методика її складання та аудиту.

 10. Податкова звітність підприємства, методика її складання та контролю.

 11. Методика складання податкової звітності з податку на прибуток та контроль її показників.

 12. Методика складання податкової звітності з податку на додану вартість та контроль її показників.

 13. Статистична звітність підприємства, методика її складання та контролю.

 14. Організація і методика обліку та аудиту інвестиційної нерухомості.

Продовж. дод. А

 1. Організація і методика обліку та аналізу інвестиційної нерухомості.

 2. Організація і методика обліку та аудиту основних засобів.

 3. Організація і методика обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання.

 4. Облік та контроль (аналіз, аудит) необоротних активів в умовах використання комп’ютерних технологій.

 5. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) необоротних активів, утримуваних для продажу.

 6. Організація і методика обліку та аудиту нематеріальних активів.

 7. Організація і методика обліку та аналізу нематеріальних активів.

 8. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) орендних операцій.

 9. Організація і методика обліку та аудиту інших необоротних матеріальних активів.

 10. Організація і методика обліку та аналізу інших необоротних матеріальних активів.

 11. Організація і методика обліку та аудиту амортизації необоротних активів.

 12. Організація і методика обліку та аудиту амортизації основних засобів.

 13. Організація і методика обліку та аудиту капітальних інвестицій.

 14. Організація і методика обліку та аналізу капітальних інвестицій.

 15. Організація і методика обліку та аудиту фінансових інвестицій.

 16. Організація і методика обліку та аналізу фінансових інвестицій.

 17. Організація і методика обліку та аудиту довгострокових біологічних активів.

Продовж. дод. А

 1. Організація і методика обліку та аналізу довгострокових біологічних активів.

 2. Організація і методика обліку та аудиту поточних біологічних активів.

 3. Організація і методика обліку та аналізу поточних біологічних активів.

 4. Організація і методика обліку та контролю (аналізу, аудиту) біологічних активів тваринництва.

 5. Організація і методика обліку та контролю (аналізу, аудиту) біологічних активів рослинництва.

 6. Організація і методика обліку та аудиту грошових коштів.

 7. Організація і методика обліку та аналізу грошових коштів.

 8. Організація і методика обліку та аудиту валютних операцій.

 9. Організація і методика обліку та аналізу валютних операцій.

 10. Організація і методика обліку та аудиту виробничих запасів.

 11. Організація і методика обліку та аналізу виробничих запасів.

 12. Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків з підзвітними особами в умовах використання комп’ютерних технологій.

 13. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з підзвітними особами.

 14. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками.

 15. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з покупцями і замовниками.

 16. Організація і методика обліку та аудиту дебіторської заборгованості.

 17. Організація і методика обліку та аналізу дебіторської заборгованості.

Продовж. дод. А

 1. Організація і методика обліку та аудиту готової продукції.

 2. Організація і методика обліку та аналізу готової продукції.

 3. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

 4. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) товарів на підприємствах оптової торгівлі.

 5. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) товарів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

 6. Організація і методика обліку та аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 7. Організація і методика обліку та аудиту статутного капіталу і розрахунків із учасниками.

 8. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з учасниками.

 9. Організація і методика обліку та аналізу статутного капіталу.

 10. Організація і методика обліку та аудиту додаткового капіталу.

 11. Організація і методика обліку та аналізу додаткового капіталу.

 12. Організація і методика обліку та аудиту резервів і забезпечень.

 13. Організація і методика обліку та контролю власного капіталу підприємств споживчої кооперації.

 14. Особливості формування та аналіз ефективності використання власного капіталу акціонерного товариства.

 15. Організація і методика обліку та аудиту кредиторської заборгованості.

 16. Організація і методика обліку та аналізу кредиторської заборгованості.

 17. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) довгострокових зобов’язань.

Продовж. дод. А

 1. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) кредитів банку.

 2. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 3. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 4. Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків з різними кредиторами в умовах використання комп’ютерних технологій.

 5. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) розрахунків з кредиторами за іншими операціями.

 6. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу, контролю) вексельних операцій.

 7. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу, контролю) лізингових операцій.

 8. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з бюджетом.

 9. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з бюджетом.

 10. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з податку на додану вартість.

 11. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з податку на прибуток.

 12. Облік та аудит (аналіз, контроль) розрахунків за податком з доходів фізичних осіб.

 13. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з оплати праці.

 14. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з оплати праці.

 15. Організація і методика обліку та контролю (аналізу, аудиту) розрахунків за соціальним страхуванням.

 16. Організація і методика обліку та аудиту виробничих витрат.

 17. Організація і методика обліку та аналізу виробничих витрат.

Продовж. дод. А

 1. Організація і методика обліку та аудиту загальновиробничих витрат.

 2. Організація і методика обліку та аналізу загальновиробничих витрат.

 3. Організація і методика обліку та аудиту собівартості продукції.

 4. Організація і методика обліку та аналізу собівартості продукції.

 5. Організація і методика обліку та аудиту собівартості робіт (послуг).

 6. Організація і методика обліку та аналізу собівартості робіт (послуг).

 7. Організація і методика обліку та аудиту адміністративних витрат.

 8. Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат.

 9. Організація і методика обліку та аудиту витрат на збут.

 10. Організація і методика обліку та аналізу витрат на збут.

 11. Організація і методика обліку та аудиту витрат діяльності.

 12. Організація і методика обліку та аналізу витрат діяльності.

 13. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) доходів і витрат від операційної діяльності.

 14. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) доходів і витрат від фінансової діяльності.

 15. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) доходів і витрат від інвестиційної діяльності.

 16. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) доходів і витрат від надзвичайних подій.

 17. Організація і методика обліку та аудиту доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).

 18. Організація і методика обліку та аналізу доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).

Продовж. дод. А

 1. Організація і методика обліку та аудиту доходів.

 2. Організація і методика обліку та аналізу доходів.

 3. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) фінансових результатів виробничих підприємств.

 4. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) підприємств, що виконують роботи (надають послуги).

 5. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) фінансових результатів торговельних підприємств.

 6. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) фінансових результатів сільськогосподарських підприємств.

 7. Особливості обліку та аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 8. Особливості обліку та аудиту діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 9. Особливості обліку та аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

 10. Особливості обліку та аналізу діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

 11. Організація і методика обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

 12. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 13. Особливості обліку та контролю діяльності підприємств, що сплачують єдиний податок.

 14. Порядок формування та аудит облікової політики підприємства.

 15. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) капіталу банку.

 16. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) доходів банку.

 17. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) витрат банку.

Продовж. дод. А

 1. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) касових операцій банку.

 2. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) розрахункових операцій банку.

 3. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) кредитних операцій банку.

 4. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) депозитних операцій банку.

 5. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) операцій банку з цінними паперами.

 6. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) валютних операцій банку.

 7. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) основних засобів банку.

 8. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) нематеріальних активів банку.

 9. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) фінансових результатів банку.

 10. Облік капіталу та аналіз ліквідності банку.

 11. Облік капіталу та аналіз фінансового стану банку.

 12. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) дебіторської і кредиторської заборгованості банку.

 13. Методика складання та аналізу фінансової звітності банку.

 14. Методика складання звітності бюджетних установ та контроль її показників.

 15. Методика складання та аналізу звітності бюджетних установ.

 16. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) безготівкових розрахунків бюджетних установ.

 17. Організація і методика обліку та контролю власного капіталу бюджетних установ.

 18. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) доходів бюджетних установ.

Продовж. дод. А

 1. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) видатків бюджетних установ.

 2. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) запасів бюджетних установ.

 3. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) основних засобів бюджетних установ.

 4. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) нематеріальних активів бюджетних установ.

 5. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) необоротних активів бюджетних установ.

 6. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) розрахунків з дебіторами в бюджетних установах.

 7. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) розрахунків з кредиторами в бюджетних установах.

 8. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з оренди в бюджетній сфері.

 9. Організація і методика обліку розрахунків з оплати праці та аналізу кадрового забезпечення бюджетної установи.

 10. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) грошових коштів бюджетних установ.

 11. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) виконання кошторисів бюджетних установ.

 12. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища.

 13. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) витрат, пов’язаних з раціональним використанням і охороною земель.

 14. Особливості обліку та аудиту діяльності комерційних банків.

 15. Особливості обліку та аналізу діяльності комерційних банків.

 16. Особливості обліку та контролю діяльності бюджетних установ.

Продовж. дод. А

 1. Особливості обліку та аналізу діяльності бюджетних установ.

 2. Особливості обліку та аудиту діяльності страхових компаній.

 3. Особливості обліку та аналізу діяльності страхових компаній.

 4. Особливості обліку та аудиту діяльності навчальних закладів.

 5. Особливості обліку та аналізу діяльності навчальних закладів.

 6. Особливості обліку та контролю діяльності лікувальних закладів.

 7. Особливості обліку та аналізу діяльності лікувальних закладів.

 8. Особливості обліку та аудиту діяльності кредитних спілок.

 9. Особливості обліку та аналізу діяльності кредитних спілок.

Додаток Б

Орієнтовна тематика дипломних робіт
на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»


 1. Фінансова звітність підприємства, методика її складання та використання в управлінні.

 2. Фінансова звітність підприємства за національними та міжнародними стандартами.

 3. Баланс підприємства за національними та міжнародними стандартами, аудит його показників.

 4. Баланс підприємства, методика його складання та використання в управлінні.

 5. Звіт про фінансові результати за національними та міжнародними стандартами, аудит його показників.

 6. Звіт про фінансові результати, методика його складання та використання в управлінні.

 7. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, методика його складання та використання в управлінні.

 8. Податкова звітність підприємства, методика її складання та контролю.

 9. Статистична звітність підприємства, методика її складання та аналізу.

 10. Сучасний стан і проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах.

 11. Облік і звітність в оподаткуванні прибутку підприємства, напрями їх удосконалення.

 12. Облік і контроль в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 13. Облік і аудит експортно-імпортних операцій підприємства, напрями їх удосконалення.

 14. Облік і аудит валютних операцій підприємства, напрями їх удосконалення.

 15. Амортизація необоротних активів: стан, проблеми та напрями удосконалення обліку і контролю.

 16. Облік і аудит (аналіз) в управлінні товарними запасами.

Продовж. дод. Б

 1. Облік і аудит (аналіз) в управлінні виробничими запасами.

 2. Облік і аудит (аналіз) в управлінні собівартістю продукції.

 3. Облік і аудит (аналіз) витрат на виконання робіт за будівельними контрактами.

 4. Облік і аудит собівартості наданих послуг, напрями їх удосконалення.

 5. Облік і аудит нематеріальних активів: проблеми теорії та практики.

 6. Організація обліку та аудиту в умовах застосування інформаційних систем і технологій.

 7. Облік основних засобів підприємства та аналіз ефективності їх використання.

 8. Облік витрат на виробництво: стан, проблеми та напрями удосконалення.

 9. Облік і аналіз в управлінні прибутком підприємства.

 10. Оцінка в бухгалтерському обліку: проблеми теорії та практики.

 11. Облік і аудит операцій з готівкою в комерційних банках.

 12. Облік і аудит (аналіз) доходів та витрат комерційного банку.

 13. Облік і аудит операцій з цінними паперами підприємства.

 14. Облік і аудит фінансових результатів підприємства за національними та міжнародними стандартами.

 15. Організація та методика внутрішнього аудиту в комерційних банках.

 16. Облік фінансових інвестицій та аналіз інвестиційної привабливості підприємства.

 17. Облік і аналіз капітальних інвестицій: проблеми та напрями удосконалення.

 18. Облік і аудит орендних операцій підприємства: стан, проблеми та напрями удосконалення.

 19. Особливості обліку і звітності бюджетних установ, напрями їх удосконалення.

Продовж. дод. Б

 1. Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності.

 2. Облік і аудит біологічних активів: стан, проблеми та напрями удосконалення.

 3. Особливості обліку і аудиту страхових компаній, напрями їх удосконалення.

 4. Облік і аудит вексельних операцій підприємства, напрями їх удосконалення.

 5. Облік і аудит (аналіз) в управлінні витратами підприємства.

 6. Облік і аудит (аналіз) в управлінні доходами підприємства.

 7. Облік і контроль розрахунків за податками, напрями оптимізації оподаткування.

 8. Облік і аудит (аналіз) в управлінні грошовими коштами підприємства.

 9. Облік власного капіталу підприємства та аналіз ефективності його використання.

 10. Облік і аудит (аналіз) в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства.

 11. Удосконалення обліку фінансових результатів та шляхи підвищення ділової активності підприємства.

 12. Облік і аудит готової продукції: стан, проблеми та напрями удосконалення.

 13. Особливості обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва, напрями їх удосконалення.

 14. Особливості обліку і звітності підприємств споживчої кооперації, напрями їх удосконалення.

 15. Облік і аудит статутного капіталу акціонерного товариства: стан, проблеми та напрями удосконалення.

 16. Облік і аудит (аналіз) в управлінні кредиторською заборгованістю підприємства.

 17. Аналіз фінансового стану підприємства за національними і зарубіжними методиками.

 18. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті товарних операцій.

Продовж. дод. Б

 1. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті процесу виробництва.

 2. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті товарно-виробничих операцій підприємств ресторанного бізнесу.

 3. Організація облікового процесу з використанням комп’ютерних технологій обробки інформації.

 4. Облік і аналіз в управлінні персоналом підприємства.

 5. Облік і аудит (аналіз) в управлінні зобов’язаннями підприємства.

 6. Облік і аудит резервів та забезпечень: проблеми теорії та практики.

 7. Особливості обліку і аналізу природоохоронної діяльності підприємства.

 8. Облік і аналіз операцій підприємства з охорони навколишнього середовища.

 9. Облік і аудит витрат, пов’язаних з раціональним використанням і охороною земель.

 10. Бухгалтерський облік припинення діяльності та оцінка ймовірності банкрутства підприємства.

 11. Стратегічний аналіз попередження банкрутства підприємства, облік і контроль операцій підприємства-банкрута.

 12. Облік і аудит реорганізації та ліквідації підприємства: методика і практика.

 13. Бухгалтерський облік: історія, проблеми та перспективи розвитку.

 14. Бухгалтерський баланс: історія розвитку та напрями удосконалення.

 15. Облік і аудит інвестиційної нерухомості: проблеми теорії та практики.

 16. Проблеми та напрями удосконалення бухгалтерського обліку.

 17. Бухгалтерський облік інтелектуального капіталу: методика і практика.

Додаток В

Зразок оформлення заяви студентів

Завідувачу кафедри

бухгалтерського обліку і аудиту

к.е.н., проф. Веризі Ю. А.

студента(-ки) факультету _________________________________

спеціальності

«Облік і аудит»

(шифр спеціальності)

,

(ПІБ)

який(-а) проживає за адресою:

(фактичне місце проживання студента)

телефон:

e-mail:


Заява
Прошу затвердити тему дипломної роботи

«

(назва теми)

» за матеріалами ___________


(повна назва підприємства, за матеріалами якого буде виконуватись робота)

«___» __________ 20__ р. _______________________(особистий підпис студента)

Додаток Д

Зразок завдання на дипломну роботу студенту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка